TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Amasya Vakıflarına Toplu Bakış

AMASYA VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Atatürk Yüksek Kurumu, Amasya Valiliği, Merzifon Yardımlaşma Vakfı işbirliği ile hazırlanan 2 Haziran 2003 tarihinde Atatürk Yüksek Kurumu'nda Amasya konulu sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur.


Sadi BAYRAM

Melik Danişmend Gazi tarafından ilk defa Türkler eline geçen Amasya; ilk çağdan beri önemli bir kültür merkezidir. Bizans ve Pontus döneminde de aynı ehemmiyete haiz olup, Yeşilırmak kıyısında, iki dağ arasında asırlara hükmetmiş, krallar , şehzâdeler ve kültür çınarlarımızın yetiştiği bir şehrimizdir.

Tarihte Şehzadeler yetiştiren bir şehri olarak anılan Amasya, bunu kültür hayatına borçludur. Önemli bilim adamları Amasya'da yetişmiş, krallar ve şehzâdelere gereken kültür burada verilmiş ve tarihe gereken altın damga vurulmuştur. Bağdatür-Rum veya Medinetü'l- Hükema adıyla da tarihe geçmiştir.

1386 yılında Osmanlı topraklarına katılan şehirde Yıldırım Bayezıt ilk defa Valiliğe atanmış, bunu takiben Çelebi Mehmet ( 1415-21), Fatih Sultan Mehmed Han (1438-1440 ), II. Bayezıd ( 1454-1481 ), Yavuz Sultan Selim 1470'de burada doğmuş, Şehzâde Mustafa (1540-1553), Sultan III. Murad 1566'da burada valilik yapmıştır.

1071 yılından günümüze vakıflar incelendiğinde, gereken belgeler, savaşlar, tabii afet olan seller, depremler ve yangınlar neticesinde büyük bir kısmı günümüze ulaşmamış olmakla birlikte, vakıf eski eserlerin büyük bölümü ayakta olduğundan, kitabeler, eski yayınlar ve diğer kayıtlarla bir çoğu ismen bilinmekle birlikte kaybolanların çoğunlukta olduğu düşünülmektedir.


Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi incelendiğinde; bugünkü bilgilerimize göre Amasya'da tanzim edilmiş vakfiye sayısının 166 olduğu anlaşılmaktadır. Amasya dışında ki zamanın mahkemeleri tarafından tasdik edilen vakıflar bu sayının dışındadır.

Türk Medeni Kanununa göre Cumhuriyet Döneminde Amasya'da kurulmuş yeni vakıf sayısı ise 16 'dır.

2295 numaralı Vakfiye Fihristinde Amasya'da bulunan vakıf kayıt sayısı ise,

Amasya'da merkezde 333
Gümüşhacıköy'de 66
Merzifon'da 91
Zeytun'da 24
Zennun'da 9

olmak üzere 506 kayıt bulunmaktadır ki, sadece Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Vakfı tek bir vakıf olarak sayıldığında , Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın binin üzerinde ayrıca belgesi bulunmaktadır. Bu belgelerde vakfiyelerin dışında, o vakfın görevlilerinin tayini hakkında bilgi veren şahsiyet kayıtları da bulunmaktadır. İki vakıf hariç tamamen mazbut vakıflardır. Mülhak vakıf olarak; biri Amasya merkezde Cidde Muhafızı Rahduvan Mehmet Paşa Vakfıdır.01.08.1111 H./ 22.01.1700 M. tarihlidir. Diğeri ise, 24.01.1324 H./ 20.03.1906 M. tarihli Gümüşhacıköy Melekzâde Hacı İsmail bin Derviş Mehmet Vakfıdır.

Amasya'da bulunan bazı vakıf isimleri ise aşağıdadır :

Kaya Paşa bin Kaya Çelebi Vakfı 01.08.585 H./ 14.09.1189 M.
Cev'i Mehmet Çelebi bin Osman 05.05.617 H./ 08.07.1220 M.
Zeynüddin bin el berekât Fassal el Cündi 648 H./ 1251 M.
Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufâi Vakfiyesi, 1257 M.
Keykâvus bin Keyhüsrev bin Keykubat Vakfı 22.02.660 H./ 14.02.1262 M.
Pervane Bey bin Süleyman 10.10. 692 H./ 13.09.1293 M.
Hoca Bey bin Gazi Şah Çelebi Vakfı 706 H./ 1307 M.
Şadi Bey bin İzzeddin Balaban Vakfı 17.02.725 H./ 02.02.1325 M.
Seyyid Ahmed-i Kebir er-Rufâi Zaviyesi Vakfı.
Piri Baba Zaviyesi Vakfı.
Altunbaş bin Mes'ut Vakfı 29.04.740 H./ 03.11.1339 M.
Fahreddin Cevheri 10.04.755 H./ 05.05.1354 M.
Mes'ut bin Keykavus Vakfı 29.10.756 H./ 06.11.1355 M.
Seyyid Necmeddin Yahya er-Rufâi Zaviyesi vakfı 1362.
Halifet Gazi Medresesi 768 H./ 1397 M.
Zekariya bin Zeynel Vakfı 30.01.802 H./ 02.10.1399 M.
Mahmut Çelebi bin Mehmet Çelebi Vakfı 807 H./ 1404 M.
Yusuf Paşa Vakfı 810 H./ 1407 M.
Devlet Hatun Vakfı 825 H. / 1421 M.
Ahmet Çelebi bin Abdulvehap Çelebi Vakfı 836 H./ 1433 M.
Abdurrahman bin Mehmet Muslihi Vakfı 10.05.850 H./ 03.08.1446 M.
İlyas Bey bin Mahmut Ağa Vakfı 25.04.853 H./ 17.06.1449 M.
Hayrettin Hızır Paşa bin Ahi Yörgüç Paşa Vakfı 21.03.870 H./ 11.11.1465 M.
Acem Ali Ağa Vakfı 10.11.870 H./ 24ç06.1466 M.
Hüsameddin Ağa bin Abdurahman 872 H./ 1467 M.
Sinaneddin Yusuf Bey bin Abdullah Vakfı 890 H./ 1485 M.
Sultan II. Bayezıd Vakfı, 1496 M.
Taceddin Paşa İbrahim bin Sofu Mustafa Vakfı 27.08.903 H./ 20.04.1498 M.
Bülbül Hatun Vakfı 917 H./ 1511 M.
Sinan Paşa bin Abdülhay Vakfı 09.02.917 / 08.05.1511 M.
İlyas Bey bin Hamza Bey Vakfı 15.07.921 H./ 25.08.1515 M.
Rıdvan Ağa bin Abdullah Vakfı 987 H./ 1580 M.
Ali Efendi bin Abdulgaffar Vakfı 1035 H./ 1626 M.
Abide Hatun binti İsmail Vakfı 14.07.1076 H. 1665 M.
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Vakfı 1680 M.
Abdullah ağa bin Abbas Ağa Vakfı 1216 H./ 1802 M.
İbrahim Kızı Ayşe Hatun Vakfı 1218 H./ 1803 M. -1237 H./ 1822 M.1997 yılında Merzifon Kara Mustafa Paşa Hanının bir odasının arkasında duvar örülü bir bölümünden tesadüfen çıkan ve tahminimize göre 1927 yılında eski harflerin yasaklanması sırasında veya 1943 depreminden sonra saklandığını ( ? ) sandığımız evrak, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Vakfına ait Sadrazamın özel mühürlü bazı vakıf kitapları ile Amasya Şube Müdürlüğünden Türk Vakıf Araştırma Merkezi'ne getirilen evrakların tasnifinden çıkan listeye göre de :

塔
Defter No Defterin Adı Bulunduğu Yer Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Belge Adedi
1
Mülhak Vakıflara ait Muhasebe Defteri 247
2
Amasya Masraf Defteri 1328 1332 25
3
Mülhak Vakıflara ait Muhasebe Defteri-2 1303 70
4
Vezirköprü Vakıflarına ait Muhtelif Yazışma Vezirköprü 40
5
Evkaf Masarıfat Defteri 302 305 10
6
Amasya Esas Defteri Amasya 1335 45
7
Senedat Defteri 305 306 66
8
Yevmiye Defteri 1321 80
9
Masraf Defteri 314 320 14
10
Mülhak Vakıflara ait 95 92
11
Evkaf Komisyonuna Mahsus Karar Defteri 107
12
Tavzif ve Hasılat Defteri 1328 25
13
Sivas Evkaf Muhasebeciliğine yazılan tahrirat Defteri 7
14
Tamir Tevcih Muhasebe Masarıfat Defteri 317 319 48
15
Kaza ve Evkaf Vekillerine ait Tahrirat Defteri 11
16
Kaza ve Evkaf Vekillerine yazılan Tahrirat Defteri 1323 4
17
Mülhak Vakfa ait Muh.,Hitabet Müderrislik,Mutasarrıf. 1291 1293 17
18
Takrir Defteri 18
19
Evrak Defteri 1322
20
Amasya Mülhak Vakıflara ait Esası Tahmis Defteri 428
21
Muhasebe Tamirat Tevcih Defteri 98
22
Takrir Defteri-2 1323 17
23
Tahrirat Defteri 1307 1313 54
24
333-336 tarihlerine ait müteferrik yazışma 333 336
25
1333-1336 Tarihlerine ait Merkezle taşra arası tahrirat 1333 1336
26
1286-1291 tarihlerine ait A'şar Defteri 1286 1291 18
27
Mübayaâ Komisyon Kararları 1
28
Gümüşhacıköy'den Amasya Evkâf Müdürlüğüne Giden Evrak 1337 1340 58
29
Merzifon'dan Amasya Evkaf Müdürlüğüne yapılan tahrirat 1328 1329 14
30
Merzifon Evkaf Memurluğuna yazılan tahrirat Defter 26
31
Tahsildâran Yevmiye Defteri 1325 1335 26
32
Amasya Vakıf Emlak Defteri (Akar ve Hayrat)
33
Takrir Defteri-3 1304 1308 161
34
Kaza Vekaletlerine Yazılan Muhasebe ve Tahrirat 1309 153
35
Sivas'dan Amasya Mutasarrıflığına Yazılan Tamimler 2312 1319 20
36
Nezaretin Taşçı Gönderdiği Genel Hükümler 1325 6
37
Amasya'ya Gönderilen Tahsilatlar 1926 1927 5
38
Tediye Defteri 1928 1929 229
39
Müteferrik Olarak Gelen Evraka Ait Dosya 1339 1340 25
40
Evkaf Müdürlüğüyle Yapılan Tahrirat 1334 1337 39
41
Amasya Evkaf Memurluğuna Gelen Evrak 1322 1326 32
42
Amasya Mutasarrıflığı ve Evkaf Memurluğundan Gelen Evrak 1333 1334 63
43
Kazalardan Amasya Evkaf Memurluğuna yazılan dosya 1326 1327 56
44
Vilayetten Gelen Çeşitli tamim ve yazılara ait dosya 1924 1926 16
45
Muhasebe Defteri 1294 97
46
Müdüriyet-i Evkaf-ı Umumiye'ye yazılan tahrirat müsveddeleri 1928 8
47
Sivas Vilâyet Makamından Amasya Evkaf Müdürlüğüne yazılan .tahrirat 26
48
Muhasebe Defteri-2 1290 1291 215
49
Esas Defter 1339
50
Ladik Evkaf Memurluğuna ait Müsvedde Evraklar Ladik 1337 1339 12
51
Akârat ve Arazi Defterinin Bir Sureti Merzifon 51
52
Derkenar Defteri 1321 1324 90
53
Merzifon Evkaf Memurluğuma Yazılan Tahrirat Müsveddeleri Merzifon 1926 6
54
Nezaretten Amasya Evkaf Memurluğuna Gönderilen Yazılar Amasya 1327 39
55
Sivas'dan Amasya Evkaf Memurluğuna yazılan dosya Amasya 1334 1335 48
56
Merzifon Evkaf 'dan Amasya Evkaf 'a yazılan dosya Merzifon 1333 1335 16
57
Muhasebe Masraf Varakaları 1321 1323
58
Amasya Evkâf'dan Ladik Evkafça yazılan dosya Ladik 1339 1341 8
59
Amasya Evkaf'dan Vezirköprü Evkâf'a yazılan dosya Vezirköprü 1333 1334 21
60
Vezirköprü Evkâf'a ait Derkenar Defteri Vezirköprü 1313 1326 105
61
Derkenar Dosyası 1331 43
62
Kaza Evkaf Vekillerinden Amasya Evkâf'a ait tahrirât 1325 13
63
Sivas'dan Amasya'ya yazılan tahrirata ait dosya Amasya 1328 16
64
Nezâret'den Amasya Evkâf'a Gönderilen berât'a ait Amasya 1328 44
65
Sivas'dan Merzifon Evkâf'a yazılan tahrirat Merzifon 1330 9
66
Amasya Evkaf Vilayete yazılan Müsvedde Dosyası 4 p 1927 1928 25
67
Vilayetten Gelen Emirlere ait Dosya 1927 1928 7
68
Vilayetten Kaza Memurluklarına Vekillerine Gönderilen Dosya 1337 1339
69
Amasya Evkaf'ından Merzifon Evkâf'ına Gönderilen müsvedde 1333 1336
70
Evkaf Nezaretinden Gelen Emirlere ait dosya 1324 1325
71
Sivas Evkaf Muhasebeciliğine yazılan tahrirat 1329
72
Amasya Evkaf'dan Vilayete Yazılan Müsvedde Dosya 1339 1340
73
Amasya Evkaf ' Çekilen Telgrafların Müsveddesi 1313 1317
74
Merzifon Evkaf dan Amasya Evkafa yazılan dosya 1926 8
75
Emir ve Talimatlara ait Dosya 1329 1330 19
76
Vilâyetten Kazalara Yazılan Müsvedde dosya 32
77
Mutasarrıflık Makamına Yazılan Dosya 1337 1339 29
78
Muhtelif Tahrirata ait Dosya 1337 1339 33
79
Amasya Evkâf'a yazılan tahrirat dosyası 1337 1338 20
80
Amasya Evkaf'da yazılan Evraka ait dosya 1927 1928
81
Çorum Mecitözü'nde Elvan Çelebi Camii Zaviyesine ait dosya
82
Liva Evkaf Kaleminden Evkaf Müdürlüğüne yazılan dosya 1331 18
83
Gümüşhacıköy Evkaf Memurluğuna yazılan kanun ve tahrirat Gümüşhacıköy 1340 1341 16
84
Genel Müdürlükten Amasya Evkaf Müdürlüğüne Gelen havaleler Amasya 1341
85
Merzifon Makbuzat ve Mevduat Defteri Merzifon 1341
86
Gümüşhacıköy Evkaf Memurluğu Makbuzat ve Mevduat Gümüşhacıköy 1333 1335
87
Gümüşhacıköy Evkaf Memurluğu Makbuzat ve Mevduat Defteri Gümüşhacıköy 1338 1340
88
Derkenar Tahrirat Müsvedde Kayıtları 1321 1322 114
89
Derkenar Tahrirat Müsvedde Defteri 1308 1312
90
Varidat Sarfiyat ve Yevmiye Defteri 1322 1325
91
Evrak Kayıt Defteri 1329
92
Maaş ve Vezaif Ücretleri 1327 1332
93
Gümüşhacıköy Evkaf Memurluğu Vezne Defteri 1340 1341
94
Maaş ve Vezaif Defteri 1929
95
Emanet Defteri 1329 1332
96
Makbuzat ve Mevduat Defteri 1926 1930
97
Emanet İcmal Defteri 1338 1339
98
Tahsisat Defteri 1330
99
Tahsisat ve Masraf Defteri 1328 1329
100
Varidat ve Vezne Hesap Defteri 1329
101
Makbuzat ve Mevduat Defteri 1341
102
Amasya Sancağı Mutasarrıflığına yazılan Defter 1299 1301
103
Amasya Sancağı Evkafına ait Masraf Defterinden bir kısım 1319
104
Amasya'da bulunan Vakıflara ait Muhasebe Ru'yeti
105
Gümüşhacıköy Kasa Esas Defteri 1339 1341
106
Amasya ve Kazalarındaki Vakıfların Muhasebe Defter 1327
107
Amasya Evkaf İdaresi Maruzat Defteri 1314 1316
108
Sarfiyat-ı Muvakkat Defteri 1928 1929
109
Vilayet Kasa Esas Defterinden bir Parça 1928 1929
110
Evrak Defteri 1928
111
Evrak Numara Defteri 1333
112
Amasya Sancağına ait Evrak Numara Defteri 1336 1338
113
Gümüşhacıköy Muhasebe Defteri 1320
114
Vergi vesair Masraf Defteri 1333 1341
115
Merzifon Akar Kira Defteri 1928
116
Gümüşhacıköy Emanet İcmal Defteri 1926 1927
117
Merzifon Kasa Esas Defteri 1335 1338
118
Amasya Sancağı Makbuzat Mevduat Defteri 1337
119
Canik Sancağı Dekain Musakkafat ve Müsteğallat Defteri Canik
120
Canik Bölgesindeki Vakfiye berat Suretlerinin Defteri Samsun
121
Berat Harçlarına ait Defter
122
Vilayetten Amasya Evkaf Memurluğuna hitaben tahrir
123
Yevmiye Defteri 1339
124
Bazı Vakıfların Makbuzat ve Mevduat Parçaları
125
Merzifon Evkaf'dan Amasya Evkâf'a yazılan tahrirat
126
Amasya Evkâf'a ait Derkenar Tahrirat Dosyası 1327
127
Mülhak Vakıflar Muhasebe Defteri 1305 1307
128
Varidat-I Muhtelife İcmal Defterinden Parça 1928 1929
129
Amasya Masraf Defteri 1331
130
Amasya Evkaf Memurluğu Maaş ve Vezaif Defteri 1332
131
Gelir Gider Muhasebe defteri 1268 1269
132
Amasya Masraf Defterinden bir parça 1334
133
Ezine ve Ezine Pazarı Nahiyesine Ait Kayıtlar


AMASYA EVKAF MÜDÜRLÜĞÜNE AİT EVRAKIN TASNİFİNDEN ÇIKAN VAKIF ADLARI LİSTESİ
Sıra No Vakfın Adı
1 Abdulhalim Zade Vakfı
2 Abdullah Paşa Camii Şerif Vakfı
3 Abdurrahman Muslihiddin Vakfı
4 Adatepe Karyesi Camii Vakfı
5 Ahi Darphaneci Vakfı
6 Ahi Saadeddin ve Ahi Fethuddin Zaviye Vakfı
7 Ahmed ve Hoca Yusuf Vakfı
8 Ahmed Ağa Vakfı
9 Ali Babayı Sağir Vakfı
10 Ali Bey Evladiyet Vakfı
11 Ali Çelebi Cüzhanlığı Vakfı
12 Ali Kayazade Said Efendi Vakfı
13 Arif Çelebi Vakfı
14 Atik Ali Paşa Vakfı
15 Ayas Ağa Camii Vakfı
16 Ayşe Hanım Vakfı
17 Bali Bey Vakfı
18 Balım Sultan Zaviyesi Vakfı
19 Bayezid Paşa Vakfı
20 Bayram Paşa Camii Vakfı
21 Börekçi Paşazade Mustafa Bey Vakfı
22 Bozacı Camii Vakfı
23 Bülbül Hatun Vakfı
24 Burma Minare Camii Vakfı
25 Çakırgümüş Karyesi Muallimine meşruta Vakıf
26 Çavuş Mehmed Camii Vakfı
27 Çelebi Sultan Mehmed Han Camii Cedid Vakfı
28 Çelebi Sultan Mehmed Han Camii Vakfı
29 Cemaleddin Camii Vakfı
30 Çöplüce Medresesi Vakfı
31 Çorakdere Karyesi Camii Vakfı
32 Çorumluoğlu Ali Vakfı
33 Çözeci Camii Vakfı
34 Cüce Karyesi Camii Vakfı
35 Dadı Mahallesi Camii Vakfı
36 Daru'l-Hadis Vakfı
37 Davud Paşa Camii Şerif Vakfı
38 Daye Hatun Vakfı
39 Dede Zade Es-Seyyid El-Hac Mehmed Ağa Vakfı
40 Dede Zade Vakfı
41 Devlet Hatun Vakfı
42 Dündar Bey Camii Vakfı
43 Dürri Zade Medrese Vakfı
44 Eğri nam-ı diğer Yeni Camii Vakfı
45 Ehli Hatun Türbe-I Şerif Vakfı
46 Elvan Çelebi Zaviyesi Vakfı
47 Emir Ahmed Çelebi Camii Vakfı
48 Enbiyâ-ı Zâm Vakfı
49 Eski Kethüda Mescidi Vakfı
50 Esmem Şah Hatun Mektebi Vakfı
51 Fazıl Ahmed Paşa Vakfı
52 Firez Hüseyin Ağa Vakfı
53 Gümüşhacıköy Evkafında Bulunan Akârak-ı Vakfiye
54 Gümüşzâde Ahmed Paşa Camii Vakfı
55 Hacı Abdurrahman Vakfı
56 Hacı Hasan Camii Vakfı
57 Hacı Mahmud Ağa Vakfı
58 Hacı Mehmed Ağa Çeşmesi Vakfı
59 Hacı Osman Vakfı
60 Hacı Yorsi Vakfı
61 Halil Hamid Paşa Vakfı
62 Halil Paşa Vakfı
63 Hamid Bey Zaviyesi Vakfı
64 Hamidiye Camii Şerifi Vakfı
65 Hanım Hatun Vakfı
66 Hasan Ağa Camii Vakfı
67 Haydar Bey Camii Şerifi Vakfı
68 Haydar Paşa Camii Şerifi Vakfı
69 Hızır Paşa ve Mehmed Paşa Camii imaret Vakfı
70 Hoca Bey ve Kadı Şah Vakfı
71 Hoca Sultan Zaviyesi Vakfı
72 Hürrem Sultan Türbesi Vakfı
73 Hüsameddin Temga Çeşmesi Vakfı
74 Hüseyin Kethuda Camii Şerif Vakfı
75 İhsaniye Camii Şerifi Vakfı
76 İlyas Ağa Camii Vakfı
77 Kadı Mehmed Şah Vakfı
78 Kara Mustafa Paşa Vakfı
79 Karnıklızade Hacı Raşid Efendi Vakfı
80 Kaya Paşa Vakfı
81 Kazıklı Karyesi Camii Vakfı
82 Kazıklı Zade Camii Şerifi Vakfı
83 Kemal Paşa Mektebi Vakfı
84 Kilari Süleyman Ağa Camii Vakfı
85 Köprülü Mehmed Paşa Vakfı
86 Köşklü Çeşmesi Vakfı
87 Kozhayat Karyesi Mescidi Şerif Vakfı
88 Mahmud Çelebi Vakfı
89 Mahmud Mesud Paşa Vakfı
90 Mahmud Paşa Vakfı
91 Mehmed Bey Ebnası Vakfı
92 Melik Mansur Bey Vakfı
93 Melik Zade Vakfı
94 Müftiyi Esbak Hacı Mustafa Efendi Vakfı
95 Mustafa Veledi Hacı Mirza Bey Vakfı
96 Muzaffer Ali Ağa Vakfı
97 Nesli Han Hatun Merkadi Vakfı
98 Odunpazarı Camii Vakfı Hacı Osman Vakfı
99 Orta Camii Kütüphane ve Muvakkıthane Vakfı
100 Paşa Camii Vakfı
101 Pervane Bey Camii Vakfı
102 Pir Ahmed Bey Vakfı
103 Pir Baba Zaviyesi Vakfı
104 Pir İlyas Türbesi Vakfı
105 Pir Mehmed Çelebi Hüseyin Çelebi Vakfı
106 Pir Zade Hacı Halil Efendi Vakfı
107 Rahtuvan Mehmed Paşa Vakfı
108 Rüstem Paşa Vakfı
109 Rüstemoğlu Kerimesi Sultan Hatun Vakfı
110 Rüştü Paşa Camii Vakfı
111 Şadman Çelebi evladiyet Vakfı
112 Şah Polat Hatun Vakfı
113 Saraçhane Camii Vakfı
114 Sazdoğmuş Camii Vakfı
115 Şemseddin bin Abdulvehhab Çelebi evladiyet Vakfı
116 Şeyh Abdulkadir Zaviyesi Vakfı
117 Şeyh Abdurrahman Veli Vakfı
118 Şeyh Ahmed Baba evladiyet Vakfı
119 Şeyh Nusredin Vakfı
120 Şeyh Ömer Efendi Vakfı
121 Şeyh Sadi Zaviyesi Vakfı
122 Şeyh Seyyid Yahya Zaviyesi Vakfı
123 Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri Vakfı
124 Simitçi Fırını Vakfı
125 Sinan Paşa Hamam Vakfı
126 Sofi Mehmed Efendi Vakfı
127 Sofular c
128 Subaşı Türbesi Vakfı
129 Sudolabı Vakfı
130 Süleyman Paşa Vakfı
131 Sultan Nevruz Vakfı
132 Sultan Bayazid-i Veli Camii Vakfı
133 Sultan Camii Cedid Vakfı
134 Sultan Mesud Validesi Hundi Hatun Vakfı
135 Sultan Muhsin Vakfı
136 Sultan Mustafa Vakfı
137 Taceddin Paşa Vakfı
138 Taşanoğlu Veled Hasan Bey Camii Vakfı
139 Taşhan ve Çifte Hamam Vakfı
140 Tekke Camii Vakfı
141 Torumtay Paşa Türbesi Vakfı
142 Usta Camii Şerif Vakfı
143 Veled Ayas Ağa Mescidi Vakfı
144 Yakup Paşa Vakfı
145 Yakut Paşa Vakfı
146 Yeğenzade Hacı Arif Bey Vakfı
147 Yeni Kethuda Çeşmesi Vakfı
148 Yıkılgan Camii Şerif Vakfı
149 Yörgüç Paşa Vakfı
150 Zeyneddin Emirü'l-Hac Vakfı
151 Zeyneddin Emirü'l-Hac Vakfı
Amasya'da kurulan Türk Medeni Kanununa tabi Yeni vakıflara gelince;

Amasya Eğitim ve Kültür Vakfı,
Amasya 12 Haziran Atatürk Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı,
Sultan Bayezıt Kültür Vakfı,
Amasya Kılıçarslan Eğitim Vakfı,
Amasya İli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Eğitim Vakfı,
Serdar Zeren Eğitim ve Kültür Vakfı,
Taşova Eğitim ve Sosyal Kalkındırma Vakfı,
Amasya İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Merzifon İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Gümüşhacıköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Taşova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Göynücek İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Suluova ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Hamamözü İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Amasya İli Çevre Koruma Vakfı.

Bunların dışında Ankara'da 1996 yılında Ankara'da kurulan Merzifon Sosyal Dayanışma, Kalkınma Eğitim ve Tanıtma Vakfı da zikredilebilir.

Diğer taraftan vakıf abide ve eski eserleri incelendiğinde;

Amasya'da 129,
Göynücek'de 3,
Gümüşhacıköy'de 57,
Merzifon'da 84,
Suluova'da 10,
Taşova'da 10

olmak üzere toplam tescilli 294 adet vakıf abide ve eski eser bulunmaktadır.

Bazı önemli vakıf eski eserleri sıralayacak olursak; 1145-46 tarihli Halifet Gazi Türbesi, Burmalı Minare Vezir Ferruh ve kardeşi Hazinedâr Yusuf tarafında 1237- 1247 yılları arasında, 1245 Tarihli Gökmedrese Camisi, 1276 tarihli Gökmedrese, 1278 tarihli Sultan Mes'ut Türbesi, 1279 tarihli Torumtay Türbesi, Olcaytu Hüdâbende Han'ın eşi İldus Hatun'un kölesi Anber bin Abdullah tarafından 1308-9 tarihinde inşa ettirilen , musiki ile tedavi yapılabilen Dar'üşşifa, diğer adıyla Bimarhane, Cemalettin Ferruh tarafından 1237-47 tarihleri arasında yapılan Burmalı Minare Camii, 1326 tarihinde Taceddin Mahmut Çelebi tarafından yaptırılan ve 1688 yılında Gümüşlüzade İbrahim Bey tarafından büyük onarım geçiren ve Gümüşlü Camii diye anılan eser, duvar resimleriyle ünlüdür. 1382 tarihli Şadgeldi Paşa Türbesi, Yakup Paşa tarafından 1413 yılında yaptırılan Çilehane Camii, Amasya emiri Bayezıd Paşa tarafından 1414 tarihli Bayezıt Paşa Camii, Sultan II. Murad'ın Vezirlerinden 1428 tarihinde Yörgüç Paşa tarafından yaptırılan Yörgüç Paşa Camii,, 1436 tarihli hamamı, 1486 tarihli Sultan II. Bayazıt Külliyesi ( cami, medrese, imâret, tabhâne, muvakkithane, şadırvan ) , yine Bayezıd'ın Vezirlerinden Mehmed Paşa Mehmed paşa Camisini yaptırmış, ve 2002 yılı baharında mermer minber kapısı maalesef çalınarek yurt dışına kaçırılmış, 1495 tarihli Şamlar Küçük Ağa ( Ayas Ağa ) Camii ve Medresesi, Kapı Ağası Hüseyin bin Abdülmümin tarafından 1483 tarihli bedesten ile 1488 tarihinde yaptırılan sekizgen plânlı Baş Ağa Medresesi, 1758 tarihli Cidde Muhafızı Rahtuvan Hacı Mehmed Paşa tarafından yaptırılan Taş Han, 1876 tarihinde başlanıp 1895 taraihine tamamlanan Şirvanlı ( Azeriler ) Camii önemli vakıf eserleri arasında sayılabilir.Ayrıca;Mevlevihâne, Bülbül Hatun Sıbyan Mektebi, İltekin Gazi Köprüsü, Alçak Köprü, Sultan Köprüsü; Beldelerde ise, Ezinepazarı Hanı, Ziyaret Hamamı, Yenice Hamam, Gediksaray Köprüsü, Gediksaray Eski Hamam Amasya vakıf eski eserleri arasında sayılabilir.

Merzifon'da; en eski örnek bugün yok olan 1264 Tarihli Muiniddin Pervane Camisi, Selçuklu Dönemi Eski Hamam, 1414 tarihli Çelebi Mehmed Medresesi, 1411 tarihli Medrese Önü Camii, Sultan II. Murat tarafından yaptırılan 1428 tarihli Çifte Hamam, 1452 tarihli Taceddin İbrahim Camii, XV. Yüzyıl eseri Sofular Camii, 1463 tarihli Piri Baba Zaviyesi, 1501 tarihli Alaca Minare Camii, 1666 tarihli Kara Mustafa Paşa Külliyesi ( cami, sıbyan mektebi, muvakkithane, bedesten, taşhan, hamam, şadırvan ve Paşa suyu tesisleri, su maksemi), 1677 tarihli Tuz Pazarı Hamamı, Camid ( Camii- Iyd- Eyüp Camii ), 1714 tarihli Hacı Hasan Camii, Dönertaş Camii ( Oduncuoğlu Hasan Camii), Dobak Minare Camii, Çay ( Ahçı Hüseyin Ağa ) Camii, , Bozacı Camii, 7 adet çeşme, iki su terazi Maksemi, Şeyh Abdurrahim Rumi Haziresi Merzifon vakıf eserleri arasında sayılabilir. 1848 yılında Protestan Amerikalılar tarafından inşa edilen Anadolu Koleji ise, Batı üslubunun bir örneğidir.

Gümüş madeninin bulunması dolayısyla bu adı alan ilçe, tarihin eski çağlarından beri meskun olup, ilk yerleşim yeri de Gümüş Nahiyesidir. Prof.Dr. Fiğen İlter eski isminin Pimolisa olduğunu yazar. Gümüşhacıköy'de 1660 tarihli Köprülü Mehmed Paşa Camii, Bedesten, Kaymakam Yanyalı Mustafazâde Ali Bey tarafından 1898 tarihinde halkın katkıları ile Bedesten üzerine yapılan Saat Kulesi, Hafız Mustafa Tevfik Efendi tarafından 1900'lü yıllarda yapılan Müftü Camii, Hacı İsmail Efendi tarafından 1706 tarihinde yaptırılan Cumara Camii, Kurt oğlu Hacı Halil Ağa tarafından 1811 yılında yaptırılan Saray Camii, 1821 yılında Çorumluoğlu Hacı Halil Ağa tarafından yaptırılan ve Arap Camii adı ile de anılan Çorumluoğlu Camii, 1820 tarihli Millet Hamamı, 1906 tarihli Maarif Hamamı, Gümüş Nahiyesi 1413 tarihli Haliliye Medresesi, 1429 tarihli Yörgüç Paşa Camii, Nadir Baba Türbesi, Sokollu Çifte Hamamı, Maarif Hamamı, Ermeni Hamamı, Filibeli Mehmet Efendi Türbesi, 5 adet kitâbeli, 11 adet kitâbesiz çeşme eski eserleri arasında sayılabilir.

Suluova'ya bağlı eski adıyla Hakale, bugünkü adıyla Yolpınar Köyünde bulunan 1463 tarihli Kasımiye Medresesi, Hamamı, 1362 yılında vefat edip sevilenleri tarafından 1369 tarihinde vakfı kurulan Seyyid Necmeddin Yahya er-Rufâi Zaviyesi ve Türbesi,

Taşova'da “ Alparslan'da 1257 tarihli Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufâi Zaviyesi, Uluköy'de Kurşunlu Camii, Sinan Paşa Hamamı, Mıncık Dede Türbesi, Miman Dede Türbesi, Ergunbaş Türbesi eski eserler arasındadır.

Eski eser cinsleri ile ilgili bir araştırmada şöyle bir sonuçla karşılaşıyoruz :


Amasya ( Merkez ) : 129

Bedersten :2
Bimarhane : 1
Cami : 29
Cami-Medrese : 1
Cami-Türbe: 3
Çamaşırhane: 2
Çeşme :11
Çilehane : 1
Hamam : 11
Han:3
Hazire : 1
İmârethane : 1
Köprü : 7
Kümbet 3
Mektep : 1
Mescit : 4
Mevlevihne : 1
Mezar : 2
Minare : 1
Muvâkkithane : 1
Namazgâh : 1
Tabhane : 1
Türbe : 37


Göynücek : 3

Cami : 2
Hamam : 1
Gümüşhacıköy : 65

Bedesten : 1
Cami : 16
Çeşme : 13
Hamam : 5
Han : 1
Hazire 1
Köprü:4
Manastır:1
Medrese:4
Mescit:2
Mezar:1
Mezarlık:1
Saat Kulesi :1
Türbe : 17


Merzifon : 84

Bedesten : 1
Çeşme :15
Hamam:9
Han:1
Kilise:2
Medrese:2
Mescit:5
Mezar :1
Mezarlık:1
Saat Kulesi :2
Su Makzemi :2
Türbe :14

Suluova : 10

Cami .2
Hamam:1
Medrese:2
Mezar :1
Sarnıç :1
Türbe:3


Taşova : 10

Cami:3
Hamam: 2
Kilise:1
Türbe: 4


Amasya İlinde Bulunan Eski Eski Eserler :


Amasya Davut Evliyâ Türbesi
Ak Bilek Evliyası Mezarı
Alçak Köprü
Ananim Türbe
Aşağı Şamlar Türbesi ve Haziresi
Ayan Dede Türbes,
Ayşe ( Hatun ) Gazi Türbesi
Baba İlyas Türbesi
Bakacak Camii
Bayezıd Paşa Camii
Bimarhane ( Dar'üşşifa- Tımarhane)
Burmalı Minare Camii ve Kümbeti
Bülbül Hatun Sıbyan Mektebi
Büyük ve Küçük Hamam
Büyükağa ( Başağa-Kapıağası-Hüseyniye) Medrese ve Çeşmesi
Çağlayan ( Çalak- İl Tekin Gazi ) Köprüsü
Çeşme 1
Çeşme 2
Çeşme 3
Çeşme 4
Çeşme 5
Çilehane
Çilehane ( Yakup Paşa ) Camii
Çilehane Çeşmesi
Çilehane Türbesi
Dilek Hatun Haziresi
Eğri Cami
Ekin Pazarı Camii
Eslem Hatun Türbesi
Eyüp Çelebi Camii
Fethiye ( Kuba Dede- Yeni ) Camii
Firuz Ağa Bedesteni
Genç Mehmet Paşa Cami ve Haziresi
Genç Mehmet Paşa Türbesi
Gökmedrese Camii ve Türbesi
Gümüşlü Defterdar Ahmet Bey Camii
Halifet Gazi Kümbeti
Halifet Gazi Medresesi
Halkalı ( Dede ) Evliyâ Türbesi
Hamdullâh Dede ( Bektaş Baba ) Türbesi
Hamza Baba Türbesi
Hamza Dede Mescidi
Han
Hızır paşa Camii ve Haziresi
Hızır Paşa Hamamı
Hundi ( Hond-Huand-Kuş-Künç) Köprüsü
Hünkâr çeşmesi
İğneci Baba Camii
İğneci Baba Türbesi
İhsaniye Camii
İkinci Bayezıd Külliyesi İmârethanesi
İkinci Bayezıd Külliyesi Tâbhanesi
İkinci Bayezıd Külliyesi,Cami,Şadırvan, Hazire
İkinci Bayezıd Külliyesinde Şehzâde Osman Türbesi
İkinci Bayezıt Külliyesi Sultaniye Medresesi
İstasyon Köprüsü
Kadılar Çeşmesi
Kadılar Türbesi
Kapı Ağası Çeşmesi
Kapı Ağası Hüseyin Ağa Bedesteni
Karadayı Mescidi
Kilâri Süleyman Ağa Camii
Konak Hamamı
Köprübaşı Mescidi
Kumacık ( Kocacık-Ayas Ağa ) Hamamı
Kurtboğan Türbesi
Loğ Minare Camii
Mecidiye Camii
Mehmet Paşa Hamamı
Mevlâna Hacı İsmail Türbesi
Mevlevihane
Murat Evliyâ Türbesi
Mustafa Bey Hamamı
Muvakkithane
Namazgâh
Narlıbahçe Çeşmesi
Pazar Camii
Pir Hamdullâh Türbesi
Pir Şucâeddin İlyas Halveti Türbesi
Piri Baba ( Çelebi Mehmed ) Camii
Pirler Türbesi
Saraçhane Camii ve Haziresi
Selâmet Hatun Türbesi
Seracedddin Camii ve Türbesi
Serçoban Türbesi
Sinan Efendi (Yorganlı Evliyâ Türbesi
Sinan Efendi Türbesi
Sofular ( Abdullah Paşa ) Türbesi
Sofular ( Abdullah paşa Camii, Dar'ül Hadis, Çeşme ve Haziresi
Sultan ( Meydan ) Köprüsü
Sultan Mes'ud Türbesi
Sümbül Hamam
Şâdgeldi Paşa Türbesi
Şamlar Mahallesi Yukarı Türbe
Taceddin Altunbaş Kümbeti
Taceddin Medresesi
Taşhan
Temenna Mescidi
Topuz Baba Mezarı
Torumtay ( Gökmedrese) Kümbeti
Ulemâ Türbesi
Üçler Camii
Yazıbağları Camii
Yıldız Hamamı
Yörgüç paşa Camii ve Haziresi
Yukarı ( Şirvanlı İsmail ) Türbesi ve Haziresi
Yukarı Hamam
Ezinepazarı Ezinepazar Hanı
Gediksaray Gediksaray Köprüsü
Göynücek-Gediksaray Gediksaray Hamamı
Göynücek-Şıhlar Köyü Şıhlar Köyü Camii
Göynücek-Terzi Köyü Terzi Köyü Camii
İlyas Köyü Hızırilyas Türbesi
Kale Köyü Kale Köyü Camii
Kayabaşı Köyü Kitâbeli Çeşme
Tersakan Çayı Sultan Mes'ut( Ziyare ) Köprüsü
Yassıçal Beldesi Ergonaş Baba Türbesi
Yeşilyenice İsa Hazretleri Türbesi
Yeşilyenice Sadeddin Türbes,
Yeşilyenice Şeyh Mehmed Efendi Türbesi
Yeşilyenice Yeşil Yenice Hamamı
Ziyaret Beldesi Ziyaret Merkez Camii
Ziyaret Beldesi Hicabü'l Abdülbâki Efendi Türbesi
Ziyaret Beldesi Ziyaret Hicabi Camii Minaresi
Ziyaret Beldesi Ziyaret Hamamı
Ziyaret Beldesi Yunak 1
Ziyaret Beldesi Yunak 2
Gümüşhacıköy Köprülü Mehmet Paşa Camii 1660
Sadullah Camii
Kale Camii
Çayır Camii
Cumaova( Cumara ) Camii 1706 M.
Müftü Camii 1900
Melek Camii
Çalkama Camii
Saray Camii 1811
Çorumlu Camii 1821
Hacı Nadir Baba Türbesi
Çukur Dede Türbesi
Filibeli Mehmet Efendi Türbesi
Köprülü Mehmet Paşa Hamamı ( Ördekli Hamam)
Çifte ( Sokollu-Büyük ) Hamam
Maarif Hamamı
Çay Mahallesi Hamamı- Millet Hamamı 1820
Ermeni Hamamı
Bedesten 1669 ( Üzerinde Saat Kulesi 1898)
Saat Kulesi 1898
Kayın Pınarı
Kaymakcı Pınarı
Kalabalak Pınarı
Bedesten Çeşmesi
Arap Camii Çeşmesi
Saray Camii Çeşmesi
Seten Pınarı
Adatepe Çeşmesi
Tavuk Pınarı
Çirten Pınarı
Bitli Pınar
Mucur Pınarı
Ağa Pınarı
Okul Çeşmesi
Feyzi Pınarı
Sıtma Pınarı
Ekin Pazarı Çeşmesi
Hacı Pınarı
Çalkama Pınarı
Muslihiddin Efendi Türbesi- Yılanlıoğlu Kışlasında
Ali Pir Civan Türbesi ( Saray Düzü Köyü)
Kurt Baba (Keçiköy-Eymir Yolu )
Niyaz Baba ( İnegöl Dağı Tepesi)
Şeyh Cüneyt ( İnegöl Dağı Kuzeyi )
Hasan Dede Türbesi ( Kuzalan Köyü)
Bakacak Dede ( Abhaz çayırı-Vezirköprü Sınırı)
Kadın ana (Bademli Köyü Yakını )
Arap Dede ( Keltepe )

Gümüş Beldesi Gümüş Han
Manastır 1840
Taşköprü
Halil Paşa Medresesi ve Haziresi 1413
Tepe Mescidi
Abdüssâmed Mescidi ve Haziresi
Ermeni Hamamı
Maden Hamamı 1820
Tekke Hamamı
Vehbi Bülbül Hafız- Bülbüllüce Camii 1650-70
Şıhlar Fakoğlu Dediği Cami
Lıgat Camii
Darphane ( Debbağ ) Camii
Maden ( Yeni ) Cami
Tepecik Demircioğlu Camii
Yörgüç Rüstem Paşa Camii, Şadırvanı, Haziresi 1430
Ahi Barak el BasriTürbesi 1305
Çeşme 1
Çeşme 2
Çeşme 3
Çeşme 4
Çeşme 5
Çeşme 6

Sarayözü Köyü Pir Ali Civan Türbesi
Gümüş Beldesi Sığırcık Molla Türbesi
Gümüş Beldesi Töngü Dede Türbesi
Gümüş Beldesi Hacı Habib Köprüsü
Gümüş Beldesi Taşköprü
İmam Yahya Efendi Mezarı
Gümüş Beldesi Mezarlığı
Hamam Özü Bülbüllüce Camii Haziresi
Merzifon Eski Cami
Merzifon Sofular ( Abdullah Paşa ) Camii
Sofular Türbesi
Alaca Minare Camisi
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi Cami
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi Şadırvanı
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi Bedesteni
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi Taşhan
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi Sıbyan Mektebi
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi Muvakkithane
Merzifonlu Kara Mustafa paşa Hamamı
Merzifonlu kara Mustafa Paşa Suyu Suyolları
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Su Maksemi- Terazisi 2
Tuz pazarı Hamamı
Hacı ( Hoca ) Hasan Camii
Bozacı Camii
Dönertaş ( Oduncuoğlu Hasan ) Camii
Dobak Minare ( Kesik Minare ) Camii
Taceddin İbrahim Paşa ( Çukur Şadırvan ) Camii
Sultan Murad ( Medrese Önü) Camii
Çay ( Ahçı Hüseyin Ağa ) Camii
Erikci Camii
Şerbetçi Mehmed Camii
Denizlioğlu Camii
Tavşanlı Mehmet Usta Camii
Aşut Camii
Gürcü Camii
Hacı Şeref Ağa Camii
Şişli Camii
Tabakhane Camii
Fenerli Camii
Piri Baba Camii ve Haziresi,
Piri Baba Türbesi
Ayaz Ağa Camii
Hanife Hatun Camii
Eyüp Çelebi ( Camii Iyd- Camid) Camii
Buğdaylı Camii
Dedeoğlu Camii
Yahya Başoğlu Camii
Maarif ( Çelebi Sultan Mehmed ) Hamamı
Çifte ( II. Murad ) Hamamı
Eski Hamam
Kümbet Hatun Türbesi
Kılıç Baba Türbesi
Davut Dede-Halife Türbesi
İsmail Dede Türbesi
Seyh Abdurrahman er-Rumi Türbesi ve Haziresi
Topçu Baba Türbesi
Ahi Kerim Türbesi
Kırklar Türbesi
Pehlivan Dede Türbesi
Fevzi Baba Türbesi
Firuz Dede Türbesi
Tavuslu Çeşme ( bugün yok )
Çukur Çeşme
Dellal Sokak Çeşmesi
Arabacılar Sokağı Çeşmesi
Rahat Sokak Çeşmesi
Çukur Şadırvan Çeşmesi
Belediye Karşısında bUlunan Çeşme
Köprübaşı Sokak Çeşmesi
Lâleli Çeşme
Baş Lüle Çeşmesi
Sofular Çeşmesi
Bozacı Çeşmesi
Göz Göz Mescidi ( bu gün yok-istimlak olmuş)
Hacı Murtaza Mescidi
Bozacı Ali Mescidi
Sarı Naip Mescidi
Çorbacıoğlu Mescidi
Sultan Çelebi Mehmed Medresesi
Medrese Üzerinde Ziya Paşa Dönemi Saat Kulesi
Amerikan Anadolu Koleji Saat Kulesi
Arap Dede Yatırı
Kilise ( Esski Doğan Sineması )
Kilise ( Eski Belediye Sineması)
Kilise eski İrfan Mektebi Bahçesi ( bugün yok) ?
Merzifon-Çayüstü Köyü Çayüstü Köyü Hamamı
Merzifon-Bulak Kos Hamamı
Merzifon-Marınca Köyü Abide Hatun Camii ( Kara Mustafa Paşa'nın Annesi)
Merzifon-Taşan Dağı Han

Suluova-Yolpınar Kasımıye Medresesi
Kasımıye Hamamı
Seyyid Necmeddin Yahya er-Rufâi Zaviyesi ve Türbesi
Suluova-Saygılı Gani Baba Mezarı
Suluova Üçler Türbesi
Suluova-Kulu Kulu Köyü Camii
Taşova-Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufâi Zaviyesi Külliyesi
Seyyid Nureddin Alparslan Hamamı
Seyyid Nureddin Alparslan İmarethanesi
Seyyid Nureddin Alparslan Camisi
Taşova-Uluköy Sinan Paşa Hamamı
Kurşunlu Cami
Bayazıt Camii
Miman Dede Türbesi
Mıcık Dede Türbesi
Ergubaş Türbesi
Taşova-Borabay Taş Hamam
Taşova-Kızgüldüren Kız Güldüren Köyü Kilise
Taşova-Karabük Köyü Karabük Köyü Camii
Taşova-Aşağı Baraklı Aşağı Baraklı Köyü Camii


Konutu özetlersek, Amasya Türk kültür ve medeniyetinin bütün özelliklerini günümüze yansıtan, Kaya Mezarları, Danişmend, Selçuklu Osmanlı eserleriyle bezenmiş, Sultan II. Bayezıt'ın Hat hocası Şeyh Hamdullah gibi bir dünya şöhretini, Çelebi Mehmed, II. Murad, Yavuz Sultan Selim, II.Bayazıt gibi Padişahları yetiştirmiş ve dolayısıyla ilim adamları da meşhur bir şehrimizdir.Yayınlandığı Yer: Atatürk YÜKSEK kURUMU, AMASYA VALİLİĞİ, MERZİFON YARDIMLAŞMA DERNEĞİ iŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN SEMPOZYUMDA BİLDİRÄ ,02.06.2003
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •