TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
SULTAN II. BAYEZID'IN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ'NDE BULUNAN VAKFİYELERİNDEKİ TEZYİNAT VE
SULTAN II. BAYEZID'IN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİ'NDE BULUNAN VAKFİYELERİNDEKİ TEZYİNAT VE
KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİ
"23-27 Eylül 1991 Tarihinde Milletlerarası IX. Türk Sanatları Kongresinde tebliğ olarak sunulmuş, Kültür Bakanlığı tarafından 1995 de basılmıştır. C. I, s.345-63 ."
Sadi BAYRAM
1448 yılında Çorlu civarında, Dimetoka'da Gülbahar Valide Sultan'dan dünyaya gelen Sultan II. Bayezıd'ın babası Fatih Sultan Mehmed olup, 1457-1481 yıllarında Amasya'da Valilik yapmıştır. Bu bakımdan Amasya'ya ayrı bir sevgisi vardır. 4 Mayıs 1481 tarihinde, 33 yaşında tahta geçen Padişah, 31 yıl saltanat sürdükten sonra oğlu Yavuz Sultan Selim için tahtından feragat etmiş veya indirilmiş; bundan sonraki hayatını devam ettirmek üzere 26 Mayıs 1512'de Dimetoka'ya giderken doğum yeri olan Çorlu'da bir ihtimale göre zehirlenerek (?) intihar etmiştir. İstanbul'da kendi adına inşa ettirdiği külliye'de Cami mihrabı önündeki türbesine gömülmüştür. Vakfiyesindeki vasiyeti ise; Eyüp'de Eyyub-i Ensari türbesi civarına gömülmesini istemiş ve Gök kubbe ile cesedi arasına topraktan başka birşey girmesini istememiştir.Sultan II. Bayezıd'ın Sofu, Veli mahlâsı vardır.
10. Osmanlı Padişahı, Sultan II. Bayezıd'ın; İstanbul Bayezıd, Edirne ve Amasya Külliyeleri ile Bursa Kapanhan ve Mescidi, etrafındaki dükkânlara ait vakfiyeleri, İstanbul Külliyesi için vakfettiği geniş emlâkin hudutnâmesi Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi'nde muhafaza edilmektedir.

Orijinal, yazma Vakfiyeler Arşiv'de K.33 ; K.68; K.127; K.128; K.129; K.130 ; K.131 ve K.185 numarada kayıtlıdır. Arşiv Kütüklerinde vakfiye ve hudutnâmelerinin istinsah kopyaları da ayrıca mevcuttur. Bunlar ; Vakfiyesi 2113. numaralı defterin 195 sahife 33. sırası- 2148. numaralı defterin 1-40 sahifelerinde; Edirne'deki hayratı, 2113 numaralı defterin 106 sahife 26. sıra- 2148.defterin 59-82. sahifelerinde; 901 tarihli Amasya Külliyesi vakfiyesi 2113. numaralı defterin 179 sahife 32. sırasında; İstanbul'daki vakfına ait 911 tarihli arapca hududnâme 2113.numaralı defterin 216 sıra, 34. sırası ile-2148 numaralı defterin 179-202. sayfaları arasında kayıtlıdır. Bunların yanısıra; K.68 numaralı eser, istinsah kopyadır. Cildi orijinal değildir. Mütevelliden Arşivimize intikal etmiş olabilir.

Ekseriyetinin zahriye sayfaları Anadolu Selçuklu uslubunu devam ettirmekte olup, lacivert, koyu mavi , yaldız gibi renkler kullanılmış, rumilerle bezenmiştir. Bazılarında Sultan II. Bayezıd'ın yaldız ve kontürle çizilmiş tuğrası da bulunmaktadır.
Vakfiyeler 892-901-911 H./1487, 1496-1505 tarihlerinde tesis edilmiştir. Bu eserlerde; vakıfların yaşatılması için II. Bayezıd tarafından gayrimenkuller bırakıldıktan sonra, cami-imaret-dar'üşşifa görevlileri, tahsildarlar, kontrolörler, suyolcuları, tamirciler, alacakları ücretler, imarette kullanılacak gıda maddeleri, miktarı ve yıllık tutarları, aşcıları ücreti,günlük kullanılacak koyun eti miktarı, ekmeğin pişdikten sonraki gramajı, kullanılacak odun miktarı, hafızların okuyacağı dûalara yer verilir.
Hergün hatim indirmek üzere külliyelerindeki görevliler hariç ayrıca 95 hafızın görevlendirilmesi, ile her yıl vakfın artan parasından hacca gitmiş bir kişinin vâkıf adına hacca gönderilmesi şartı; Sofu Bayezıd veya Bayezıd-ı Veli olarak tanımlanan Padişah'ın bu lâkabı yakıştırma olmadığını göstermesi açısından dikkate şâyandır.
911 H. tarihli İstanbul külliyesi ile ilgili vakfiyesi sonuna, eserin tamamının İstanbuli kağıda tek hattat tarafından 8 cüz, 77 varak ve 1356 satır halinde yazıldığının açıkca belirtilmesin, diğer vakfiyelerde örneklerini göremiyoruz. II. Bayezıd'ın Vakfiyeleri, devrin edebi dili olan arapca ile yazılmiştir.

İstanbul Bayezıt Külliyesi ilk Vakıf Mütevellisi Vezir Mustafa Paşa'dır. Yıllık talebe yekûnu olan 30 Kur'an-ı Kerim öğrencisinin yılda iki defa giydirilmesi, öğrencilerin imaretten yemek yemesinin şart koşulması, öğrenci yetiştirlmesine verilen önemi göstermektedir. Ayrıca Selanik Bezezistan'ının ve bugün meskûn mahal olan Beşiktaş, Moda, Fenerbahçe Trabya, İstinye, Yeşilköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Yarımburgaz, Kumburgaz ile Alibeyköy'ün tamamının Beyazıt vakfı olduğu anlaşılmaktadır. Sultan II. Bayezıd vakfiyeleri; gerek tezyinat, gerekse kültür
tarihimiz için önemli arşiv belgeleri arasındadır.
Şimdi bunları sırası ile inceleyelim :
K.33 NUMARALI ESER :
Cemaziyel evvel 901 H./ Ocak 1486 tarihli Amasya II.Bayezıd'ın arapca vakfiyesinin Osmanlıca tercümesidir. Bu vakfiye aynı zamanda, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi'inde 2113 numaralı Defterin 179. sayfası 32. sırasına kayıtlıdır. Yeni harflerle tercümesi ise, 2148 numaralı Defterin 84 -113. sayfaları arasında bulunmaktadır.
Eser ebrulu ciltli olup, 317 x 110 mm. ebadındadır. Her sayfanın 250 x 74 mm.lik alanı mıstarlanmış olup, her sayfasında 19 satır bulunan eser 111 sayfadan ibarettir. Ancak mıstar alanı hattat tarafından kenarlarda bazen yer yer taşdığı görülmektedir.
Vakfiyenin başında bulunan tasdik mühürü Abdullah Hamdi'ye aitolup, mührün hâkkâkı Mehmed Efendidir. Mühürde:
"İlim ve ameli ferah,
Ey bi Hakk'ı bari Hüdâ " yazısı okunmaktadır. Eserin sonunda da aynı şahsın mühürü bulunmaktadır. Tezyinat bulunmamaktadır. Metin cetvel içine de alınmamıştır.

K.33 numaralı eser, metin yönünden, 903/ Şubat 1498 tarihli
hududnâme haric K.127 numaralı eserle aynıdır.
K.68 NUMARALI ESER :
Orijinal olmayan cilt,değişmiş ve ayrica tamir görmüştür. 235 x 156 mm. ebadındaki eserin yazı alanı 170 x 77 mm.dir. Herhangi bir tezyinatı olmayan eserin her sayfasında 9 satır bulunmakta olup, 89. sayfada 901 Cemaziyelevvel ortaları, yani Ocak 1496 tarihi okunmakta ve Amasya II.Bayezıd Vakfiyesi 90. sayfada tamamlanmaktadır.

K.68 numaralı eserin 92. sayfasında Hududnâme başlar, 229.sayfada sona erer. Yazı alanı yine 170 x 77 mm.dir. Gurre-i Recep 903 / Şubat 1498 tarihlidir. Osmanlıca olan eserin sonunda Amasya Naib Vekili Ahmed Sıdkı'nın mührü bulunmaktadır. Ahmed Sıdkı Efendi'nin yaşadığı devir tesbit edildiği takdirde, vakiyenin istinsah tarihi ortaya çıkacaktır. Bizim kanaatimizce geç tarihlidir. Mütevelliden Arşivimize intikal etmiş olabilir.
K. 127 NUMARALI ESER :
Meşin, koyu kahverengi ciltli olan eser tamir görmüş olup, 290 x 122 mm. ebadındadır. Şemselidir. Sarımsı aharlı yerli kağıda yazılmıştır. Yazı alanı 61 x 205 mm. dir. Yazı alanı cetvellidir.

Her sayfada 11 satır bulumaktadır. Eserin tamamı 309 sayfadan
barettir.1 b varağı tezyin edilmiş olup, Selçuklu geleneğini yansıtır.Dikdörgen şeklindeki tezyini alanı 68 x 61 mm.dir. Tezyini alan üç ana grubada mütalaa edilebilir.
Birinci grup da tığlar bulunmakta olup, kenarlardaki yarım tığları da sayacak olursak, 18 mm. boyunda lâcivert 9 tığ vardır. Hepsi tek hizada olup, yükselti yoktur.
İkinci grupta; dikdörtgen lacivert zemin üzerinde sarı yaldız ve beyaz rozetler,ince yaldız kontürlerle yanlarda yarım, ortada üç mukarnasa benzer motifler içine yerleştirilmiştir. Yaldız rozetlerin içinde yeşil renkte göbek ve yaylar bulunmakta , sanki bir gülü andırmaktadır.
Üçüncü grup ise,başlık mahiyetindedir. Bir su ile çerçevelenen diktörtgen alanın içi lâcivert zemin üzerinde sarı yaldızla yapılmış oval kartuş içinde beyaz renkli besmele ve etrafı rumi ve hatailerle bezenmiştir. Çok ufak olan hatai ve rumiler kırmızı, yeşil renklerle gölge verilmeye çalışılmıştır.
Bu tezyinatın altında 8 satır halinde dûa ve övgü cümleleri yer alır.
Diğer yazı alanları 195 x 61 mm.lik bir cetvel içinde her sayfada 11 satır halinde vakfiye yer alır.

5a varağında Sultan II. Bayezıd'ın yaldız ve kontürle çizilmiş tuğrası bulunur. Tuğranın içinde bulunan geçmelerden bazılarının
zemini lâcicertle doldurulmuştur. Altında vakfiyenin doğru ve meşruluğuna dair Anadolu ve Rumeli Kazaskerlerinin tasdiki vardır.
Daha sonra II. Bayezıd'ın Amasya Vakfiyesi devam eder . Vakfiye 901/Şubat 1496 tarihlidir. 118 sayfada yer alır. Vakfiye 120. sayfada sona erer.
K.127 numaralı eserin 129. sayfasında Hududnâme başlar, başlangıç tezhiplidir. 226 x 60 mm.lik cetvelli alan içinde 50 x 60 mm.lik alanda tezhip bulunmaktadır. Sultan II. Bayazıd'ın diğer eserlerinin aksine, 30 mm.lik tığ yeri olmasına rağmen, tığlar yapılmamıştır.
Lacivert zemin üzerine yaldızla rumi, narçiçeği ve açık mavi ile hatai motifleri vardır.Alt kısmı ince koyu camgöbeği bir çerçeve dolaşır. Bu çerçeve üzerinde (+) ve nokta işaretleri siyah renkle yapılmıştır. Camgöbeği çerçeve içi lacivert zeminli olup üzerinde narçiçeği, açık mavi hatailer bulunmaktadır. Ortada bulunan rozet ise; yine varak yaldız zemin üzerinde besmele, grimsi siyah tonla yazılmıştır. Besmelenin etrafı, koyu camgöbeği rumi ve hatailerle bezenmiştir.
131.sayfada Sultan II. Bayezıd'ın tuğrası ile Anadolu ve Rumeli Kazaskerlerinin tasdiki vardır. Hududnâme'de cetvelli sayfa alanı 290 x 124 mm. dir. 309. Gurre-i Recep 903 tarihi kayıtlı olup aynı sayfada Hududnâme sona erer.
K.128 NUMARALI ESER:
Orijinal, kahverengi,şemseli, meşin ciltli eser, 256 x 170 mm ebadındadır. İlk sayfası tezhibli olup, cetvelli alan 165 x 82 mm, tezhip alanı ise, 67 x 82 mm. dir. Üstte 12 mm. boyunda iki tığ, bunların ortasındaise 6 mm. boyunda bir tığ daha vardır. Yanlarda, cetvele yapışık yarımşar tığ bulunmaktadır.
Simetrinin ve lacivert rengin hâkim olduğu tezhipde; dikkat çeken
kısım ortadaki, lacivert zemin üzerindeki beyaz besmeledir. Sütbeyazıkar rengi Bismillahirrahmanirrahim yazısı etrafında açık pembe bitkisel motifler bulunmaktadır. Yaldız zemin üzerinde koyu mavi renkten açık mavi renge dönüşen çiçekler bulunur. Lacivert zemindeki hatailer yaldızla yapılmış olup, ince siyah kontürleri vardır. Köşelerde ve orta kenarlarda beyazkar taneleri bulunur. Koyu kahverengi minik kartuşlar da vardır.
4b varağında Sultan II. Bayezıd'ın tuğrası bulunur, altında ise, Anadolu Kazaskeri Mahmud Şeyh Mehmed el-Asi'nin şeri tasdiki vardır. 180. sayfada 911 Cemaziyel ahir 911 / 1505 tarihi bulunur. 182. sayfada vakfiye sona erer. Sayfa altı; sade, simetrik hatai ve çin bulutu motifi ile doldurulmuştur.
183.sayfadan 196.sayfaya kadar olan kısım boştur.
197.sayfada Hududname başlar. Tezhibi vardır. 168 x 82 mm.lik cetvelli alanda 65 x 82 mm. tezhip yer alır. Yanlardaki yarımşar tığ hariç, ortada 16 mm. boyunda üç tığ vardır. Besmelenin bulunduğu madalyonun zemini varak yaldızda dişi bırakılmış olup, besmele ahar renginde görülmektedir.Ayrıca siyah kontürleri vardır. Besmele
etrafına siyah renkte hatailer konmuştur. Etrafında bulunan lacivert zemin üzerinde, diğer tezhiplerde gördüğümüz rumi ve hatai motifleri yine yeralmıştır.
199. sayfada Padişah'ın yaldızlı tuğrası bulunmakta; altında ve yanında ise, şer'an muvafık bulunduğuna dair tasdik yer almaktadır.
Her sayfada 9 satır bulunan hududnâmenin cetvelli alanı 156 x 82 mm. dir. Eser 314. sayfada sona erer. Tarih yoktur.
K.128 numaralı eser ile K. 129 numaralı eserler aynıdır. Sadece tezhipleri farklıdır. İkisi de Osmanlıcadır. Bunlarla da metin olarak aynı, ancak dil yönünden arapca olan eserler K.130 ve K.131. dir.
K.129 NUMARALI ESER :
256 x 166 mm. ebadında olan eser, orijinal ciltlidir. 1 b varağı tezyinatlıdır. Tezyinatla birlikte cetvelli alan 182 x 80 mm.dir. Tezhip, 83 x 80 mm.lik yer kaplar. ortada beş tığ vardır. Yanlarda ise, yarımşar tığ yer alır. Lacivert ve yaldızın egemen olduğu tezhip, K. 127 numaralı eserin ilk tezhibine benzer. Yalnız ortada yer alan besmele yaldız zemin üzerine yazılmıştır. Pembemsi kırmızı, beyaz, açık mavi renklerden yapılan çiçekler; sade, yeşil dallar ve yapraklar fazlaca göze batmayacak inceliklerde yapılmışlardır. İlk sayfada beş satırlık metin vardır. Metin Osmanlıcadır.
7.sayfada tuğra yer alır. Metinde cetvelli alan 157 x 79 mm.dir. Her sayfada sekiz satır yer alır.
180. sayfada Cemaziyel ula, 911 /1505 tarihi vardır. 182. sayfada vakfiye sona erer. 183-200. sayfalar boş bırakılmıştır.
201. Sayfada yine Hududnâme başlar. tezhiplidir. 170 x 81 mm.
cetvelli alanda 73 x 81 mm. tezhip yer kaplar. Ortada 29 mm. yüksekliğinde beş tığ yer alır. yanlarda ise, dikey cetvele yapışık yarımşar tığ vardır. Yaldız zemin üzerine siyah kontürlerle besmele yazılmıştır.
Kartuşların etrafında açık yeşil bir kontür dolaşır. Hakim renk, lacivert ve yaldızdır. kiremidi, siyah, uçuk mavi ile çiçek yapılmıştır.
203. sayfada Padişah'ın tuğrası vardır. 339. sayfada eser sona erer. Tarih konmamıştır.

K.130 NUMARALI ESER :
255 X 173 mm. ebadındaki vakfiye; arapca olarak kaleme alınmıştır. İstanbuli kağıta tek hattat tarafından 1356 satır halinde yazılmıştır.
Eser; vakfiyenin sonundaki arapca metne göre:" sekiz cüz olup her cüz beş kaimdir. Her kaim iki varaktır. Her varakta dokuz satır bulunur. 1. cüzün 8 varakası yazılıdır. İlk varakada 6 satır vardır. Tevkii Sultani yazılı varakada bir sayfa vardır. 8.Cüzde 8 varaka yazılıdır. 9. cüzde 1 varaka yazılıdır. Yazılı varakların tamamı77 varakadır. Baştaki Elhamdülillâh'dan sonra tarih satırına kadar

1356 satırdır. Aralarında fasıl yoktur. Kağıtların hepsi İstanbuli'dir. Tek hattat tarafından yazmıştır. " ibaresi vardır.
İlk mütevelli, Vezir Abdülhay oğlu Mustafa Paşa'dır.
Eserin cildi, meşin olup, orijinaldir. Şemsesi vardır. 1 b varağı tezhiplidir. altun cetvel 171 x 84 mm. ebadındadır. Tezhip alanı 68 x 84 mm. dir. tezhip altında altı satır yazı bulunur.
Ortada beş adet 16 mm. yüksekliğinde tığ bulunmaktadır. Yanlarda
ise, yine yarısı görülen birer tığ görülür. Lacivert ve altın
yaldız zemin üzerinde ; narçiçeği, açık yeşil, açık mavi renkli hatailerle süslenen Sultan II. Bayezıd'ın Vakfiyesi tezhibinin ortasi, diğer nüshalarda olduğu gibi besmele yer alır. Besmele, yer yer parlatılmış varak altun zemin üzerinde beyaz renkte olup kontürleri yoktur. Ancak, açık-koyu yeşil, renklerde hatailer ile süslenmiştir.
Besmelenin etrafı, yine lacivert zemindir. Lacivert zemin üzerinde sağda ve solda iki kartuş, yukarıda üç nişimsi varak altun zemin bulunmaktadır. Bu zeminler üzerinde; açık mavi, açık pembe, narçiçeği, açık yeşil, koyu yeşil renklerde hatailer bulunmaktadır.
Tezhibin genel şeması, K. 127 ile sadece besmele ile zemini hariç büyük benzerlik gösterir.
Eserin 7. sayfasında yine Sultan'ın tuğrası bulunur ve şer'i tasdik Anadolu Kazaskeri Mahmud bin Şeyh Mehmed el - Gazi tarafından yapılmıştır. Her sayfada 9 satır bulunmaktadır. 148. sayfanın son satırında ise , tarih olarak 911 Cemaziyel Ulâ göze çarpar. 150. sayfada eser sona erer.
153. sayfada Hududnâme tezhiple başlar. 164 x 83 mm.lik cetvelli alan içinde 63 x 83 mm.lik tezhip görülür. Tezhipte kartuşların şekli küçülmüş, besmelenin bulunduğu kartuş büyümüş, hatai ve rumiler sıklaşmıştır. Besmele yine beyaz renkte dişi bırakılmış, etrafı kontürle çevrelenmiş, etrafına yeşil hatailer konmuştur. Besmelenin bulunduğu alan ki esas tezhip alanıdır, bunun etrafı mavi zincirekle çevrilmiştir. Üstte yine beş tığ olup, tığlar 17 mm. inmiştir. Aralarında yine ufak tığlar vardır. Tığların altında varak altunla üç adet ters lâle veya kandil motifi görülür. Narçiçeği , açık mavi,uçuk pembe ve açık yeşil renklerdeki çiçekler, lacivert ve altun yaldız zemin üzerinde kullanılmıştır. Yer yer, rumi kenarlarında siyah renge yer verilmiştir.
Tezhip altında altı satır metin bulunmaktadır. Tezhibin bulunduğu 153. sayfa ile 154. sayfa karşılıklı olup, 154. sayfada yine Padişah'ın tuğrası yer alır.
Hududnâme 276. sayfada son bulur. Tarih bulunmasına rağmen günü hakkında bilgi yazılmamıştır. Eserin sonu olan şahitler bölümü sadece burada ve bu eserde yer alır :
Mevlânâ Kasım ibni Abdülhayyilemin , Mevlânâ Kasım İbni Muhammed
es-şehid bedke Kadıoğlu, Mevlânâ Kasım ibni Abdülhayyi Katib-i Hazel kitab, Muhammed bin şah Muhammed, Ali bin Nezirullah, Veyis bin Murad Han.
Şahitlerin isminden, eserin hattatının Mevlânâ Kasım ibni
Abdülyyi olduğu ortaya çıkmaktadır.
K. 131 NUMARALI ESER :
257 x 178 mm. ebadındaki eser,orijinal meşin ciltli olup ,
şemselidir.
2. sayfa tezhiplidir. 157 x 83 mm.lik cetvelli alan içinde tezhip 65 x 83 mm. yer kaplar. Tezhip altında yine 6 satır metin bulunur. tezhibi K. 130 ile fazla bir değişiklik göstermez.Kullanılan renkler aynıdır. Ancak kartuşların büyüklükleri farklıdır. Besmele yine zeminde dişi bırakılmış olup, etrafı kontürlerle belirlenmiştir. Tığlar 16 mm. düşmüştür.
8. sayfada yine tuğra vardır. Her sayfada yine 9 satır yazı bulunur.152. sayfada 911 Cemaziyel Ula tarihi vardır. 155. sayfada eser sona erer.
162-163. satfa karşılıklı olup, 162. sayfa tezhiplidir. 163. sayfada tuğra vardır. Tezhip, 152 x 84 mm.lik alan içinde 68x84 mm. lik yer alır. Tığlar 15 mm.dir ve sayısı dörte düşmüştür. Tezhip K.129. numaralı eserin ilk tezyinatı varyasyonudur.
Her sayfada yine 9 satır hat bulunmaktadır.
271. sayfada tarih ile eser sona erer. Ancak sadece tarih vardır ay gün yazılmamıştır. 130. numaralı eserin hattı ile aynıdır.
K. 185 NUMARALI ESER :
291 X 132 mm. ebadlı eser, 205 x 64 mm.lik cetvel içinde tezhip80 x 64 mm. yer kaplar. Diğer eserler gibi, devrin renkleri olan
varak altun, lacivert gibi çarpıcı renkler kullanılmamış, sanki XVIII. asır eserleri gibi pastel renkler kullanılmıştır. Hatai ve rumiler kullanılmıştır. İlk sayfanın altında yedi satır bulunur. Diğer sayfalarda 11 satır olup, cetvel alanları 197 x 66 mm. dir.
103 sayfa olan eser, 892 Cemaziyelahir / 1486 Haziran tarihlidir. Dili, Osmanlıcadır.
911 TARİHLİ VAKFİYEDE YER ALAN HUSUSLAR:
İlk husus Sultan II. Bayezıd'ın vefat vukuunda gömüleceği yer ve türbesi ile ilğili vasıyetidir. Cesedi; islâmi geleneklere ve dini inançlara uymak kaydıyle Eyyub-i Ensari Hazretleri Türbesi civarına defnolunacaktır. Defnolunacak yer, şer'an ölü defnetmeğe caiz bir yer olacaktır. kabri üzerine kubbe ve bulutla kabri arasına girecek herhangi bir bina veya başka bir şey yapılmayacaktır. Belki üzerine toprak çekilecek ve işi Allah'a bırakılacaktır. İkinci husus; İstanbul'da Darüssaade yakınındaki yaptırdığı külliyesi, yani; camisi, fakir ve yetim çocuklar için mektebi, aynı civardaki imareti ile ilgilidir.

Bunların idamesi için çeşitli araziler vakfetmiş olup, bugün için çok önemli olanlar şunlardır :
Beşiktaş, İstinye, Boğazkesen Kalesi, Tarabya, Sarıyer, Fener,
Yarımburgaz, Moda, Halkapınar, Kumburgaz, Ayazağa, Ayastafanos
( Yeşilköy) Büyükçekmece, Küçükçekmece, Alibeyköy, Kağıthane, İstanbul surları içinde Edirne kapusu diye maruf olan kapu yakınında Yenibahçe adıyla bilinen bahçenin tamamı, Siroz kasabasında iki köy; Selânik kalesindeki Bezazistan ve bunu çeviren 113 dükkân,485 dükkân arsası, bir han, Yenihamam, Eski hamam ( Medrese Hamamı) ,Şengül hamamı, diğer bir eski hamam, Edirne'de Hısın dalilinde Yemiş Kapanı Kervansarayı denen Han, Sultan II. Bayezıd'ın İstanbul külliyesine vakfedilmiştir. Yukarıda belirtilen yerler de dahil olmak üzere 201 parça köy veya mezra vakfedilmiştir.
Görevliler ve vakiye şartları ile ilğili konulara zaman darlığından girmiyorum. İlk mütevelli Vezir MustafaPaşa bini Abdülhay'dır.
892 CEMAZİYELAHİR /1487 TARİHLİ EDİRNE HAYRATI İLE İLGİLİ
VAKFİYE:
Edirne'de inşa ettirmiş olduğucami, medrese, Darü'şşifa, köprü ve müştemelâtıyla birlikte imaret'in devamı için özetle verebileceğimiz satın alma yoluyla malik olduğu olduğu mülkleri vakfetmiştir.
GELİRİ VAKFEDİLEN YERİN ADI GÜMÜŞ DİRHEM -------------------------------------------- ------------
Rumeli vilâyeti Süzebolu namındaki kasaba, 81.082
Silistre Livâsı, Rvandrovköyü 237
Silistre Livâsı , Çenger Köyü 5.237
Silistre Livâsı , Aya Dimitri köyü 9.150
Romanda Karyesi Çiftlğiğ -----
Silistre Livâsı , Yoros Köyü 10.803
Vize Sancağı , Kırk kenise ( Kırk Kilise ) 15.356
Vize Sancağı , Uğurlu Şeyh Köyü 1.843
Vize Sancağı, Ahlatlu Köyü 4.073
Vize Sancağı, Ayucekler namıdiğer Elhamd Köyü 1.956
Vize Sancağı, Dereköy 2.612
Vize Sancağı , Kuballo Köyü 1.562
Vize Sancağı, Demürcüler Köyü 272
Pravadi Kasabası 3.750
Pravadi Kazası,Kırık Köyü 2.762
Pravadi Kazası,Çaşnigir Köyü 2.084
Pravadi Kazası, Cenüklü Köyü 781
Pravadi Kazası, Karagüllü Köyü 2.759
Pravadi Kazası, Umur Karyesi Çiftliği 2.532
Gümülçine tevabiinden Meğri Köyü 28.412
Karasu Yenicesi'den İskite 18.523
Karasu Yenicesi'nden Çomaklu Köyü 4.195
Karasu Yenicesi'nden Şerafeddin namı diğer Hamitler Köyü 6.078
Karasu Yenicesi'nden Yavuklu Köyü 7.486
Karasu Yenicesi'nden Dereyurdu Mezrası 100
Karasu Yenicesi'nden Horosı Mezrası 1.000
Karasu Yenicesi, Mehmet Köyü ---
Dimitoka'ya bağlı,Ulunar Köyü 3.072
Dimitoka'ya bağlı ,Karaca Halil Köyü 2.880
Dimitoka'ya bağlı Kuburçuklu 1.489
Dimitoka'ya bağlı Mustafalu Köyü 3.737
Dimitoka'ya bağlı Bayhocalu Köyü 2.658
Dimitoka'ya bağlı Lulu Köyü 4.293
Dimitoka nahiyelerinden Ağrıcan'a bağlı Sündeklü Köyü 67
Dimetoka, Helvacı Köyü 4.189
Dimetoka, İnayetlü Köyü 3.694
Fekle Nahiyesi Veledisukûn Köyü 3.038
Fekle Nahiyesi İsmail Köyü 4.957
Fekle Nahiyesi Karacasüleyman Köyü 930
Fekle Nahiyesi Evronos Köyü 907
Fekle Nahiyelerinden Aslıhan Köyü 2.985
Fekle'ye bağlı Tonuz ( Domuz ) Viranı Köyü 497
Fekle Nahiyelerinden Yörük Göçbeği 376
Fekle'ye bağlı Hasköy ile Demurciler Köyleri 2.162
Fekle Nahiyelerinden Kavaklı Köyü 2.225
Abri ve bazan Saruhanlu adıyle anılan Köy ile
Karğı Alanı Mezrası 2.004
Fekle Nahiyelerinden Sarıkarhlu Köyü 1.856
Fekle'ye bağlı Uğuralanı Köyü 480
Fekle'ye bağlı İlyascı Köyü 620
Fekle'ye bağlı Hızırağa Köyü 1.026
Edirne, İnesi Köyü 9.343
Edirne Şehabeddin Paşa Hamamı 13.333
Edirne,Saraçlar, Yaycılar, Okcular,, Demurcüler Dükkanı ile Silâhhane'nin tamamı 43.333
Edirne,Sultaniye bağları 60.000
İstanbul, Yeni Camii Kebir Yanıdaki ( Bayezıd) Hamamı 70.333
İstanbul, Balat, Yeni Hamam 20.666
İstanbul, Silâhhane yanında yapılan Yeni Hamam 5.000
İstanbul,Mollahüsrev Mescidi yakınında yapılan Yeni Hamam 20.000
Üsküdar Nahiyelerinden Aslahan Köyü 2.200
Üsküdar Nahiyelerinden Bedir Çiftliği Köyü 628
Üsküdar Nahiyelerinden Bekâri Köyü 1.919
Üsküdar Nahiyelerinden Mahmedmen Köyü 1.444
Üsküdar Nahiyelerinden Göbellü Mezrası 5.990
Çermen, Akbaşlı Köyü 6.674
Beyler Köyü 1.738
Kırşehirlü Köyü 2.431
Yüregeçe Köyü 3.065
Kazan Köyü 6.022
Lefke Köyü 4.086
Mahmutcu Köyü 2.280
Sarıturalı Köyü 3.738
----------------------------------------------------------------TOPLAM 551.420
Vakfiyede daha sonra, Edirne külliyesi, personel, malzeme ile ilğili bilğiler bulunmaktadır. Bu kouda Fatih Müderrisoğlu'nun geniş ir araştırması Eylül 1991'de yayınlanmıştır. Bu bakımdan o konulara girmiyoruz.
901/1496 TARİHLİ SULTAN II. BAYEZID'IN AMASYA KÜLLİYESİ İLE
İLĞİLİ VAKFİYESİ MÜNDERACATI İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ :
Sultan II. Bayezıd'ın Amasya'da inşa ettirdiği imaret, Cami, imaret'in batısında inşa edilen medrese, doğu tarafında Sıbyan Mektebi, ve Osmancık Kal'esi hizasında Kızılırmak üzerinde inşa edilen köprü ile ilğilidir.
Eserlerin idamesi için Amasya'ya bağlı Geldiklenabad nahiyesine bağlı Boğa Köyü; İskilip Nahiyesi Şephane Köyü; Amasya- Sonusa Nahiyesine bağlı Karakuş - Ayatekli Köyü ; Samsun'a bağlı Kadıköy, Çatalarmut-Karaağaç mezrası, Saruahmedlü, Evtmuşlu, Kılıçoğlu,Ahmetlü, Nayib Ahmedlü, Karlık, Eşekcilü, Üskülü, Ağrınus, Gömüce, Balaç, Eyümce, Nemadus, Affanlı, Virvek, Buzumlu, Dereköyü, Almacık, Tencük, Karakoluk, Bacılu, Seyrancık, Kulhasanlu, Holap, Kumcağız, Ayapetri,
Gölayan, Enkişi, Kızılkıran köyleri; Canik Göl Nahiyesi'nde ( SamsunÇarşamba-Dikbıyık- Gölceğiz ? ) Karabahçe, Güman, Güdedi, Ramazan Köyleri; Ankara'ya bağlı Uluayaş, Karakaya, Bere, Kızılöz, Demürcü, Köymağara, Çakmakcı, Baş Ayaş, Kayalar, Balcıçak, Güdül, Kesanuş, Hacılar, Körpeviran, Şapanlu, Istanos, Kırkıyın, Erkeksu, Odan, Yeregiren, Yassıviran, Virancık, Aydıncık, Ahurcuk, Kazan, Yenice, Saruayaklu Köyleri ile Saruayaklu'dan Uluayaş köylerine kadar
zikrolunan bütün köyler ; Mudurnu Nahiyesine bağlı Pelut özü, Gülliviran, Dereköyler; Kastamonu Nahiyesine bağlı Geymene, Mersini, Beysaray, Kuşkara Köyleri; Sinop'a bağlı Ordu, Koğalı, Akdoğan, İstavran, Demirci, Çengi, Altıparmak, Hazinedar, Şahabeddin, Köprü, Çiftlik, Ağaçerikli, Zeytunlu, Karim, Çanlu, Avlaksekü köyleri ; Göre- İnebolu nahiyesinde Eskir, Harfik, Boyran, Şeyh Ömerli, Eguristan, Momre, Itır, Avrek, Yoğunca, Başköy, Dengüş, Binaryos, Acıyanos, Çirçile, Pelye, Verye, Fingere, Arvalye, Karacaköyü ve çiftlikleri; Kangırı ( Çankırı ) Furgun, Aktaş, Çöki, Şabanözü köyleri ile Tuzkırı mezrası; Ankara -Kalecik'e bağlı İdris, Mart köyleri, Mamak Çiftliği, Bayezıd Çiftliği, Abdi Çiftliği, Ali Çiftliği; Karıpazarı Nahiyesi Bastık köyü, Buga köyünden Bastık Köyü'ne kadar zikrolunan bütün köylerin dağları, dereleri, vadileri, mezraları, çayırları arkları, pirinç çeltikleri,-mescitler, yollar, mezarlıklar ve hanlar müstesna tamamı Sultan II. Bayezıd tarafından şer'i hükümlere göre satın alınıp şer'i hükümlere göre Amasya'da bulunan külliyesi için vakfedilmiştir.
Sultan II. Bayezıd; vakıf gelirlerinden her sene 300 dinarı Ravzai Şerif Hüddamına, 400 dinarı ise, Medine-i Münevvere fukarasına
gönderilmesini emretmiştir.
Mütevelli ve tahsildarlar ( cabiler ) vakıf emlâklerini kiraya
verirken, rayiç bedelden fazla ücret talep edemez ve kiraları arttıramaz hükmü de vakfiyede yer almaktadır. Vakıfta çalışan personelin maaşlarını bir gün dahi geçiktirilmemesi ve vâkıfın tâyin etmiş olduğu masrafları kısıp, azaltmaması, aksi takdirde, mes'ullerin görevden alınacağı vakfiye şartlarındandır.
Personel Personel Günlük
Adedi Ünvanı Ücreti Dirhem
------------------------------------------------------
1 İmama günde 8 dirhem
1 İmâret mescidi imamına günde 8 dirhem
1 Muvakkit günde 8 dirhem

4 Müezzin ( Herbirine ) günde 4 dirhem
1 Selâ okuyucusu günde 3 dirhem
1 Muarrif günde 3 dirhem
1 Sermahfel günde 5 dirhem
9 Devirhan ( Herbirine ) günde 3 dirhem
20 Hafız (herbirine ) günde 2 dirhem
4 En'amhan (herbirine ) günde 2 dirhem
1 Hiziphan günde 2 dirhem
7 Tesbihhan günde 2 dirhem
7 Selevathan (Selevat getirici ) günde 2 dirhem
1 Kandilci günde 2 dirhem
1 İmaret şeyhi günde 10 dirhem
1 Vekilharç günde 5 dirhem
1 Kilardar günde 4 dirhem
1 Anbarcı günde 3 dirhem
2 Ferraş (herbirine) günde 3 dirhem
2 İmaret nakibi (herbirine) günde 4 dirhem
2 İmaret kayyumu ( herbirine) günde 2 dirhem
4 Ekmekci (herbirine ) günde 3 dirhem
4 Aşcı (herbirine) günde 3 dirhem
2 Kâseci ( herbirine) günde 2 dirhem
1 Bevvab günde 3 dirhem
1 Et hammalı günde 2 dirhem
1 Buğday temizleyici günde 3 dirhem
1 Pirinç temizleyici günde 1 dirhem
1 İmarete su çeken günde 2 dirhem
1 İmaret ahur bekçisi günde 2 dirhem
1 İmaret tuvalet temizleyicisi günde 2 dirhem
2 Meremmetci(tamirci) günde 2 dirhem
13 Cabi(herbirine) günde 4 dirhem
1 Kâtip günde 3 dirhem
1 Müderris günde 50 dirhem
1 Medrese muidi günde 15 dirhem
15 Muit Yardımsısı olacak
kıdemlı iyi talebe (herbirine) günde 2 dirhem
1 Hafız-ı Kütüp günde 2 dirhem
1 Muallim günde 7 dirhem
1 Muallim yardımcısı, kalfa günde 2 dirhem
1 Medrese bevvabı günde 2 dirhem
1 Köprü tamir ustası günde 4 dirhem

İmaret için alınacak malzeme ise şu şekilde belirtilmiştir :
CİNSİ MİKTARI GÜNLÜK NOTLAR ---------------------------------------------------------------------Buğday unu 25 kile G pişen ekmeğin adedi 100 dirhem
---------------------------------------------------------------------Koyun eti 17 batman G yarısı çorba, 1/4 öğle,1/4 akşam -----------------------------------------------------------------------Pirinç 4 batman G ---------------------------------------------------------------------Bulgur 4 kile G Akşam verilecek ise.
----------------------------------------------------------------------Pirinç 10 batman Ramazan Zerde pilavi için ----------------------------------------------------------------------Pirinç 10 batman Cuma gecesi için -----------------------------------------------------------------------Pirinç 42 batman Bayramlar için ----------------------------------------------------------------------Pirinç 30 batman Regaip,Ber'at, Aşure geceleri için ----------------------------------------------------------------------Pirinç 750 batman senelik, misafir ziyefetleri için ----------------------------------------------------------------------Nohut 3 Müd senelik
----------------------------------------------------------------------Tuz 400 Batman senelik
----------------------------------------------------------------------Bal 444 batman senelik, süzme en iyi cins
----------------------------------------------------------------------Tereyağ 500 batman senelik ----------------------------------------------------------------------Soğan 500 dirhem senelik ----------------------------------------------------------------------Mevsim sebzesi,
Kabak, havuç,v.s. 2.000 dirhem senelik ----------------------------------------------------------------------Baklava,zafiran 4.000 dirhem senelik, Ramazanda ----------------------------------------------------------------------Zirbah, v.s.levazımat 1.500 dirhem, senelik, iki bayram ve aşure günü ----------------------------------------------------------------------Paça yemeği ve meyva 3.000 dirhem, senelik, misafirler için ----------------------------------------------------------------------Arpa 125 müd senelik, mifir hayvanları için yem ----------------------------------------------------------------------Reçel- Turşu 3.000 dirhem senelik ----------------------------------------------------------------------Odun 6.000 dirhem senelik ----------------------------------------------------------------------Kandil yağı, mum 6.000dirhem senewlil, İmaret ve misafirler için -----------------------------------------------------------------------Kase,kandil, süpürge,hasır 1.000 dirhem senelik -----------------------------------------------------------------------
Pirinç nakliyatı 3.720 dirhem senelik ----------------------------------------------------------------------Kapların kalaylanması 1.000 dirhem, senelik ----------------------------------------------------------------------Köprü tamir masrafı 15 dihem G = senelik 5.475 dirhem ----------------------------------------------------------------------Câbiyet (tahsidar) masrafı 71 dirhem senelik -----------------------------------------------------------------------
Ağırlık ve diğer ölçü birimleri, 901 senesinde Amasya'da geçerli olan ve bilinen ağırlık ve para birimleridir, şerhi ayrıca vakfiyede işaret edilmiştir..
Sultan II. Bayezıd , Amasya Külliyesi vakfiyesinde; mektepte en az 10 fakir öğrencinin yatılı bulunacağını şartlarında belirterek, bunların gömlek, takke, pabuç, elbise masrafları için senede 150 dirhem tahsisat ayrılmıştır. Öğrencilerin her birine her öğünde 100 dirhem ekmek, iki kişiye içinde bir parça et bulunan bir kâse yemek verileceğini belirtir. Talebelerin yaz mevsiminde yaylak adı verilen sayfiyeye çıktıkları yaz mevsiminde, kendilerine önceden ne veriliyorsa ekmek hariç pişmemiş verilir.
İmârete gelen misafirler 2-3 kişi ise; misafirlere her öğünde 100 dirhem ekmek, fiatı 2 dirhem olan paçadan satın alınarak verilecek, ayrıca; 2 parça et, bir kâse yemek, 2 kepçe çorba verilecektir.
Misafir 1-2 kişi oldukları takdirde; fiatı 1 dirhem olan paçadan bir tabak, içinde parça bulunan bir kâse aş, bir kepçe çorba ikrâm ediler. Bu yiyecekler öğle yemeğidir. Bunlara kıyasla diğer yemekler de verilir.
Amasya Sultan II. Bayezıd'ın imâretinde bir kişinin akşam
yemeği ise şöyledir: Bir parça et, bir tabak tane pirinç, bir parça et ile bir parça aş, bir kepçe et suyu'dur.
İmarette yemeğe yetişememiş misafirlere bir ekmek ile 50 dirhem
temiz bal verilerek ihtiyacı gidermeye çalışılır.
Günlük et ihtiyacı olan 17 batman koyun etinin 1/17 si (1 batman) misafirlere ayrılır. Geri kalan etin yarısı çorbaya( 8 batman ), 1/4'ü öğleye (4 batman ) 1/4'ü akşama(4 batman) ayrılır.
İmaret'in hademesine ise, her öğünde ; 300 dirhem ekmek, iki parça etle iki kepçe aş verilir. Bu şekilde personelin yanlış yollara

sevk edilmedi önlenerek, erzak çalınmasına da mani olunmuş olunur.
Yıllık blanço, Mütevelli Naibinin, Nazırın ve Şeyh'in huzurunda yapılır.
Sultan II. Bayezıd'ın Amasya Külliyesi Vakfının ilk Mütevelliliğine Hazine-i Amire Reisi Feyruz Ağa ibni Abdullah atanmıştır.
Bu vakfiyeler; XV. asır sonları ile XVI. asır başlarında Osmanlılar'ın sosyal ve kültürel durumunu açıklayan önemli belgeler olduğunu bir kez daha gözler önüne sermekte, İmparatorluğun yüzyıllarca diğer milletlere meydan okumasındaki hakiki sebebler buralarda gizlenmektedir.
Yayınlandığı Yer: IX.Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi İstanbul- Inlernational IX.Turkish Art Congress ,23-27.09.1991
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •