TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
KUR'AN VE BiLGiSAYAR-COMPUTER iLİŞKiSi
KUR?AN ve BİLGİSAYAR-COMPUTER İLİŞKİSİ

? Bu makale 15.12.2009 tarihinde yazılmış olup, zaman zaman bazı kelime veya cümleler ilâve edilmiştir?

Sadi BAYRAM

Evrende nice sır varsa, hepsinden vermiştir haber
Kur?an?ı yorumlayıp da, dincilerimiz böyle der.
Bilinmez ne hikmet ise, hep batılı icat eder,
Bir yandan atomu çözer, bir yandan uzaya gider,
Bizde ?Nurlu Kitap? varken, niçin karanlıktır kader ?
Acep İslam uyuklarken, Kur?an mı okur bu kafirler, (Aziz Nesin?den)

Bütün doğu dinî inançlarına göre kâinat bir enerjiden yaratılmış olup, değişmez kanunlara bağlanmış, insanoğlunun onu anlamaya çalışmasına yönlendirilmiş, yeni keşif ve icatların ortaya çıkmasına az da olsa neden olmuştur.
Taoistlere göre; yin?le yang?ın birbirleriyle uyumu, Budistler ise aura?nın yogayla düşünceye hükmetmesi, yön vermesi insanoğlunun felsefe ile tanışmasını sağlamıştır.
Bilim adamlarının cesaretle bıkmadan-usanmadan yaptıkları sayısız deneyler, insanoğluna yeni ufuklar açmış, milenyuma gelinceye kadar insanoğlu en az on beş milyar yıl emeklemiştir. Son yüzyılda ise büyük ilerlemeler kaydedilmiştir.
1826 yıllarında Basra körfezi kıyılarındaki çöllerde iki İngiliz?in kırbasındaki suyu biter. Susuzlukları son raddededir. Önlerine tesadüfen çıkan iki Arap yolcudan su isterler. Arapların birisi de kırbanızı verin, denizden doldurayım,der. İngiliz, hayır tuzlu su değil bizim isteğimiz, tatlı su derler. Arap, İngiliz?in elinden boş kırbayı alır ve denizde dalar, biraz sonra su yüzeyine çıkarak, dolu kırbayı İngiliz?e uzatır, iç der. İngiliz dener. Tatlı sudur. İngiliz hayretle sebebini sorar, Basra Körfezi alt kısmında tatlı su ve tuzlu su akımı vardır. Arap, derine dalarak tatlı su kısmından kırbayı doldurmuştur. Aynı şey Atlas Okyanusu?nda da vardır. Golfstrim akıntısı. 20 Yüzyıl sonlarında Kaptan Custo Tuzlu ile tatlı suyun birbirlerine karışmadığını 1440 sene önce Kur?an?da yazıldığını okumuştur. Ondan sonra Kaptan Custo?nun belirttiği Rahman Suresinin 19-23.âyetlerinin ilmi bize hatırlattığını, Allah?ın insanlara verdiği bütün nimetlerini hatırlamamız gerektiğini anlıyoruz.
55.Rahman Sûresi 19-23.âyetler:
19. Salmıştır iki denizi; buluşup kucaklaşıyorlar.
20 . Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
22. Çıkıyor onlardan inci ile mercan.
23.O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?
Biz ise 610 yılında Kadir Gecesi?nde indirilmeye başlanan ve 12 yılı Mekke?de, 11 yılı Medine?de tamamlanan, Kur?an-ı Kerim?i; ezbere, anlamını bilmeden, tecvitli adıyla, bir şarkı gibi, bir opera gibi, makamla okuyoruz, okuduğumuzu zannediyoruz?.
Ay?ın güneşe uzaklığından, yörüngesinden , ayın çeşitli şekillere bürünüp ( hilâlden dolunay?a geçmesi ) tabiatın gereklerinden olduğu gibi, ay takviminin belirlenmesi, bitkiler, canlılar üzerindeki tesiri, denizlerdeki gel-git hadiseleriyle de otomatik olarak ilgili olup, bilgisayar hassaslığı ile dünya ve uzaydaki âlemlerin ortaya çıkmasıyla Tanrı tarafından yönlendirilmiştir.
Yasin Suresi 12.âyetinde ? Biz, yalnız biz, ölüleri diriltiriz ve onların önden gönderdiklerini de , eserlerini de yazarız! Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntılı olarak kaydetmişizdir?, diye insanların hayattayken yaptıklarının kaydedildiğini bizlere beyan etmektedir.
Kur?an-ı Kerim ?in 50. Kaf Suresi 16.âyeti ?? Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız.?? demektedir. Aynı surenin 17. âyetinde ise ?? Sağında ve solunda oturmuş iki görevli, kayıt yapmaktadır.?? der yüce Allah. Devamı olan 18. âyette ise : ?? Bir söz sarfetmeye dursun, yanındaki gözcü hemen zaptediverir.??.

54. Kamer Suresi 49. âyetinde ise : ?? Şu bir gerçek ki, biz her şeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.?? ; Aynı Surenin 52 ve devamı olan 53. âyetlerinde ise: Onların yapmış oldukları her şey defterlerdedir. (53) Küçük-büyük tümü, satır satır yazılmıştır. buyurmaktadır yüce Allah.
55.Rahman Suresi 52. âyetinde ?(insanoğlunun) işledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır.?, şeklinde buyrulmaktadır.
57. Hadid Suresi 22. âyetinde ?? Yeryüzünde ve kendi benliklerinizde meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir Kitap'ta belirlenmiş olmasın.??.
Kur'an-ı Kerim'in 82. Suresi olan İnfitâr Suresi 10. âyetinde : Ve şu kuşkusuz ki, sizin üzerinizde koruyucular-bekçiler var. 11.âyetinde : '' Çok değerli yazıcılar, '' 12.âyet : '' Bilirler yapmakta olduğunuzu '' demektedir. Yani; hayatta yaptığımız iyi şeyleri sağ tarafımızdaki melekler İlliyyûn'da, kötü yaptığımız şeyleri de Siccîn tarafına kaydederler. İşte 82.İnfitar Suresinden sonra gelen 83. Mutaffin Suresi 9. ve 18,19 ve 20. âyetleri bunun ne şekilde kaydedildiğini ( bilgi işlemi ) bize milenyumda Bilgisayar sistemi olarak yorumlatmaktadır. 54. Kamer Suresi 52 ve 53. âyetlerinde ise : ( 52) Onların yapmış oldukları her şey defterlerdedir. (53) Küçük-büyük tümü, satır satır yazılmıştır. Bu âyetlerde yukarıdaki bilgiyi desteklemektedir.
Bilgisayar sistemi, Kur'an nazil olduğu zaman, daha 600?lü yıllarda rakamlara dayanan bir kitap olduğu kâinatın yaratıcısı Ulu Allah tarafından Mutaffifin suresi 9 ve 20. âyetinde açıkça belirtilmektedir. Söz konusu 9. âyetin arapçası : Kitâbün merkûmün'' dür. 20. âyete de aynen tekrar edilir. Merkûmün kelimesinin Arapça kökü, rakkamdan gelmektedir. Yani kitap ve rakkam? Bkz. Mustafa Nihat Özön, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, İstanbul 1965, s.456. Bir çok müfessir, bu âyeti eski dönemlerde yazılı bir ?kitap? olarak açıklamışlardır. Zira Kur'an'la, amel defteriyle rakamı bir araya getirememişlerdir. O dönemde de yani 60-70 yıl önce computur-bilgisayar da bilinmediğinden, tefsirciler asırlarca bu kelimeyi atlamışlar, bir irtibatını kuramamışlardır. Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an-ı Kerim Meali, Yeni Boyut, İstanbul 1998, s.553-554. kelime olarak tam tercüme yapmış; dolayısıyla da bugün biz O'nu bu gün şekilde yorumladık. Zaten Kur'an, 7.A'raf Suresi 169. âyet : '' ? Kitap'ın içindekileri okuyup incelemediler mi ? demiyor mu ? Kur'an-ı Kerim 83. Mutaffifîn Sûresi 9, 19-20. âyetleri: (9) ''Rakkamlandırılmış bir kitaptır o.'' ( 19) ''İlliyyûn'un ne olduğunu sana anlatan nedir ?'' 20. Rakkamlanmış bir kitaptır'' mealindeki âyetlerden levh-i mahfuzda alnımıza yazılan hayatımızın biyografisi bilgisayara kaydedildiği belirtilmektedir. Tırnak büyüklüğünde bir chipe yüz binlerce sayfa sığdığına göre, o devirde bu sırrı cahil halka başka türlü bildiremezdi-açıklayamazdı !... Bütün harfler; birer rakamlar gurubuyla bilgisayarda kayıtlı değil mi ? Onun için istatistikçiler bilgisayar programcılığına alınmıyor mu ? Bu yorumu ancak bu çağda yapabiliyoruz. 60 sene öncesinde yapamazdık. Bugün bilgisayarlar çocukların ellerinde ve internette evreni dolaşıyorlar?

Kur?an-ı Kerim?de konu ile ilgili âyetler, sure ve âyet numaralarıyla birlikte aşağıya alınmıştır:

10 Yunus 61 Bir iş ve oluşta bulunsan, Kur'an'dan bir şey okusan; herhangi bir iş yapsanız, siz ona dalıp gitmişken biz üstünüzde mutlaka tanıklarız. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey, ondan daha küçüğü de daha büyüğü de Rabbinden uzakta/gizli kalmaz; tümü apaçık bir kitaptadır.

17 İsra 13 Her insanın uğursuzluk kuşunu onun boynuna takmışızdır. Kıyâmet günü kendisine, önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız:

17 İsra 14 "Oku kitabını ! Bugün sana hesap sorucu olarak öz benliğin yeter."

22 Hac 68 Seninle mücadele ederlerse şöyle de: "Yapmakta olduklarınızı Allah daha iyi bilir."

22 Hac 69 Allah, tartışmakta olduğunuz konuda kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.

22 Hac 70 Bilmedin mi ki; Allah gökte ne var, yerde ne varsa hepsini bilir. Bunların tümü bir kitaptadır. Bütün bunlar Allah için çok kolaydır.

36 Yasin 12 Biz, yalnız biz, ölüleri diriltiriz ve onların önden gönderildiklerini de eserlerini de yazarız! Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntılı olarak kaydetmişizdir.

43 Zuhruf 80 Yoksa onların sırlarını, fısıltılarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil; elçilerimiz yanlarında yazıp duruyorlar.

45 Casiye 29 Bu bizim kitabımız, karşınızda gerçeği söylüyor. Çünkü biz, yapıp-ettiklerinizin kopyasını çıkarıyorduk/yaptıklarınızı kaydediyorduk.

50 Kaf Suresi,17.âyet: ?Sağında ve solunda oturmuş iki görevli, kayıt yapmaktadır?.
50.Kaf Suresi 18.âyet: ?Bir söz sarfedilmeye dursun, yanındaki gözcü hemen zaptediverir.

54 Kamer 52 Onların yapmış oldukları her şey defterlerdedir.

54 Kamer 53 Küçük-büyük tümü, satır satır yazılmıştır. ( halk tabiri ile insanların sağ ve sol omzunda keremen kâtibi melekleri yaptığımız ileri kaydeder,derler. İşte bu asırda buna bilgisayar çipi görev başında diyebiliriz. ? )

82 İnfitar Suresi 11. Çok değerli yazıcılar,
85 Buruc Suresi 22. Korunmuş bir levhada/Levh-i Mahfûz'dadır.
88 Gaşiye Suresi 25. Hiç kuşkusuz, onların dönüşleri bizedir. 26 Bunun ardından, hesapları da bizim elimizde olacaktır.

39 Zümer Suresi 23 âyet : Allah, sözün/hadisin en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili mânalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah'ın zikri/Kur'an'ı karşısında yumuşar. Bu, Allah'ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini/dileyeni hidayete erdirir. Allah'ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur. (Bu âyette;bibirine benzer iç içe ikili mânalar ifade eden bir Kitap= Kur?an ve Furkan=Kur?an halk anlamı. Bize göre halk için Kur?an tabiri, ikinci anlam olarak kabul edilen Furkan ise, mânâ içinden mânâ çıkaran, mecazı çözmeye çalışan ilim adamları için olsa gerek, diye düşünüyorum ! )

73/4 ( Müzemmil Suresi ) Yahut buna biraz ekle! Ve Kur'an'ı ağır ağır, düşüne düşüne oku!

16 Nahl Suresi 70. Âyet: Allah sizi yarattı, sonra sizi vefat ettirecek. İçinizden bazıları, ömrün en basit ve düşük noktasına geri çevirilir ki, bir ilimden sonra hiçbir şey bilmez olsun. Allah Alîm'dir, Kadîr'dir. ( Alzeimer hastalığını mı ? Bitkisel hayatı mı- çocukluk hayatına geri dönüş mü bize anlatmak istiyor ? Böyle de düşünebiliriz !)

16/123 ( Nahıl Suresi ) Daha sonra sana şunu vahyettik: Bir hanîf olarak İbrahim'in milletine uy! O, müşriklerden değildi. 124 Cumartesi tatili, sadece onda ihtilaf edenlere farz kılındı. Rabbin, tartışmakta oldukları şey hakkında, onlar arasında kıyamet günü hüküm verecektir. 125 Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et ve onlarla, en güzel olan neyse o yolla mücadele et. Şüphe yok ki Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve O, gerçeğe kılavuzlananları da en iyi bilendir.
Buruç Suresi 85/22 âyeti: ? Korunmuş bir levhada / Levhi mahfuzda kayıtlıdır? buyurmaktadır.
84. İnşikak Suresi 19.âyette '' Ki siz boyuttan boyuta / halden hale mutlaka geçeceksiniz '' âyetinden de hayali filmlerde gördüğümüz insanların ışınlandırılmasını, yani, mekândan mekâna geçmesi şeklinde yorumlamamız da mümkündür. Hatta gereklidir, diye düşünüyorum.

Dünyada yapılan keşif ve icatlar için de 6 En?am 38. âyetinde mealen şöyle buyrulmaktadır : Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap'ta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler.

Aynı surenin 96. âyetinde ise mealen : Şafağı yarıp sabahı ortaya çıkaran/Fâlık O'dur! Geceyi dinlenme zamanı yaptı; Güneş'i ve Ay'ı hesap aracı. İşte budur ölçülendirmesi o Azîz'in, o Alîm'in!. Bu gün uzaklık ölçülerinde ışık hızı, güneş ve ayın uzaklığını ölçü birimi olarak uzayda kullanmıyor muyuz ?

Muhterem okuyucularım,
İslâm âleminde neden keşif ve icadlar yok deniliyor. İçtihat kapılarının kapandığı XIII.yuzyıldan bu yana niye karanlıklar içindeyiz. Avrupa?da Rönesans ve Reform hareketleri Haçlı Seferleriyle Batılıların Doğuyu tanımaları, Endülüs Emevî Devleti Granada Elhamra Sarayındaki kütüphanelerindeki eski Roma?nın Latince ve Yunancadan Arapçaya çevrilmiş kitapların Batı dillerine çevrilmesi ve doğuyu tanımaları vasıtasıyla ortaya çıkmıştır. Batı İncil?i 1530?larda lâtinceden çeşitli dillere tercümelere başlamış. Biz neden Kur?anı anlayacağımız dile tercüme edip de ufkumuzu genişletmeyelim. Allah da ilk emrinin ? oku ? olduğunu hepimiz biliyoruz. Oku ve araştır. Hakikatleri ara? Hepimiz beşikten mezara hakikatleri aramakla, insanoğluna yardımla görevliyiz. XV. Asırda Orta Asya?da bazı Kur?anların altındaki satırda mealler yazılmış, anlamaları için. Orta Asya Türkçesi ile?.
Yeni keşif ve icatlar için ufkunuzu geniş tutun. Ulu Yaradan her şeyi düşünmüş? Ben size bazı âyetlerden misaller verdim. İster inanın, ister inanmayın. 109 Kafirun Suresinin 6 âyetinde de belirtildiği gibi, islâmiyette, dinde zorlama yoktur, ?? Sizin dininiz size, benim dinim bana!" . 42.Şuâra Suresi 15. âyette : ? ? Bizim amellerimiz bize, sizin amellerinizin size?.?talimatını vermektedir.
Saygılar sunarım. 15.12.2009
Sadi BAYRAM
DİPNOT :
Büyük keşiflerin çoğu Batılılar içinde İsrailoğulları tarafından yapılmıştır. Allah Levh-i Mahfuz'da İsrailoğullarına bu imkânı vermişse , bizim onlardan daha çok çalışıp, anlama , senteze, yoruma gidip, yeni hayâller üzerinde çalışmamız gerekmektedir. Kur'an'daki bu konudaki âyetler;
Bakara 2/47 " Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın."
Bakara 2/122 "Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın. Ben sizi âlemlerden daha üstün kılmıştım."
Maide 5/20 "Mûsa, kavmine şöyle demişti: "Ey toplumum! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İçinizde peygamberler vücuda getirdi, sizi krallar yaptı, âlemlerden hiç kimseye vermediklerini size verdi."
Duhan 44/32 " Yemin olsun, biz onları bir ilim sayesinde âlemlere üstün kılmıştık."
Câsiye 45/16 " Yemin olsun, biz, İsrailoğullarına Kitap'ı, hükmetme gücünü, peygamberliği verdik, onları temiz yiyeceklerden rızıklandırdık ve kendilerini âlemler üzerine imtiyazlı kıldık."

Yasin Sûresi, 36/ 37,38,39,40.41,42. Âyetler:
37 "Gece de onlar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup alırız da onlar karanlığa gömülüverirler. "
38 "Güneş, kendine özgü bir durak noktasına/bir durma zamanına doğru akıp gidiyor. Aziz, Alim olanın takdiridir bu. "
39 "Ay'a gelince, biz onun için de bir takım durak noktaları/birtakım evreler belirledik. Nihayet o, eski hurma sapının eğrilmişi gibi geri döner."
40 "Güneş'in Ay'a ulaşıp çatması gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. "
41 "Zürriyetlerini o dopdolu gemilerde taşımamız da onlar için bir âyettir. "
42 "Onlar için gemilere benzer, binecekleri başka şeyler de yarattık." Derken, Otomobil, Uçak, uzaya araçları ve geleceğin taşıtlarından bahsetmiyor mu?
Yayınlandığı Yer: www.sadibayram.com, Web Sitesi ,15.12.2009
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •