TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
BÂKİ KALAN BU KUBBEDE HOŞ BİR SEDÂDIR
Sadi BAYRAM

Aziz Dostum, Prof.Dr.M.Yılmaz ÖNGE?nin Aziz Hatırasına

İnsanların hayatı mevsimler gibidir. İlkbaharda doğar, yazın gençlik yıllarını yaşar, sonbaharda olgunluk yani yaşlılık dönemine girer, kışın ise bitkiler gibi derin bir uykuya dalar. Üstad Yahya Kemal Beyatlı?nın dediği gibi, Sessiz bir gemi kalkar bu limandan, ne el sallanır nede kol...
Her canlı doğar, yaşar ve ölür. Bu bir tabiat kanunu, ilâhi bir kanundur. Bu kanundan hiç bir yaratık kaçmamıştır, kaçamayacaktır... Kur?an-ı Kerim?de ? Her canlı ölümü tadacaktır ? mealinde bir âyet bulunmaktadır. Bu durumda, Manilius?un dediği gibi doğar doğmaz ölmeye başlarız, ölüme adım adım yaklaşırız. Her geçen gün bizi ölüme bir adım daha yaklaştırır.
Bir Atasözümüz bunları daha iyi açıklar : ? Bey de ölür, abdal da.... Bir evden ölü çıkacak demişler, herkes hizmetçinin yüzüne bakmış ?.
Doğumla bu dünyaya nasıl gelir isek, ölümle de yeni bir dünyaya, ruhlar âlemine doğarız. Ancak, o yeni dünyadan şair Yahya Kemâl?in dediği gibi dönen olmamıştır, kâinatın sonuna kadar da olmayacaktır. Yahya Kemal, Sessiz Gemi?de bunu şöyle ifade ediyor :
Dünya?da sevilmiş ve seven nâfile bekler;

Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler.
Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden

Yine aynı şair Yol Düşüncesi şiirinde :
Ölüm, yabancı bir âlemde bir geceyse bile,
Tahayyülümde vatan kalsın, eski hâliyle.

Rindler?in Ölümü şiirinde ise ;
Ölüm âsude bahar ülkesidir her rinde
Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter
Ve serin serviler altında kalan kabirinde
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter

Bir başka şiirinde şahsi hislerimize gem vurmak amacıyla, sanki tasavvufî bir düşünce ile :
Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi,

Müşkil budur ki, ölmeden evvel ölür kişi.
Yahya Kemal Beyatlı; Geçiş adlı nesrinde ?Rahatca dal, ölüm sonu gelmez bir uykudur ?diyerek ölümden korkmadığını, kaderin kaçınılmaz bir sonu olduğunu belirterek, hayata bağlanmamızı, daha iyi çalışmamızı, korkunun ecele faydası olmadığını anlatarak, ölümle dünyevî bütün ızdırapların, acıların sona ereceğini, her gece yatarken ölüp, ertesi gün yeni bir güne, yeni bir hayata doğduğumuzu bize hatırlatır. O halde bu dünyadaki şahsi ihtirasımız niye... Kefenin cebi yok ki öbür dünyaya götürelim. Ne yaparsak bu dünyada yapacağız. Bu dünyada eserlerimizle anılarak hoş bir sedâ bırakmağa gayret göstereceğiz, ahi ahlâkı ile hayatımızı sürdüreceğiz. 80-90 senelik bir ömür ile milyonlarca yıl kıyaslanabilir mi ? Yaptığımız iyilik, insanlara gösterdiğimiz sevgi ve şefkat, yeni buluşlar ve kahramanlıklarımız ile geride bıraktığımız maddî ve manevî eserler bizi ilelebet yaşatır, yaşatacaktır.
Peygamberimiz Hz. Muhammed ? Bu gün ölecekmiş gibi ibâdet et, hiç ölmeyecekmiş gibi çalış ? dememiş midir ?
Millî şairimiz Mehmed Emin Yurdakul;
? Ölümün amansız kadit elleri
En mağrur başlara kül toprak döker ? demektedir.
Falih Rıfkı Atay, ? Ölüme karşı herkesten açık göğüs beklenmez ? derken Üstad Yahya Kemal :
Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin,

Bir çare yokmudur buna yâ Rabbel-Alemin,
derken Faruk Nafiz Çamlıbel, Sonsuz Rü?ya Rubâi?sinde :
Yerin altında devam etmesidir bence ölüm,
üstünde görüp geçtiğimiz rü?yânın

derken, şair Eşref bir kıt?asında :

Düşünsek biz ölümden korkmamak lâzım gelir, zira,
Yerin altında, üstünden ziyade akrabalarımız var ! , diyor.ı
Cahit Sıtkı Tarancı, Otuz Beş Yaş şiirinde :
Neylersin ölüm herkesin başında Uyudun, uyanmadın olacak, Kimbilir nerede, nasıl, kaç yaşında ?
Faruk Nafiz Çamlıbel, Akın adlı piyesinde :

Öleceği gün meçhul olmalı insanların !
O gün uzak da olsa, değil mi günü belli
Yoktur günü bilinen ölümlere teselli.

Abdülhâk Hamit Tarhan, meşhur Makber şiirinde :
Öldünse de berhayat idin dün

Öldün, bana verme yok mu bir ün
Öldün, nasıl eyleyeyim tahammül ?
Öldün,ölüm eyliyor teşekkül.

Öldün, sanadır bu ömr, düşkün
Kabrin nazarımda benden üstün
Sen öldün, ölüm güzel demektir.
Ölsem yaraşır gamınla her gün.

Ali Kavafoğlu?nun Hayat Destanı?nda ise konu şöyle tasvir edilir :
Rahat döşeğine hemen koyarlar,

Gömleğini yırtarak hemen soyarlar,
Kavum-Hısım öldüğümü duyarlar
Yumdum gözlerimi sükût ediyorum.
Bağlarlar çeneni örterler yüzün,

Parmaklar bağlanır uzanır dizin,
Eğer açık ise yumarlar gözün,
Güzelce ruhumu teslim ediyorum.
Bir yanda teneşir salaca hemen,

Yakasız gömleği giyen o zaman,

Dört kişi dört kola girdiği zaman,
Evlât ayalimi koyup gidiyorum.
Unuturlar seni üç gün geçmeden,

Ruhun için biraz helva pişmeden,
Kimi gider su getirir çeşmeden,
Bunların cümlesini ben seyrediyorum.

Karacaoğlan ise, bir destanında :
Ağa olsa, paşa olsa, beğ olsa
Yakasız gömleğe sarılır bir gün,

diyerek ölümün herkesi eşit kılacağını sembolize eder. Hemen aklımıza atasözlerimiz geliyor :
Ölen ile kim ölmüş...
Ölüm ile misafir, ansızın gelir.

Yatan ölmez, eceli gelen ölür.
Ölelim de görelim.
Ölüm ile öç alınmaz.
Ölüm bağıra bağıra gelmez.
Ölende mi kabahat, öldürende mi ?
Ölmüş eşek arar, nalın sökmeğe.
Öldürseler kanı akmaz.

Ölüm telaşı, insanı ölümden daha çok korkutur.
Topraktan geldik, toprağa döneceğiz.

Mezartaşlarımızda anlatılan ölüm anekdotlarından da misal vermek isterim :
Dur yolcu, ben de senin gibiydim.
Sen de benim gibi olacaksın!
Bir Fatiha okursan, bu toprakta kalacaksın...
Ey insanoğlu, bana bak, ibret al, ben de senin gibi dünyada idim. Doğdum, büyüdüm, yaşadım, yürüdüm, dolaştım, mal-mülk, eş-dost, şan-şöhret, makam-mevki sahibi oldum.Sonunda bu toprağa girdim.
Kimsesiz kimse yoktur; herkesin var kimsesi

Kimsesiz kalsım, meded ey kimsesizler kimsesi.
Ziyaretten murâdım bir dûadır,

Bugün bana ise, yarın sanadır.
Nakkaşbaşı Ahmed Ağa?nın İstanbul?daki mezartaşında şu beyit bulunmaktadır :
Felek tâşında ma?cün-u hayâta sâ?yedüp Lokman çürüttü, mâye-yi ömrün memâta bulamadı derman.
Hekim Hafız Ahmed Efendi?nin mezartaşında ise:
Dikkat ile nazar eyle bu mezârın taşına

Akil isen, gafil olma, aklını al başına,
Salınub bir dem gezerken gör ne geldii başıma,
Akıbet turab oldum, taş dikildi başıma.
Hattat Nafiz Hacı İbrahim Efendi?nin mezartaşında ise :
El çeküb bilcümleden etti bekâya rihleti
Tukedüp gerü mal-ü mülk-ü, devletü
Kim gelüp kabrim ziyaret eyleyen ihvanımız
Okusunlar rûhuma ? Kul Huvallah ? âyeti.

Hasan Basri Cantay?ın Yusuf Ziyaeddin Ersal?ın mezartaşına yazdığı kıt?a ise şöyle :
Bir müceddid isi Yusuf gerçek.
Neşr-i feyz eyledi, son ömrüne dek.
İrtihal eyledi eyvâh o da
İrci?î emrine Lebbeyk diyerek.
Batılı yazarlardan Ernast Renan, Çocukluk ve Gençlik Hatıraları adlı eserinde, ? Ölüm, insanları kızdıracak derecede müsavatcıdır ? derken, Seneca, ? Ölüm bazan bir ceza, bazan bir armağan, çoğu zaman da bir lütufdur ? diyor. Longfellow ise, ? Gençler ölebilir, fakat yaşlılar ölmelidir? derken yaşlı, felçli, her türlü ihtiyacını başkalarından bekleyen veya tamamen şuûrunu yitirmiş kimseler için, ölümün bir lutuf olduğunu vurgulamaktadır.
Montaigne, ? Bütün günler ölüme gider, son gün varır ? derken, John Lucky Mc Creery, ? Ölüm yoktur ! Yıldızlar bir başka kıyıda doğmak üzere batarlar ? diyerek ölümün yeni bir doğum, sonsuz bir doğum olayı olduğunu belirtir. Ölmeden önce bu dünyada kimse mutlu değildir. Zira, herkesin kendine göre bir problemi, bir beklentisi vardır. Bunlar, gerek aîlevî, gerek iş hayatı, gerekse sosyal hayatta olabilir. Ancak hepsi, sonsuz doğumla sona erer. Çırpınan, dalgalanan deniz bir anda sütliman oluverir. Dertler, kederler, üzüntüler, sevinçler, aşklar, ihtiraslar, bankadaki mevduatlar, ev, araba, evsahibi-kiraci problemleri bir anda sona erer, ebedî hayat başlar. Amaç işte o hayattta mutlu olabilmek... Gerisi boş..
Görülüyor ki, bu dünyada bakî kalan hoş bir sedadır...gerisi yalandır. Türk tasavvuf ahlakî prensiplerinden biri olan ? ölmeden evvel ölerek ?, şahsi ihtiraslarımıza gem vurmalıyız. İnsanların kalbini kırmadan, aldatmadan yaşamalı, gelecek nesillere bu dünyayı temiz ve insan sevgisi ile bırakmalıyız. Yoksulları düşünerek yardım etmeli, gelecekte bizimde yoksul duruma düşeceğimizi unutmamalıyız. Bildiklerimizi yazmalı, bilmediklerimizi de okuyup öğrenmeliyiz. Rahmetli üstadim, aziz ve muhterem dostum Ord.Prof.Dr. Ahmed Süheyl Ünver?in dediği gibi artık kağıtlı-kalemli bir millet olmalıyız. Bu suretle geride bıraktıklarımızla anılmalıyız.
Hayat, acı bir yalan, kısa bir rü?yâ... insan şuûru ve meyvesi ise, genlerle devam eden, mikroskopla ancak görülebilen, fakat ; uçsuz-bucaksız, kâinat kadar sonsuz evren... İşte, İnsanoğlu zekâsıyla uzaya da el attı, sırlarını keşfediyor ve onu da feth etme yolunda ... Ama ölüm tarihini hiç mi hiç bilemiyor, bu sırrı asırlarca keşfedemiyor, bilgisayarlar sessiz kalıyor... İşte İnsan denen meçhul yaratık...
----------------------------------O--------------------------------
Yayınlandığı Yer: www.sadibayram.com ,1996
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •