TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
BEYHAN SULTAN VAKFiYELERi ve TEZYiNATLARI
BEYHAN SULTAN VAKFİYELERİ ve TEZYİNATLARITezyinatları ve Türk Tezhip San'atımızdaki Yeri, XI.Türk Tarih Kongresi, Ankara 5-9 Eylül 1990, Bildiri özetleri Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1990, s.69-70. Bildiriler, C.III, Ankara 1994, s.1127-1139. ; Beyhan Sultan Vakfiyeleri ve Süslemeleri, Kültür ve Sanat Dergisi, Türkiye İş Bankası Yayınları, Yıl 3, s.9, Ajans-Türk Matbaası, Ankara Mart 1991, s. 70-73; Beyhan Sultan Trust Deeds And Illuminations, s. 94.'de yayımlanmıştır.


Sadi BAYRAM

Osmanlı İmparatorluğu'nda ,30 Ekim 1757 ile 21 Ocak 1774 tarihleri arasında 16 yıl üç ay Padişahlık yapan Sultan III. Mustafa'nın Adilşah Kadın'dan 15 Aralık 1765'de doğan bir kızı da Beyhan Sultan'dır.
Beyhan Sultan, annesi Adilşah kadının Sultan I. Abdülhamid Han'a yaptığı çeşitli ricalar neticesinde, Halep Valisi, eski Silahdar Mustafa Paşa ile evlendirilmiştir.
Bu konuda, Sultan I. Abdülhamid Han , Sadrazam'a şu hattı göndermiştir ki ilgi çekicidir: " bu misllü mevadın lisanen müzakeresi ve kalemle tahriri bu vakitlere göre bi münasib, lakin biraderim merhumun içeruda olan kerimeleri Beyhan Sultan ve Hatice Sultan tamam izdivaç vakitlerine reside olmakla valideleri kadın feryad-ı figan ederek iltica hemen Beyhan Sultan'ın izdivacını iltimas eder Sultan-ı mumaileyhe bir illete girifdar olup rahm dedikleri illet saat besaat bir baygınlık gelüb çağırır imiş. Bu babda ben dahi muztarip ül-hal kaldım. Ahşam vardım validesi bunda olmakla hakipayime yüz sürerek bir rütbe iltica eyledi tahammül-ı ademi imkan ben dahi cevap eyledim..."
Silahdar Mustafa Paşa ile 1784 tarihinde evlenen Beyhan Sultan'a Çiftehavuzlar'daki Saray tahsis edilmiş ve rahat bir hayat sürmeleri için Sultan I. Abdülhamid ve üvey kardeşi Sultan III. Selim tarafından birçok mukaatalar verilmiştir.
Sultan III. Selim ile sık ve samimi görüşen Beyhan Sultan'ın Sultan III. Selim'i sarayında iftar sofrasına davet ettiği ve bu davete Padişah'ın ıcabed ettiğini III. Selim Ruznamesi'nden anlıyoruz.

Beyhan Sultan'a ait Beşiktaş Çırağan Sarayı yerinde bir yalı inşaatına, Yorgi Kalfa 1791 yılında başlamış, 1795 tarihinde tamamalamıştır. Bu yalı inşaatı için çeşitli malzeme bedeli olarak Beyhan Sultan'dan 410.050 kuruş ile enkaz ücreti olarak 77 kese aldığı bilinmektedir. Beşiktaş Cırağan Sarayı yerınde yapılan bu saray , 29 sene sonra,1824 yılında, sadece tamiratına 35.639 kuruş Beyhan Sultan tarafından ödenmiştir. 1757-1761 yılları arasında Beyhan Sultan'ın babası Sultan III. Mustafa'nın annesi Mihrişah Sultan ile kardeşi Sultan II.Süleyman için yaptırdığı Üsküdar,Ayazma külliyesine 506.096 kuruş sarfedildiği düşünülürse, yalı için harcanan paranın oldukca büyük olduğu görülür.

Beyhan Sultan; Akıntıburnu veya Arnavutköy yalısını 1804 yılında tamamlatmış ve oldukca lüks döşetmiştir.Kasrın, avlunun ve havuzun içi mermerlerle kaplanmış, selsebil , çağlayan ve havuzlarla donatmıştır. Bu yalı o tarihte 95.523 kuruşa mal olmuştur.

Beyhan Sultan; 1801 de Kuruçeşme Camii ve Hamamının arkasında Beyhan Sultan Çeşmesi'ni, 1804 de Akıntıburnu kıyısında bulunan Beyhan Sultan Çeşmesini, 1817'de Hırka-i Şerif'deki Mesih Paşa şadırvan ve Çeşmesi'ni onartmıştır.
15 Rebiulevvel 1240 / 6 Kasım 1825 M. tarihinde vefat eden Beyhan Sultan, İstanbul - Eyüp'te bulunan Mihrışah Sultan Türbesi'ne gömülmüştür.
Beyhan Sultan'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi'nde 10.06.1804, 27.04.1805, 18.11.1805,29.06.1808, 02.08.1810,03.07.1815, 02.09.1818, 23.06.1824 tarihli sekiz vakfiyesi bulunmaktadır.
1804,1805 (2),1810,1815,1818,1824 tarihli 7 aded vakfiye 218 x 321 mm. ebadında kırmızı bir derı kutu (muhafaza) içindedir. Kutu
üzerinde sadece altun cetveller ve köşe kartuşlarında , kartuş yerine dört adet çakma altun nokta bulunmamaktadır. Bu kutu içinde muhafaza edilen 7 vakfiye , Beyhan Sultan zamanında ciltlenerek tek eser halıne getırilmiş olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde K.57 numara ile muhafaza edilmektedir.
K.57 numaralı eserin cildi de kırmızı deriden yapılmış olup, cilt Klasik Türk tezhib sanatımızdan ayrılmakta ve şemsesi ile kartuşları kabartmasız, sürme yeşil altun yaldızla yapılmıştır. Sultan III. Selim'in K.29 numaralı vakfiyesi cildi ile yakın benzerliktedir. Köşelerde kartuşlar yine yer almaktadır.
Cilt yan kağıtları,diğer eserlerde olduğu gibi keçi derisindendir. Kırmızı renklidir. Bitki yaprakları ile baklava dilimlerine bölünmüştür.
İlk vakfiyenin 1a varağında Haremeyn Vakıfları Müfettişi Sadreddin-zade Mehmed Ataullah Efendi'nin, vakfiyenin doğruluğuna dair tasdik şerhi vardır ki, bugünkü noter ve hakimlerin tasdik görevini üstlenmiştir. Yaldız ve siyah renkle sade bir şekilde tezyin edilmiştir.
1 b - 2 a varağı vakfiyenin zahriye sayfaları olup müştereken barok tarzda tezhiplenmiştir.

Klasik dönemlerdeki taç kısım, kırmızı, pambe, onların tonu ve yaldız kullanılarak batı ile doğu kültürünün karışımından istifade edilerek homojen bir barok tezyinat kullanılmıştır ki buna Türk Baroğu diyebiliriz. Bunların etrafını üç sıra bir zincirek çevrelemektedir. Zincirekler kabalaşmıştır. Sağda ve solda 15 mm.ye varan dikey zincirek içinde bir bordür bulunmaktadır ki, aynı bordürleri, İstanbul Nusretiye Camii, Dolmabahçe Camii duvar tezyinatlarında da görmek mümkündür. Bunlarla beraber,sayfanın üç kenarını tezyinatın taç kısmına bağlayan ve 17.yüzyıldan itibaren belirgin biçimde ortaya çıkan tezyinatşeridi ile karşılaşıyoruz. Tığlar daha da kalınlaşmış ve büyümüş olup,sayfanın dört yanını çevrelemektedirler.

Tezyinatlı sayfalarda 7 satır yazı bulunmakta olup, satır araları varak altın yaldızla doldurulmuştur. Diğer sayfalarda 11 satır metin bulunmakta olup, yazı alanı cetvelle ayrılmış ve diğer kısımlar(boş alanlar), sadece sürme yaldızla, batki motifleriyle doldurulmuştur.

Bu ilk vakfiye ana vakfiye olup. diğer altı vakfiye bunun ekleridir.
Birinci Vakfiyede ; İstanbul Mahmud Paşa Camii yanında Beyhan Sultan'ın annesi Adilşah Kadın adına yaptırılan mektep, öğretmenler, öğrenciler için gelir getirici mülkler ile çeşitli ödenekler ayrılmaktadır. Öğretmenlere lojman tahsisi, hat san'atı öğretmenlerine ek ücret ve öğrencilerin gezisi için para ayrılması, Öğrencilere kıyafet alınması , devrin sosyal anlayışını göstermekte; Padişah kızları, milletinin sosyal ihtiyaçlarını her zaman düşünmekte olduğunu göstermektedir. O devir için ileri adımlardır.
K.57 numara ile muhafaza edilen eserde 6 ek vakfiye daha mevcuttur. Bu Vakfiyeler; Haremeyn-i Muhterem Evkaf Müfettişleri Sadreddin-zade Maehmed Ataullah, Başmakcı-zade Mehmed Zeki,Amasyalı Akif-zade Abdurrahim, Mehmed Arif ve Emin Beğ zade Abdülkadir Efendiler tarafından yukarıda belirtilen tarihlerde tasdik edilmiştir.
Ek altı adet vakfiye; ilk vakfına çeşitli gelirler ilave edilmekte ve görevliler tayin edilmektedir.

Tezhip sanatımız açısından 1,2,4. vakfiyeler tamamen Türk baroğu tarzında süslenmiş olup; 3,5,7 ve 7. vakfiyelerde şema bakımından klasik tezhip sanatımıza yaklaşımlar vardır. Ancak bunlar da Türk baroğudur. Bir kısmının fotografları vardır. Daha ıyı tetkik edilebilir.

Beyhan Sultan'ın K.92 numaralı diğer vakfiyesi ise 14 varak olup ayrı bir makale konusudur. İleride onunda üzerinde duracağız.

Beyhan Sultan Vakfiyelerinin süslemelerini incelediğimizde; tezhip sanatında modaya uyulduğu görülmektedir. K. 57 numaralı eserin cildi, Sultan III. Selim'in K.168 numaralı vakfiyesi cildi ile çok yakın benzerlikleri olduğu açıkca görülmektedir. Tezhip san'atında ise, Sultan II. Mahmud vakfiyeleri tezyinatı ile yakınlık vardır. Hatta onun ilk modelleri olduğu söylenebilir. Bu süslemeler, tezhip san'atımızdaki batılılaşmayı göstermesi bakımından da ilgi çekicidir.
-------------
SLAYTLAR :
1. Beyhan Sultan'ın K. 57 numaralı Vakfiyesi cildi.

2. Beyhan Sultan'ın 1. Vakfiyesi , zahriye sayfası.
3. Beyhan Sultan'ın 2. Vakfiyesi süslemeleri.
4. Beyhan Sultan'ın 3. Vakfiyesi,zahriyenin sağ sayfası.
5. Beyhan Sultan'ın 4. Vakfiyesi'nin ilk sayfaları.
6. Beyhan Sultan'ın 6. Vakfiyesi.
7. Beyhan Sultan'ın 7. Vakfiyesi'nden bir detay.
Foto : Sadi Bayram -------------------------O------------------------
Yayınlandığı Yer: XI. Türk Tarih Kongresi, C.III, Ankara 19994, s.1127-1139. ,05.09.1990
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •