TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDE BULUNAN 12 Zilkâde 1262 H./ 21 EKİM 1846 TARİHLİ TEBERRUKÂT EŞYASI

BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARŞİVİNDE BULUNAN 12 Zilkâde 1262 H./ 21 EKİM 1846 TARİHLİ TEBERRUKÂT EŞYASI TESBİT DEFTERİ

Bu Bildiri III. Eyüpsultan Sempozyumunda sunulmuş, Sempozyum kitabı, İstanbul 2000, C.III, s.420-427'de yayımlanmıştır.

Sadi BAYRAM


Osmanlı Devletinin kuruluşunun 700. yıldönümünde maziye bakarak, tarihden alacağımız derslerle ileriye daha güvenle bakabiliriz.
Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk ; " ... milli şuûrun ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkca daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları
meydana çıktıkca bütün Türk çocukları kendileri için lazım gelen hamle kaynağını o Tarihte bulacaklardır" demektedir.
Milli kültür varlıklarımız yüzyıllardan beri Avrupa ve Amerika müzelerini doldurmakta, taşınır kültür varlıklarımızın korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması sorumluluğu bizlere ait olmaktadır. Bugün bunu tam olarak yapabiliyor muyuz ! Ecdadımız geçtiğimiz asırda, o devrin imkânlarına göre camilerde bulunan ve camilere hediye edilmiş eserleri tesbit için teberûkat eşyalarının listesini yaparak bir deftere kaydetmiş ve bu defterler günümüze intikal etmiştir.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi'nde bulunan 929 numaralı defter 12 Zilkâde 1262 / 21 Ekim 1846 tarihli olup söz konusu defterde :
1.Ebu'l-Feth Sultan Mehmed Han Hazretlerinin Cami-i Şerif-i, İmâreti ve Türbesi'ndeki teberrukatı;
2.Ebu Eyyüb-i el-Ensari Hazretlerinin Cami-i Şerifi ve Türbesi;
3.Sultan Selim Han Hazretlerinin Valide-i Muhteremeleri Valide Sultan Hazretlerinin yaptırmış oldukları Cami-i Şerif, Türbe, imâret, sebil ve mektebinin teberrukâtı;
4.İstanbul'da Eba Süfyan-ı Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan Cennetmekân Sultan Selim ibn-i Sultan Süleyman Han Hazretlerinin Türbe-i Şerifleri ;
5.Sultan Murad Han-ı Salis'in Türbesi;
6.Sultan Mustafa ibn-i Sultan Mehmed Han'ın Türbesi;
7.Beşiktaş'da Abbas Ağa Cami-i Şerif'inde Şeyh Vefa Hazretlerinin teberrukâtı;
8.Sultan Mehmed Han-ı evvel'in İstanbul'da Eba Süfyan-ı Kebir Camii Şerifi yanındaki İmaret;
9.Sultan Murad Han-ı Rabi;
10.Valide Sultan, Valide-i Sultan Osman ve Sultan Murad'ın eczası... ve diğer bazı mühim türbelerin teberrukatı yazılmıştır.

Bunlar, o günkü taşınır kültür varlıklarının bir nev'i envanteri niteliğindedir.

Bizim konumuz ise Eyüp Sultan ve Eyüp Camii olduğundan sadece bu kısmı sizlere vermeyi, bir bildiri sınırları içinde uygun gördük.

Medine-i Ebu Eyyub Ensari radiye anhu'l bari Hz.lerinin Cami-i Şerif ve Türbe-i lâtifede ve umur ve hususi rü'yet olunan vakıf odası derununda mevcud olan bazı teberrukât musaf ve ecza-i şerife ve altun sim, avize ve mefruşat ve eşya-i sairenin mikdarı :

Türbe-i müşarünileyh derununda vaki bil cümle selâtin-i izâm ve bazı ashab-ı hayratın teberrük buyurdukları mesâhif-i şerife ve sim askı ve eşyâ-i sairenin mikdarı:

* Cennetmekân Sultan Ahmed Han-ı Evvel tâbe serahu Hazretlerinin kendi hatlarıyla teberrük buyurdukları mushaf-ı şerif. Kıt'a .1 Satır.9
* Vakf-ı selâtin-i i'zamın teberruk buyurdukları Mushaf-ı Şerif, Kıt'a.6
* Kuran-ı Kerim . kıt'a 6
* Dolap yanında bazı hayor sahiplerinin tebberruk buyurdukları Kur'an-ı Kerim. Kıt'a. 13.
* Fatih Sultan Mehmed Han Hz.lerinin teberruk ettikleri eczâ-i şerif. kıt'at. 30
* Büyük Esma Sultan Hz.lerinin hediye ettikleri En'am-ı şerif. kıt'a.7
* Emetullah Başkadın Hz.lerinin hediye etttikleri Ecza-i şerif.
kıt'at.15
* Semiz Ali Paşa'nın hediye eylediği Ecza-i şerif. kıt'at.30
* Harem-ı Hümayunda Nurhayat Usta'nın hediye ettiği sağir Mushaf-ı
Şerif. Cilt.1, satır.15.
* Beşir Ağa'nın teberruk ettiği Delâil-i Şerif. Kıt'a 7.
* Merhum Bilâl Ağa'nın hediye ettiği Delâil-i Şerif. Kıt'a.7.
* Valide Sultan'ın teberrük ettiği sedef hilye., Çekmece.1, Tombak
gülapdan, buhurdanlık 1 çift.
* Osman Bey'in teberrük ettiği hilye ve sedef çekmece. 1.
* Esbak Mekke-i Mükerreme Kadısı'nın teberrük etttiği hilye ve sedef
çekmece.1
* Şevketmeâb Efendi Hazretlerinin Sancağı sa'adet-i ilmi taht-ı tebberük buyurdukları sim üç ayaklı iskemle. Adet 1. 1100.
* Siyah atlas üzerine sırma işlemeli sanduka-i şerif puşidesi. 1
* Kezalik atlas üzerine sırma işlemeli atik kadem-ü şerif puşidesi. 1 . Sanduk üzerind bulunanlar :
* Sanduka-ü şerif etrafında gümüş şebeke üzerinde Şevketmeâb Efendimizin teberruk buyurdukları kakezli permayiş şal 3.
* Valide Sultan alişan Hz.lerinin teberrük buyurdukları permayiş şalı.2.
* Esma Sultan Hz.lerinin teberrük buyurdukları sarı çubuklu altı parmak permayiş şalı.1.
* İsmetlü Adile Sultan Hz.lerinin teberruk buyurduğu siyah permayiş
şalı.1
* Şeyh kapısı üzerinde, siyah üzerine sırma işlemeli Kabe-i Şerif

beresi.1
Türbe yakınında dolapta saklanan teberrukatın miktarı :
* Atik kisve-i saadet.1
* Köhne kadife üzerine işlemeli sırmalı kadem-i şerif bostrasi.1 * Fatih'in teberruk buyurdukları seccade.1
* Selâtin-i i'zam Hz.lerinin teberruk buyurdukları seccade 2.
* Zat-ı Şahane için imal olunan sim buhurdanlık.
* Sim gülapdan ve buhurdan. çift.1, Kıyye 969, 1/278.
* Diğer gülapdan, 1/180.

* Diğer gülapdan, 1/ 180.
* Sırmalı taht-ı Hümayûn boşubdası.
* Yine...
* Sim, Sancağ sa'adet-i Ali ve kılıfı.1
* Hibetullah Sultan Hz.lerinin teberrük buyurdukları Kamis-i Sa'adet.1. * Akşemseddin Hz.lerinin teberruk buyurdukları el-an harap ğlaf.

Gümüş şebeke etrafında bulunan eshab-ı hayratın teberrük ettiği gümüş şamdan ve ğlaf.
* Sultan İbrahim Han Hz.lerinin teberruk buyurdukları, sandukanın baş ve ayak ucunda bulunan büyük gümüş şamdan ve glaf. 2/13648.
* Merhum Saliha Sultan'ın teberruk buyurdukları gümüş şamdan. Çift.1, Kıyye 799.

* Merhum Emetullah Başkadın Hz.lerinin teberruk buyurdukları sim şamdan. 1/458.
* Fahriye Sultan Hz.lerinin teberruk buyurduğu sim şamdan. 1/599.

* İbrahim Paşa Kethühası Mehmed Paşa'nın teberruk eylediği büyük gümüş şamdan 1/2000.

* Merhum Kara Mustafa Paşa'nın teberruk eylediği gümüş büyük şamdan.1/1870.

* Merhum Ziya Yusuf Paşa'nın teberruk buyurdukları gümüş büyük şamdan . 1/2100.
* Merhum Fatma Sultan Hz.lerinin teberruk buyurdukları büyük gümüş
şamdan. 1/600.
* Merhum Alâeddin Paşa'nın teberruk eylediği sim şamdan .2/778.
* Damat İbrahim Paşa'nın teberruk eylediği gümüş şamdan. 2/1000.
Türbede asılı bulunan büyük değerli eşya miktarı ve eşkalleri:
* Cennetmekân Sultan Selim Han-ı Salis tâbe serahu Hz.lerinin teberruk buyurtduklaru beşbin yediyüz seksen kuruş kıymetli, cevahir ile müzeyyen, uçları zümrütlü, onaltı adet püsküllü avize. Çift.1, Kıyye 548.


* Merhum ve mağfurun leha Mihrişah Valide Hz.lerinin teberrük buyurdukları dörtbin sekiz yüz elli kuruş kıymetli, cevahir ile müzeyyen, uçları zümrütlü. oniki adet püsküllü altun avize. 1/543.
* Altun kandil. 2/88.
*..... ve zümrüt taşlı altun... kebiran ve zencebir. 1/175, taş.133. * Maşrube ve altun avize ve zencebir, 1/186.
*... altun ... avize ve zencebir. 1/335.
* Maşrube vasat altun kandil, gümüş zencir. 1/115.

* Maşrube vasat altun kandil, gümüş zencir. 1/115. * Maşrube sağir altun kandil, gümüş zencir. 1/42.
* Maşrube oymalı altun avize ve zencir. 1/115.
Türbede mevcut büyük gümüş ve sağir avize:
* Avize ve zencebir .1/1500.

* Avize ve zencebir .1/350. * Avize ve zencebir .1/190.
* Kebir avize ve zencebir .1/340. * Kebir avize ve zencebir .1/690. * Avize ve zencebir .1/210.
* Kandil avize ve zencebir .1/130. * Avize ve zencebir .1/225.

* Def'a fanus resminde altı kaşeli derkli avize ve zencebir,1/355 * Def'a fanus resminde yakut taş ile müzeyyen avize ve
zencebir, 1/185.
* Def'a fanus resminde yakut taş ile müzeyyen avize ve
zencebir,
* Sağir gülapdan ve zencebir askı , 1/13.
Eyüp Sultan'da Bulunan Sağir ve Kebir Avizeler :
* Sanduka-i Şerifenin üzerinde bulunan.... Valide Sultan Türbe-i
Şerifinin.... resminde kebir sim avize ve zencebir, 1/3850. *...Avizeli, kebir askı ve zencir, 1/514.

*...Avizeli, kebir askı ve zencir, 1/432. *...Avizeli, ve zencir, 1/262.
* Def'a müşebbek oymalı avize ve zencirli ve püsküllü. 1/396. * Def'a oymalı saksı destiyle avize ve zencir. 1/352.
* Def'a sağir oymalı kandil ve zencir. 1/38.


* Def'a müşebbek oymalı ve tarafeyni tuğralı, sim püsküllü kebir avize ve zencir. 1/450.
* Def'a müşebbek oymalı avize ve zencir. 1/215.

* Def'a müşebbek oymalı avize ve zencir. 1/200. * Def'a müşebbek oymalı avize ve zencir. 1/267. * Def'a müşebbek oymalı avize ve zencir. 1/160. * Def'a müşebbek oymalı avize ve zencir. 1/103. * Def'a müşebbek oymalı avize ve zencir. 1/145. * Def'a müşebbek oymalı avize ve zencir. 1/105. * Def'a müşebbek oymalı avize ve zencir. 1/77. * Def'a müşebbek oymalı askı ve zencir. 1/64.
* Def'a kandil ve simden avize ve zencir. 1/87. * Def'a müşebbek oymalı avize ve zencir. 1/59. * Def'a müşebbek oymalı avize ve zencir. 1/103. * Def'a müşebbek oymalı avize ve zencir. 1/160.
* Def'a oymalı kandil resminde askı ve zencir. 1/38. * Def'a oymalı kandil resminde askı ve zencir. 1/37. * Def'a oymalı kandil resminde askı ve zencir. 1/32. * Def'a oymalı sağir avize ve zencir. 1/46.
* Def'a oymalı kandil resminde askı ve zencir. 1/108.
* Def'a oymalı kandil resminde kebir askı ve zencir. 1/210. * Def'a oymalı kandil resminde kebir askı ve zencir. 1/197. * Def'a oymalı kandil resminde kebir askı ve zencir. 1/212.
* Türbe-i müşarünileyhin köşelerinde vaki ... saksı resminde sim ...
kebir askı ve zencir, 1/1112.
* Def'a kebir avize ve zencir, 1/1065.

* Def'a kebir avize ve zencir, 1/1050. * Def'a kebir avize ve zencir, 1/1100. * Def'a kebir avize ve zencir, 1/959.
* Def'a ... resminde kebir avize ve zencir, 1/1100. * Def'a ... resminde kebir avize ve zencir, 1/893. * Def'a müşebbek sim kebir avize ve zencir, 1/900.
* Def'a müşebbek oymalı kebir avize ve zencir, 1/840
* Def'a... resminde kebir avize ve zencir, 1/234

* Def'a müşebbek oymalı kebir askı ve zencir, 1/468 * Def'a müşebbek oymalı kebir askı ve zencir, 1/369.
* Def'a .. resminde oymalı kebir avize ve zencir, 1/278. * Def'a ... resminde oymalı kebir avize ve zencir, 1/235.
* Türbe üzerinde bulunan ... resminde ... avize ve zencir, 1/1000.
* İsmetlü Valide Sultan aliye-i şan Hz.lerinin teberruk buyurdukları birer adet sim şamdanı ve sim avize , 1/2400.
* Kebir askı , 1/585.

* Kebir askı , 1/808.
* Kebir askı ve zencir , 1/135. * Kebir askı ve zencir 1/1055. * Kebir askı ve zencir, 1/812. * Kebir askı ve zencir, 1/580. * Altı şamdan askı, 1.
* Altı şamdan askı, 1/8.

* Altı şamdan askı, 1/1.
* Altı şamdan askı, 1/4.
Türbede Bulunan Eşyalar :
* Kebir güğüm ve kapak.2
* Sağir güğüm ve kapak.1.

* Kebir ve sağir maşrapa.3
* Bakraç ve zencir,2
* Soba tepesi,1
* Yaldızlı su tası,5
* Yaldızlı köhne su tası,
* Kebir leğen,1
* Köhne güğüm12
* Yaldızlı maşrapa,2.
Dolapta bulunan, Esbak Silahdar Hazret-i Şehriyari Abdullah Ağa Merhumun teberrük eylediği evani-i muayyenenin mikdar :
* Nuhas,1
* Güğüm,2
* Kapaklı maşrapa, 8
* Pirinç döğme buhurdan ve gülapdan ,1
* Döğme şamdan,1
* Tombak köhne buhurdanlık ,3.
* Gülapdan,1
* Mangal,1
* Bağ Küreği,1.
Camide Bulunan Kur'an-ı Kerimler :
* Kebir Musaf, rahle ve yeşil puşide, cilt.3, satır.11.

* Kebir Musaf, rahle ve yeşil puşide, cilt.3, satır.9. * Def'a Musaf-ı Şerif, cild 3, satır.4.
* Def'a Musaf-ı Şerif, cild 1, satır.15.
* Def'a Musaf-ı Şerif, cild 1, satır.13.
Mahfel-i Hümayun'da Mevcut olanlar :
* Yün memlu minder,1
* Canfes makat,1
* Yine yün memlu minder,1

* Yine memlu yastık,3
* Koltuk,1
Nefsi Odasında Mevcut Olan :
* Yine memlu minder,1
* Canfes minder,1

* Canfes yastık,5
* Canfes koltuk yastığı,
* Moritoz pencere perdesi,5
Diğer Kahve Odasında Mevcut Olan :
* Yün memlü minder,1.
* Çuha Makad,2.

* ... yastık,7.
* Mangal,1.
Muvakkithâne'de mevcut olan :
* Minder,1
* Yine yastık,5.
* Koltuk yastığı,2.
* Sagir koltuk, 2.
* Tam saat,2.
Vakıf Odasında Mevcut Olan :
* Yine minder,3.
* Köhne ... makad, 3
* Saccade,1.
* ... yastık, 12.
* Koltuk yastığı, 1.
* Erkân minderi,1.

* Pencere Perdesi,7. * Mangal,1.
* Kebir sini,1ç

* Leğen-ibrik,1
* İskemle,1.
* Çift sofra,1.
* Peşkir,1.
* Makrama,3.
* Havlu,2.
* Kahve cezvesi,4.
* Nuhas tepsi,1.
* Elvan kahve fincan,6.
* Kahve kutusu,1ç
Eski İmarethanede mevcut olan :
* Kebir ve sağir pilâv ve zerde gazganı, 2.
* Kebir zerde ve ekşi gazganı,2
* Kebir bakraç ve kepçe,1.
* Pilâv ve nohudu, 3.
* Saç ayak,1.
* Kevgir,1.
* Balta,1ç
* Timur gürz,1.
-----------------------------------O----------------------------------
08.05.1999

Yayınlandığı Yer: III. EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU KİTABI ,08.05.1999
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •