TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
NİKSAR VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ
NİKSAR VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Niksar Vakıflarına Toplu Bir Bakış, XVIII:Vakıf Haftası, Niksar, 2001,

Sadi BAYRAM
Anadolu Türk-İslâm kültür ve medeniyeti; vakıflar yolu ile vücut bulmuş, vakıflar sayesinde gelişmiş, imâr ve ihya edilmiş, sosyokültürel ihtiyaçları vakıflar aracılığı ile giderilmiştir. Dolayısıyla Türk kültür ve medeniyetinin çekirdeği vakıflar olmuş, şehirlerin mimarisi, eğitimi, ticareti, alt yapısı vakıflar etrafında gelişmiştir.
Türk milleti Orta Asya veya Uluğ Türkistan dediğimiz coğrafi bölgeden ikinci defa ( Oturum Başkanı müsaade ederse ve vakit kalırsa bunun sebebinide açıklamak yerinde olur. Bu günlerde basında Karadeniz`de Fransız deniz araştırmaları var, Tufandan, Yecüc Mecuclardan bahsediliyor. Gerçekleri bizim de görmemiz gerekli ) 1071`de Anadolu`ya gidiğinde, denizlerden uzak durmuş, iç kesimler ile sarp vadileri tercih etmiştir.
Şahsi kanaatime göre, millet olarak biz; sudan, yani denizden ürken bir milletiz. İhracaat kapısı olan birkaç şehirden başka, deniz kenarındaki kasabalar gelişmemiş, nufusu az olup, iç kesimdeki kasabalar daha çok gelişmiş, imar edilmiş, eski eser bakımından yoğunluk kıyı kesimlere nazaran daha fazladır. Üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu`da balık tüketimi asgari seviyede, deniz nakliyatında ise ileride olduğumuz söylenemez. Sanayileşmenin biraz arttığı son yıllarda gemi inşaatımız biraz ilerledi, ihracaata yeni başladık. Bin yıllık Anadolu tarihizde Aydınoğlu Çaka Bey, Kılıç Ali Reis, Seydi Ali Reis, Turgut Reis, Barbaros Hayreddin Paşa gibi kaptanı deryaların sayısının az olmasını bu sebeblere bağlıyabiliriz diye düşünüyorum.
Orta Karadeniz`in güneyinde yer alan ve Karadeniz ile Canik Dağlarıyla ayrılan; Amasya, Tokat, Ordu Samsun illeri ile çevrelenen tarihi Niksar; Danişmendliler tarafından feth edilerek ülkemize katılmış, tarih boyunca ilim, irfan, kültür merkezi olmuş, Selçuklu şehri Tokat ve şehzadeler şehri Amasya arasında ezilmemiştir.
Niksar`ın Danişmendli vakıfları, meslektaşım Kâmil Şahin, Melik Gazi eski mesai arkadaşım Sayın Dr.Nazif Öztürk, Tahrir Defterleri Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanı, Selçuklu tarihi konusunda otorite, dostumuz Sayın Prof.Dr. Refet Yinanç tarafından incelenecek.
Niksar vakıfları ile bazı Osmanlı vakıfları üzerinde durmayı ve bölgede o tarihlerde bir Rufâi akımı bulunduğu üzerinde durmanın yararlı olduğu görüşündeyim.
*
Paşa Ali Bey vakfı 5 Şaban 772 H. ( 22.02.1371 ) tarihinde kurulmuş olup, zürri bir vakıftır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi`nde 734 numaralı Kütük Defterinin 163. sahifesi 157. sırasında kayıtlıdır.

Akkerid, Kakvid, Akpınar, Gözeksa, Buga, Derçek, Molyalı, Eşeklü, Kadı Mehmed, Hidrid, Şedir, Köprügördü köylerinin tamamı ile Eflül Nahiyesi Armos adlı köyün tamamı, Döneksar ve Serkis köylerinin yarı hissesi, Kekas Köyünün dörtte üç hissesi, Aykal Köyünün beşte biri, Tokat`a bağlı Kâfur Nahiyesi Alemdar Köyünün tamamı, aynı şehrin doşında Muzafferiddin denen ziraate elverişli arazinin tamamı Paşa Ali Bey vakfına aittir. Ancak vakfiyede hayır şartları yer almamaktadır.
* * *
890 Şevval Gurresi ( 20.10.1485) Abdullah oğlu Sinaneddin Yusuf Bey`in Niksar`a bağlı Başçiftlik de Allah rızası için yeni inşa ettirdiği zaviyeyi fukara, miskin, ulemâ, şeyh ve zaviyeye inen bütün misafirler için vakfetmiştir. 582 numaralı defterin 168. sayfa, 113 sırasına kayıtlıdır. 1967 numaralı defterde de yeni türkçesi bulunmaktadır.

Söz konusu zaviyenin ilelebed devamı için de ; İnce Sofi, Sarı Danişmendlü, Hatip, Hasan Halife, Babuç Köylerinin mezrasını, Başçiftlik adı ile bilinen Çiftliğin tamamı, Taşlık, Karabalçık, İbrahim Kırığı ve Dulugünayı adıyla bilinen yerleri, Hallaç İbrahim arazisi altındaki suyu vakfetmiş ve mütevelliliğe zaviye şeyhini getirmiştir.

Kendi vefatından sonra evlatlarının en büyüğü, vakıf mütevelliliğine getirilecektir. Kendi nesli sona erdiğinde, Hızır Paşa oğullarının mütevelliliğe getirilmesi, gerekirse Hızır Paşa oğullarının Naip tutmasını, gelir fazlasını imaret hizmetlerinden arta kalan kısmı mütevellinin şahsına bırakmıştır.
*
581 numaralı defterin 358. sayfasında 357. sırasında kayıtlı, Safer ortaları 928 H. (14.01.1522 ) tarihinde Şeyh Seyfüddin oğullarından Şahruh Abdal ve Mirza Abdal Vakıfları :

Bayramlu-İskefsir-Kokani ve Niksar-Kavani köyündeki arazileri vakfederek, ulema ve fakirlere günde 20 dirhem verilmesini ve senede bir gün fakirlere yemek verilmesini ve oğullarını senede bir Kur`an hatmetmesini vakıf şartlarındandır.
*
974 Şevval ayının ortalarında ( 24.04.1567 ) Tokatlı Bali Çelebi oğlu Pir Hoca Çelebi bir vakıf kurarak vakıf arazilerden gelen mahsülün onda birinin yarısı Medine fukarasına dağıtılacak, kalanı evladları arasında erkeklere iki hisse, kadınlara bir hisse olmak üzere dağıtılacaktır. Büyük oğlu Mustafa`yı da mütevelli tayin etmiştir.
Bu vakfı yaşatmak için Niksar Nahiyesinde bulunan Katlı adındaki Köyün tamamı ile Tokat Nahiyelerinden Kâfuri Nahiyesi Tarım Köyünün tamamı evladına vakfedilmiştir. Bu vakfa biz, zürri vakıf diyebiliriz.
*
Halil oğlu Hacı Veli Çavuş Vakfı :
5 Cemaziye`l ûlâ 1036 H./ 21.02.1627 M. senesinde Niksar kadısı Mirza oğlu Osman tarafından tasdik edilen Halil oğlu Hacı Veli Çavuş`un vakfiyesi Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi`nde 736/3 Numaralı defterin 89. sayfa, 38. sırasında kayıtlıdır.
İskefsir ( Reşadiye) Kazası Çini Yusuf adlı köyde ve Niksar Kazası Yalus köyünde Malikhanesin içindeki değirmeni, arklarıyla beraber Hüccet-i Şerife ile mutasarrıf olduğu mülk hissesini vakfederek oğlu Halil Ağa`yı ilk mütevelli tayin eder.
Elde edilen kira gelirlerinden, kendi ruhu için günde bir cüz okunması için Halil oğlu Molla Muhammed Halifeye verilmesi, Muhammed Halifenin vefatından sonra oğullarının şartı yerine getirmesi istenir.
*
Balih Çavuş oğlu Halil Efendi`nin Muharrem 1082 H. ( 10.05.1671 ) tarihli vakfiyesi 581/2 numaralı Defterin 341 sahife 341 sırasında kayıtlıdır.
Vakfiyenin tetkikinden Bali oğlu seyyid Muhammed Safi................, es-seyyid Muhammed Raşid Niksar`da görevli olduğu ve vakfiyeyi tasdik ettikleri anlaşılmaktadır.
Halil Efendi; Ganise mevkiindeki arazilerinin dörtte üçünü, Yağan ve İriç mevkiindeki Malikânelerinin dörtte birini Görçü`deki 1/2 hissesini, İskefsir (Reşadiye) Kazasına tabi Tilmize Yükü adlı mezranın tamamını, Hamamı, Künbet Değirmenini vakfetmiştir. Söz konusu vakfiyede; Yeni inşa ettirdiği cami ve görevlilerinin alacağı ücretler, Yasinhan, Devirhan, Hatip, imam, müezzin, ferraş, sıbyan mektebi Kur`an hocası, gibi görevlilere senelik kile ile mahsül verilmesi vakıfın şartları arasındadır. Meselâ; mütevelliye 7- 80 kile, güzel sesli müezzin ile ferraşa yıllık 20`şer kile, Kur`an okuyanlara yıllık 10`ar kile, cuma günleri vaaz veren hocaya yıllık 60 kile, Sıbyasn Mektebindeki Kur`an hocasına yıllık 20 kile, ramazanda aydınlatma için 3 vukiyye ayrılmış olup, fazlası olursa, beşte biri mütevelliye, gerisi hak sahiplerine tevzi edilmesi yine vakıfın şartları arasında yer almaktadır.

Şahitleri :

Meşayihi Kiramdan es-Şeyh Ali Efendi, Vaiz Osman Efendi, Abdülkerim Efendi oğlu es-Seyyid Mehmed Efendi, Halil Efendi oğlu Mehmed Çelebi, Sebati oğlu Hacı Ahmed, Hüseyin oğlu Mahmud Bey, Hasan oğlu Hafız Ahmed.
1258 yılında Amasya- Taşova- Alparslan`da Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufâi`nin bulunduğu ve oğullarının sözünün Kadı Burhaneddin tarafından da dinlendiği, 17 asırda Vakfiyesinin kopyasının Vakıflar Müfettiş memeru Hayrettin oğlu Kadı İbrahim ile Niksar Kadısı Merağalı Kadı Sermak oğlu Mehmed tarafından tasdik edildiği, Mevlânâ ile çağdaş, Sultan Orhan Gazi zamanına kadar ulaşan Küçek seyyid Ahmed i Kebir er-Rufâi` nin Samsun Lâdik ve Amasya`da oturduğu ve Rufâi tarikatını yaydığı, Amasya-Hakale, Amasya, Tokat ve Kayseri`de zaviyeler tesis ettiği bilinmektedir. Amasya Tarihi yazarı Hüseyin Hüsameddin, Melik Gazi Mezarlığı girişinde, Doğanşah Türbesi karşısında, XIII. yüzyıl başlarına tarihlenen batı eyvanındaki türbenin Seyyis Nureddin Alparslan er-Rufâi`ye ait olduğunu söylemektedir. Biz de bunu 1994`deki bir yayınımızda kullanmıştık. Dolayısı ile Niksar`da da bir rufâi zaviyesi olaması büyük ihtimal olacağı akla gelmektedir. İleriki yıllarda bir araştırmacının eline, bu konuda bir belge geçebileceğini burada söyleyebiliriz.
Yayınlandığı Yer: XVIII. Vakıf Haftası Niksar, ,2001
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •