TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
ANADOLU'DA XIII.Y�ZYIL B�R RUFA� ZAV�YES�
ANADOLU'DA XIII. Y�ZYIL B�R RUFA� ZAV�YES�

1992 y�l�nda Ankara'da T�rk Tarih Kurumu�nda toplanan Milletleraras� IX. Pre-Ottoman and Ottoman Symposium'da bildiri olarak sunulmu�tur.

Sadi BAYRAM


Rufai Tarikat�n�n kurucusu Seyyid Ahmed Rufa� bilindi�i gibi 1182 tarihinde vefat etmi�tir (1). Bu tarikat�n Anadolu'ya hangi tarihte geldi�i kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, k�lt�r tarihimize ait belgelerin tamam� g�n �����na ��kt��� takdirde , buna kesin olarak cevap vermek m�mk�n olacakt�r.

1990 ve 1991 y�llar�nda yay�nlad���m�z iki makalede; Anadolu'daki ilk Rufa� �eyhi olarak Samsun-Ladik'de medfun bulunan K��ek Seyyid Ahmed Kebir'in ilklerden oldu�unu s�ylemi� ve ya�ad��� d�nemi 1250�1325 ! (?) tarihleri aras�na yerle�tirmi�tik (2). Zira, K��ek Seyyid Ahmed-i Kebir; Mevl�n� Cel�leddin-i Rumi ile Konya'da Karatay Medresesinde g�r��m��, Karatay Medresesi'nde dervi�leri ile birlikte �yin yapmi�, Kira Hatun taraf�ndan da il�i ve be�eni ile izlenmi�ti. Ayr�ca H�sameddin �elebi ile Amasya'da g�r��m��, birbirlerine h�rkalar�n� giydirmi�lerdi. Konu ile ilgili hik�yeleri, Ariflerin Menk�besi'nde anlat�lmaktad�r (3). Ayr�ca Vas�tta, �bn-i Batuda'n�n ifadesi ile babas�n�n postunda bir ikindi vakti dua edip, �yin yapt��� yaz�l�d�r (4). O�ullar�n� ise, �bn-i Batuda eskiden Niksar'a ba�l� Sonisa, yani, �imdiki Amasya ili Ta�ova il�esi Uluk�y'de zaviyede ziyaret etmi�tir (5). K��ek Seyyid Ahmed-i Kebir er-Ruf��'nin bir o�lu da Amasya ili Suluova �l�esi , eski Arguma=Hakale, �imdiki Yolp�nar K�y�nde bulunmakta olup (6), ah�ap ceviz oymal� , temiz i�cilikli sa�lam olarak duran sandukas�n�n ba� ucunda ad� olan Seyyid Necmeddin Yahya er-Ruf�� ismi bulunmakta, ayak ucunda ise 761 H./ 1359-60 tarihi net olarak okunmaktad�r. Halk taraf�ndan t�rbe ve zaviyesi �nar�larak asl� �eklini kaybetmi� olup,tonozlu kriptas� eski �eklini korumaktad�r.

Bu k�sa bilgileri verdikten sonra �imdi as�l konumuz olan 655 H./ 1257 M. tarihli Seyyid Nureddin Alpaslan er-Ruf��'ye gelelim:
Sel�uklu D�nemi ile Osmanl� D�neminde Niksar'a tabi Sonisa'ya ba�l� Zedvi=Zuday K�y�'nde, �imdiki,Amasya ili Ta�ova il�esi, Alparslan Beldesi'nde, �ehrin kuzeyinde, Ziyaret ad� verilen, yamaca dayanm�� durumda, Seyyid Nureddin Vel� T�rbesi ve baz� harabeler bulunmaktad�r ki, bu da bize bir k�lliyeyi hat�rlatmaktad�r. T�rbede iki mezar vard�r. Kriptas� oldu�u mukakkakt�r. Ancak kaz� yap�lmas� gerekir. Deprem m�nt�kas�nda olan T�rbe, 1823, 1901 en son 1939 zelzelesinde b�y�k tahribat g�rm��t�r. Bu son depremle �ehir, heyelan m�nt�kas�nda oldu�u i�in yama�tan biraz a�a��ya indirilerek isk�n edilmesi zarureti do�mu�tur.
Yerinde yapt���m�z incelemede; T�rbe, cami, k���k bir hamam, f�r�n, han, im�ret, zaviye ve anbarlardan m�te�ekkildir. Takribi zemin, b�g�n 1-120 m. a�a��dad�r. Zemin yamaca dayal� oldu�u i�in zamanla toprakla dolmu�tur. Caminin g�ney duvar�n�n bir b�l�m� ayaktad�r. Kuzeyde bulunan minare kaidesi yeri bellidir. Minarenin kuzey do�usunda hamam ve f�r�n bulunmaktad�r. Bunlar�n �n�nde, kaplama ta�lar�, s�ve ta�lar� yerde geli�ig�zel istif edilmi�, ara�t�rmac�lar� beklemektedir.
Hamam�n beden duvarlar� sa�lam olup, duvar i�inde bulunan pi�mi� toprak borular �s�tma sistemini g�stermekte olup, cehennemli�i de fazla tahrip olmam��t�r. G�r�n�r yerlerde �ini yoktur, duvar i� y�zeyleri s�val�d�r. Halvet ni�leri bellidir. Bunlar�n arkas�nda ise, ge� devirlerde yep�lan ah�ap anbarlar�n bulundu�u ya�l�larca ifade edilmektedir. �maretin do�u k�s�mda, han ve misafirhanenin bat� tarafta oldu�u, y�re halk�ndan , tarihe merakl� Zihni �zdemir taraf�ndan ifade edilmi�tir. Yap�lacak kaz�larda ortaya ��kmas� muhtemeldir. �n�aatta baz� antik par�alar da kullan�ld��� san�lmaktad�r. K�lliyenin Bat� ve G�neyi ise haziredir. K�lliyenin suyu da bulunmakta olup, halen k�lliye temeline s�zmaktad�r. Bir an �nce, eski eser temelleri, sudan kurtar�lmal�d�r.

Ayd�n bir kasaba olan Alparslan kasabas�nda 1960 y�l�nda Belediye M�zesi kurulmu� olup, t�rbede bulunan ceviz sanduka, o tarihlerde Belediye Ba�kan� Muttalip �zt�rk taraf�ndan �ehir M�zesine al�nm��t�r. Sanduka k���k bir onar�m g�rm�� olup, b�y�k bir k�sm� sa�lamd�r.

Antik bir yerle�im yeri olan Alparslan kasabas�, Beylik ve Osmanl� devrinde, Niksar'a tab� Sonisa yak�n�nda Zedvi daha sonra Zuday ismi ile an�lmakta olup, tarih� bir �ehirdir.
Yapt���m�z ara�t�rmada, Seyyid Nureddin Alparslan er-Ruf��'nin 655 H./ 1257 M. tarihli arapca vakfiye sureti ile 996 H./1588 M. tarihli ve bizim kanaatimize g�re, tezhip uslubunu da dikkate alarak 1771 tarihinde tamamlanan Seyyid Nureddin Alpaslan'n�n o�lu Seyyid Fettah Veli'nin soy �eceresini halen Belediye Ba�kan� olan Say�n Muttalip �zt�rk kanal� ile elege�irdik (7).
Vakfiye, Sonisa Kad�s�, Nakib�'l E�raf�, Niksar Kad�s�, Nakib�'l e�raf�, Evkaf M�fetti�i taraf�ndan tasdiklidir. Amasya Tarihi yazar� H�sameddin, vakfiyenin tarihini veriyorsa da metninden bahsetmez.
Vakfiyeden anla��ld���na g�re ; Seyyid Nureddin Alparslan'n�n babas� Sar�m�ddin, onun babas� Mehmed, onun babas� ise, Kemahl�, Efendilerin efendisi, ihtiyar Ebubekr er-Ruf��'dir.
Ta�ova'n�n tamam�, Erbaa il�esi civar k�yleri, Amasya'n�n do�u taraflar�, Seyyid Nureddin Zaviyesi'nin vakf�d�r. Vakfiyede ge�en k�y ve y�re isimleri incelendi�inde, % 95'�nin �z T�rk isimleri oldu�u, bug�n %50'sinin halen ya�l�larca kullan�ld��� dikkati �ekmektedir. Toponomi bak�m�ndan �nemlidir. �ahit isimlerinde de Abdullah o�lu Torumtay, Arslan To�mu�, Kaan Ayto�mu�, S�n� o�lu Arslan To�mu� gibi Orta Asya isimleri dikkati �ekmektedir.
Vakfiyeden anla��ld���na g�re, k�lliye Sel�uklu devri eseri oldu�u ve 1255 M. tarihinden �nce yap�ld��� kesindir. Zira vakfiyede yap� ismi ge�mektedir. Ayr�ca; Akda�'�n 1600 m. rak�ml� eteklerinde pamuk ekiminin varl���n� bize bildirmesi, o tarihlerde g�revlilere verilen g�nl�k mesk�k 1, 2, 5 dirhem �cret �denmesi, her g�revliye g�rev �nemine g�re y�lda 5, 8, 10 �l�ek bu�day ile 1 �l�ek at�lm�� pamuk verilmesi, arazilerin �� y�ldan az, yani en fazla iki y�ll���na kiraya verilmesini vak�f�n �art� olarak vakfiyede ileri s�r�lmesi, devrin ekonomik durumunu yans�tmas� bak�m�ndan, �nemlidir.
Zaviye; gelip-ge�en yolcu ve ilim sahiplerine a��k olup, zaviye �eyhli�i makam�n�n, vakfiyede sadece Ruf��ler'e ait oldu�u �zellikle belirtilmemi�tir. Dolay�s�yla o tarihlerde taaassup, tarikatlara hen�z girmemi�tir. But�n isl�m'� yekv�cut saym��t�r. Asl� da budur.
Ruf�� tarikat� Anadolu'da yayg�n olup, Amasya, Tokat, Sivas,
�zmir ve Bat� Anadolu'da Nak�ibendi tarikat�ndan �nce �ok yayg�n oldu�u bilinmektedir.
Bezm u Rezm yazar� Aziz bin Erde�ir-i Ester�bad�, s�z konusu eserinde, Emir Ahmed ile Taceddino�lular�n�n Sultan Kad� Burhaneddin'e yenilmeleri �zerine " zaman�n imam� ve �nderi, �sl�m �eyhlerinin b�y�klerinden, Dani�mendiye Vil�yetinin y�neticisi olan �eyh Nureddin'in o�lunu, iki taraf�n aras�n� bulmak i�in arac� tayin etti " der. Sultan ise; �eyh'in hat�r�n� say�p, itibar�n� g�zeterek " �eyh'in g�r��� sadak�t ve do�ruluktan kaynaklanmaktad�r. Ne buyuruyorsa, kabul edilebilir ve yerine getirilebilir" diyerek (8),

Seyyid Nureddin'in o�lunun o tarihlerdeki ki�ili�ini, fonksiyonunu ve �nemini belirtmesi a��s�ndan m�himdir.

Rahmetle and���m�z Prof.Dr. Osman Turan, Seyyid Nureddin'e ait 1301 tarihli bir al�m-sat�m vesikas�n� yay�nlam�� (9), ancak vakfiyesini ele ge�irememi�tir.

Seyyid Nureddin vakfiyesinin incelenmesi s�ras�nda, Seyyid Nureddin'in ve evlad� Alaadd�n Savc� Bey'in T�rbesi'nin Niksar'da
Mel�k Gazi T�rbesi Mezarl���nda bulunan �ki Eyvan T�rbe oldu�unu tesbit f�rsat� do�du (10).
K�lt�r tarihimiz bak�m�ndan, sosyal tarih a��s�ndan, eski vesikalar�n �nemi b�y�kt�r. Ele ge�ti�inde bir an �nce ilim �lemine sunulmas� gerekir. Bizde bu �devi yerine getirmeye gayret ettik.
_____________
Dipnotlar:
1.Mustafa Tahral�, T�rkiye Diyanet Vakf� �slam Ansiklopedisi, C.2, s. 127-130.; Mustafa Tahral�, Ahmad al-Rifa'�, sa Vie, son oeuvre et Tariqa ( doktora tezi, 1973)
2.Sadi Bayram; Samsun-Ladik ve Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri, Ondukuz May�s �niversitesi E�itim Fak�ltesi Dergisi, S.5, Samsun-1990, s.11�22.; Sadi Bayram; Ladik ve Seyyid Ahmed-i Kebirer -Ruf�� Hazretleri, T�rk D�nyas� Ara�t�rmalar�, S.74, Ekim 1991, s.139-156.
3.Ahmed Eflaki; Ariflerin Menk�beleri,( Tahsin Yaz�c� Terc�mesi), C.2,Ankara, 1954, s.378-379.
4.�bn Batuta; Tuhfet�'n-n�zzar fi garaibi'l emsal ve Acaibi'l esfar, Seyyahatn�me-i �bn-i Batuta Terc�mesi,Matbaa-i Amire, �stanbul 1333�35, s.197. ; �bni Batuta Seyyahatn�mesi,; ( M�min �evik Terc�mesi ), C.1-2, ��dal Ne�riyat, �stanbul, 1983, s.126.
5.�bni Batuta Seyyahatn�mesi,; ( M�min �evik Terc�mesi ), C.1-2, ��dal Ne�riyat, �stanbul, 1983, s.204.
6.T�rkiye'de Vak�f Abide ve Eski Eserler, C.1, ( II. Bask�), Meteksan Matbaas�, Ankara, 1983, s.328-333. Sadi Bayram; Ladik ve Seyyid Ahmed i Kebirer -Ruf�� Hazretleri, T�rk D�nyas� Ara�t�rmalar�, S.74, Ekim 1991, s.151.
7.�nge Hat�ra Kitab�nda sayfa tahdidi oldu�undan, k�sa bir �zeti ara�t�rmac�lar�n dikkatlerine sunuyoruz. Ayn� konu 1992 y�l�nda Ankara'da toplanan Milletleraras� IX. Pre Ottoman and Ottoman Symposium'da bildiri olarak sunulmu�tur. Haz�rlanan geni� makale,.Sadi Bayram; Amasya-Ta�ova-Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan er-Ruf��'nin 655 H./ 1257 M. Tarihli Arapca Vakfiyesi Terc�mesi ile 996 H./1588 M. Tarihli Seyyid Fettah Veli Silsile-n�mesi, Vak�flar Dergisi, S.23. , Ankara 1994, s. 31-74.; Erol Yurdakul, Amasya- Yolp�nar ( Hakale-Ka�la-Ka�ala) K�y�nde Bulunan �slami Yap�lar, Val�flar Dergisi. S.24, Ankara 1994, s.177-198.
8.Aziz bin Erde�ir-i Esterebadi, Bezm u Rezm, ( �ev.M�rsel �zt�rk), K�lt�r Bakanl��� Yay�nlar�, Ba�bakanl�k Bas�mevi Ankara 1990, s.299
9.Osman Turan; Sel�uklu Devrine Ait K�y sat��� Hakk�nda Bir Vesika, Vak�flar Dergisi, S.X, Ongun Karde�ler Matbaas�, Ankara, 1973, s.127�128.
10.H�seyin H�sameddin, Amasya Tarihi, C.III, �stanbul 1927, s.27-28

DİPNOT :
Dipnotlar:
1.Mustafa Tahral�, T�rkiye Diyanet Vakf� �slam Ansiklopedisi, C.2, s. 127-130.; Mustafa Tahral�, Ahmad al-Rifa'�, sa Vie, son oeuvre et Tariqa ( doktora tezi, 1973)
2.Sadi Bayram; Samsun-Ladik ve Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri, Ondukuz May�s �niversitesi E�itim Fak�ltesi Dergisi, S.5, Samsun-1990, s.11�22.; Sadi Bayram; Ladik ve Seyyid Ahmed-i Kebirer -Ruf�� Hazretleri, T�rk D�nyas� Ara�t�rmalar�, S.74, Ekim 1991, s.139-156.
3.Ahmed Eflaki; Ariflerin Menk�beleri,( Tahsin Yaz�c� Terc�mesi), C.2,Ankara, 1954, s.378-379.
4.�bn Batuta; Tuhfet�'n-n�zzar fi garaibi'l emsal ve Acaibi'l esfar, Seyyahatn�me-i �bn-i Batuta Terc�mesi,Matbaa-i Amire, �stanbul 1333�35, s.197. ; �bni Batuta Seyyahatn�mesi,; ( M�min �evik Terc�mesi ), C.1-2, ��dal Ne�riyat, �stanbul, 1983, s.126.
5.�bni Batuta Seyyahatn�mesi,; ( M�min �evik Terc�mesi ), C.1-2, ��dal Ne�riyat, �stanbul, 1983, s.204.
6.T�rkiye'de Vak�f Abide ve Eski Eserler, C.1, ( II. Bask�), Meteksan Matbaas�, Ankara, 1983, s.328-333. Sadi Bayram; Ladik ve Seyyid Ahmed i Kebirer -Ruf�� Hazretleri, T�rk D�nyas� Ara�t�rmalar�, S.74, Ekim 1991, s.151.
7.�nge Hat�ra Kitab�nda sayfa tahdidi oldu�undan, k�sa bir �zeti ara�t�rmac�lar�n dikkatlerine sunuyoruz. Ayn� konu 1992 y�l�nda Ankara'da toplanan Milletleraras� IX. Pre Ottoman and Ottoman Symposium'da bildiri olarak sunulmu�tur. Haz�rlanan geni� makale,.Sadi Bayram; Amasya-Ta�ova-Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan er-Ruf��'nin 655 H./ 1257 M. Tarihli Arapca Vakfiyesi Terc�mesi ile 996 H./1588 M. Tarihli Seyyid Fettah Veli Silsile-n�mesi, Vak�flar Dergisi, S.23. , Ankara 1994, s. 31-74.; Erol Yurdakul, Amasya- Yolp�nar ( Hakale-Ka�la-Ka�ala) K�y�nde Bulunan �slami Yap�lar, Val�flar Dergisi. S.24, Ankara 1994, s.177-198.
8.Aziz bin Erde�ir-i Esterebadi, Bezm u Rezm, ( �ev.M�rsel �zt�rk), K�lt�r Bakanl��� Yay�nlar�, Ba�bakanl�k Bas�mevi Ankara 1990, s.299
9.Osman Turan; Sel�uklu Devrine Ait K�y sat��� Hakk�nda Bir Vesika, Vak�flar Dergisi, S.X, Ongun Karde�ler Matbaas�, Ankara, 1973, s.127�128.
10.H�seyin H�sameddin, Amasya Tarihi, C.III, �stanbul 1927, s.27-28
Yayınlandığı Yer: IX.Pre Ottoman and Ottoman Symposium. ,1992
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •