TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Giresun İli Vakıflarına Toplu Bir Bakış
GİRESUN İLİ VAKIFLARINA TOPLU BİR BAKIŞ

Bu Tebliğ; 24-25 Mayıs 1996 tarihinde Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen '' Giresun Tarihi Sempoyumu''unda sunulmuş olup, Sempozyum Bildiriler Kitabı, İstanbul 1997, s.365-389 sayfaları arasında yayımlanmıştır.


Sadi BAYRAM

Karadeniz Bölgemizin ünlü şehirlerinden Giresun ilinde kurulan Türk-¬İslâm vakıflarına bir göz atacak olursak; enteresan gözlemlerle karşılaşı¬yoruz.
Tarihin eski çağlarından beri iskana açık bir şehrimiz olan Giresun ilinde; Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Vakıf Kayıtlar Arşivi'nde yaptığımız araştırmada:
İlçenin adı Vakıf Adedi Tarihli Vak. Ad. Şahsiyet Kaydı
Bulancak ilçesinde 156 (1274-1320) 80 76
Kesap ilcesinde 42 (1299-1333) 11 31
Kırık Pazarsuyu ilçesinde 21 (1305-] 338) 5 16
Tirebolu-Kürtün ilcesinde 69 (1266-1334) 46 23
Görele-Yavebolu ilçesinde 91 (1250-1329) 52 39
Sebinkarahisar ilçesinde 160 (1210-1327) 15 145
TOPLAM 539 330
En eski vakıflar ise:
1. Şeyh Pir Hasan Vakfı 716 H./1316 M. tarihlidir. Şeyh Pir Hasan 1316 senesinin Mart ayı ortalarında kendi malı olan Tur sahrasındaki arazinin tamamını vakfetti. İlk mütevelli Şeyh Sinan olup, arazi sınırları ise şöyledir:
Köse Köprüsü tabir edilen mahalle, nehir kenarını takip eden ev, Sarı Taş, İnce Yol, Yoğun Pelit, Koğaluce, Ankut Gölü, Kuru Köprü, Yedi Pınar, Delikli Çakıl, Çam Çukuru, Beşikkıranı, Nariç Kıranı, Gavur Çıkrağı, mezkıır nehir ile çevrili arazi.
2. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Yavuz Sultan Selim Han'm annesi, Dulkadiroğullarından AHlüddevle'nin kızı Gülbahar Hatun adına tescil ettirdiği Espiye'de, Hacı Halife Abdullah Zaviyesi'ne vakfedilen kurra mevkufesi vakfı, Zilhicce ayının evveli 950 H./Şubat sonları 1544 M.
Bu vakfiye ile Kürtün Kazası Yağlıdere nahiyesinde Hisarcık mevkii merhum Hacı Halife Abdullah'ın bina ettiği zaviyeye Ocak 1544 tarihinde vakf edilmiştir.
3. Şebinkarahisar'da Mehmed bin Abdullah Konevi tarafından yapılan Taş Mescidi Vakfı, 953 H./1546 M.
Aslen Konyalı olan Abdullah oğlu Mehmed 13 Mart 1546 tarihinde oğlu Pir Ali'nin de hazır bulunmasıyla, Şebinkarahisar'da Taş Mescidi
imam ve müezzinlerinin masraflarını karşılaması için Şebinkarahisar'da geniş sınırları vakfiyede verilen Elmaağaç, Kavaklu, Medrese zemini adlı yerler ile, Taş Mescid Mahallesinde bulunan altı dükkan ve 14 odalı kışlık evin tamamını vakfetmiştir.
4. 12 Şaban 1326 tarihli irade-i aliyye mucibince kaydedilen 800 H./1397 M. tarihli vakfiye; Pir Aziz'de Seyyid Şeyh İdris-kuddise sırruhu'l¬aziz-Hz.lerinin Tekke ve Zaviyesi misafirlerinin yemek ihtiyacı için Kayabaşı, Çığlak, Mekidenos, YazıKöyü, Hüseyinli, Harsinya mevkilerinin öşürlerinin vakfına ait olup, irade-i aliyye örneğinde kimin tarafından vakfedildiği belli değildir. Ancak söz konusu arazilerin Padişah temliki olduğu belirtilmiştir. Hüdavendigiir isminin geçmesinden Sultan I. Murad akla geliyorsa da, vakfiye tarihi Yıldırım Bayezid devrini aksettirmektedir. Eizze vakıflarındandır.

Genelde vakfiyelerin incelenmesinden anlaşıldığı kadarı ile Orta Asya yaylalarından gelen ve hayvancılıkla geçinen Türk boyları; denizden pek hoşlanmamakta, savunma sebebiyle iç kesimlerde iskan yapılmaktadır. Ayrıca, deniz korsanlarının ani baskınları, kapkaççılık sebebiyle da sahil kısmı iskânı oldukça azdır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde balık tüketimi de (geçtiğimiz 30 yıl hariç) bunu teyid etmektedir. Kıyı bölgelerimiz hariç, Türkler'de deniz kültürü yoktur, dolayısıyla denizden korkarız. Gemi yolculuklarında midemiz bulanır. % 50'miz yüzme bilmez. 1940'lı yıllarda denize 5-6 kilometre mesafede bulunan Samsun-Terme ilçesi Dereyol Köyü'nde hamsi bilmezlermiş!... Daha sonra Trabzon Beşikdüzü'den göç edenler vasıtasıyla hamsi ile tanışmışlar.
Ayrıca Giresun ili vakıfları incelendiğinde bir kaç vakfiye hariç, genelde 1850-1919 yıllarında vakıf yapılmış olup, yine genelde yeni yapılan camiIerin imam ve hatiplerinin ücretinin ödenmesi ve bu hususu için de iki dönümü geçmeyen fındık bahçelerinin vakfedilmesi ile ilgilidir. Çok az dükkan, değirmen ve nukut vakfı bulunmaktadır. Trabzon-Uğurca İskelesi Gümrük Mukataası da vakfedilmiştir. Eğitim vakıfları da vardır. 17 medrese yeniden inşa edilmiştir.
Bölge, Trabzon ve Şebinkarahisar'a bağlı olduğu için Cumhuriyet dönemine kadar gelişememiştir.
Vakfiyelerden bir istatistiki bilgi arayacak olursak: 272 cami, 17 medrese, 2 sıbyan mektebi, 11 zaviye-tekke, 2 han adı geçmektedir. Listede verdiğimiz tarihler, söz konusu eserler için para veya fındık bahçelerinin vakfedildiği tarihlerdir. Bu tarihlerden de sözkonusu eserlerin o tarihlerde fiilen çalıştığı ve inşasının bittiğini bize göstermektedir.
Ayrıca hamam ve han-kervansaray vakıfları olması gerekir ki, sadece bir hamam sınırı geçmektedir. Adı bile yazılmamıştır. Kayıp vakıf oldukça çoktur.
Eski vakıf kaydı olmamasının sebebi ise, daha önce bölgenin Pontus işgalinde olması, Akkoyunlu Devleti Eğemenliği altında kalması ve Fatih döneminden sonraki bazı vakıfların Evkaf Nezaretine bildirilmemesidir.
Gülbahar Hatun Vakfı ve Mukataası ayrı bir defter olduğundan, konumuza alınmamış olup, ileride başka bir yazı ile bütünleştirmeyi uygun gördük.
Ancak 1258/1271 tarihli Giresun, Keşab, Tirebolu, Görele, Trabzon ve Doğu Karadeniz bölgesiyle ilgili Mukataa defterinde 322 kayıt bulunmaktadır ki, yarısına yakın bir kısmı bugünkü Giresun iline aittir. 30 adet yayla Gülbahar Hatun Vakfı mukataasındandır. Önemine binaen yayla isimleri aşağıya alınmıştır.

1. Kulaksız Yaylası.
2. Sarıtaş Yaylası.
3. Eğrisu Yaylası.
4. İnee Yaylası.
5. Seydi Yaylası.
6. Türkmenler Yaylası.
7. Türkmenoğlu Yaylası
8. Ernacendel Yaylası.
9. Şebhane Yaylası.
10. Öküzlü Yaylası.
11. Tekkeli Yaylası.
12. Çardaklı Yaylası.
13. Santa Yaylası.
14. Çadıpınar Yaylası.
15. Kirit Yaylası.
16. Buncıklı (Boncuklu?) Yaylası.
17. Bakioğlu Yaylası.
18. Manukli Yaylası.
19. Ahmed Çavuş Yaylası,
20. Alaçayır Yaylası.
21. Çakırgül Yaylası.
22. Karagöl Yaylası.
23. Üçpınar Yaylası.
24. Karaburun Yaylası.
25. KaraAhmed Yaylası.
26. Taşlıoba Yaylası.
27. Kütikli Yaylası.
28. Sırganlı Yaylası.
29. Özmezra Yaylası
30. Ayer Yaylası.
Söz konusu Mukataa defterinde Keşab- Yakub Halife, Akköy-Piraziz Şeyh İdris Zaviyesi, Akköy-Boztekke-Hasan Dede Zaviyesi, Akköy'de Çiftlik ve çok sayıda arazilerin vakıf olduğu ortaya çıkmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Emlak Dairesi kayıtlarında Giresun Merkez ilçede:
Mazbut vakıf olarak 47 adet fındık bahçesi, 1 adet üzerinde otel bulunan arsa, 2 kargir ev, 1 arsa; mazbut hayrat olarak 9 arsa, 11 cami,1 türbe, 1 ziyaret yeri;
Alucra'da 1 cami ve bahçesi;
Bulancak'da mazbut vakıf olarak 7 fındık bahçesi, 4 bahçe, 1 adet 3 katlı kargir bina; hayrat olarak 4 cami;
Dereli'de otlak ve yayla;
Espiye'de fındık bahçesi; hayrat olarak 1 çalılık, 1 mezarlık;
Keşap'da 7 fındık bahçesi,I tuvalet, 2 arsa, 1 tarla; hayrat olarak 3 cami,larsa, 2 katlı kurs binası;
Şebinkarahisar'da 25 arsa, 7 dükkan, 13 bahçe, 1 kahve, 2 yeni Taş Han, 4 tarla, 1 mağaza, 1 ahşap bina; 4 cami, 9 arsa;
Tirebolu'da 7 arsa, 6 fındık bahçesi, 1 değirmen; 6 cami ve Alaaddinoğlu Camii ve arsası olmak üzere, toplam 128 gayrimenkul bulunmaktadır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Arşivi'nde kayıtlı eserler ise şöyledir:
Giresun merkez:
a. Cami:
1. Kadı (Kapı) Camii.
2. Karabedir Mahallesi Camii.
3. Hatuniye Camii.
4. Kale Camii.
5. Harkum (Çekerek) Camii.
6. Çıtlakkale Camii.
7. Şıh Camii.
8. Hacı Hüseyin Camii.
9. Kapukahve Camii.
10. Çınarlar Camii.
11. Gemilerçekeği Camii.
12. Soğuksu Camii.
13. Savran Köyü Camii.
14. Boztepe Köyü Camii.
15. Boztekke Köyü Camii.
b. Han:
1. Köprülü Hanı.
c. Hamam:
1. Sebiz Hamamı.
2. Havuzlu Hamamı.
3. Şifa Hamamı.
d. Türbe:
1. Seyyid Vakkas Türbesi.
2. Boztekke Köyü Türbesi.
3. Yakub Halife Köyü Türbesi.
Bulancak:
a. Cami:
1. Şemseddin Camii.
2. Çarşı Camii.
3. Pazarsuyu Camii.
4. Kızılot Camii.
5. Adaköy Camii.
6. Piraziz Camii.
7. Ahmetler Köyü Camii.
8. Burunucu Camii.
b. Türbe:
1. Piraziz Türbesi.
2. Gökçeali Şeyh İdris Türbesi.
Espiye:
a. Cami:
1. Gülbahar Hatun Camii.
b. Bağlı yerler:
ı. Tekke Köyü Hacı Abdullah Halife Camii, Zaviyesi, Türbesi. 1544.
Dereli:
a. Türbe
1. Tuğlacık Köyü Türbesi
Eynesil:
a. Cami:
1. Ören Köyü Camii.
Tirebolu:
a. Cami:
1. Cintaşı Camii.
2. Esma Hatun Camii.
3. Yeniköy Camii.
Alucra:
a. Cami:
1. İngölü (Gelvaris) Köyü Camii.
b. Türbe:
1. Seydi M. çağırgan Baba Türbesi.
2. Şeyh Şıh Mehmed Türbesi.
3. Hacı Hasan Efendi Türbesi.
4.Osman Baba Türbesi.
Şebinkarahisar:
a. Cami:
1. Behramşah Camii.
2. Taş Mescid.
3. Kurşunlu Camii.
4. Fatih Sultan Mehmed Han Camii.
5. Tamzara Camii.
6. Kadıoğlu Camii.
b. Han:
1. Taş Han.
c. Hamam:
1. TopaI Mehmed Paşa Hamamı.
2. Avutmuş Hamamı.
3. Tamzara Hamamı.
d. Çeşmeler:
1. Topal Mehmed Paşa Çeşmesi (Kurşunlu).
2. Zeynobe Hatun Çeşmesi.
3. Eyvan Çeşme.
4. Müftü Efendi Çeşmesi.
5. Hüseyin Efendi Çeşmesi.
6. Hacı Yakup Çeşmesi.
7. Alay Çeşmesi.
8. PertevniyaI Valide Sultan Çeşmesi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan vakfıyelerin tetkikinden öğrendiğimiz cami, medrese, zaviye, kütüphane, çeşme ve önemli şahıslar ise şöyledir:
Giresun'da:
a. Camiler:
1. Çarşı Mahallesi'nde Sultan Selim Camii.
2. Hacı Miktad Camii.
3. Hacı Hüseyin Mahallesi'nde Hüseyin Camii.
4. Hacı Hüseyin Mahallesi'nde Çınarlı Camii.
5. Çarşı Mahallesi'nde Şeyh Kerameddin evladından Şeyh Camii.
6. Şeyh Kerameddin Tekkesi yanında Ömer Camii.
7. Ahmed Ağa Camii.
8. Kapı Camii.
9. Hacı Siyam Camii.
ıo. Soğuksu Camii.
11. Behramoğlu Mescidi.
12. Gemiler Çekeği Mahallesi Hortum-zade Camii.
13. Mesudiye Camii.
b. Zaviyeler:
1. Şeyh Kerameddin Tekkesi.
2. Seyyid Vakkas Hz.leri Türbesi civarında Dergah, Hisargeriş Köyü halkından Laz Ali oğlu Ahmed Vakfı. 1288.
c. Mektep-Kütüphane-Çeşme:
1. Duman-zade Sıbyan Mektebi.
2. Emin Yazıcı-zade Medresesi.
3. Emin Yazıcı-zade Medresesi yanında Hacı İsmail Sabri Efendi'nin yaptırdığı çeşme, kütüphane.
d. Tamirat ve ısıtma:
1. Hacı Hüseyin Mahallesi'nde oturan, Sarı Alemdar-zade müteveffa İzzet Kaptan'ın eşi, Kara Mustafa-zade kızı Hacı Gülsüm Hanım'ın dört cami, iki çeşme, bir şadırvan tamir ve aydınlatma-ısıtmasıyla ilgili fındık bahçeleri vakfı (1327).
e. Bağlı nahiyelerde:
1. Akköy-Melikli, halk tarafından yeni yapılan camii (1307).
2. Akköy, Bektaş Yaylağı, Yeni inşa edilen cami (1885-86).
3. Akköy, Şemseddin Mahallesi-Kızılot Mahallesi'nde yeni yapılan cami.
4. Akköy-Yunuslu, yeni yapılan cami (1310).
5. Akköy-HacetKöyü, yeni inşa edilen cami (1326).
6. Akköy-Koz-Ezeltere Köyü. yeni inşa edilen cami (1219).
7. AksuKöyü Camii.
8. Akyoma'da cami.
9. Akyoma-Kayder ve Çatak Mahallesi, yeni yapılan cami (1309).
ıo. Alınca Köyü cami.
ll. Alınyoma Köyü'nde yeni yapılan cami.
12. Alyos Camii.
13. Bostanlı Camii.
14. Boztekke Köyü Camii.
15. Bozat Köyü Camii.
16. Çandır'daHacı Ömer Camii.
17. Çandır'da Tongaz oğlu İsmail ibni Ali'nin yaptırmış olduğu cami (1874-75).
18. Çiçekli, yeni inşa edilen cami, 1312.
19. Çıtlakkale Camii (İlhanlı devri diye anılır ?).
20. Darı'da, İncegeriş Mahallesinde yeni yapılan cami.
21. Darıköy'de Sağır Mustafa Camii.
22. Dereli'de Ruşen Bey Camii.
23. Dereli Bucağı Nusratlı adlı eski Geğrez Köyü Camii. 24. Demirci'de Müsellim Camii.
25. Homurlu'da cami.
26. Hisar Camii.
27. Hisargeriş-Burhaneddin Köyü, yeni inşa edilen cami (1315).
28. Hisargeriş-İzzeddin Köyü, yeni inşa edilen cami (1329). 29. Uzundere'de cami.
30. Kurtulmuş'da Ahmed Paşa Camii.
31. Kurtulmuş'da Gegene Mahallesinde Mustafa Efendi Camii. 32. Kırık Nahiyesi-İbişviran Camii.
33. Kırık Nahiyesi-Piruz Karyesi Camii.
34. Kırık-Karagöz, Yukarı Mahallesi, yeni yapılan cami (1326).
35. Kızılok Köyü, yeni inşa edilen cami (1327).
36. Köknarıı, yeni inşa edilen cami (1330).
37. Kümbet Köyü Camii.
38. Küçüklü Köyü Camii.
39. Lapa Köyü Camii.
40. Melikli'de Hoca-zade Camii.
41. Melikli, Osmaniye Mevkiinde yeni inşa olunan cami (1898-99).
42. Melense Köyü Camii.
43. Orhaniye Köyü Camii.
44. Pir Aziz Nahiyesi, Temürcü Köyü Muhacirleri tarafından yapılan cami.
45. Pir Aziz, Bozat Köyü, Tepeköy'de yeni yapılan Camii (1874-75 M.).
46. Pir Aziz-Bozat Köyü-Bölmeçayır Köyü Camii (1339).
47. Pir Aziz-Elmalı, Karaağaç Mahallesi'nde yeni inşa edilen cami (1895-96).
48. Pir Aziz-Kızılok, yeni yapılan cami (1315).
49. Pir Aziz-Ekserotti-Bayındır Köyü, yeni yapılan cami (1313).
50. Pir Aziz-Bozat Köyü, Armutçukuru Mahallesi, yeni inşa edilen cami (1326).
51. Pir Aziz-Kızılahurlu Köyü, Paşa Sokağı Yaylasında Hacı Ömer Efendi tarafından yapılan cami (1329).
52. Pir Aziz-Kızılahur Cami.
53. Pir Aziz-Balçık Köyü, yeni inşa edilen cami (1312). 54. Pir Aziz-Erenköy Camii.
55. Pir Aziz, Şeyh İdris (Kuddise sırnhü'l-aziz) Mezrası Vakfı, Şeyh İdris Hz.leri Tekke ve Zaviyesi Vakfı (1320).
56. Seyyid Köy Camii.
57. Semail- Kızılcameşhed Mahallesi, yeni inşa edilen cami (1307). 58. Uğurca, Hacı Yunus Ağa Camii.
59. Uzgur Kazası Camii.
60. Tamdere Köyü Camii.
61. Tekke Köyü Camii.
62. Yağmurca Köyü Camii.
63. Yavuzkemal Nahiyesi Camii.
e. Medrese:
1. Ülper, çavuşoğlu Medresesi.
2. Seyyid- Tevfikiye Medresesi.

BULANCAK:
a. Cami:
1. İskele'de LütfuHah Ağa Camii.
2. Kurt Ağa İskelesi'nde, yeniden yapılan cami.
3. Şemseddin Mahallesi Ali Hoca Camii.
4. Halk tarafından yeni yapılan cami.
b. Medrese:
1. Eski medrese yerine yapılan medrese, Yaslı'da oturan Ömer Efendi oğlu Emin Efendi tarafından yaptırılarak vakfedilmiş olup, dört oda, bir salondan müteşekkildir. 3.000 kuruşa mal olmuştur (1325).

c. Bağlı Köyler:
1. Kılıçlı Köyü Camii.
2. Tepeyoma Köyü Camii.
3. Cindi Köyü, Demirci Mahallesi'nde yeniden yapılan cami. 4. Cindi Köyü, Çukur Mahalle Camii.
5. Kuz Köyü Camii.
6. Kuşluvan Köyü Camii.

ESPİYE:
a. Camİ:
1. Kunduz Mahallesi Camii (l334'den önce).
b. Medrese:
1. Yeni inşa edilen medrese (1295).
2. Sınır Köyü yeni yapılan medrese.
c. Bağlı yerler:
1. Yağlıdere-Tekke Köyü, Hacı Halife Abdullah Camii, zaviyesi, misafirhanesi.
GÖRELE (Yavebolu):
a. Camİ:
1. Çarşı Mahallesi, Abdullah oğlu Hasan Camii (1287).
2. Elegü İskelesi Hasan Ağa Camii.
3. Sadegöre Mahallesi, Mezarlık yanında, Osman Ağa Camii.
4. Yeni Mahalle Kadakal Kıranı Mevkiinde Süleyman ibni Ali Camii.
5. Hacılı ve Cüceli mahallesinden hayrat sahibi, Süleyman ibni Abbas Camii.
6. Yeni Camii.
b. Bağlı Köyler:
1. Hen Köyü, Ali oğlu Mustafa Camii.
2. Ferikli-Mahmudlu Köyü Camii (1289'dan önce).
3. Bakulu, diğer adıyla Kössemiş Köyü Arı Haliloğlu Osman Efendi ibni Veliddin Camii.
4. Tekgöz Köyü Camii (1285'den önce).
5. İshaklar Köyü Camii.
6. Terzi Köyü Camii.
7. İneaşağı (Aralık) Köyü Camii.
8. Aralık Köyü, Dede-zade Süleyman Ağa ibni Hurşid'in yaptırdığı cami (1301).
9. Aralık Köyü, Mançiye Mahallesi, yeni inşa edilen mescid 1309.
ıo. Ege Köyü Camii.
ll. Kemerli Köyü, es-Seyyid Hasan ibni Ahmed Camii (1299'dan önce).
12. Estabil Köyü, Mehmed Camii.
13. Çeri Çukum Köyü Camii.
14. Karabumn-Kuşçulu Köyü yeni yapılan cami (1301 'den önce).
15. Gökçeali Köyü, İmam-zade Hacı Emin ibn-i İbrahim'in yaptırdığı cami (1301 'den önce).
16. Börük Köyü Kütle Mahallesi İmam oğlu Molla Ali bin Mehmed'in yaptırdığı cami (1302).
17. Karabörk, Orta Mahallesi Babak oğlu Osman bin Memiş'in yaptırdığı cami (1302).
18. Aşağıören-Kilisetepesi mevkii, Osman ibn Mustafa Camii.
19. Derekuşlu Köyü-Çivil Mahallesi, Haydar-zade Mehmed Efendi ibn-i Hasan'ın yaptırdığı cami 1303.
20. İncili Köyü Camii.
21. Türkelli Köyü Camii.
22. Arduç Köyü Camii.
23. Görelekaynas Köyü Camii.
24. Hamzalı Köyü, Hasan b. Mehdi Camii.
25. Çavuşlu Kasabası, yeni yapılan Mescid 1307.
26. YukarıkÖseler Mehmed b. Halil Camii.
27. Koçulu Köyü Camii.
28. Haydarlı Köyü, Kara Osman oğlu Molla Hüseyin Camii 1262.
29. Şahinyuva Köyü, Mente~ Mahallesi. yeni yapılan cami (1314'den Önce ).
30. Taşlıca Köyü, Şeyh Ali Efendi Vakfı.
31. Güreülü Köyü, yeni yapılan cami 1312.
32. Görele İshaklı Köyü Eynesil Pazarı Mevkii Camii 1280.
33. Beşir Köyü, Harmancık Mahallesi, yeni yapılan cami.
34. Elcgü Çarşı başında, yeni camii yanında, Medrese-i Atik müderrisi için. Terzi Köyünden Kuş-zade kızı Esma Hatun Vakfı.
35. Daylı. Evliya Fırını me\kiinde halk tarafından yapılan cami ( 1319'dan Önce).
36. Karaburun Köyü Camii ( 1293'den (ince).
37. Çukur Köyü Bektaş Beşe Camii.
38. Çavuşlu Köyü, Teşvikiye Medresesi ( 1306'dan Önce).
39. Tekgöz Köyü, Çatalhisar Mahallesi, yeni yapılan cami (1321 'den Önce).
40. Terzi Ali Köyü Kaledibi Mahallesi. Elmacı Mevkii. Hacı Abmed Efendi Camii 1324.
41. Şah Ali Köyü'nde Kalfaliç oğlu Talib tarafından yeni inşa edilen cami ( 1324'den Önce).
42. Daylı Köyü, Medrese (1323'den Önce).
43. İmadlı Köyü, Karadere'de yeni inşa edilen cami 1325'den Önce.
44. Tekgöz, Karadere Mahallesi'nde yeni inşa edilen cami (1321 'den önce ).
45. Çalış Köyü, Orta Mahallesi'nde yeni yapılan cami (i 325'den Önce).
46. Zıvağı Nahiyesi, Kemerli Köyü, KÖprübaşı mevkiinde, Tiryaki oğlu Hurşit Yazıcı Camii.
47. Tepeköy'de Hacı Hasan-zade müteveffa Ömer Ağa'nın 1/3 malından inşa edilen Medrese (i 325'den önce).
48. Kubbe Köyü Camii.
49. Gülef Köyü, Orta Mahallesi'nde yeni yapılan cami.
50. Karayürek Köyü, Çengel Mahallesi, Mezarlık kenarında yeni yapılan cami.
51. Bayezid Köyü, Kabataş Mahallesi Camii.
52. Cimide Köyü, Sığırlık Mahallesi, yeni yapılan cami (ı 329'dan önce ).
53. Elegü Köyü Çarşısında, Medrese yanındaki cami.
54. Yeniköy Camii.
55. Kızılcainek Köyü Camii.
56. Beşir Köyü Camii.
57. Ören Köyü Camii.
58. Kuşçular Köyü Camii.
59. Menteşe Köyü Çukurlu Mahallesi Camii.
60. İsmail Bey Köyü'nde Ahmed Efendi Camisi.
61. Köseli'Köyü, İbrahim b. Ali Camii.
62. Gürcü1ü Köyü Güvendik Mahallesi Camii.
KEŞAB:
a. Cami:
1. Mehmed Vasıf Efendi Camii.
2. Doğanlı Mahallesi Camii.
3. Yakub Camii.
b. Bağlı Yerler:
1. Keşab-Kıbrıs Köyü, Küçükgeriş Mahallesi Camii.
2. Keşab, Yenicehisar'da Bekirli Mahallesinde Larçın-zade eşi, Fatma Şerife Hanım Camii.
3. Keşab, Cermi'de yeni yapılan cami (1890-91 M.).
4. Keşab, Balıksu'da yeni yapılan cami (1885-86 M.).
5. Keşab, Bayrambey, yeni yapılan cami (1316).
6. Keşab-Gönüllü, yeni yapılan cami.
7. Keşab-Zefre, yeni yapılan cami (1320).
8. Keşab- Meşeliyatak, yeni yapılan cami (1311).
9. Keşab-Savran, yeni yapılan cami (1323).
10. Keşab- Tekke-Pınarçukuru, yeni yapılan cami (1319).
11. Keşab-Paya Köyü Camii.
12. Keşab-Pirenk Köyü Hacı Ömer Camii.
13. Keşab-Çakırlı Köyü Camii.
14. Keşab-Saraycık, Hacı İbrahim Camii.
15. Keşab-Çukurköy Camii.
16. Keşab-Kayabaşı Köyü Camii.
17. Keşab-Büyük Yivdincik Köyü, Hacı Ömer Camii.
18. Keşab-Emeksan Köyü Camii.
19. Keşab-Küçükahmed Köyü es-Seyyid Osman oğlu Mehmed Camii.
20. Keşab-Anbaralanı Köyü'nde iskan edilen muhacirlerin yeni inşa ettikleri cami (1300); Hemmiye adıyla anılan yeni yapılan 12 odalı medrese (1320).
21. Keşab-HasankeyfKöyü İbrahim Reis Camii.
22. Keşab-Barça Köyü İsa Beşe Camii.
23. Keşab-Karabulduk Köyü, Hasan Ağa Camii. 24. Keşab-Sürmenli Köyü Camii.
25. Keşab-Tekke Köyü, Eflefci Mahallesi halkı tarafından yeni yaptırılan cami (1312).
26. Keşab-Velidçakırlı Köyüne bağlı Eğircan Mevkiinde halk tarafından yeni yapılan cami (1309).
27. Keşab-Titirik Köyü Camii.
28. Keşab-Andal Köyü, yeni inşa olunan Larçın-zade cami.
29. Keşab-Halifeler Köyü, es-Seyyid Yakub Bey Camii.
30. Keşab-Geğrez Köyü, Pir Ali Camii.
31. Keşab-Çivriz Köyü, Hasan Çelebi Camii.
32. Keşab-Savran Köyü, Hacı Hasan Camii.
33. Keşab-Engüz Köyü, Ahmed Ağa Camii.
34. Keşab-Eğrianbar Köyü'ne bağlı, İçmesu mevkiinde yeni inşa olunan cami.
35. Keşab-Cingeran Köyü Camii.
36. Keşab-Tepe Köyü, Mustafa Camii.
37. Keşab-Taflancık Köyü Camii.
38. Keşab-Sayca Köyü Camii.
39. Keşab-Yolağzı Köyü Camii.
40. Keşab-Nusretli (eski adı Geğrez) Köyü Camii.
41. Keşab-Düz Köyü, Ömer Bey-zade Hüseyin Camii.
42. Keşab-Hisarüstü Köyü Camii.

PAZARSUYU:
a. Merkez:
1. Ali oğlu Mehmed Emin Camii.
b. Bağlı yerler:
1. Kestel Köyü Camii.
2. Eski adı Timurhisar olan Seraca Köyü Camii.
3. Kisel-Kuz Köy Camii.
4. Kİsel-Ahmetlü Camii.
5. Şeyhler, İdris Camii.
6. Kestil-Sasu Camii.
7. Pazarköy Camii.
8. İnce-Hacı Veli Camii.
9. Bozaran-Çanak Camii.
10. Armutlu-Seyyid Ömer Camii.
11. Kestel-Adaköy, Hüseyin Ağa Camii.
12. Elmalı-Cendoris, Seyyid Ebubekir oğlu Seyyid İbrahim Camii.
13. Elmalı-Çukurköy Camii.
14. Mezele Köyü Camii.
15. Ekserunde Köyü Camii.

ŞEBİNKARAHİSAR :
2 a. Camiler:
1. Fatih Sultan Mehmed Han Camisi.
(İlk defa ahşap olarak inşa edildiği sanılan cami bir kaç defa yangın ve deprem geçirerek onarılmış, 1888'de Rasih ve Mahmud Paşalar, 1950 -1977'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir).
2. Mahmud Paşa Camisi.
3. Taş Mescid
(1366 tarihinde Eretnalı Melik Ahmed zamanında yapıldığı söylenir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır).
4. Allah Kulu Bey (Kurşunlu) Camii.
Camiye giriş kapısı kemerinde yer alan kitabeye göre 995/1586 tarihinde yaptırılmış olup, kitabe metni şöyledir:
Hak yoluna edib mal,
Allah kulu pek mebzul
Bu camii yaptırdı
Düşürdü sehi ma'kül
Hayr ile bulub itmam
Oldukça ale'l-me'mûl
Denildi ana tarih
Hayr-ı ebed-i makbûl (995).
5. Yahya Bey Camisi.
6. Osman oğlu Hüseyin Camii.
7. Bünyad Camii.
8. Taş Mahallesi Hamza Yazıcı Camii.
9. Bülbüller Mahallesi, Bülbül Ahmed Efendi Camii.
10. Hasan Efendi'nin tamir ettirmiş olduğu Yusuf Mescidi.
11. Bülbül Mahallesi, Abdü1halim-zade Hacı Mehmed Efendi Camii.
12. Es-Seyyid Ömer Efendi Camii.
13. Behramşah Camii (Kaynaklar XII. yüzyıl sonlarından Mengücek Beyi Muzaffereddin Muhammed'e kadar indirirler, 1978 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir).
14.Tamzara Camii (1316/1900).

b. Zaviyeler:
1. Abdal Mehmed Zayiyesi.
2. Hasan Bey Zayiyesi.
3. Yahya Paşa Zayiyesi.
4. Şeyh Yusuf Zayiyesi.
5. Çağırgan Baba Zayiyesi.
c. Medreseler:
1. Hacı Yusuf Ağa Medresesi.
d. Hanlar:
1. Taşhanlar (1647 yılında Taban Mehmed Ağa tarafından yaptırılmış olup, Eyliya Çelebi'de adı geçmektedir).
e. Hamamlar:
1. Topal Mehmed Paşa Hamamı (Kitabesine göre 1062/1651 yılında Şebinkarahisar Mutasarrıfı Topal Mehmed Paşa tarafından yapılan hamam, 1912-17 yıllarında belediye tarafından istimlak edilmiş daha sonra Kayukçuoğlu Hasan Efendi'ye satılmıştır. Hamam üzerinde ey yapılmıştır). Kitabesi şöyledir:
Bina idüp bu hayratı yerinde aynı vaz' etmiş
ilahı ver muradım ne kim gönlünde var mâ-şâ
Ne hoş yaptı bu hamarnı ki seyri şehvetin açar
Hem a'ladır ve hem ziba kusuru yok demem haşa
Zaman-ı gaybda hatif bunu tarih içün dîdi
Savâb idüp bu hammarnı güzel yaptı Topal Paşa
Sene 1062.

2. Avutmuş Hamarnı.
3. Tamzara Hamarnı.
f. Çeşmeler:
1. Topal Mehmed Paşa (Kurşunlu) Çeşmesi.
2. Zeynfibe Hatun Çeşmesi (1125/1713)
Kitâbesi:
Olup Zeynûbe Hatun binti el-hacc.........
Aceb midir peder ruhi içün ola duhteri bani
Seladır teşnediller gelsün içsün hem reha bulsun
Bu çeşmeye bedeldir şems misali Ab-ı hayvânı
Vefasız dehr elinden pür-hâzin söyler Zeki tarih
inteha âli ve yabka vechu'l-cemali
Sene 1125.
3. Eyvan Çeşme
Tevekkeltü (-al Allah)
Ne hoş ziba makam oldu bu Eyvan
Münasibüdür melekler ide seyran
4. Müftü Efendi Çeşmesi (1178/1764).
Ma'şallah
Bismillahirrahmanirrahim.
Sahibü'l-hayrat, Sahib-i hane Müftü Efendi
Tarih Sene 1178.
5. Hüseyin Efendi Çeşmesi. Kitabesi:
Hâlâ Dergah-ı âli Yeniçeri Ağası es-Seyyid Mir Halil Ağa Hazretlerinin Kethüdaları ve ocakda Mir Piyadeliği ile kadri terfi' sahibü'l¬hayrat ve'I-hasenat Vakf-ı Banı Hüseyin Efendi b. Osman Ağa, 21 Zilhicce 1217 (4 Nisan 1803).
6. Avutmuş Süleyman Ağa Çeşmesi (1214/1799),
Kitabesi: Atşâna Sala çeşme-i ab-ı hayat
Geçmişlerinin ruhuna vasıl ola kat kat
Yaptırdı bu çeşmeyi bunda
Süleyman Ağa Ahmed Ağa ruhu içün tarihi
Ab-ı hayrat sene 1214.
7. Hacı Yakub Çeşmesi (1255/1810).
Sahibü'l-hayrat ve'l-hasenat
Vakfıkebidi es-Seyyid el-Hacc
Ya'kub …… ruhiyçün fatiha
8. Alay Çeşmesi (1875 ?), Kitâbesi (ayetler):
Maşallah
İnnehu min Süleymane ve innehû Bismillahirrahmanirrahim lehûma¬ fi's-semavati ve ma fi'l-arz.
9. Bağlı yerler:
a. Camiier:
1. Hamidiye Kazan Çerçi Camii.
2. Gavezid Nahiyesi Bektaş Camii.
3. Ozanlı Karyesi Mustafa oğlu Mehmed Camii.
4. Naibli Kazası Tatar Karyesi, Hasan Efendi Camii.
5. Biregal'de Kasabavı Hasan Camii.

b. Zaviyeler:
1. Onmuş Karyesi, Şeyh Süleyman Zaviyesi.
2. Melense Nahiyesi, Şeyh Hasan Camii ve zaviyesi
3. Pazarsuyu Kazası, Şeyh İdris Tekkesi.
c. Bige (Suboyu) Köyü Pertevniyal Sultan Çeşmesi (1281/1864).
Kitâbesi:
Şebinkarahisar'ında Bige Karyesinin halkı
Susuzluktan yanub ba arzuhal etmişler efgan
Söğütlü-belden âb celbedip yaptırdı üç çeşme
Bu Köyün merhametle mader-i şahı Kerimü'ş-şan
Oluklu'da Kuruköprü'de hem bu cay-ı dilcüda
Akıttı Mevc ile sular ahali oldular rennan
Şehi mülki aziz etsin su gibi haşre-dek
Rahman İçip bir su oku tarihin ey teşne didi Saffet
Bu ranâ Çeşm-an yaptı 'âli Valide Sultan
1281/1864-65.

TİREBOLU:
a. Camiler:
1. Cintaşı Mahallesi, Ömer Kaptan Camii (1289).
2. Çarşıbaşı Mahallesi, Silahşöran-ı hassa Kethüdasından Mehmed Emin Ağa Camii.
3. Yeniköy Mahallesi Seliyaz mevkiinde merhum Hafız Şevki Efendi'nin kendi malından inşa ettirmiş olduğu mescid (131 O'dan önce).
4.Muslihiddin Efendi Camii.
5. Hamam Mahallesi, Küçük Ömer Efendi-zade Hafız b. Mustafa Camii ve Vakfı.
6. Çarşı Camii (1328).
b. Medrese-Zaviye-Han:
1. Kethüda-zade Emin Ağa Medresesi (1266'dan önce).
2. Kanuni Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim Han adına, Abdullah Halife Hazretleri Zaviyesine vakf edilen arazi (950/1 546).
3. Kel Ali-zade Reşid Ali Ağa oğulları Süleyman ve Abdi Ağalar, Tirebolu'daki icareli hanın harap olması sebebiyle, mütevelli Üçüncü-zade Mehmed Bey ibni Ali Bey'in muvafakati ile yerine dükkan yaptırmışlar ve gelirlerini Çarşı ve Yeni camiIerin tamirine ve evladlarına tahsis etmişlerdir. (23.6. 1339 tarih ve 942 sayılı Hüccet-i Şer'iyye ve Şura-yı Evkaf kararı ile).
c. Bağlı Köyler:
1. Civil Köyü, Hasan Camii.
2. Köseler Köyü, Durmuş oğlu Mehmed Camii.
3. Lahanas Köyü, Hamza oğlu Hasan Camii.
4. Lahanas Köyü, Ömer Paşa Camii.
5. Ketençukuru Köyü, Bostan oğlu Emin b. Ömer'in yeni yaptırdığı cami (1330'dan önce).
6. Koz Köyü, İbrahim oğlu Hurşid'in yeni inşa ettirdiği cami (1304).
7. Gülberin Köyü, Yusuf Camii.
8. Karakaya Köyü Camii.
9. Çakrak Köyü, Bekir Bey Camii.
10. Adabük Köyü, Hüseyin oğlu Ali Camii. ll. Kovanpınarı (İsrail) Köyü, Halil Ağa Camii.
12. Doğankent, Ahmed Ağa'nın yaptırmış olduğu cami (1318'den önce ).
13. (CiviI) Köyü Medresesi (1320'den önce).
14. Adabük Köyü Medresesi (1321 'den önce).
15. Yağlıkuyumcu-Karakeş Köyü Medresesi (1321). 16. Harava ve Emeksan Köyleri camiIeri.
17. Kozluca Köyü, Durmuş oğlu Mehmed Ağa Camii (1285).
18. Cedid Köy, Esma Hatun Camii.
19. Kızılelma Köyü Camii; yanında Mahmudiye adıyla anılan Medrese (1323'den önce).
20. Çeğel Köyü Camii, yeni inşa edilen medrese (13l8'den önce).
21. Harkköy Camii (1 323'den önce).
22. Arageriş Köyü, Bayraktar oğlu Haliloğlu Mehmed Ağa tarafından yeni yaptırılan cami (1 320'de önce).
23. Yağlıdere, Abdullah Bey Camii.
24. Kurugeriş Köyü, yeni yapılan camii.
25. Manastır-İslam Köyü, yeni yapılan camii.
26. Demircili Köyü, yeni yapılan camii .
27. Arslancık Köyü, Mehmed oğulları vakfı.
28. Sinanlı Köyü, yeni yapılan camii.
29. Uluca Yeniköy, yeni yapılan Mescid (I 324'den önce).
30. Kuzgun Köyü, yeni yapılan Mescid (1 324'den önce).
31. Karaovacık adlı yaylada yeni inşa olunan cami (l328'den önce).
32. Arslancık (Akçakilise) Köyü Seyyid Hüseyin b. Mustafa Camii.
33. Sekü, Mustafa Efendi tarafından yaptırılan camii 1329.
34. Avculu-Halkaovalı-Pazar mevkiinde Hacı Ömer Efendi tarafından yeni yaptırılan cami (l306'dan önce).
35. Ağaçbaşı Yaylası Adabük Köyü Mescidi ve aynı köyden Ahmed Ağa ibni Arifin yaptırdığı Sıbyan Mektebi (1 330'dan önce).
36. Kürtün Nahiyesi-Karakaş Köyü Topçuoğlu Hüseyin Efendi b. Halil b. Abdullah'ın yaptırdığı camii.
37. Bada Köyü, Temel Efendi ibni Tufan Ağa'nın inşa ettirdiği mescid (l328'den önce).
38. Tevekli Köyü Camii.
39. Tepeköy'de yeni yapılan cami (1 329'dan önce). 40. Keçiköy Camii, yanında medrese (l3l9'dan önce). 41. Tikence-Cibril Köyünde yeni yapılan medrese.
42. Dikmen Köyü Camii.
43. Karaovacık Köyü, Veli Bey-zade Hasan Ağa Camii.

DİPNOT :
Naci Yüngül, "Giresun'un Espiye ilçesinde Yavuz Sultan Selim'in Tesis Ettiği Gülbahar Hatun Tekkesi Vakfına Ait Vesikaların Değerlendirilmesi", Vakıflar Dergisi, XV, Ankara 1982, 101-116; Haşim Karpuz, "Giresun Espiye ilçesine Bağlı Tekke Köyü'ndeki Gülbahar Hatun 'Hacı Abdullah' Zaviyesine Bağlı Yapılar", Vakıflar Dergisi, XV, Ankara 1982,117-125.
Haşim Karpuz, Şebinkarahisar, Ankara 1989, s.63 . Şebinkarahisar'a ait kitâbeler, Sayın Haşim Karpuz'dan aynen alınmıştır.
Yayınlandığı Yer: Giresun Tarihi Sempozyumu 24-25 Mayıs 1996 ,25 Mayıs 1996
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •