TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Anadolu'da XIII. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
ANADOLU'DA XIII. YÜZYIL BİR RUFAİ ZAVİYESİ

1992 yılında Ankara'da Türk Tarih Kurumu'nda toplanan Milletlerarası IX. Pre-Ottoman and Ottoman Symposium'da bildiri olarak sunulmuştur.

Sadi BAYRAM


Rufai Tarikatının kurucusu Seyyid Ahmed Rufai bilindiği gibi 1182 tarihinde vefat etmiştir (1). Bu tarikatın Anadolu'ya hangi tarihte geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, kültür tarihimize ait belgelerin tamamı gün ışığına çıktığı takdirde , buna kesin olarak cevap vermek mümkün olacaktır.

1990 ve 1991 yıllarında yayınladığımız iki makalede; Anadolu'daki ilk Rufai şeyhi olarak Samsun-Ladik'de medfun bulunan Küçek Seyyid Ahmed Kebir'in ilklerden olduğunu söylemiş ve yaşadığı dönemi 12501325 ! (?) tarihleri arasına yerleştirmiştik (2). Zira, Küçek Seyyid Ahmed-i Kebir; Mevlânâ Celâleddin-i Rumi ile Konya'da Karatay Medresesinde görüşmüş, Karatay Medresesi'nde dervişleri ile birlikte âyin yapmiş, Kira Hatun tarafından da ilği ve beğeni ile izlenmişti. Ayrıca Hüsameddin Çelebi ile Amasya'da görüşmüş, birbirlerine hırkalarını giydirmişlerdi. Konu ile ilgili hikâyeleri, Ariflerin Menkıbesi'nde anlatılmaktadır (3). Ayrıca Vasıtta, İbn-i Batuda'nın ifadesi ile babasının postunda bir ikindi vakti dua edip, âyin yaptığı yazılıdır (4). Oğullarını ise, İbn-i Batuda eskiden Niksar'a bağlı Sonisa, yani, şimdiki Amasya ili Taşova ilçesi Uluköy'de zaviyede ziyaret etmiştir (5). Küçek Seyyid Ahmed-i Kebir er-Rufâi'nin bir oğlu da Amasya ili Suluova İlçesi , eski Arguma=Hakale, şimdiki Yolpınar Köyünde bulunmakta olup (6), ahşap ceviz oymalı , temiz işcilikli sağlam olarak duran sandukasının baş ucunda adı olan Seyyid Necmeddin Yahya er-Rufâi ismi bulunmakta, ayak ucunda ise 761 H./ 1359-60 tarihi net olarak okunmaktadır. Halk tarafından türbe ve zaviyesi önarılarak asli şeklini kaybetmiş olup,tonozlu kriptası eski şeklini korumaktadır.

Bu kısa bilgileri verdikten sonra şimdi asıl konumuz olan 655 H./ 1257 M. tarihli Seyyid Nureddin Alpaslan er-Rufâi'ye gelelim:
Selçuklu Dönemi ile Osmanlı Döneminde Niksar'a tabi Sonisa'ya bağlı Zedvi=Zuday Köyü'nde, şimdiki,Amasya ili Taşova ilçesi, Alparslan Beldesi'nde, şehrin kuzeyinde, Ziyaret adı verilen, yamaca dayanmış durumda, Seyyid Nureddin Veli Türbesi ve bazı harabeler bulunmaktadır ki, bu da bize bir külliyeyi hatırlatmaktadır. Türbede iki mezar vardır. Kriptası olduğu mukakkaktır. Ancak kazı yapılması gerekir. Deprem mıntıkasında olan Türbe, 1823, 1901 en son 1939 zelzelesinde büyük tahribat görmüştür. Bu son depremle şehir, heyelan mıntıkasında olduğu için yamaçtan biraz aşağıya indirilerek iskân edilmesi zarureti doğmuştur.
Yerinde yaptığımız incelemede; Türbe, cami, küçük bir hamam, fırın, han, imâret, zaviye ve anbarlardan müteşekkildir. Takribi zemin, bügün 1-120 m. aşağıdadır. Zemin yamaca dayalı olduğu için zamanla toprakla dolmuştur. Caminin güney duvarının bir bölümü ayaktadır. Kuzeyde bulunan minare kaidesi yeri bellidir. Minarenin kuzey doğusunda hamam ve fırın bulunmaktadır. Bunların önünde, kaplama taşları, söve taşları yerde gelişigüzel istif edilmiş, araştırmacıları beklemektedir.
Hamamın beden duvarları sağlam olup, duvar içinde bulunan pişmiş toprak borular ısıtma sistemini göstermekte olup, cehennemliği de fazla tahrip olmamıştır. Görünür yerlerde çini yoktur, duvar iç yüzeyleri sıvalıdır. Halvet nişleri bellidir. Bunların arkasında ise, geç devirlerde yepılan ahşap anbarların bulunduğu yaşlılarca ifade edilmektedir. İmaretin doğu kısımda, han ve misafirhanenin batı tarafta olduğu, yöre halkından , tarihe meraklı Zihni Özdemir tarafından ifade edilmiştir. Yapılacak kazılarda ortaya çıkması muhtemeldir. İnşaatta bazı antik parçalar da kullanıldığı sanılmaktadır. Külliyenin Batı ve Güneyi ise haziredir. Külliyenin suyu da bulunmakta olup, halen külliye temeline sızmaktadır. Bir an önce, eski eser temelleri, sudan kurtarılmalıdır.

Aydın bir kasaba olan Alparslan kasabasında 1960 yılında Belediye Müzesi kurulmuş olup, türbede bulunan ceviz sanduka, o tarihlerde Belediye Başkanı Muttalip Öztürk tarafından şehir Müzesine alınmıştır. Sanduka küçük bir onarım görmüş olup, büyük bir kısmı sağlamdır.

Antik bir yerleşim yeri olan Alparslan kasabası, Beylik ve Osmanlı devrinde, Niksar'a tabi Sonisa yakınında Zedvi daha sonra Zuday ismi ile anılmakta olup, tarihi bir şehirdir.
Yaptığımız araştırmada, Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufâi'nin 655 H./ 1257 M. tarihli arapca vakfiye sureti ile 996 H./1588 M. tarihli ve bizim kanaatimize göre, tezhip uslubunu da dikkate alarak 1771 tarihinde tamamlanan Seyyid Nureddin Alpaslan'nın oğlu Seyyid Fettah Veli'nin soy şeceresini halen Belediye Başkanı olan Sayın Muttalip Öztürk kanalı ile elegeçirdik (7).
Vakfiye, Sonisa Kadısı, Nakibü'l Eşrafı, Niksar Kadısı, Nakibü'l eşrafı, Evkaf Müfettişi tarafından tasdiklidir. Amasya Tarihi yazarı Hüsameddin, vakfiyenin tarihini veriyorsa da metninden bahsetmez.
Vakfiyeden anlaşıldığına göre ; Seyyid Nureddin Alparslan'nın babası Sarımüddin, onun babası Mehmed, onun babası ise, Kemahlı, Efendilerin efendisi, ihtiyar Ebubekr er-Rufâi'dir.
Taşova'nın tamamı, Erbaa ilçesi civar köyleri, Amasya'nın doğu tarafları, Seyyid Nureddin Zaviyesi'nin vakfıdır. Vakfiyede geçen köy ve yöre isimleri incelendiğinde, % 95'ınin öz Türk isimleri olduğu, bugün %50'sinin halen yaşlılarca kullanıldığı dikkati çekmektedir. Toponomi bakımından önemlidir. Şahit isimlerinde de Abdullah oğlu Torumtay, Arslan Toğmuş, Kaan Aytoğmuş, Sünç oğlu Arslan Toğmuş gibi Orta Asya isimleri dikkati çekmektedir.
Vakfiyeden anlaşıldığına göre, külliye Selçuklu devri eseri olduğu ve 1255 M. tarihinden önce yapıldığı kesindir. Zira vakfiyede yapı ismi geçmektedir. Ayrıca; Akdağ'ın 1600 m. rakımlı eteklerinde pamuk ekiminin varlığını bize bildirmesi, o tarihlerde görevlilere verilen günlük meskûk 1, 2, 5 dirhem ücret ödenmesi, her görevliye görev önemine göre yılda 5, 8, 10 ölçek buğday ile 1 ölçek atılmış pamuk verilmesi, arazilerin üç yıldan az, yani en fazla iki yıllığına kiraya verilmesini vakıfın şartı olarak vakfiyede ileri sürülmesi, devrin ekonomik durumunu yansıtması bakımından, önemlidir.
Zaviye; gelip-geçen yolcu ve ilim sahiplerine açık olup, zaviye şeyhliği makamının, vakfiyede sadece Rufâiler'e ait olduğu özellikle belirtilmemiştir. Dolayısıyla o tarihlerde taaassup, tarikatlara henüz girmemiştir. Butün islâm'ı yekvücut saymıştır. Aslı da budur.
Rufâi tarikatı Anadolu'da yaygın olup, Amasya, Tokat, Sivas,
İzmir ve Batı Anadolu'da Nakşibendi tarikatından önce çok yaygın olduğu bilinmektedir.
Bezm u Rezm yazarı Aziz bin Erdeşir-i Esterâbadi, söz konusu eserinde, Emir Ahmed ile Taceddinoğlularının Sultan Kadı Burhaneddin'e yenilmeleri üzerine " zamanın imamı ve önderi, İslâm Şeyhlerinin büyüklerinden, Danişmendiye Vilâyetinin yöneticisi olan Şeyh Nureddin'in oğlunu, iki tarafın arasını bulmak için aracı tayin etti " der. Sultan ise; Şeyh'in hatırını sayıp, itibarını gözeterek " Şeyh'in görüşü sadakât ve doğruluktan kaynaklanmaktadır. Ne buyuruyorsa, kabul edilebilir ve yerine getirilebilir" diyerek (8),

Seyyid Nureddin'in oğlunun o tarihlerdeki kişiliğini, fonksiyonunu ve önemini belirtmesi açısından mühimdir.

Rahmetle andığımız Prof.Dr. Osman Turan, Seyyid Nureddin'e ait 1301 tarihli bir alım-satım vesikasını yayınlamış (9), ancak vakfiyesini ele geçirememiştir.

Seyyid Nureddin vakfiyesinin incelenmesi sırasında, Seyyid Nureddin'in ve evladı Alaaddın Savcı Bey'in Türbesi'nin Niksar'da
Melik Gazi Türbesi Mezarlığında bulunan İki Eyvan Türbe olduğunu tesbit fırsatı doğdu (10).
Kültür tarihimiz bakımından, sosyal tarih açısından, eski vesikaların önemi büyüktür. Ele geçtiğinde bir an önce ilim âlemine sunulması gerekir. Bizde bu ödevi yerine getirmeye gayret ettik.
_____________
Dipnotlar:
1.Mustafa Tahralı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.2, s. 127-130.; Mustafa Tahralı, Ahmad al-Rifa'i, sa Vie, son oeuvre et Tariqa ( doktora tezi, 1973)
2.Sadi Bayram; Samsun-Ladik ve Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri, Ondukuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.5, Samsun-1990, s.1122.; Sadi Bayram; Ladik ve Seyyid Ahmed-i Kebirer -Rufâi Hazretleri, Türk Dünyası Araştırmaları, S.74, Ekim 1991, s.139-156.
3.Ahmed Eflaki; Ariflerin Menkıbeleri,( Tahsin Yazıcı Tercümesi), C.2,Ankara, 1954, s.378-379.
4.İbn Batuta; Tuhfetü'n-nüzzar fi garaibi'l emsal ve Acaibi'l esfar, Seyyahatnâme-i İbn-i Batuta Tercümesi,Matbaa-i Amire, İstanbul 133335, s.197. ; İbni Batuta Seyyahatnâmesi,; ( Mümin Çevik Tercümesi ), C.1-2, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1983, s.126.
5.İbni Batuta Seyyahatnâmesi,; ( Mümin Çevik Tercümesi ), C.1-2, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1983, s.204.
6.Türkiye'de Vakıf Abide ve Eski Eserler, C.1, ( II. Baskı), Meteksan Matbaası, Ankara, 1983, s.328-333. Sadi Bayram; Ladik ve Seyyid Ahmed i Kebirer -Rufâi Hazretleri, Türk Dünyası Araştırmaları, S.74, Ekim 1991, s.151.
7.Önge Hatıra Kitabında sayfa tahdidi olduğundan, kısa bir özeti araştırmacıların dikkatlerine sunuyoruz. Aynı konu 1992 yılında Ankara'da toplanan Milletlerarası IX. Pre Ottoman and Ottoman Symposium'da bildiri olarak sunulmuştur. Hazırlanan geniş makale,.Sadi Bayram; Amasya-Taşova-Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufâi'nin 655 H./ 1257 M. Tarihli Arapca Vakfiyesi Tercümesi ile 996 H./1588 M. Tarihli Seyyid Fettah Veli Silsile-nâmesi, Vakıflar Dergisi, S.23. , Ankara 1994, s. 31-74.; Erol Yurdakul, Amasya- Yolpınar ( Hakale-Kağla-Kağala) Köyünde Bulunan İslami Yapılar, Valıflar Dergisi. S.24, Ankara 1994, s.177-198.
8.Aziz bin Erdeşir-i Esterebadi, Bezm u Rezm, ( Çev.Mürsel Öztürk), Kültür Bakanlığı Yayınları, Başbakanlık Basımevi Ankara 1990, s.299
9.Osman Turan; Selçuklu Devrine Ait Köy satışı Hakkında Bir Vesika, Vakıflar Dergisi, S.X, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, 1973, s.127128.
10.Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, C.III, İstanbul 1927, s.27-28
--------------------------------------------------------------------Slaytlar
1. Amasya Yolpınar Köyü'nde bulunan Necmeddin Yahya Er-Rufai'nin

tonozlu türbe kriptası.
2. Yahya Er-Rufai'nin türbede bulunan ceviz ağacından yapılmış
sandukası.
3. Sanduka'nın baş kısmı,( İsmi okunmakta ) .
4. Sandukanın ayak kısmı, 761 H./1359-60 M. tarihi okunmaktadır.
5. Necmeddin Yahya Türbesinde bulunan ceviz ağacından yapılmış 2.
sanduka,
6.Seyyid Nureddin Alparslan Er-Rufâi'nin Alparslan Müzesi'nde bulunan
Sandukası.
7. Hamamdan Türbe ve camiye bir bakış.
8. Türbe ve caminin ayakta kalabilen güney duvarı.
-SON
Yayınlandığı Yer: 1992 IX. Pre- Ottoman AND OTTOMAN SYMPOSİUM ,1992
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •