TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
AMASYALI TARIH VE COGRAFYACILAR
Tarih-Co?rafya Yaz?c?l???, ?slam Tarih, Sanat ve Kültürünü Ara?t?rma Vakf? Yay?nlar?, ?stanbul 1998, s.284-285, 298?den al?nm??t?r.

Ahmedi, Taceddin ?brahim b. H?z?r: 735/1334 y?l?ndan önce do?du. ¬ Sivasl? veya Amasyal? olmal?d?r. ?lk tahsilini Anadolu'da yapt?ktan sonra ilmini ilerletmek için M?s?r'a gitti. Orada Ekmeleddin el-Baberti ve Hac? Pa?a'dan okudu. Molla Fenari ile arkada?l?k. yapt?. Anadolu'ya döndükt en sonra Kütahya'ya yerle?ti. Germiyan Beylerinin himayesini gördü. 770/1368 y?l?ndan önce Germiyan taht?na ç?kan ve 788/1386 y?l?nda ölen Germiyan Beyi Süleyman ?ah'? öven kasideler yazd?. Devrinin en büyük ?airi oldu. T?mur olay?ndan sonra Y?ld?r?m Bayez?d??n o?ullar?ndan Emir Süleyman??n hizmetine girdi. Bursa' da Osmanl? saray?ndaki ?airler aras?na kat?ld?. Nihayet, 815/1411 y?l?nda Amasya'da Divan Kâtibiyken seksen ya??n? geçmi? olarak öldü.

Ahmedi büyük bir ?air ve edib idi. Bir divan? ile ?skender-name, Cem?fd-ü Hur?id, Tervih el-ervah, Hayret el-ukalâ adl? manzum eserleri vard?r, Burada bizi ilgilendiren 792/1390 y?l?nda tamamlad??? ve Germiyano?lu Süleyman ?ah'a sundu?u ?skender-name'sidir. Sonradan bu eserinin sonuna, zaman?na kadarki ?slam tarihinden, Osmanl? tarihinden bahseden bir k?s?m ilave etmi?tir. 10 000 beyitten meydana gelen bu mesnevi orijinal bir eserdir. Sondaki ?slam tarihine dair k?s?m önemli de?ildir. Osmanl? tarihinden bahseden k?s?m ise bildi?imiz en eski Osmanl? tarihidir. Sonradan yaz?lan anonim tarih kitaplar?ndaki ve Lütfi Pa?a'n?n tarihindeki manzum parçalar bu k?s?mdan al?nm??t?r. ?ükrullah Efendi Behçet el-tevarih adl? eserini yazarken ?skendername'den faydalanm??t?r. Eserin çok say?da nüshas? zaman?m?za gelmi?, üzerinde Mükrimin Halil Y?nanç çal??m??t?r. Tamam? Nihad Sami Banarl? taraf?ndan TM, VI, 49-176'da, ?smail Ünver taraf?ndan 1983 y?l?nda Ankara'da faksimile olarak yay?nlanm??t?r.301
301. Ramazan ?e?en, Müslümanlarda Tarih-Co?rafya Yaz?c?l???, ?slam Tarih, Sanat ve Kültürünü Ara?t?rma Vakf? yay?nlar?, ?stanbul 1998, s. 285; OM, II. 73-74, ?A, I, 216-221, EP.. I. 309;D?A, II, 165-167; F. Babinger, s.12-14.

el-Bistami, Abdurrahman b. Muhammed: XIII-XIV. yüzy?l sonlar?nda Antakya'da do?du. Haleb, D?ma?k, Kahire gibi zaman?n ilim merkezlerinde tahsilini tamamlad?. Din ve dil ilimIeri, ilm-i huruf, cifr, simya,t?p, matematik sahalar?nda alimdi. Bilhassa ilm-i huruf, cifr, havas konular?nda ?öhret yapm??t?. Onu 80511402 y?l?nda Kahire'de görüyoruz, Ard?ndan 811/1409 y?l?nda Akdeniz'de Mustaki adas?nda, Bursa'da görülüyor.
813/1410 y?l?nda Amasya'da, 814/1411 y?l?nda D?ma?k'ta, 816/1413 y?l?nda Ak?ehir'de, 819/1416 y?l?nda Dim.etoka ve Edirne'de, 822/1419 y?l?nda, Usküdar'da, 824/1421 y?l?nda ?znik'te, 825/1422 y?l?nda Larende (Karaman)'de ve M?s?r'da, 827/1424 y?l?nda ?skenderiyye?
301
de 828/1424 y?l?nda Bursa'da bulunuyor. Bundan sonraki hayat? Bursa'da geçiyor, 858/1453 y?l?nda ölüyor.
el-Bistâmi; ilm-i huruf, cifr, kimya, t?p, matematik, havas ve tarih konular?nda 40'tan fazla eser yazm??t?r. Bunlardan tarihle ilgili olanlar?n ba??nda Sayhat el-bum fi havadis el-Rum adl? eseri gelir. Manzum olan bu eseri 816/1413 y?l?nda bitirmi?tir. Anadolu'da zaman?nda meydana gelen olaylardan bahs etmelidir, zaman?m?za ula?mam??t?r. Ikinci eseri Nazm el-süzak fi , müsameret el-müluk'tür. 80611403 y?l?nda tamamlam??t?r. Tarih ve siyasetten bahseder. Nüshalar? zaman?m?za gelmi?tir. Üçüncü eseri Muhtasaru Cüheynet el-ahbtir fi müzak el-emsar'd?r. ?bn Habib el-Halebi (ölm. 779/1377)' nin Cüheynet el-ahbar adl? eserinin tercümesidir. el- F evaih el¬miskiyyefi'l-fevatih el-Mekkiyye adl? eserinin bir k?sm?nda 100 kadar ilimden ve hat?ralar?ndan bahseder. Bu ve bundan önceki eserleri mevcutturlar. Bunlardan ba?ka Dürretü tâc el-resail, Ravzat el-ubbad fi menak?b el-sufiyye ve'l-zühhad, el-Dürer fi'l-havadis ve'l-siyer, el-Tevarih el-latife ve' I-asar el¬acibe, el-Fevaid el-seniyye fi tehzfb el-esma el-neveviyye, Tercemet el-Imam el-Buhari adl? tarihle ilgili kitaplar? yazm??t?r.302
302. Ramazan ?e?en, Müslümanlarda Tarih-Co?rafya Yaz?c?l???, ?slam Tarih, Sanat ve Kültürünü Ara?t?rma Vakf? yay?nlar?, ?stanbul 1998, s. 284-285; ?A, II, 650, EI, I, 1286; D?A, VI, 218-219; GAL, II, 231, S.II, 323-324; Babinger, s,18-20; ?âkir Mustafa, III, 166-168; ?hsan Fazl?o?lu, "?lk dönem Osmanl? kü!tür?ve Abdurrahman Bütami", Divan Dergisi, II, 1996, s.229-240.

J, ?ükrullah b. ?ihabeddin Ahmed b. ?mam Zeyneddin Zeki el-Amasî: II.Murad ve o?lu Fatih zamanlar?nda Anadolu'da ya?am??t?r. 852/1448 y?l?nda Karamano?lu ?brahim Bey taraf?ndan Mirza Cihan?ah'a elçi gönderilmi?tir. 894/1488 y?l?nda ?stanbul' da ölmü?tür. Fatih'in sadrazamlar?ndan Mahmud Pa?a için onüç k?sma ayr?lan Behçet el-tevarfh adl? Farsça muhtasar bir ?slam tarihi yazm??t?r. Eserin sekizinci k?sm? Fatih' in tahta ç?kmas?na (1451 y?l?na) kadar ki Osmanl? tarihine ayr?lm??t?r. Eser Ahmed A?a adl? biri taraf?ndan Türkçe'ye çevrilmi?tir. Mehmet Zaim tarihini yazarken bu eserden faydalanm??t?r. Eser co?rafya bak?m?ndan da de?erli say?labilir. Kitab?n çok say?da nüshas? zaman?m?za gelmi?tir. Th. Sefi, MOG. II, 1925, s.63 vd'?nda Behçet el-tevarih'in Osmanl?larla ilgili k?sm?n? yay?nlam??t?r. Riyaz el-kulûb ad?nda ilimIerden bahseden ba?ka bir eser kaleme alan ?ükrullah el-Amasî, bu ikinci kitab?n? 894/1489 y?l?nda II. Bayezid'e takdim etmi?tir.303
303. Ramazan ?e?en, Müslümanlarda Tarih-Co?rafya Yaz?c?l???, ?slam Tarih, Sanat ve Kültürünü Ara?t?rma Vakf? yay?nlar?, ?stanbul 1998, s. 285; ;Ke?f el-zunun, s.257-258; SO, III, 154; OM, I, 332; Babinger, s.20-22; D?A, V, 349.

el-Cenabi, Mustafa b. Hasan b. Sinan: Yanl?? olarak, Bahreyn'deki Cennabe'ye nisbetle baz? Avrupal? alimler taraf?ndan Cennabî denir. Halbuki müellifimiz, Niksarl? Seyyid Hasan'?n o?lu olup Amasya'da do?mu?tur. Küçük karde?i ?air Suudi 1591 'de ölmü?tür. Cenab? önce Ebü'l-Suud Efendi'ye mülaz?m (asistan) oldu. Sonra k?rk akçeli bir medreseye müderris tayin edildi. Bundan sonra, s?ras?yla 981/1573 y?l?nda Davud Pa?a, 984/1570 y?l?nda Kariye, 985/1577'de Bursa Sultaniye, 988/1588'de Sahn-? Seman. 990/1582'de Süleymaniye, 994/1586'da Edirne Selimiye Medreseleri'ne müderris oldu. 1587'de Haleb Kad?l???na tayin edildi. 997/1597 y?l?nda azledildikten sonra, 999/1590 y?l?nda Haleb'te ölmü?tür. En me?hur eseri el. Aylem el-zahir fi ahval el-evail ve'l-evahir adl? büyük ?slam tarihidir. Arapça kaleme al?nan bu eser 997/1588 y?l?na kadar gelir. ?çinde k?sa, fakat özlü bu ?ekilde 82 hanedandan (devletten) bahsedilir. Her hanedan bir baba ayr?m??t?r. En son bab Osmanl?lardan bahseder. Bu eserini yine kendisi Türkçe'ye çevirmi?, bundan bir muhtasar yazm??t?r. Bu muhtasarda ve tercümede Osmanl? tarihi daha geni?tir. Cenabî'nin tarihi ba?ta Katip Çelebi ve Müneccimba?? olmak üzere kendisinden sonra gelen tarihçiler taraf?ndan kaynak olarak kullan?lm??t?r. Çok say?da nüshas? vard?r. K?salt?lm?? bu latinceye tercümesi Viyana' da 1680 y?l?nda bas?lm??t?r. Selçuklulara ait k?sm?n?n metni ve Türkçe tercümesi Muharrem Kesik taraf?ndan 1994 y?l?nda ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 'nde yüksek lisans tezi, Osmanl?lara ait k?sm? Mehmet Canatar taraf?ndan 1993 y?l?nda Ankara'da doktora tezi olarak haz?rlanm??t?r. 318
318. Ramazan ?e?en, Müslümanlarda Tarih-Co?rafya Yaz?c?l???, ?slam Tarih, Sanat ve Kültürünü Ara?t?rma Vakf? yay?nlar?, ?stanbul 1998, s. 298; OM, III, 39-41; D?A, VII. 352-353; Er, II, 464; Nevi-zade Atâi, s.308-309; Babinger, s.120-122: ?âkir Mustafa, IV, 425-426; Zirikli,


Yayınlandığı Yer: ?slan Tarih Sanat ve Kulturunu Arastirma Vakf? ,1998
Yazar : RAMAZAN SESEN
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •