TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
BEYPAZARI VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BEYPAZARI SADR-I AZAM NASUH PAŞA HANI
BEYPAZARI VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ VE BEYPAZARI SADR-I AZAM NASUH PAŞA HANI


Beypazarı'nda 22-23 Mayıs 1998 Tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Yayğın Eğitim Fakültesi İşbirliği ile yapılan I. Beypazarı Sempozyumunda Bildir olarak sunulmuştur.

Sadi BAYRAM

Beypazarı vakıflarına bir göz attığımız zaman; Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi'nde 107 vakıfın kayıtlı bulunduğu, bazılarının mükerrer yazıldığını görüyoruz.
Bu sayı bizim için oldukca az, ancak yangın, sel, deprem ve benzeri
tabii afetlerle tarihin karanlıklarında gömülü bulunan ve asırlar öncesine dayanan bu vakıfların çoğu Evkâf Nezareti'nin kuruluş tarihi olan 1826 yılında kayıt altına alınamamış; kiracı şahıslar veya mütevelliler maalesef vakıf mallarına el koydukları sebebiyle kasıtlı olarak idarelerinde bulunan vakıfları, o günün Başkenti İstnabul'da bulunan Vakıf kütüklerine kayıt ettirmemişlerdir.
Beypazarı'nda bulunan bazı vakıflar şunlardır :
1497 tarihli İbrahim Paşa vakfı. .
1613 tarihli Nasuh Paşa Vakfı,
1276 H./1859 M. tarihli Hüseyin oğlu Hacı Ali'nin sekiz odalı medrese vakfı.
1837 tarihli Merhum Sultan Alâeddin Camii vakfı.
1846 tarihli Hafız Ahmed oğlu Hacı Salih Ağa Vakfı.
1873 tarihli Karakaş zâde Hacı Mehmed Ağa oğlu Hüseyin Efendi Vakfı. 1898 tarihli Küçük Mehmed Ağa Vakfı.
Bu durumda Beypazarı'na ait 7 adet vakfiye bulunmaktadır. Beypazarı'nda bulunan bazı vakıflara yapılan tayinlerle ilgili
Şahsiyet kayıtlardan da aşağıdaki vakıfların Beypazarı'nda bulunduğu anlaşılmaktadır :
Beypazarı, Merdiven Dede Mahallesi camii vakfı,
Beypazarı, Beydere Mahallesi halk tarafından idare edilen Akşemseddin Vakfı,
Beypazarı, Hacı Mehmed Şükrü vakfı,
Beypazarı, Camii Kebir Vakfı,
Beypazarı, Salih Efendi Camisi yanında, Mahmud Efendi Medresesi ve
vakfı.
Beypazarı, Gazipaşa Mahallesi Hamidiye Camii vakfı,
Beypazarı, Derviş Efendi için Hatim okunmasıyla ilgili Fındık Bahçesi Vakfı,
Beypazarı, Ahmed Dede Camii vakfı,

Beypazarı, Gülhane Mahallesi Camii Vakfı,
Beypazarı, Beytepe Mahallesi Osman Camii vakfı, Beypazarı, Sandalye Mahallesi Mescidi Vakfı,

Beypazarı, Yakacık Mahallesi Hacı Musa Camii vakfı.
Beypazarı, Yakacık Mahallesi İbrahim Efendi Mescidi Vakfı. Beypazarı, Hacı Sıtkı Mescidi Vakfı,

Beypazarı, İnözü Mescidi Vakfı,
Beypazarı, Tiş İmaret Vakfı, Beypazarı, Kurşunlu Camii vakfı, Beypazarı, Derbentcik Camii vakfı, Beypazarı, Kaklık Musluğu Vakfı, Beypazarı, Horasan Camii vakfı, Beypazarı, İmaret Camii Vakfı,
Beypazarı, Yenice Mahallesi Camii Vakfı, Beypazarı, Baz Mahallesi Mescid Vakfı, Beypazarı, Mercanlı Camii Vakfı,
Beypazarı, Efe Hoca Mahallesi Mescidi Vakfı.
Beypazarı, Hatuniye Derviş Vakfı,
Beypazarı, Hoca Nazır, diğer adı ile Evsat Camii Vakfı,
Beypazarı, Halebi Aktuna Vakfı.
****
Bunların dışında Beypazarı nahiye ve köylerine ait çeşitli vakıflar da bulunmaktadır. Bunlar arasında Sopçalar, Karaşar, Kabalar, Kayabükü, Dereli, Uşakgöl, Gülkara, Şıhlar, Tahir, Tutaş, Sığırpazarı, Karacaşehir, Kızılsaray, Doğanyurt, Taceddin, Köseler, Kızılcasöğüt, Yıldız (Sama), Kozağaç, Timürcüler, Yoğunpelit, Oymaağaç, Adakuzu, Bekirler, Dikmen, Uruş, Köşebükü, Başören, Debbağhane, Karibce, Macun, Köset, Karacaören, Zeyde ( Doğançalı), Sarıoğlan, Boyalı, Kaplan, Kargı, Kuyumcu, Ulucak, Dibekören, Kırbaşı, Yiğerler, Mikail köy ve mahalleri sayılabilir.
Vakfiyelerin incelenmesinden Beypazarı'nda iki medrese, bir imaret, bir han, iki çeşme, 19 cami-mescit olduğu ile Selçuklu Hükümdârı Sultan Alâeddin'in yaptırmış bulunduğu camiin varlığını öğreniyoruz.
Beypazarı Anadolu Kervan yolu üzerinde bulunduğundan, bir çok devlet büyüğü, burada bulunan vakıfları kollamış, mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur Sadr-ı a'zamı Rüstem Paşa, 965 H./ 1557 M. tarihli kendi vakıflarına yaparken, Beypazarı çeşmelerinin tamirini de şart olarak ileri sürmüştür.
*
* *
Zeynel Abidin Ağa oğlu, Sadr-ı A'zam Nasuh Paşa, 52.000 Riyal kuruş karşılığı, Allah rızası için, 25 Muharrem 1022 H./ 6 Mart 1613 tarihinde Beypazarı'nda Büyük Han, ve han yanında mescid yaptırmıştır. Vakfiyede sekiz yerde kütük defterlerine geçerken, belki de o kısımların yırtık olduğu sebebiyle okunamadığı için boş bırakılmış, yani atlanmış yerler mevcuttur. Vakfiyeye göre Handa 26 oda, 54 dükkan mevcuttur.
Sulu Han adıyla da bilinen 1613 tarihinde inşaası tamamlanan han, 1920 yılında Kaymakam Hurşit Bey tarafından tamir ettirilmiştir. Kapı üzerinde Zülfikâr bulunmaktadır.
Kıyecik Hisarında 5 adet çeltik tarlası, Karahisar Neallu kazası,
Sobrak'da çeltik yeri, Kızılcaviran, Dudukcu mevkiinde Mehmed Çavuş Çiftliği,
Göynük kazası Alaşat mevkiinde 1.702 kuruşa iştira edilip, 1.700 akçe öşür mukabilinde kiraya verilmesi,
Ankara Valisi Mustafa Paşa yanında Mehmed Ağa oğlu Tatar Ali Çavuş
Ağa'yı vakfını idare etmek üzere mütevelli tayin etmiştir.
Neallu Derbedinde ( Nallıhan'da ) inşa ettirdiği han, hamam, cami,
mektep ayrıca vakfedilmiştir.

Hanlarda imaret bulunduğu anlaşılmaktadır. Zira, gelir getiren emlaklerden elde edilen gelirler; hanların vakıf oldukca imaret ve tamiratına sarf edilmesi şart olarak ileri sürülmektedir.
Tevliyet görevlisine iki hisse ücret ödenmesi,belkirtilirken; Cami Şeyhi Nurullah Fakıh, Şeyh Ali Dede, diğer camide Şeyh Veli Dede oğlu Şeyh Hidayet, hatip ve imam olarak görev yapacaklar. Günlük bir akçe ücret alacaklar ve Kur'an-ı Kerim okuyarak pederi Zeynel Abidin Ağa ruhuna hediye edecekler, Asr Suresi, Yasin, Sure-i Mülk, Sure-i Nebe okunup, sevabı Nasuh Paşa ruhuna hediye edilecek ve bu iş için günde iki akçe vakıftan ödenecek.
Hizmette kusuru bulunanlar, mütevelli tarafından sorgu ve sualsiz
görevinden derhal affedilecek.
Vakıf tarafından görevlerin aksamasını önlemek amacı ile, üç aylık
harcama için ayrıca ( gelirler tahsil edilinceye kadar ) 1.000 akçe verilmiştir.
25 Muharrem 1022 H./ 6 Mart 1613
Şahitler :
1.Fahru'l Kuzat Mevlâna Mahmud Efendi,

2.Fahru'l Kuzat Mevlâana Hanefi Efendi,
3.Fahru'l Kuzat Mevlâna Abdülbaki Efendi, 4.Fahru'l Emacid Ali Ağa,

5.Fahru'l Emacid Mustafa Ağa,
6. Nasuh Paşa elemanlarından Hasan Ağa,
7.Nasuh Paşa imamı, Müderris Mevlana Abdurrahman Efendi, 8.Müderris, Şaban oğlu Mevlana Hüşam Efendi,
9. Mustafa oğlu Nadi Çavuş,
10. Fahru'l cunud Çelebizade Mehmed Sadık Efendi
11.Mevlana Mehmed Efendi,
12.Müderris, İskenderzâde Mevlana Habib Efendi,
13.İbrahim oğlu Mevlana Abdurrahim Efendi,

14.İsmail oğlu Mevlana İbrahim Efendi,
15.Şehir İmamı Mevlana Şükrullah Efendi 16.Dedezade, Mevlana Muslihiddin Efendi, 17.Şehirde Hatipzâde Mehmed Efendi.

------------------------------------------------------------------
Yayınlandığı Yer: Beypazarı Sempozyumu ,22.05.1998
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •