TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Türk Kültüründe İcâzetnâmeler


 Türk
Kültüründe İcâzetnâmeler
[1].Sadi
BAYRAM
[2]            İcâzet, kelime olarak izin vermek müsaade etmek anlamona
gelir. Ancak, Osmanlı İmparatorluğunda,
 
müderrislerin verdiği müsaade, yani icâzet diploma anlamını taşır.
Bunlar genelde
  tezhipsiz küçük
boydadır.
  San?at erbabına verilenler ,
malî durumu
  düzgün olanlar icâzeti
aldıktan sonra onu
  cetvel, altun varak
ve
  tezyinatla tezhipletebilirler.            İcâzetlerde 
genelde  üç bölüm bulunmaktadır.
Allah için övgü, Hz.Peygamber ve ashabına övgü, bilgiye övgü, icâzet sahibinin
adı, icâzeti veren hocasının adı ve memleketi, ve sırasıyla
  hocanın hocaları, hocaların hocaları, Hz.
Muhammed?e kadar. Öğrenciye okutulan ilimler belirtilir. Öğrencinin hocasını
unutmaması, kendisinin Allah tarafından bağışlanması da yer alabilir. Mezun
olan öğrenciye
  hayatı hakkında  bazı tavsiyelerde bulunulur.            Bu icâzet şekli Osmanlı Devletinde  Anadolu, Trakya ve Balkanlar için geçerlidir.
Irak, Arabistan ve Mısır?da biraz farklıdır.            Verilen dersleri sıralarsak; tefsir, hadis, kelâm,
belâgat, usul, furu, nahiv, sarf, mantık, hikmet, edebiyat,
  feraiz ve benzeri ilimlerdir..            İnsanlar doğduktan sonra ebeveynlerinden bazı şeyleri
görme, duyma yolu ile hafızasına yerleştirir. Çocukluğunda emekler,
  yemek yemeyi, yürümeyi, konuşmayı öğrenir.
Daha sonra
  mahalli imkânlara göre
okullara gider, tahsil hayatı başlar. Bu yeni sırlara vâkıf olma,
  kendini ve çevresindekileri yenileme için
güdülen bir yoldur.            Gençliğimizde hayâllere dalar, kendi kendimizi keşfeder,
yeni çevremizde
 keşifler arar, aşk, şevk
heyecandan sonra durulur, yaptığımız
 
tahsil ve terbiyeye göre; bir meslek sahibi, iş-güç sahibi olur,
çoluk-çocuğa karışır, evimizin gelirini arttırma yolları aranır. Ara sırada
sağlıkla uğraşılır.
  Hayat hızla akar,
zaman hızla geçer derken ihtiyarlık zamanı gelmiş, çoluk- çocuğun evlendirme,
mes?uliyet sahibi olma, çoğalma dönemi başlar.
 
Aile fertleri arasında en yaşlı büyük baba, köşesine çekilir, herkezi
tepeden gözetleyerek yön verir. Bu arada
 
gençlikte olduğu gibi hayâllere dalar, eski defterleri karıştırır,  hayattaki başarıları ile tahsil hayatında
aldıkları diplomalar dönemindeki geçim derdi, iş-güç derdi olmayan,
mes?uliyetsiz, hayatını özlerler?            Osmanlı döneminde de diplomalara icâzet adı verilir,
bugünkü gibi matbu olmaz;
   icâzetler,
hocaları tarafından
 el yazısı
düzenlenir, bu düzenleme esnasında da
 
mesleği öğrendiği hoca silsilesi de verilirdi. İşte bunlarda biri de Büyükbabam 1864  Merzifon doğumlu  Hacıbayramzâde (Hacı Ahmed) Salim Efendi?nin
takriben 1877-80 yıllarında
  13-16 yaşlarında
İstanbul-Fatih Şeyhülislâm Feyzullah Efendi Medresesi?ne kaydolmadan aldığı
icâzet olduğunu
  zannederim.. Şöyle
başlar :Bismillâhirramanirrahim[3].            Rahmanirrahim olan 
esirgeyici ve bağışlayıcı olan Allah?ın ismi Celîli ile başlarım.            Bütün hamd Alah?a mahsustur ki, insanlara görmediğini
öğretmiş fazılların ilmiyle onların zahir ve batınlarını temizlemiş,
hükümlerini çıkarmada zihin ve zekâ ile onların
 
kalplerini tenvir etmiş ve âlimleri enbiyaya varis kılmıştır. Artık
uyulan Peygamber Aleyhisselâm?ın ihbarı üzerine onlara uymadan dönmeye yol
yoktur. O Allah ki, mizânda
âlimlerin
mürekkeplerini, şehitlerin kanlarına 
tercih etmiş
?  Enbiunî bi esmâ-i haûlâf

?  kavli ile 
onları meleklerin üzerinde üstün tafsîl etmiş, ?  innemâ  yahşâ ?llahe 
min  ibâdihil ülemmâû
? ;  yani Allah?ın kullarından ancak âlimler
lâyıkıyle Allahtan korkar, kavli ile de onlara haşiyeti has kılmıştır.            Selât-u selâm dahi ihtiyar ettiği  kulları üzerine olsun. Bilhassa onlardan
aydınlatıcı ışık olan Hz. Mustafa?ya şerif ve seçilen Nebî?sine razı olduğu
habibine ve O?nun âlî ve ashabı
  üzerine
olsun ki kesin hidâyet nuru
  onlara
parlamış, dünyada maişet, ahrette necat yolları onlarla inkişâf etmiştir.            Bundan sonra, şüphesiz ki ilm, ile  âmil 
olan âlim, fazıl ve kâmil takı ve nagi (Allah?tan korkan, kendini kötülüklerden muhafaza eden ) , anlayış
ve zekâ
  sahibi, akranına üstün, ihvânına
faik, maarifin esrarını çıkaran, lâtifelerin nüktelerini feth eden, ani bihi
(
  şunu
kasdediyorum
) Merzifonlu Ali?nin oğlu Hafızılkur?an olan Hacı
Osman?nın oğlu Seyyid
Ahmed Salim?i kasdediyorum. O
Ali ki, Hacı Bayramzâde diye ma?ruftur
. Cenab-I Allah, onu istediğine ve
razı olduğu
  maksatlarına muvafak
eylesin. Vakta ki
  gece gündüzle
ilimlerin nevleri için ömrünü sarfettiği
 ilimlerin usül ve furuğuna makul ve menkulüne
bilhassa; tefsir, hadis, fıkha
  benden
icâzet vermemi talep etti.            Benim
şeyhim
  seyyid ve âllâme olan, deniz gibi
zekâ sahibi olan üstadım kudsî kuvvet sahibi, bütün insanî faziletler menbâı
?
  doğum bakımından Şekalı, vatan ve
merkad bakımından Amasyalı olan
  Mevlâmız
ve
  yakınımız İsa Ruhî?dir. Bana icâzet
verdi, ilimler hususunda . O da allâme olan imam ve en büyük ve zekâ sahibi,
vaktinin sultanı, zamanın naziresi, ilmî ve irfanıyla halk üzerinde Allah?ın
hücceti hakâik ve ulum nurlarının matlaî
[4],
dekâik
[5] ve
maarif sırlarının menbaı, tecdid
[6]
sırrı ile kendisi hakkında
  şehadet
edilen mevlâmız Siraceddin Halidî Nakşibendi Kerdamirî olan İsmail-I
Şirvanî?den, o da ; asrının teki, zamanın kutbu dehrinin feridi olan
allâme
  Yahya el-Kürdüstanil Mezurî, o da
, Kezberdi şeyhinden, o da,
  mevlâız  Kezberdi Abdurrahman?dan , o da şeyh
Muammer?ül Mekki arif olan imamdan, o da, şeyh Ahmed?ül Yemenî?den, o da
  İmam Yahya bini Mükerrem?il Taberî?den, o da,
ceddi olan İmam Muhibbetü?l Taberi?den, o da,
 
Burhaneddin İbrahim?den, o da , şeyh Abdurrahman-I Ferganî?den, o
da,
  mevlâmız Abdullah-ı Farisî
Ferganî?den, o da abdallardan birisi olan şeyh Ebi Lokman Yahya?dan, o da,
  İmam Muhammed bin Yusufi?l Berberi?den, o da,
muhaddislerin emir Muhammed bin İsmail bin İbrahimil Buharil Ca?fî?den,
  ve yine üstadımızın üstadı Evliyazâde diye
ma?ruf olan şeyh Abdurrahimil Erzincanî?den Allah yerini münevver eylesin. O
da, ilimlerin denizi olan Ebul hay res-Seyyid Muhammed Emin Efendil Hâdîmî?den,
o da,
  kudsî nefis sahibi olan zamanın
kutbu insî kerâmetler sahibi validi Ebu Said Mevlâna Muhammed?ün Hâdîmî?den, o
da, validi
[7]
olan şeyh Mustafa Hâdimî?den, o da, fazıl-I muhakkik olan Muhammedün
Tarsusî?den, o da,
  şeyhi olan Muhammed bin-i
âlim Kâmil?den, o da,
  mevlâmız
Harüddin-ı Remli?den, o da,
  mevlâmız
Ahmed bin Abdulmeâli?den, o da,
 
validinden, o da,  şeyh Zekeriyya
Ensarî?den, o da, Hatem?ül Muhaddisi (
hadis
sahiplerinin sonuncusu
) İbnül Haceril Askaranî?den, o da,  mevlâmız Burhaneddin?den, o da, allâme
Şahne?den, o da,
  mevlâmız  Sıracüddin-I Zübeyri?den, o da,  mevlâmız Ebil Vagıt Abdülevvel
Abdurrahman?dan,
  oda, büyük âlim olan
Abdullah-I Serahsî?den, o da,
  Muhammed
bin-I Yusufil Ferberi?den, o da,
 
Allah?ın ktabından sonar, en sahih kitabın sahibi Ebi Abdillâh bin
İsmail-I Buharî Ca?fî?den bunun içün çok seneler vardır., onları âlâsı
sülâsiyaddan sahihilerden olanıdır.            Demiştir
ki; İbrahim oğlu Mekki bize haber vermiş, o da, Yezid bin-I Ubeyd bize haber
vermiş. Seleme bin Ekva?dan demiştir ki ben Resulullâh?dan işiddim. Her kim ki
benim söylemediğimi, söylediğimi söylerse, yerini ateşte hazırlasın. Sadaka
resulullâh?. Ve yine şeyhimiz Ebul Said?il Hâdimî, zamanın muhakkak ulemasından
müddekkit (
tetkik edici)  asrnın fazıllarından olan Ahmed?il
Gazabadî?den almıştır, Allah O?nun şanını islâh eylesin. O da,
  Şeyhülislâm ittifakla üstadıl kül olan
Muhammedün Tefsirî Sivasî?den, o da, mevlâız Molla Alil Küğranî?den, o da, şeyh
Abdullah Cezerî?den, o da,
  mevlâmız
Ahmed?il Mubahhal?den, oda,
  muhakkik
Mizacani Şirazi?den, oda, Muhakkik-I Devani?den, o da, mevlâmız Muhyeddin-i
Küşkenarî?den, o da, muhakik allâme? seyyid Şerif-i Cürcanî?den, o da,
  mübârek Şah-ı Buhari?den, o da muhakkk
Razi?den, o da allâme-i Şirazi?den, o da kâtib-I Gazvanî?den, o da, fazıl-I
allâme? Fahreddin-i Razi?den, ofa, hüccetü?l-islâm büyük âlimlerin iftihar
ettiğiğ süleha-I kiramın iktida
  ( uyduğu
) İmam-ı Gazali Kuddise sırruhulazziz?den, o da,
  İmam olan validi Ebi Tayyib?den, o da,  mevlâmız Ebi Ishak İbrahim-i Mervezi?den  o da, 
Ebil Abbas Ahmed?den, o da, o da 
Ebi Kasım Osman?dan, o da,  mevlâmız
İbrahim bin İsmail?den, o da
  insanların
delili olan İmam Ebi Abdillah Muhammed bin İdris-I Şafî?den , o da, İmamımız
rabbani muhakkik Muhammed bin hasanî Şetbani?deni o da, imamların adları millet
ve ümmetin ışığı olan imamımız İmam-I Âzam
(?
Ebu Hanife ?)?
o da,  mevlâız 
Hammad bin Süleyman?dan, o da, 
İbrahim-I Nahaî?den, o da, şeyh 
Alkamed bin-I Zeyd?den, ve Ebi Abdurrahman bin-I Zeyd?den ve Ebi Abdurrahman
bin-I Abdillah bin-I Habib?den almışlardır. İlk ikisi Abdullah bin-i
Mes?ud?dan, üçüncüsü İmam emirü?l- mü?minin Ali bin-I Ebi Talib?den.
Radiyallahu an hüm. Bu ikisi hatemün Nebiyyün seyyidüna Muhammed Sallallâhu
Aleyhi ve alâ alihi ve
  eshabihiden
mümkinatın silsilesi devam ettiği müddetçe ve kânat peşpeşe birbirini takip
ettiği müddetçe.            Bundan
sonara, sen bil ey veled: Evvelâ nefsime Allah?ın tahvasıla
  vasiyet ediyorum. Sonra da sana. Çünki
aldıklarının hayırlısı takvadır. Ahiret daha hayırlı ve daha bâkidir. İman
çıplaktır, onun örtüsü takvadır, ziyneti hâyâdır, semeresi yüce ilimdir, ve
Allah?ın taatiyle de vasiyet ediyorum. Çünki o ibâdetlerin eşrefidir? sen ilmin
meclislerine ve tedrisatına lâzım ola? ve onunla amel etmeye ? çünki amel ilmin
semeresidir?. Talebi ibadettir, ders vermesi tesbihtir,
  ondan bahsetmek cihad ve şahadettir, onu
öğrenmek sadakadır, o yalnızlıkta insanın arkadaşıdır, tenhalarda sahibidir?
dostlarının yanında vezirdir, garipler yanında yakınıdır.             Yine kitap ve sünnetin azimetleriyle ilmi ve
ameli vazifelerle iştigal etmeyi tavsiye ediyorum. Bilhassa, teheccüd namazına
(
gece kılınan namaz ), evabin
namazına (
  Akşam namazından sonra namaz ), kuşluk namazına, eyyam-ül[8]
biyz
[9]
orucuna, pazartesi ve Perşembe günlerin orucuna, Hz. Davud orucuna. Se şu hadis
ilea mil ol:?
Kun fid dünya keenneka  garibün evabiru sebiin ve udde nefseke min
eshabin ubur
?[10]  ve şu hadisle de amîl ol: ?  Sil
men gataake ve?fu amen zalemeke ve ahsin ilâ men esa?e ileyke
  ve aleyke bi rıfkin ve beşaşetin ve ilmin ve
tevazuun ve ihsanil min killi isaeti ve figre min ehli dünya kema tefirru minel
vestani an ehli dünya vela tagrut haceten lediyhim
?. Önce hadisi
açıklayayım: Yani,
  senden ilgiyi
kesenden de
  ilgilen, sana zülm edeni
affet, sana kötülük yapana iyilik et, ve yine sen şefkâte, güleç olmağa, ilme
tevazuya, her kötülükten dolayı iyiliğe lâzım ol, ve arslandan kaçar gibi ehl-i
dünyadan kaç, ehl-i dünyadan mütağni ol, onlara ihtiyacını arz atme.            Bu
halin acelesiyle icmailin gayesidir, amma tafsil ise ona icmâl delâlet eder.            Yüce
Allah?a hamd olsun biz, Allah?ın vergileri üzerine Allah?a hamd ediyoruz.
Nimetlerinden bütün hediyeleri üzerine ona şükr ediyoruz, ve bunun üzerne de
bizleri âlimlerin hizmetçilerinden ve miskin fakrlerin ve esirlerin azadların
ve salihlerin hizmetçilerinden kılmıştır ve biz dostlarının sadarı olan
seyyidlerimiz Hz. Muhammed?e vesair enbiyâya ve evliyâya ve melâikelere
 ve asfiyaya ve ehli taatın edibasına salad
getiriyoruz. Azim, âlîm, gafur, hakîm afu
[11]  fettar[12]  olan Allah?dan kusurlarımızın düşüklerimizin
setrini, günahlarımızın ve taksiratımızın mahvını Allah?dan diliyoruz. Diğer
mücrim olan mü?minlere karşı kusurlarımızın setrini
[13]  talep ediyoruz. Afiyetin hayrını rızk vermesini
de sual ediyoruz? 

[1]
Diploması ( İstanbul?a gitmeden aldığı )[2]
 Klâsik Arkeolog, Sanat Tarihçi.
Araştırmacı.1965-1972 Önasya Dergisi Sahibi, 1973-2002. Vakıflar Genel
Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı, Başkan Yardımcısı, Şube Müdür,
Daire Başkanı. 2002? de emekli.[3]
Bağişlayan, esirgeyen Allah?ın adıyla.[4] Doğduğu[5]
Anlaşılması dikkate bağlı güç işler.[6]
Yenileme.[7]
Doğurtan.[8] Günler.[9] Her 
Arabî ayın 13-14-15 günleri.[10]Sen dünyada garib gibi veyahut yolcu
gibi ol, nefsini ashabı kubürden say[11]
Affedici.[12] Örtücü[13]
Örtülmesini.
Yayınlandığı Yer: Sadi Bayram .com Web Sitesi ,11.03.2018
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •