TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
GÜNÜMÜZDE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI VE İMARETLER
GÜNÜMÜZDE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI VE İMARETLER


Sosyal Devlet Anlayışı Sempozyumunda Yoksullara Yardım vakfında Yapılan Konuşma.

Sadi BAYRAM


Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Bu anlayış Orta Asya'da Göktürkler'den günümüze intikal etmiş bir anlayıştır.Dünya ülkelerinden önce Türkler'de demokrasi vardı ... Kaan seçilmeden önce beyler bir yerde toplanır, toy düzenler, yer-içer, çeşitli fikirleri bu arada müzakere eder ve en kuvvetli, en çalışkan, en dürüstü kendişlerine Kaan seçerlerdi. Kaan'ın sağında daima Hanım Sultan oturur ve devlet işlerinde söz sahibi olurdu. Bu da Türkler'in hanımlara gösterdiği ehemmiyeti ifade etmektedir.
Bilge Kaan, 735 yılında diktirdiği Orhun Anıtları'nda şöyle diyor :
" Zengin bir millete gönderilmedim. Göktürk milleti azdı, çoğalttım, açtı doyurdum, çıplaktı, giydirdim ve kuşattım."
Oğuz Türkmenleri'nin hayatını destanlarla bize bildiren Dede Korkut ise : " Derşe Han Ulu Toy ( ziyafet ) eyledi. Hacet diledi. Attan aygır, deveden buğra, koyundan koç kestirdi. İç oğuz ve Dış Oğuz Beylerini üstüne yığınak etti.Aç görse doyurdu,çıplak görse donattı, borçluyu borcundan kurtardı. Tepe gibi et, göl gibi kımız sağdırdı."

Bu belgeler de gösteriyor ki; Türk miletinin yüksek vicdanı, daima yoksullara elini uzatmakta olup, hiç bir millletin sosyal hayatında görülmeyen unsurlar, Türk kültür ve medeniyetinde bulunmaktadır. Onun için ithal ideolojilere kapılmayalım, kendi öz benliğimize dönelim. Türk' ün Türk'ten başka cihanda dostu yoktur. AET'ye gireceğimizşu günlerde bunları hatırlamanın yararları vardır !..

Kıymetli misafirler;
Kültür tarihimiz incelendiğinde Türkler; sosyal adalete önem vermişler, asırlar öncesi batıda sosyal adalet bulunmazken, Orta Asya ve Anadolu'da, en iyi biçimde uygulamışlar, Ahi ahlakı ile yoğrulmuşlardır. Ahilik bilindiği gibi Divan-ı Lügat'i-Türk'de eli açık, cömert, yiğit, anlamına gelmektedir.
Anadolu insanı Ahiliği sayesinde Orta Asya, yani Kore kıyılarından Viyana önlerine kadar gitmesinin hikmeti Ahilik felsefesinde , ahilik ruhunda, ahilik ahlakında , ahilik sosyal adaletinde yatmaktadır. Bugünkü, Ticaret odaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin men'şei ahlik Odaları ve Ahi sandıklarıdır. Halk Bankası'nın doğuşu yine ahi sandıklarının çalışma prensipleridir. Ancak dejenere halidir.

Geçmiş kültürümüzü zaman nisbetinde bir-iki dakikada özetlemeye çalıştık. Mümkün mü hayır. Elbette atladığımız, saymadığımız nice değerlerimiz var !... Bizim buradaki amacımız sosyal adalet...
Bugün Türkiye'de resmi rakkamlara göre 5-6 milyon işsizimiz var. Bunlar ne ile geçiniyor, ne yiyor-içiyor. Kirasını nasıl ödüyor. işsizlik sigortası olmadığına göre, bizlerin neler yapması lâzım !...
Bir de yoksul ve yaşlılarımız var, evi barkı olmayıp ta sokakta yatan insanımız olduğunu unutmayalım...
İnsanın tahammmül edemediği yeğane şey açlıktır !..
Sayın misafirler !
Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Dinimizdeki orucun asıl amacı da bu değil mi? Açlığı nefsimizde tanıyıp, diğer açları doyurmayı bize her an hatırlatmıyor mu ?

Komşunuz açken, siz tok yatmayınız , mealinde Hz. Muhammed'in bir hadısi hafızalarda değil mi ?

Aç insan neler yapmaz ki, hırsızlık yaptırır, uğursuzluk yaptırır, daha neler yaptırmaz ki... Polis her gün yüzlerce insanı mahkemeye sevkediyor, gazetelerde okuyoruz. Hırsızlık almış yürümüş. Otonuzu kapınıza koyuyorsunuz. Sabah kalktığınızda ya yerinde yeller esiyor veya aksesuarları çalınmış.... Gezmeye gidiyorsunuz, akşam evinize hırsız mı girmiş, endişe duyuyorsunuz...

Halbuki atalarımız, ezan okunduğunda, dükkanının önüne bir perde çeker veya kapının önüne bir sandalye koyar ve namaza gider, emindir malından ve canından. Eskiden Anadolu'da insanlar evlerinin kapısını sürgü ile kapatmazlar mış ?
Sayın misafirler,
Muhterem Yoyavlılar,
İşte şimdi ise ne hale geldik görün... Seminerin asıl amacı şimdi neler yapabiliriz , bunu sesli düşünmek ,birçara bulmak amacı ile alternatifler aramak mecburiyetindeyiz ! Haydi bakalım düşünün !..
Yukarıda işaret etmeye çalıştığımız bütün bu hususlar düşünülerek, elbetteki iyi niyetlerle Anayasamızın başlangıç kısmında şu ifadeler konmuştur :
- Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerinden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;
- Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharda, milli sevinç ve kaderde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve " Yurtta sulh, cihanda sulh " arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu , ifade edilmiştir.

Anayasamızın 2. Maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri şöyle anlatılmıştır : " Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetciliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir "
12. Maddesinde ise : " Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder " denilmektedir.
Anayasamızın 42. Maddesinin bir pragrafında ise : " Devlet, maddi imkânlardan yoksun, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmelerini temin amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. " ibaresi vardır.
55. Maddesinde " Devlet çalışanlarının yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücretin tesbitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumlarını gözönünde bulundurur.

56. Maddesinde özetle ; Devlet,herkesin hayatını, beden ve ruhsağlığı içinde sürdürmesini sağlamak;... amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler, Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.

60. Madde :"Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. "

61. Madde " Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

Devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.

Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbirleri alır.

Bu amaçla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.
65. Madde : " Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirtilen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir."
Yukarıda Anayasamızın sosyal haklar ile ilğili kısımlarını bir araya getirmeye çalıştık. Bundan da anlaşıldığına göre, Anayasa, sosyal hükümleri özet olarak , geniş anlamda bir metin çerçevesi içinde ortaya koymuş.
Aziz misafirler,

Gelelim tatbikata... Mühim olan gerçek hayat. Onun içinde sizlere ve dolayısıyla hepimize büyük görevler düşmektedir...

Ankara ülkemizin Başkenti. Türkiye'nin dört bucağından işlerini takip etmek üzere insanlar geliyor. Bu insanlar arasında fakir, kimsesiz, hasta, belki de köyünden ilk defa çıkmış ve parasını yankesiciye çarptırmış insanlar yok mu ? var ! O halde bu insanlar nerede karınlarını doyuracaklar, nerede yatacaklar, işlerini nasıl görecekler ?

Başkentte olduğumuz için Ankara'yı devamlı misal vermeye gayret edeceğim. Caddelerde yüzlerce dilenci var. Dileniyor, bir dua furyası almış yürümüş, bozukluk verdiğiniz zaman yüzünüze bakıyor ! Kağıt para istiyor. Bunların ekserisi bir şebeke... Gündüz dilenip, akşam pavyon kapatan insanlar... Belediye zabıtaları yokladıkları zaman milyonlarca lira para çıkıyor üzerlerinde, günlük hasılatları birkaç milyon lira. Devletin en yüksek bürokratı çalışarak günde bir milyon kazanamıyor. Zabıta topluyor, ertesi günü veya aynı gün salıveriyor, aynı işe devam. bol kazanç var çünki... Dini duygularımız, sosyal adalet hislerimiz istismar ediliyor ...

Yine Ankara caddelerinde, bilhassa hastahane çevreleri veya Atatürk Bulvarı üzerinde; bir reçete elinde, güya reçete bedelini toplamıya çalışıyor, İlaç vereyim diyorsunuz, kaçıyor, bunlar da ayrı bir olay... Otobüs parası istiyor, veriyorsunuz, arkanızı dönmüşsünüz ki, o dilenmeye devam ediyor, bir ekmek parası diye dileniyor, elden geldiğince veriyorsunuz, o dilenmeye hâlâ devam ediyor !...

Kiminin çocuğu kucağında veya yerde beton üzerinde yatıyor, binbir nağmeler kulaklarda, içiniz eziliyor, sizden zengin olduğunu da biliyorsunuz, Komşusu aç yatarken, tok yatan bizden değildir, diyen Peygamberimizin hadisi aklınıza geliyor ve cebinizden ne çıkarsa o bahtınıza, bizden bulmasınlar deyip geçiyorsunuz !...

Hakiki bir müslüman ise, bu arada derdini anlatamıyor, sıkılıyor, utanıyor. Yardıma muhtaç bu insanları nasıl bulacağız. İşte size sosyal proplemler ve Devlet nizamı..
Diyeceksiniz ki Kızılay var, belediyeler ver, vakıflar var ! Kaç kişi gidebiliyor... Kaçına yardım eli uzanabiliyor... Her kuruluşun bütçesi mahdud....

Selçuklu ve Osmanlı ise, konularını hallettmiş. İmaretler, tabhaneler, darüşifalar, soru sormadan milletin hizmetinde. Cumhuriyet Hükümetleri de Anayasada belirtilen çerçeve içinde müessese kurmuş ama, nereden geldin, niçin geldin, ananın adı,babanın adı, sorgu sual var. Tahkikat var. Hakiki yoksul bunu belirtmekten kaçınıyor, utanıyor, çekiniyor !.

Ankara bir ahi şehridir. ahilik ahlakı bu görüşleri , bürokratik engelleri aramıyor . Gelen Tanrı misafiri ; evlerde, ocaklarda, işyerinde her zaman baş tacıdır. Eski ahiler, misafirsiz geçen günlerine acırlar, karınca kaderince yediği kuru ekmeği misafirleriyle paylaşma arzusu içindedir. Günümüz insanları, mânâ âlemi değil, madde içinde yoğrulmuştur.

Halbuki bilmezler ki, Koçlar da, Sabancılar da bir kefen ile öbür dünyaya gidecekler, kefenin cebi olmayacaktır, bu dünyada geride neler bırakırsak, onlar bizimle bereber olacaktır.

Yoksulun yardımına koşmak hepimizin görevi, hatta ödevidir. Bu ödevi toplum olarak yerine getirebiliyormuyuz. Hayır. İşte bu vakıflar
bunun için ortaya çıktı, gelişti, büyüdü. Yoksullar Yardım ve Eğitim Vakfı 5. senesini de tamamladı.
Şimdi fakirlik, yoksullukla ilgili meşhur sözlere zaman nisbetinde bir göz atalım:
* Fakire yardım eden, Tanrıya borç para vermiş gibidir.
* Fakirliğin tahrip edemeyeceği erdem yoktur.
* Zenginlerin zevkleri, fakirlerin gözyaşı ile satın alınır.
* Fakirlik bütün elemlerin beşiğidir.
* Bu dünyada kanadı kopmuş kuş, kurumuş ağaç, suyu çekilmiş havuz, dişleri dökülmüş yılan ne ise, fakir insanda odur.
* Fukara kalbine her kim dokuna, Dokuna sinesi Allah okuna.
* Ateş altını, yoksulluk insanları dener.
* Yoksulluk, arkadaşlıktan hoşlanır.

* Aşağıda olan, düşmekten korkmaz.
* İhtilallerle cinayetlerin anası yoksulluktur.
* Yoksuluk günah değildir.
* Tarihin en büyük adamları, en yosul olanlarıdır.
Basiri şöyle diyor :
Zen merde, civan pire, keman tirine muhtaç;
Ecza-yı cihan cümle birbirine muhtaç.
Aziz Misafirler, şimdi biraz geriye, Selçuklu ve Osmanlı'nın bu
görüşlere nasıl baktığına bakalım :
Selçuklular, Anadolu'yu imar ve ihya çalışmalarına başlayınca, medreselerin yanına imaretler yaptırdılar. Zira o devirlerde lokanta bulunmadığından, gelip-geçen yolcular, fakir-fukara hep bu imarethanelerden karınlarını doyurdular, Tekke ve zaviyelerde ise bu imkan, daha da mütekâmildi.
İmarethanelerde ekmek, çorba ve bir çeşit yemek veriliyor, etten, yağdan tasarruf yapılmıyordu. Belli dini günler ve bayramlarda zerde,

pilav ekleniyor, sabahları bal mutlaka veriliyordu.
Selçuklu Devri İmarethanelerin bır kısmını sıralayacak olursak:
Konya, Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, Niksar, gibi merkezlerin yanında Amasya- Taşova Alparslan Seyyid Nureddin imareti 1257, Muiniddin Pervane Süleyman Sinop 1260, Konya Altunapa, Sahip Ata Fahrüddin Ali Konya, Sivas ve Akşehir 1268, Kayseri Hunat imaretleri ilk anda sayılabilir.
Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk örnek, Orhan Gazi'nin Bursa imareti'dir. Açılışında Orhan Gazi eliyle çorba dağıtmıştır. Çandarlı Ailesi'ninde 3 imareti vardır. İznik Nilüfer Hatun İmareti Osmanlılar'ın ilk örneklerinden biridir.
Yıldırım Beyazıd, Bursa,

Saruca Paşa , Gelibolu'da ,
Evranos Bey Edirne, Uzunköprü, Serez, Gümülçine, Yenice, Vardar'da 6 imaret yaptırmıştır.
Çelebi Mehmed 'in, Merzifon, Turhal

Gülbahar Hatun, Bursa, Ladik, Merzifon,
Candaroğulları Kastamonu,
Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya imareti 1465 , Eyyüp imareti,
II. Beyazıd, Amasya, İstanbul, Edirne imaretleri,

Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye, Edirne Selimiye,
Kanuni Sultan Süleyman'in eşi Haseki Hürrem Sultan, Haseki imareti,
Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı, Sadrazam Rüstem Paşa'nın eşi Mihrimah Sultan, İstanbul- Topkapı,
Rüstem Paşa, İstanbul- Eminönü,
Sokollu Mehmed Paşa, İstanbul, Edirne- Havsa, Hatay- Payas, Çoban Mustafa Paşa, Kocaeli- Gebze, 1526,

Nurbanu Sultan, İstanbul-Üsküdar-Toptaşı,
II. Selim'in Konya- Karapınar,
II. Mahmud'un I. Abdulhamid için yaptırdığı İstanbul-Eminönü- Bahçekapı'daki Hamidiye imareti ki kapısı üzerinde " Biz sizi Allah için doyuruyoruz. Sizden ne mükâat ve ne de teşekkür bekliyoruz ! " ifadesi yer almaktadır.

İstanbul- Koca Mustafa Paşa imareti, Sultan III.Mustafa'nın İstanbul-Lâleli imareti, Üsküdar- Ayazma imareti,

Kırşehir-Hacıbektaş Külliyesi imareti sayılabilir.
Bu imârethanelerde, yoksullar, gelip-geçen yolcular, yer- içer ve öncelikle Allah'a , daha sonra millete ve imareti yaptıran kişiye dua eder, böylelikle de hayır sahibinin amel defteri, kendi öldükten sonra da kapanmamış olur.
Kültürümüzün 922 yılda üç kıtaya yayılması, Kore kıyılarından, Viyana önlerine kadar dayanmamızın asıl sebebleri, işte bu sosyal görüşümüzdür.

Bugün ticaretle uğraşan esnafımız devletine vergisini ödemenin yanında bu tip hayır müesseselerine yardım ederse, Yüce Tanrı da onun zenginliklerine yeni zenginlikler vereceği ve kısmetlerinin arttıracağı hepinizin malumudur. Hadisler ve âyetlerle sahihtir...
Bu duygu ve düşünce ile I.Yoksullar Haftası etkinlekleri çerçevesinde, yaptığımız işleri düşünelim, nefis muhasebesi yapalım ve
etrafımızı, bu kiş gününde yoksul -kimsesiz vatandaşlarımızı düşünelim ve gereklerini de elden geldiğince yerine getireli
Yayınlandığı Yer: Sadi Bayram web Sitesi ,2003
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •