TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
ÖZEL MÜZELER ve DENETİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ÖZEL MÜZELER ve DENETİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
ve
BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜZELERİ
Bu tebliğ ''Özel Müzeler Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, Statute of the Private Museums and General Administration of Foundations, Yıldız Teknik Üniversitesi-Kültür Bakanlığı tarafından tertiplenen Cumhuriyetin 75.Yıldönümünde Müzeciliğimiz ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu, İstanbul-Yıldız 14-16 Mayıs 1999.'''da Verilmiştir.
Sadi BAYRAM
Kültür Bakanlığı Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik, bilindiği gibi 22 Ocak 1984 tarih ve 18.289 numaralı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buradaki asıl amaç; Bakanlıkların, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişiler ile Vakıfların kurduğu müzelere yön vermek, onları teşvik etmek, çoğalmasını sağlamak, desteklemek, denetlemek, yani kontrol altında tutmaktır.

Ancak; müze kurma aşamasında, her kesimden insanlar ve dolayısıyla bürokratlarımızın zihnindeki ideal müze düşünülürken, yurdumuzun gerçekleri gözardı edilmiş, teşvik derken, köstek olunmuş,müzelerimizin çoğaltılması düşünülürken, nerede ise azaltma, bıktırma yoluna gidilmiştir.

Bunun bir örneğini, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, depolarımızda birikmiş tarihi halılarımız ve teberrûkât eşyalarımız için Ulus'da müze olmaya çok uygun olan bir binamızın, Cumhuriyetimizin ilk kurulduğu yıllarda Evkâf Nezareti olarak hizmet vermiş tarihi bir binamızda, halı ve kilim Müzesi açma teşebbüsümüzde yaşadık !...

Takriben üç yıl önce, zamanın Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü ile Kaçakcılık ve İstihbarat Şube Müdürü Hüseyin Karaduman ile birlikte, konu tarafımdan iki saat boyu tartışılmış; sonunda, zamanın Genel Müdürü Akıf Işık :

- " Sadi, sen meslekten gelen birisin. Dediklerin doğru, ancak biz bugün yönetmelik değişikliğini gündeme getirir isek, iki sene sonra gerçekleştirebiliriz. Bildiğiniz gibi komisyonlar, komisyonlar, sen hemen müze kurmak istiyorsan, bu yönetmeliği kabul etmek zorundasın, başka çıkar yolu yok !.. " demiştir.
-
Kurum ve kuruluş olarak , idareciler olarak, hepimiz insanız. Çok çalışan insanın elbet hatası olur. Ancak; hatanın neresinden dönerseniz, bu kârdır. Bu sizlerin faziletini, olgunluğunu arttırır. Ülkenin kalkınmasına, dolayısıyla kültürümüze ve milletlerarası geçmiş medeniyet ve kültürün halka yansımasına, turizme, eğitime de destek olur. Sanat tarihcilerine, güvenlik görevlilerine, yani kendi insanımıza iş sahaları açılır. Bu bir meslek şövenizmi de değildir.

Aslında müzeler birer açık öğretim kurumları değil midir ! O halde bu eğitim kurumlarımızı ne kadar geliştirebilirsek, ülkenin ve dolayısıyla bu vatanda yaşayan ve ülkemizi ziyaret eden yabancıların, dolayısıyla, herkesin yararı olmaz mı ! 1966 yılından beri bu mesleğin yanında veya içinde olan bir kerdeşinizim.

Sayın Oturum Başkanımız lütfen alınmasın ve gerçekleri hep birlikte dile getirmeye, ülkemizin sorunlarına neşter vurmaya gayret edelim. Yaraları kapatarak sorunlara çare bulmamız mümkün olmaz !..
Başka kurum ve kuruluşları hegemomya altına almak, dolayısıyla
sanki onlara hükmetmek, ne kazandırır, ne kaybettirir. Ülkeye kaybettirdiği ise bir gerçek. Kurum ve kuruluşlar arasında, gözle görünmeyen, ancak varlığı da hiç akla gelmeyen bir şey değil gibi geliyor ! Yanılıyorsam lütfen beni tavzih ediniz !

Cumhuriyetimizin 76. kuruluş yılını idrak etmekteyiz. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunun 700. yılı içindeyiz. Bir yıl sonra 21. yüzyıla, uzay çağına giriyoruz.
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmeliğini, günün şartlarına göre süratle değiştirmelidir.
Zira; Üzerinde yaşadığımız topraklarda , yani 1071 yılından beri, daha da ileri gidersek, ( ilk vakıf Erzurum'un Pasinler mevkiinde 1048 yılında kurulduğuna göre ) 1048 yılından bugüne kadar geçen 951
yıldan beri, Türk kültür ve medeniyeti Vakıflar yolu ile vücuda gelmiştir. Dolayısıyla üzerinde yaşadığımız vatanın 951 yıllık medeniyeti, yani Türk-İslâm arkeolojisi ve etnografyası vakıf damgasını taşımaktadır. Bu damgayı, bu gerçeği inkar eden, reddeden aranızda bir kişi bile çıkacağını sanmıyorum !
O halde; Devletimizin adı da Türkiye Cumhuriyeti olduğuna göre,
Müzeci olarak öncelik, Türk kültür ve medeniyetine ait olmalı, daha sonra antik medeniyetlere mümkün olduğu kadar fazlaca yer vermeliyiz.
Ancak görünen, izlenen, Antik medeniyet birinci sırada, daha sonra Türk kültür ve medeniyeti yer almaktadır. Kültür Bakanlığı bu politikadan vazgeçmeli...
Ankara Etnografya Müzesi, 1929 da kurulduğu zaman, açılış konuşmasını yapan Hamdullah Suphi Tanrıöver, Bu Müzeye, Ulusal Müze, yani Milli Müze adını vermişti. Biz bugün Etnografya Müzesi diyoruz. Kelimenin kendisi bile türkçe değil. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne günde kaç ziyaretci, Etnografya Müzesine kaç ziyaretci geliyor !.
Demek ki, kendi kültürümüzün tanıtımını yapamıyoruz.
Konuyu dağıtmadan, öze dönersek :
1. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'ndan önce
yürürlükte bulunan 1710 sayılı Kanunda olduğu gibi, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün Müze ve Galeriler kurma hakkı geri verilmeli,
2.Askeri Müzelere, Genel Kurmay Başkanlığına bağlı olan Anıt-Kabir Müzesinde olduğu gibi istisna tanınmalı.

3.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü müzelerinde çalışan müdür veya Sanat tarihci elemanlar, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünde çalışan elemanlar gibi aynı fakülteden mezun olmakta, aynı eğitimi almakta; 657 Sayılı Devlet Memurları , yani Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü mensuplarının tabi oldukları kanuna tabidir. Aynı kanuna tabi olarak çalışan, eğitim düzeyi aynı olan elemanların birbirlerine karşı üstünlükleri nereden kaynaklanmaktadir !... O halde bu dengesiz görünüm düzeltilmelidir.
4.Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yanılmıyorsam 180 civarında müze ve deposu var. Bunlara Özel Müzeler Yönetmeliği uygulansa, zannederim dörtte üçü kapanır.
a.Anıtlar ve Müzeler Genel Mğüdürlüğü 1960-70'li yıllara kadar , Türkiye genelinde vakıf eser olan medreselerde hizmet veriyordu. Buradaki amaç, eski eseri fonksiyone ederek yaşatmak ! Bunların kaçında tuvalet, dinlenme yerleri, kafeterya, konservasyon merkezleri vardır !
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Konservasyon merkezlerini saysak 5-10'u geçmez.

O halde kendisinin uygulayamadığı şartları, diğer devlet kuruluşlarından istemeye hakkı var mıdır !

5.Bitişik nizam binalar müze binası olamaz demektedirler ve mahkemelerde , kendi memurlarından oluşan bilirkişiler, aynı maddeye takılırlar. Peki, İzmir-Kordon Atatürk Müzesi, bitişik nizam değil mi !

6.Otopark yeri mecburiyeti var. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzelerin , yeni yapılan bazı müzeler hariç, en az yarısının otopark yeri var mı !

7.Araç eksoz gazlarından, eserler zarar göreceği dile getirilirken, hangi müzelerde bu tedbiri Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü almış !
8.Müzelerin müstakil girişi olmalıdır diyor yönetmelik.
Eski eser bir binayı yaşatmak, fonksiyone etmek, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevi olduğu kadar, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünün görevidir.

Siz, eski eser bir binayı milyarlar sarfederek restore ediyorsunuz. İçinde insan yaşamayan bir bina her zaman yıkılmaya-yok olmaya mahkumdur. Burayı Müze yapmak için girişimde bulunuyorsunuz ! Müstakil girişi yok, camiden giriliyor gerekçesi ile sizin önünüze duvar gibi dikiliyorlar, siz de yeni bir müze kurmak için gayret ediyorsunuz. Bu teşvik midir, köstek midir, takdirlerinize arz ediyorum!..
9.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait müze envanter defterlerinin noter tasdiki isteniyor!.. Müzelerimiz Vakıf Müzeleri, Sabancı Müzesi, Koç Müzesi, Hammal Ahmet Ağa Müzesi... gibi koleksiyoncu yerine konuluyor ...Resmi dairelerde resmi mühür ne işe yarar, fonksiyonu nedir,hepiniz gayet iyi bildiğiniz için, sizlerin takdirlerinize arz ediyorum....
10.21. asra gireceğimiz şu günlerde, kültür varlıklarımızı koruyalım derken , maalesef onların idam fermanını hazırlıyoruz. Bizlerde hata yok mu elbette var.
a.2863 Sayılı Kanun tasarısı hazırlanırken, Başbakanlık Hukuk Müşavirliği uyumuş... 1710 Sayılı Kanunla aldığı hakkı kaybetmiş..
Özel Müzeler Yönetmeliğinde de maalesef aynı durum yaşanmış.
Bunların önlenebilmesi için uzman dairelerden, konu ile ilgili yıllarını veren şahısların görüşlerini almakta yarar var zannediyorum.
b.Personel kifayetsizliği, yeni kadrolar alamamak, envanterlerini tam yapamama, durumundan dolayı Kültür Bakanlığına buradan hitap ediyorum. 2863 Sayılı Kanuna göre yurdumuzda bulunan eski eser ve taşınır kültür varlıklarından sorumlu bir Bakanlık olarak, elbirliği ile taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarımızın Avrupa Birliği normlarına göre, bilgisayarlara girilmek kaydı ile hep beraber envanterlerini hızla yapalım taşınır eski eser hırsızlarına aman vermeyelim ! Kanunla verilen görevi acilen yerine getirelim. Türk müzeciliği için, mesleki ve ahlaki görevimizi bir an evvel tamamlayalım ! Hodri meydan !...
c.Taşınır Kültür varlıkları yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmış veya kaçırılmış. Kaçırılanlar geri getirilmeye çalışılmış, bir kısmından sonuç alınmış.
Cami ve türbelerden bulunan taşınır önemli kapı ve pencere kanadı
gibi objelerin, üç yıl evvel teklif ettiğim gibi, orijinalleri Kültür Bakanlığı mahalli Müzelerine alınmalı, imitasyonları da yine Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılarak yerine konmalı, tabiat tahribinden, insan tahribinden acilen kurtarılmalıdır. Misal olarak XIII. yüzyıl , Kastamonu Kasaba Köyü Camii ahşap kapı kanatları, 1327 tarihli Birgi Ulu Camii pencere kapakları, v.b. gibi...
Topyekün seferberlik yaparak bu sorunlarımızı hep beraber çözelim, çözmeğe çalışalım ! İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden sonra kurulan ilk müze Vakıflar tarafından 1913 yılında Süleymaniye külliyesinde kurulan Evkaf-ı İslâmiye Müzesi'dir. Bir hırsızlık vak'asından sonra o devrin Maarif, şimdiki Kültür Bakanlığına Osmanlı Devleti zamanında devredilmiştir. Şimdiki Türk-İslâm Eserleri Müzesi'nin menşeidir. Osmanlı İmparatorluğu Döneminden beri maalesef antik eser hırsızlığının önü alınamamıştır.
Her geçen gün azaldığı müşahade edilirse de, Avrupa ve Amerika Anadolu'nun hâlâ eski eser cenneti olduğunu bilmekte, müzeler kaçak eski eser almazsa da, koleksiyonerlere eserler akmaktadır. Bunu engellemek, yeni müzelerin açılmasına bağlıdır.

d.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü elinde bulunan kültür varlıklarımızın tamamını, Kültür Bakanlığına devretmek için yetkililerle 4 toplantı yapmış, Kültür Bakanlığı seçme eser almak istemiş, ya hep, ya hiç problemi yaşanmış, dolayısıyla eserlerin devrinden netice alınmamıştır.
Artık bu sorunları hep birlikte, dayanışma ruhu içinde, el elegönül gönüle aşmamız, mevzuatta gerekli değişiklikleri yapmamız, 21 yüzyıla hazırlanmamız gerekmektedir. Muasır medeniyetlere ulaşmak, hatta onları aşabilmemiz için maddi ve manevi güçlerimizi birleştirerek, daha çok çalışmamız, objektif değerlendirme yapmamız ve ufkumuzun daha geniş olması gerekmektedir.
08.05.1999
-----------------------------------O----------------------------------
Yayınlandığı Yer: Yıldız Teknik Üni. Kültür Bakanlığı 75. yılda Müzeciliğimiz Sempozyumu ,08.05.1999
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •