TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
SELÇUKLU KERVANSARAYLARININ TURİZME AÇILMASI
Say?n Bakanlar?m,
Say?n M�ste?ar?m,
Say?n Genel M�d�rler,
Bas?n?m?z?n ve TRT'nin g�zide elemanlar?,
De?erli arkada?lar?m,
Bug�n burada tarihi bir protokol�n e?i?inde bulunmaktay?z.
Sel�uklu T�rkleri, Anadolu'ya ilk geldiklerinde, vak?f eserlerle, ?ehirle?meyi vucuda getirdikten sonra, �lkenin kalk?nmas? ve refah?n?n ticarette oldu?u bilinci ile harekete ge�erek, ?pek yolu �zerine konaklama tesisleri in?a ederek, t�ccar?n can ve mal emniyetini sa?lam??lard?r.
Dolay?s?yla, bizim 40 y?ldan beri, sanayile?me, ihracaat seferberli?imizi, O'nlar 900 y?l �nce ?�urlu olarak ortaya koymu?lard?r. Eski Roma ve Bizans yollar?n? ?sl�h etmi?ler, �in'den �?karak Orta Asya i�lerinden Akdeniz K?y?lar?na kadar, o g�nk� karayolu olan kervanyollar? �zerine , bir g�nl�k yol mesafesi dikkate al?narak, yani 30-40 km.de bir han ve kervansaraylar in?a etmi?lerdir.
B�ylelikle, kervanlar?n, gece konaklanmas? emniyet alt?na al?nm??t?r. Zira, kervanc?lar?n emniyetinden, Sultanlar mes'uld�. Sel�uklu sultanlar? da b� g�revlerini yerine getirerek, a?a??da s?ralayaca??m 96 han? in?a etmi?lerdir:
Alt?napa Han, Arg?t Han, Kuru�e?me Han, Dokuzun Derbent Han, Elikesik Han,Saru Han, Akba? Han, Dolay Han, K?z?l�ren Han, Kad?n Han, Ertoku?un Han, P?narba?? Han, �ekereksu Han, Tahtoba Han, �ardak Han, Hac? Haf?z Han, Hekim Han, Ak Han, Durak Han, Ke?ik K�pr� Han, �akall? Han, Pa?a Han, Alay Han, Aksaray-Sultan Han, Kayseri Sultan Han, A??zkara Han, Saadettin Han, ?ncir Han, Susuz Han, Horozlu Han, Karatay Han, E?ridir Han, Obruk Han, Avanos-Saru Han, Hatun Han, �?n�?nl? Han, Ishakl? Han, �ay Han, Sar? �ak?l Han, Seyyitgazi Deve Han?, E?ret Han, Zalmanda Han, �iftlik Han, Ezinepazar Han, Bor yak?n?ndaki Han, Kalolar Han, Yenicek�y Han, Kuru Han, �resin Han, Z?var?k Han, ?arapsa Han, Ortapayam Han, Evdir Han, K?r?kg�z Han, Alara Han, Ashab-? Kefh Han, Aksaray-Ak Han, Kireli Han, Okla Han, ?bibse Han, Yunuslar Han, Katranc? Han, Bardakc? Han, zincirli Han, B�?et Han, Niksar Han, Tol Han, Bulhasan Han, Mutbel Han, Ilg?n Han.

Alfret K�rte, 1896 y?l?nda yazd??? " Anatolische Skizzen " adl? eserinde, Aksaray Sultan Han i�in ?unlar? yazmaktad?r : " Kendinizi birdenbire 13 m. y�kseklikte beyaz ve gri mermerden yap?lm??, zengin s�slemesi, kusursuz kurulu?u ile Anadolu'nun b�t�n benzer portallerini �ok geride b?rakan y�ksek bir portal �n�nde buluverirsiniz, bir hay�l g�rd�?�n�z� san?rs?n?z. Avlunun arka taraf?nda, di?er bir portal, gene ayn? ihti?amla ah?rlara a�?lmaktad?r. D�nyan?n herhangi bir �lkesinde, bu ah?rlar bir katedral olabilecek de?erdedir. O zamana kadar, herhangi bir h�k�mdar?n, k�lt�r tarihi y�n�nden, ticarete b�ylesine de?er verdi?i g�r�lmemi?tir. Milletlerin k�lt�r hayat?nda, ancak k?sa bir zaman sahip olduklar? y�ksek seviyeyi Sultan Alaeddin yukar?daki s�z konusu yap?daki kusursuz g�zellik ve uygunlukta g�stermeyi bilmi?tir ".

Dokuz as?rdan beri fonksiyonlar?n? icra eden bu hanlar?n bir k?sm?, tabiat?n tahribi, yeni yollar?n a�?lmas? neticesi ya tamamen ortadan koybolup temelleri g�n�m�ze kalm??, bir k?sm? ise, eski ihti?am? ile h�l� as?rlara meydan okuyarak bu g�nlere gelinmi?tir. G�n�m�ze gelen bu Kervansaraylar da, ?ehir d???nda olmalar?, Karayollar?n?n ba?ka yerlerden ge�mesi, isk�n sahalar?na uzak olmalar? sebebiyle, restore edilse de fonsiyone edilememeleri, i�inde insan ya?amamas?ndan dolay? daima tabiat?n tahribine maruz kalmalar? sebebiyle harabeye d�n�?m�?lerdir.

Eski eser restorasyonu masrafla ve pahal? bir yat?r?md?r. Vak?f yat?r?mlar?, ileride kendisini finanse etmez ise, v�k?flar?n hay?r hizmetleri neyle yap?lacakt?r ?

Ba?bakanl?k Vak?flar Genel M�d�rl�?�, 1967 y?l?nda yeni bir ata?a kalkarak, ?ehir i�inde bulunan eski hanlara yeni fonsiyonlar vererek turizme kazand?r?lmas? �al??malar?na ba?lam??; 1974 y?l?ndan sonra �al??malar? baltalanm??, ancak, Ku?adas? �k�z Mehmet Pa?a Kervansaray?, Edirne R�stem Pa?a Kervansaray?, �e?me Kanuni Kervansaray? ve Diyarbak?r Deliller Han?'nda muvaffak olunmu?tur.
Turizm Bakanl??? ile yak?n i?birli?i sonucu Turizm Bakanl??? Yat?r?mlar Genel M�d�rl�?�'n�n maddi destekleri ile, Diyarbak?r Deliller Han?, Avanos Saru Han, Antalya- Alanya Kale Bedesteni, Alanya ?arapsa Han, �e?me Kanuni Kervansaraylar? restorasyonuna ba?lanm?? ve bir k?sm? tamamlanarak turizm sanayiine tahsis edilmi?tir.

Bug�n yap?lacak protokol t�reni ile ; 1229 tarihli Aksaray Sultan Han, Nev?ehir-�rg�p XIII. y�zy?l eseri Saru Han, 1236-1245 tarihleri aras?nda yap?lm?? Alanya ?arapsa Han, 1253/54 M. tarihli Denizli Akhan, 1239 tarihli Aksaray A?z?kara Han, 1232 tarihli Alanya- Alara Han, 1637/38 tarihli Osmanl? D�nemi yap?s? Malatya- Battalgazi Silahtar Mustafa Pa?a Han?, 1230 tarihli Denizli �ardak Han?, 1244-46 tarihli Burdur Susuz Han, 1238/39 tarihli Burdur ?ncir Han, 1219-1236 tarihli Aksaray Alay Han; Turizm Bakanl???na devredilerek, restorasyonu ger�ekle?ecek ve tarihi ?pek Yolu Turizm Bakanl???n?n destek ve te?ebb�s� ile birer turizm merkezi olacakt?r. Ancak unutulmamal? ki, Selcuklu d�nemi bu e?siz eski eserler, yurdumuzun tapu senedi h�viyetindeki tarih� miras?m?z olan kervansaraylar etraf?nda yap?lacak yeni in?aatlarla, be? y?ld?zl? otellerle donat?lacak, bu yeni yap?lar?n kafeterya, restoran market i?levleri eski eserlere verilecektir.

Bat?da bunun numuneleri �ok fazlad?r. Ancak bu yat?r?mlar elbetteki �ok pahal? oldu?u malumlar?d?r. D�viz girdisi ile bu yat?r?mlar?n k?sa s�rede kendilerini amorti ederek, �evreyi canland?raca??, dolay?s?yla esnafa da kazan� sa?l?yaca?? bilinen bir ger�ektir.
Ekonominin kuvvetli oldu?u d�nemlerde, k�lt�r ve sanayile?me zirveye �?kar, k�lt�rs�z bir kalk?nma da d�?�n�lemez. Y?llard?r deniz k?y?lar?na yap?lan yat?r?mlar, art?k Anadolu i�lerne kaymal?, da? ve yayla turizmi canlanmal?d?r. T�rk mill� k�lt�r�nde deniz k�lt�r� yoktur ama, yayla k�lt�r� olduk�a zengindir. Bu zenginli?i Kervansaraylar?m?z?n turizme a�?lmas? ile daha da artt?rmak yolunday?z. Ba?bakanl?k Vak?flar Genel M�d�rl�?� 1993 senesini at?l?mlar y?l? olarak ilan etmi? olup, her alanda Mega projeler �retmek arzu ve �abas? i�indedir. ?lk somut proje ?imdi huzurlar?n?zla Turizm Bakanl??? ile m�?tereken ortaya konmaktad?r.
T�rene te?riflerinizden dolay? ?�kranlar?m? arzeder, memleket ve milletimize hay?rl?- u?urlu olmas?n? diler sayg?lar sunar?m.
Yayınlandığı Yer: www.sadibayram.com, vakıfbank. toplantı salonu ,1992
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •