TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Ahlat Vakıfları
TÜRK KÜLTÜRÜ, AHLAT ve AHLAT VAKIFLARI
IV. Ahlat Kültür Haftası Semineri, 22 Ağustos 1994 bildiri olarak sunulmuş, aynı yıl Ankara Monalisa Matbaası, s. 123-146.'da yayımlanmıştır
Sadi BAYRAM

Türk Kültür tarihimizde Ahlat şehrinin önemi büyüktür. Sultan Alp Arslan, Malazgirt ovasına Ahlat'tan hareket etmiş, Anadolu'yu ikinci defa ve ebediyyen Türk milletine kazandırmıştır.
Niye ikinci defa diye gençler arasında bir sual ortaya çıkarsa, peşinen cevaplandırmak isterim. Mukaddes kitaplara, efsanelere, bazı dil bulgularına ve bazı arkeolojik tabletlere göre Proto-Türkler'in ilk vatanı Güney Doğu Anadolu'dur. Bunun hakkında da iki kitap yayınlanmıştır (1).

Ahlat şehri; milli kültürümüzün bir mihenk taşıdır. Niye denirse, Açık Hava Müzesi niteliğindeki Ahlat Mezarlığı ortadadır, Sayın Karamağaralı Ailesi, benim bildiğim 1966 yılından beri hâlâ üzerinde çalışırlar ve Türk Sanatı ile ilgili çeşitli kongre ve seminerlerde konunun ehemmiyetini dile getirirler. Sayın Beyhan Karamağaralı Ahlat Mezarlığında 20 sanatkâr ismi tesbit etmiştir. Kitabı da 1972 yılında basılmıştır (2). Ahlat Künbetlerini hepimiz okumuş, kritiklerini, Anadolu'daki diğer numunelerle karşılaştırmasını yapmışızdır (3). Ve nihayet, Ahlatlı minber ustalarının eşsiz eserlerini (4), Türk kültürünün tapu senedi hüviyetindeki eserlerini görmüş, makalalerimizde kullanmışızdır. Acaba, XX.yüzyıla ulaşamadığından, yanıp-yıkıldığı için bugün bizim bilemediğimiz Ahlatlı san'atkârların ne kadar eserleri vardı ? Mimari ve ahşabın yanında , hat,tezhip, maden,cam, seramik, çini, ve benzeri zenaatkâr ustaların durumu ve eserleri varmıydı ? Nerede ? Hiç birimizin bu soruya cevap veremeyeceği açıktır.
O halde Anadolu Selçuklu, Beylik ve Osmanlı Dönemi Türk sanatına, Ahlat'ın katkısı, Ahlatlı ustaların emek ve tesirleri tartışılamaz.
Diğer taraftan Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi'nde bulunan Ahlatla ilğili kayıtları gözden geçirir isek, hüsranla karşılaşırız. Zira, Selçuklu devri vakfiyeleri ve o meşhur eserlerin vakfiyeleri maalesef yoktur. 900 yıldan bu yana günümüze bu kayıtlar ulaşabilir mi ? Mahkemelerde bulunan 10 yıllık kayıtlar bile arşivlerden zor çıkıyor... Aslında, bütün Anadolu'daki Selçuklu vakıf kayıtları 65-70'i geçmemektedir (5). Padişah , Sadrazam ve vezir vakıflarına ait kayıtlar Hazine tarafından tutuluyordu. 1826 yılından yani, Evkaf-ı Hümayun'un teşekkül tarihinden itibaren Anadolu'daki vakıf kayıtları Başkentte toplanmaya başlandı. Elbette atlanan, elimden alınır düşüncesi ile kaydettirilmeyen vakıflar ekseriyettedir. Zamanın tahriplerini de unutmamak gerekir.
Vakıf kayıtları incelendiğinde:
1. 1967 numaralı defterin 157. sayfası ile 588 numaralı defterin 241 sıra 210 sayfasında : 17 Zilhicce 733 H/1333 M.tarihli Abdülmelik ibni Şeyh Ramazan'ın Cami ve Zaviye vakfı ( Liz'e bağlı Kesir'de) bulunmaktadır. Aynı vakfa ilave olarak Abri Köyü'nde Şeyh Abdülmelik'e teberruken 810 H./1408 M. tarihli zaviye vakfı; 823 H/1420 M. tarihli Pir Hüseyin zeyl vakfı kayıtlıdır ( Belge.1).
2.Ahlat Kazası Şeyh Hamza Dergâhı Vakfı 200 numaralı şahsiyet defterinin 768 sırasında kayıtlıdır. Şeyh Hamza Tekkesine Hınıs Kazası Handeni Köyü Taâmiye (6) harcamaları için vakfedilmiştir. 1293 H. / 1876 tarihinde zaviyedar tayini ile ilgili kayıt da bulunmaktadır (Belge.2).
3.488 numaralı defterin 474 sayfa 460 sırasında siyakat yazısı ile Ahlat Kırklar Zaviyesi Vakfına evladı vakıftan Hüseyin'i ilk kayıtlı zaviyedar tayini bulunmaktadır. Onun ölümü ile 18 Safer 1131 H./1718 M.'de Mahmud ibni Abdi Zaviyadar olarak tayin edilmiş, bundan sonra kayıtlı dört görev değişikliği olup en son zâviyedar 1165 H./1751 M. tarihinde görev aldığı kayıtlıdır ( Belge.3).

4.582 numaralı defterin 66 sahife 39 sırası ile 1967 numaralı defterin 6. sayfasında kayıtlı 853 H./1449 M. tarihli Keşan Livası Emiri Keşanlı Hasan Bey ibni Budak vakfının vakfiyesi bulunmaktadır . Tatvan ilçesinde vakıf arazileri bulunmaktadır.

5.488 numaralı defterin 228 sırasında ; Bandevi Zaviyesi Vakfı'na Evlad-ı vakıftan Mahmud'un zaviyedar ve mütevelli tayini ile ilgili kayıt vardır. 1139 H. /1726 M. tarihinde bir değişiklik yapılmış, Mahmud'un ölümü ile yerine Şeyh İbrahim tayin edilmiştir. 1143 H./1730 M. tarihinde beratı yenilenmiştir. Bu kabil üç adet daha görev değişikliği kayıtlıdır. En son görev değişikliği 1223 H./ 1808 M. tarihinde yapılmıştır.

6. 489 numaralı defterin 74 sayfa 599 sırasında ; Hacı Hüseyin Ensari Harrani Zaviyesi Vakfı kayıtlıdır. 1143 H./1730 tarihinde Evladı Vâkıftan Şeyh Veli bin Hüseyin'in zaviyedar ve mütevelli tayini ile ilgili işlem kaydı bulunmaktadır ( Belge.4).

7. Diyarbakır Valisi İskender Paşa'nın 973 H./ 1565 M. Tarihli vakfiyesinde ; Yavuz Sultan Selim'in başlattığı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın tamamlattığı Ahlat Osmanlı Kalesi içinde bulunan Camii ve medresesi bulunmaktadır. Buna ait kayıt; 581 numaralı defterin 170 sayfa 185 sırasında arapca, 1766 numaralı defterde ise türkçe vakfiyesinde " Van'da cami ve medrese " adı ile zikredilmektedir.

Görüldüğü gibi vakfiye adedi çok azdır. Ancak; Abide Dairesi Başkanlığı'nda Ahlat'ta tescilli 3 cami 11 türbe mevcuttur. Meslektaşlarımın konuları olduğu için onlara burada girmiyorum.

Canlıların bir ömrü olduğu gibi şehirlerin de bir talihi vardır. Ahlat, Büyük Selçuklu Devri'nde , Anadolu Selçukluları Döneminde Türk Kültürüne yön vermiş, mihenk taşı olmuştur. Osmanlı Döneminde ise, Başkente uzaklığı, İran sınırına yakın oluşu, işlek karayolu güzergâhında olmayışı,ekonomisi gelişmiş yeni şehirlerin ortaya çıkması, deprem, salgın hastalık, istilâlar, zengin olanların daha iyi şehirlere göç etmesi ve sayamadığımız diğer sebeblerle Ahlat, eski şaşalı önemini kaybetmiş ve bu günkü duruma düşmüştür.
O halde şimdi, maziden aldığımız güçle, zamanın ekonomik şartlarına uyarak, milli benliğimizi de muhafaza ederek , Ahlat şehrini AÇIK HAVA MÜZESİ ilân ederek şehri korumalıyız. Baston imâli ile Devrek'le yarışmalıyız. Bu şekilde Ahlat ismini dünyanın dört bir yanına duyurmalı ve Van Gölü'nün eşşiz güzelliğini turizme açmalıyız. Yeni anlaşılan ve atlı kültür medeniyetine sahip milletimiz için Yayla turizminin yanında Van Gölü'nün sodalı, temiz-berrak, serin sularında, tatil yapmanın keyfini kamo oyuna duyurmalı ve tanıtmalıyız. Burada bir Turizm ve Otelcilik Meslek Okulu açılmasın yararı ise, yöreye iç turizmi tanıtması, sevdirmesi, esnafın ve halkın da bundan geniş ölçüde yararlanmasının anlatılması şeklinde düşünülebilir.
------------------
1.Sadi Bayram; Kaynaklara Göre Güney-Doğu Anadolu'da Proto-Türk İzleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1990.
2.Beyhan Karamağaralı; Ahlat Mezartaşları, Selçuklu Tarih ve
Medeniyeti Enstitüsü Yayınları, Güven Matbaası, Ankara 1972; Beyhan Karamağaralı,Ahlat Mezartaşları, Önasya, C.5, S.59-60, Temmuz-Ağostos 1970, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.5-6.;Beyhan Karamağaralı, Ahlat
Anıtları, Ahlat ve Kültürel Mirasımızın KOrunması, Ahlat Kültür Vakfı
Yayınları, Anlara 1992, s.51-84.; Halûk Karamağaralı, Ahlat'da Bulunan Tümülüs Tarzındaki Türk Mezarları, Önasya, C.5, S.59 60, Temmuz-Ağustos 1970, s.7-8. ; Halûk Karamağaralı,Ahlat'ın Kültür Tarihimizdeki Yeri ve Önemi, Ahlat ve Kültürel Mirasımızın Korunması, Ahlat Kültür Vakfı Yayınları, Ankara 1992, s.21-31. Abdurrahim Şerif Beygu, Ahlat Kitâbeleri, İstanbul, 1932.
3.Yılmaz Önge,Ahlat Emir Bayındır Kümbeti ve Mescidi, Önasya, C.5, S.59-60, Temmuz - Ağustos 1970, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.9-10. ; Orhan Cezmi Tuncer, Bitlis-Ahlat Hasan Padişah Kümbeti Onarımı, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, S.1, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Pan Matbaası, Ankara, 1974, s.47-68.; Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri 1, Güven Matbaası, Ankara-1986, s.68-95.
4.Yılmaz Önge; Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'ndaki Usta ve Sanatkâr Kitâbeleri, Divriği Ulu Camii ve Darşşifası'nın Yapılışının 750.Yılı Hatıra Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Emel Matbaası Ankara 1979, s.51-53.
5. Mehmet Altay Köymen; Selçuklu Kaynakları Olarak Vakfiyeler, Second Pre ottoman and ottoman Symposium, 24-26September, 1974 Napoli, Bildiriler, 1976, s.153-163. Sayın Köymen'in verdiği bilgiye göre bu sayı 59'dur. Son senelerde bulunan vakfiyelerle bu sayının 65-70'e ulaştığı sanılmaktadır.

Eki:4 Adet Belge. -------------------------------------------------------------------SON
Yayınlandığı Yer: IV: Ahlat Haftası ,22..08.1994
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •