TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARIMIZIN KORUNMASI VE YASA DIŞI TRAFİĞİNİN ÖNLENMESİ
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARIMIZIN KORUNMASI VE YASA DIŞI TRAFİĞİNİN ÖNLENMESİ

Geney Kurmay başkanlığı Askeri Müzede 16.09.1998 tarihinde yapılan Sempozyum'da bildiri olarak sunulmuş ve 1999, s. 80-84 de yayımlanmıştır.


Sadi BAYRAM

Milli kültürümüzün eşsiz örnekleri bilindiği gibi müzelerimizde sergilenmekte, yerli ve yabancı turistler tarafından gezilmekte, dolayısıyla eski kültür ve medeniyetler hakkında halk bilgilenmekte, dolayısyla da vatandaşlar san'atsal yoldan eğitilmektedir. Yani müzelerimiz, aslında bir açık öğretim okuludur.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, batı kültürü ile tanıştıktan sonra 1845'lerde ülkemizde müzeciliğe önem verilmeye başlanmış, takribi 120 yıl sonra 1960'lı yılların sonunda müzelerimiz çoğalmaya başlamıştır.

Müzelerimize teşhir malzemesi nereden gelir dersek; devlet'ten, vakıflardan ve halkımızdan, diyerek müzelik eşyanın temini için ancak üç yol gösterebiliyoruz. Nadir olarak yurt dışından da kaçanları geri getirmeye başladık.

Devletin elinde bulunan müzelik malzemeler, müzeler veya müze depolarında yerlerini alarak kayıtlara geçirildi. Bilgisayarlara henüz girmese de... O da girecek inşallah !

Geriye vakıflar ile halk kaldı. Bir de 1985'li yıllarda enflasyondan haddinden fazla kâr sağlayan tüccar ve sanayicilerimiz Avrupa modasına uyarak, yatırımları ile eski eser kolleksiyonculuğuna yöneldiler, bu vesile ile büyük bir hamle yapan ( yıllarca eskici dediğimiz ) antika eşya pazarlamacılığı yapan koleksiyoncular elinde...

Mesleki kariyerlerimizi bir tarafa bırakalım, bazı milli mes'elelerimizi, herhangi bir meslek birliğine dayanmadan, tarafsız olarak olaylara bakalım meslektaşlar, öğretim üyeleri ve görevlileri, bürokratlar, antikacılar....

Eğri oturalım, doğru konuşalım ! Gerçeklere inelim ve problemlerimizi elbirliği ile çözümlemeye çalışalım, son treni de kaçırmayalım.

Geçtiğimiz 20 yıl içinde Türk-İslâm kültür ve medeniyetine ait etnografik eserler, dolar karşısında eriyen Türk lirasına göre büyük paralar karşılığında müzayedelerde satılması neticesinde; cami, türbe, kütüphane ve depolardan eski eser Kur'an-ı Kerim, halı-kilim, ahşap, çini, şamdan, alem v.b. eserlerin hırsızlığı maalesef artmış bulunmaktadır. Bu durum eski tarihlerde de vardı ama bu kadar fazla boyutlu değildi . Şimdi Müzelerden bile çalınıyor ...

1993 yılında 17, 1994'de 28, 1995'de 32, 1996'da 50, 1997'de 92 adet kaçakcı Jandarma tarafından yakalanmıştır. Görüldüğü gibi senelere göre sayı artmaktadır. Bunları mümkün olduğu kadar azaltmaya elbirliği ile çaba göstermeliyiz. Ayrıca eserlerin bulunduğu mekânların, eserin cinsine göre nem, ısı ve ışık şiddetinin otomatik ayarlanması veya fotosel ışıklandımaya gidilmesi, Batıda olduğu gibi daha faydalıdır. Ancak Maliye Bakanlığının müzelerimize gerekli ödenekleri tahsisine bağlıdır.

Müzelerde gerekli sayıda sanat tarihci ve konservatör mevcut değildir. Özel müzelerin denetimi hakkındaki yönetmelikte, müze açılabilmasi için konservasyon merkezlerinin bulunması şartı olduğu halde, 180'e yakın müzesi bulunan Kültür Bakanlığı müzelerinde konservasyon merkezi olan müze sayısı 10'u geçmemektedir.

Bazı Fakültelerimizde konservasyon bölümleri açılmasına rağmen, mezun olanların nasıl iş bulacakları merak konususdur. Bu bölümler kurulurken YÖK'e nası gerekçeler gösterildiği, tatbikatta ise bunların maalesef gerçekleşmediği hepimizin malûmlarıdır. Konservatöre bu ilkede ihtiyaç çoktur.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde görevli sanat Tarihci kadrosu 12'yi geçmemektedir.En az 30 sanat tarihciye ihtiyaç vardır. Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairelerinden yeteri kadar sanat tarihci personel kadrosu alamamaktayız ! Sırası gelmişken sanat tarihci-arkeolog arasındaki teknik personel münakaşasının sona erdirilmesi ve kırgınlıkların ortadan kaldırılması gereğine inanıyorum.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 7 Mayıs 1997 tarihinde Taşınır Kültür Varlıklarının Yasa Dışı Trafiği konusunda Kültür Bakanlığı, İnterpol, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerinin katılımı , öğretim üyeleri ile, bir seminer yaparak, hırsızlığın önlenebilmesi için çareler aranmış ve seminer sonucu ilgili kurum ve kuruluşlara 20.5.1997 tarihinde iletilmiş, Şubat ve Mart 1998 aylarında Kültür Bakanlığı ile müzelik eser, Vakıflar Genel Müdürlüğü elinde bulunan eski eserlerin Kültür Bakanlığına devrine dair 4 toplantı yapılmasına rağmen, henüz toplantı sonuçları konusundaki mutabakatları Kültür Bakanlığımızdan maalesef gelmemiştir.
Eskiden vakıf menşeli bir eser yakalandığında, Vakıflar Genel Müdürlüğüne hiç haber verilmiyor, Kültür Bakanlığına bağlı müzelerinin verdiği raporlara göre işlemler yürütülüyordu. Şimdi ise memnuniyetle ifade edelim ki, İçişleri Bakanlığının emri ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtına bir genelge yaparak Vakıflara haber vermekte, vakıfların raporuna göre işlem yapmaktadır.
Evet, taşrada bulunan eserlerimizin envanterleri tam değil, eksik. Hırsızlığı önlemek için, evvelâ tedbirler alalım. Kültür Bakanlığına yaptığımız teklif:
1. Bütün Türkiye'deki kültür varlıklarımızın fotoğraflı envanterini, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak, mahalli müzelerde bulunan meslektaşlarımız vasıtası ile sür'atle yapalım, çalınan eseri de fotoğraflı envanter ile İnterpol'e bildirebilelim.
2.Taşınabilir antik değere haiz müzelik eserleri acilen, müştereken, mahalli müzelere aktaralım.

3.Minber, kapı gibi ahşap eski eserlerin imitasyonları Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılıp, asılları yerinden sökülerek mahalli müzelerde sergilensin, imitasyonları camilere takılsın İmitasyon kunusunda uzman bir milletiz, bazı imitasyon eserleri asıl gibi gösterenleri duyduk...
4.Her üç ayda bir ilgili kuruluşlar kaçakcılığın ve hırsızlığın önlenebilmesi için alınacak tedbirleri görüşecek bir kurul oluşturulsun !...

Diğer taraftan halkın elinde bulunan eski eserlerin menşe belgeleri için bir senelik bir süre tanınsın. Mahalli müzeler tarafından menşe belgeleri düzenlensin. Eser el değiştirdiğnde yeni sahibinin adı menşe belgesi olan eserin bir nev'i pasaportuna işlensin. Kolleksiyonerler ve antika satıcıları da bu hususa uyma zorunluluğu getirilsin. Vatandaş da menşe belgesi sayesinde, gönül rahatlığı ile antikacılardan alış-verişini yapsın.
Yurdunu seven herkesin, bu konuya karşı gelmeyeceğini zannediyorum. Aslında 18 Mayıs 1998 tarih ve 23.346 sayılı Resmi Gazete'de Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan " Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " te sadece Koleksiyonerler zikredilmektedir. Taşınır Kültür Varlığı bulunduran herkesin bu yönetmeliğe uyması, uymayanlara ağır cezai müeyyide getirilmesi için, Kültür Bakanlığının acilen harekete geçmesi gereklidir. Eğer eser, yasa dışı yollarla temin edilmemişse hiç kimseye zararı olmadığı gibi faydaları da oldukça fazladır.

Ancak şu hususu hemen belirtmeliyim ki; Antik eser ticareti ile uğraşanlar bu hususun kendi menfaatlerine olduğu bilindiği halde karşı çıkmakta, ve 5 Haziran 1998 tarihinde Kültür Bakanlığında yapılan " Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Bu Ticarete Ait İşyerleri ile Depoların Denetimi Hakkındaki Yönetmeliğin Kaldırılması ve Taşınır Kültür Varlığı Ticareti ve Müzayedeyesi Hakkında Yönetmelik Tasarısı " incelenmesi esnasındaki bir toplantıda bir temsilcinin, Sayın Kültür Müsteşarımıza hitâben :

- 18 Mayıs 1998 tarihli Yönetmeliğinize uymuyorum, uygulamayacağım, ne yaparsanız yapınız, istediğiniz cezayı verin.
-
Ben bir gün içerisinde Topkapı Sarayı Müzesi önüne bir günde 7 tır kamyonu dayarım, teşkilâtınız nasıl bir günde 7 tır dolusu eşyaya menşe belgesi düzenleyebilir ! Bu mümkün değil, Yönetmeliği uygulamanız da mümkün değil !...
dediğini unutamıyorum !

Yasalar halkın uyulması için yapılır, müeyyideleri vardır. Yönetmeliklerde ise maalesef müeyyideye dair hiç bir hüküm bulunmammaktadır. Çıkarılacak Yönetmeliklerde bu hususun dikkate alınması gerekir. Hukuki olarak yönetmeliklerde ceza-i madde konulamıyorsa, kanun maddesi konuyu çözümler...

Hiç kimse Devletten büyük değildir, olamaz.Kanun ve mevzuata karşı kerkesin boynu kıldan incedir.
Şunu da hemen belirtmenin yararlı olacağını sanıyorum. Antik eser ticareti ile meşgul olanlar, 7 tır dolusu eseri müze kapısına dayayıncaya kadar, sanat tarihci binlerce genç işsiz gezmektedir. Koleksiyonerler ve antik eser ticareti ile meşgul olan müesseseler, kişiler; bünyelerinde yeteri kadar sanat tarihci istihdam eder, Menşe belgesini hazırlar. Müze yetkilileri de kontrol ve tasdik ederek konuyu çözümler. Dolayısı ile hem işsize iş bulunur, ekonomiye katkı sağlanır, hem de çok kazanan antikacılarımız yanında yetişen sanat tarihcilerimiz alaylıdan yavaş yavaş mektepliye döner, zannederim.
Seminer üyeleri, bu öneriye katılıyor musunuz !... Herşeyi devletten beklemeyelim. Biz de Devletimize omuz verelim. Bu Devleti çökertirsek, zaafa uğratırsak, hepimiz altında kalırız.
Merdiveni dikine dayamayalım, geçerli mevzuat dahilinde konuları çözümleme yoluna gidelim.
07.09.1998
Sadi BAYRAM

-----------------------------------O----------------------------------

Yayınlandığı Yer: Genel Kurmay Ba�kanlığı, Askeri Müze ,16.09.1998
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •