TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
SELÇUK-NAME

SELÇUK-NAME

Ahmed bin Mahmud ( Çeviren: Erdoğan Merçil )

(Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul-1977, Eserin ilk sayfalarının scan edilmiş şekli , eser 182 sayfadır.)

Ahbar-ı Devlet-l AI-ı Selçuk: Imam Sadreddin Ebu'l- Hasan Ali b. Nasır Zübdetü't - Tevarih adlı kitabında ve sair tarih yazarları tarih kitablarında Selçuk'un ahvalini bu vech ile zikr ettiler. Eski zamanlarda Hitay ve Çin'de bir şah ve 'Türkler içinde bir padişah vardı. Kötü huylu ve adı Yabgu idi. O pAdişihın bir ser-askeri var idi, pehlivanlıkda şöhreti her tarafa yayılmış olup, adı Dokak idi. Dökak demek türkçede "demirden yay" demektir. O gayet bahadır ve güç işlere k8.dir olup, pehlivanlardan ona galib olur ve üstün gelir kimse olmadığı için Dokak derlerdi. Bu Emir Dokak gayet akıllı ve tedbir ve reyindek8.mil, sözü geçen ve fikrinde doğru kimse idi. O sebebden Yabgu işlerin ida.resini Dckak'ın eline vermiş ve kendisi boş kalmış olup, Dokak'ın zamanında huzUra ermişti. Bütün askerler Dokak'ın idaresinde, istediğin eder ve askeri her nereye di~ lerse alır giderdi. Yine memlekette Yabgu görünüş te hakim ve Dokak bütün husı1sda Yabgu'nun alanı vereni idi. Bir gün Yabgu dinsizliği, inadı ve fesadı gereğince İslam halkı ile ceng ve harbi murad edinip, Müslüman ülkeleri ve Allah'ın birliğine inanan askerler üzerine sefer ve K8.fir yerinden ısIam diyarına geçmeğe kasd edip, bu husus için Dokak ile müni:-.ara ve mÜş8.vere edip, göriişdü. Meğer tevfik-i ilahi erişip, D~kak'ın kalbi iman nfıru ile colmuş, İsıma gelip, doğru yolu bulmuştu. Yabgu'nun bu sözünü işidip, kasdını birnce, makul ve geçerli sözler ile onu önlemeğe çalıştı. Dokak her ne denli «etme» dedi ise de, önlemek kabil olmadı-, çare olup bu husiisda Yabgu Dokak'ın sözüne boyun eğmedi. Nihayet Dokak'a din gayreti galebe edip, büyüklük ve 'kin ile Yabgu'nun yüzüne bir tabanca (tokat) vurdu ki, aklı başından gid'p, az kaldı helik ola. Hemen bu hali göriip, Yabgu'nun etrafınch olan emir ve sipahi Dokak'a hücUm ve gazabıarı ateş üzerine atdılar. Her taraftan keskin kılıçlar:nı (ekip, havale kıldılar ve bu kasd ile ki, Dokak'ı orada yok edeler. Dokak niçe oınun gibi sıkılcımdan (sıkıştırma. tazyik) kurtulmuş ve niçe tehlikeli işlerden halas olmuş k'mse idi. Gine orada bir niçesin yaralayıp ve bir niçesin parçalayıp, korkmadan ve ziyan ve zararsız çıkıp gitdi. Hemen evine varıp, kendisine tabi beyler ve askerleri bir yere toplayıp, geçen hali ve dedikoduyu bunlara beyan ve doğru fikir ı:e ise açıkladı. Onlar Dokak'ın sözünü dinleyip ve maCE:rayı anladıktan sonra «Cürnlem'zin fikri, senin fikrine mutabık ve hepimi~, sana uygunlli, emrin geçerli ve hükmün bedenimizdekan gibi sar:dir, sen buyur biz edelim, nereye gider m ?» dediler. Bunlar bu ittifakda iken. diğer taraftan Yabgu'yu divanbineden götürüp, sarayına alıgit.:liler, b~ra', yatarak aklı başına gelip, Dokak'ı sordu. Dokak'ın gayretim ve beyler ile ittifak edip, cümle ona itaat ettiklerini bildirdiler, Yabgu bunu işidip, Do:kak'dan korkuya düşdü. Sonra zariiri dost görünmek için kalkıp ona varıp, Dokak ile banşdı ve geçen ݧden pişmanlık duyup, sevgi gösterip, görii§dü. Dokak ca Yabgu'ya geçen. işden dolayı özür dileyip, «Benim mur8d'm padişahın devletin'n ve saltanatının devamıdır. Bu etdiğim iş ve küst8lıane hareket pidişahı sakındığımdandır» deyip birbirlerine yalandan sevgi gösterdiler. Bu hal üzerine bir zaman geçip, Yabgu'nun gönlünde Dokak kini saklı Ve kararlaşını:;idi. Dokak dünyadan. geçip, abrete göçdü. Selçuk' adında bir oğlu kaldı.
Selçuk Dokak'dan bin defa daha bilgili, uzak görüşlü ve muktedir bir yiğit idi. Rey ve tedbirde Dokak derecesinde ve aldığı tedbirin çoğu kaza. ve kadere uygundu, İyi ahlak ve huy ile tam bir şöhret bulmuşdu. Yabgu askerinin büyüğü ve küçüğü kendiliğ'nden sevgi gösterip, emrine b<:>yun eğınişti, O sebebden Yabgu zarurl atası yerine onu ser-asker edip, bütün beyleri emrine itaat etti, sübaşı diye ad verip, rütbesini atasından üstün tutdu. Türkçede süb:ışı, sultanın başkumandam ve padişahların kumandanı demektir. Selçuk bu mertebeyi bulduktan sonra günden g-üne derecesi yükseldi. Bu şekilde Selçuksuz bir iş bitmez ve onun emri olmadan kim'Ce adımını atmaz:dı. Meğer Yabgu'nun bir' avratı varQı, gayetde akıllı ve son derece olgundu. Daima Yabgu'ya «Bu senin iş, iş değil; hareketin hareket de~ildir. Getirdin bir dö.c:.man oğlu düşmanı memlekete hakim ve bütün işlerin üzerine geçird'n. 'Seçm~ hakkım eline verip, bütün ülkende sel8lıiyet sahibi kıldın, bütün

asker onun eline bakar, her birisi senden ise de, ondan artuk (fa-Ja) korkar. Haberin yok kendi elin ile mülkünü fesada ve devletini düşmana verdin. Bu işler ile saltanatına ihtilal ve kudretine son gelmesi yakınmr. Selçuk asker ile ittifak edip, seni yerinden ayıra, memlekete s3.hib olup, tahtına geçe otura. Bilmezrk ile sen kendi elin ile kendini öldürüp, evini yerle bir ediyorSun. Şimdi sana sözün 'doğrusunu ve kusurunu hep dedim. Bu fitnenin ortadan kaldınlması. için sana gerekli ve uygun olan, ne eylersen eyleyip, Selçuk'u yok etmeğe ~k gayret gösterip, bu hus'Qsda gerçekten çalışmalısın. Net'cede senden saltanatın uzakla.~mayıp, devletin karar ide, Bu şekilde devletinin sona ermeE.ini ve saltanatının yıkılmasım önlemiş oJursun.»dedi. Nihayet bu sözler Yabgu'nun canına te'sir ed'p, Yabgu'nun ileri gelenlerinden Selçuk'un dostu olan bir hidim durumu öğrenip, ansızın Selçuk'a bir hile düzenlenir diye, Yabgu'nun gönlündekini Selçuk'a bildirdi. Selçuk durumu öğrendiği zaman evvelden de Yabgu'nun yamnda durmakdan usanmıştı.. Bu kerre de onun niyetini işidince, hemen ülk3yi terk etmeğe karar verdi. Sonra kend'sinin kabile ve aşiretleri ve e~r ve askerlerini toplayıp «Biz bir alay İslam topluluğunun bir dinsiz Ka.fire ve inatçı serda.ra h'zmet etmesi iman gayreti değildir. Bilhaı:sa bize böyle hile yapmak fikr'nde olan ve oyun etmek niyetinde bulunanlara karşı bu diyardan başımızı alıp gideriz, vanp bir köşede kendimize bir yer ediniriz, başımıza müstakil ve halimize razı olup, otururuz. Korkuyu ortadan götürürüz» dedi. Bütün orada bulunanlar «Gücümüz yetd'kçe her birimiz sana itaat üzerineyiz. Buyur ne istersen edelim, nereye gitmeli ise gidelim.» dediler. Sonra Selçuk kendisine tabi olan Müslümanlar, beyler ve askerlerden pehliv&n1ar ve bütün gereçler, mallar, hayvanlar ve .öker ve hadım ağaları ile göç edip, Yabgu'nun memleketi ucundan Cend2) taraflarını seçip, orada durdular. O taraflarda olan bütün Kifir ammerinden kimini katl ve kimini esir etdiler. Mahsulleri ele geçirip, yurt tutup, o taraflarda yerleştiler. Yabgu dahi Selçuk'dan ifade edilemeyecek şekilde korkmU§du. Bu şekilde kurtulduğuna rbı olup. boyun 'eğdi. Selçuk'a taarruz etmeyip, savaşma~,. Selçuk o diyarda çok yıllar durdu, yüz yıl ömür sürdü. Tesadüf bir gece Hiyasında ateşe işediğini ve bu 'teşin kıvılcımımn batıya ve doğuya yayılıp gitdiğini gördü. Sonra Selçuk bir riiya tabircisi getirip, r Y9.sım anlattı. O rüya tabircisi yorumlayıp, cSenin evladın padişahlar olacaklar, doğuya ve batıya hükm kılacaklar» dedi. Bundan sonra Selçuk Cend'de vefat etdi ve dünyasım değişip, ,ahirete gitdi. Uçoğlu kaldı 3): Emir Mika'il, Emir Musa ve Emir Yabgu Arslan ki, bra'il demek ile anılmış ve o isim ile meşhur idi.
Selçuk'un bu üç oğlu Maveraünnehr'de Ntir-ı Buhara demekle a.mlan ve m~şhur mevzide sakin. ler ve orada yurt tutmuşlardı. O zaman Sultan Mah. mud b. SebuktegiIl zam8.nı 4) ve onun saltanat devriidi. Emir Mika'il, Sultan Mahmud'a hizmet ederdi5) ve onun çerisinin (askerinin) ileri gelenlerinden' birisiydi. O tarihde Buhara'nın, adına Kadır Haıı6)derler, ünvan sahibi bir beyi vardı. Sonra halk ge. lip, Selçuk'un evladından Kadır Han'a Şikayetçi ol. dular ve haklannda niçe türlü olmaz sözler, söyledier. Kadır HAn dahi halkı gözeterek, Sultan Mahmud'a bu şikayeti h'kaye eder mektub gönderdi. Sultan Mahmud da Kadır Han'ın hatırını sayıp, halkdan bu zulmü gidermek için Ceyhun suyunu geçip, Maveraünnehr'e vardı ve Selçuk'un çocuklarım getirip, durumu sordu. Selçuk'un çocuklarından kendisinin hizmetinde olan Emir Mika'il'e «Bir daha bu diyarda durmayın, halk sizden incinmesin. Ayrıca Kadir Han'ın hatırını da kırmayın. Bütün mallarımz, gereçleriniz ve kabileniz ile bu ülkeden göçün, Ceyhun suyunun öte tarafına geçin. Horasan'da sakin olun ve o yerlerde yurt tutun» dedi. Emir Mika'il bu teklife nza. göstermeyip, mücadeleye ve savaşa başladı., tyilikle razı olmayınca, Sultan Mahmud emr etti, her birini tutup, ellerini bağladılar. Bütün kabileyi bir yerde topladılar ve o ülkeden sürüp, gözlerinden yaşlar akarak Cayhun'u geçirip, Horasan'a göç pttirdiler. Selçuk ailesi Horasan'a geçtiği zaman, Sultan Mahmud'un çok acımasız ve merhamets'z bir h8.cibi vardı. Ancak adı Arslan7) olan bu hacib; uzak görüşlü, yerinde tedbir alan ve olayları inceden inceye araştıran dikkatli bir kimse idi. Sultan Mahmud'a P8.dişahım, gerçi bu tAifeyi Horasan'a geçirdiniz, fakat iyi em'r vermediniz. Bunlardan sizin saltanatımza ziva.n ve Horasan ülkesine zarar olmak ihtimali vardır. Çünkü bunlar bir alay tenbel, hile.kar, savaş için yetiştirilmiş, fitneci, kuvvet ve kudret !'lahibi bahadırlardır ve ellerinden çok nesne gelir, çok işe kadirlerdir. Şimdi yapılması gerekli olan; bunlar az iken ortadan yok edip, fitneler. nden ve dertlerinden kurtulmakdır» dedi. Sultan Mahmud Hacib Arslan'ın sözünü işidip, ona çok incindi ve öfke ile «Sen taş kalbli ve haksızlığa meyl etmiş bir kimsesin. Bir alay iman etmiş topluluğun ve bir bölük Müslüman'ın şer'an öldürülmeleri gerek olur. Öldürülmeye gerekli suçlan yok iken ne diye bunca kan akıdıp, zulüm edeyim. Bir daha bana buncılayın (bunun gibi) söz söyleme ve bu akla uygun işi bozma.» dedi, Kakıdı (kımı) ve hAcibın ü,:erine şakıdı (parladı). Sultan emr etti, Ceyhun'u geçdikten sonra her birinin bağlanm. çözüp, serbest bırakiılar. Senra M kail'i getirip, ikramlarda bulundu ve bil 'at g~ydirdi. Selçuk oğullan'nın serbest olduklan, korku, zarar ve ziyandan kurtulduklan sırada. Sultan Mahmud tarafından Honsan'ı idare eden Ebu Shel denilen bir bey vardı S) . Emir Mika'il, Ebıi Sehl'e yaklaşmak için hediye olarak üç at, on bubti deve ve üçyüz koyun gönderdi. Kendisi dahi onunla buluşup, konuşup görüşmeden sonra «Bize Horasan'da bir yer ihsan olmağa imkan var mıdır'? Orada kabilemiz ile yurt tutardık» dedi. Horasan Beyi Ebu Sehl «Dandanakan'da9) yerleşmenize imkan vardır, orada oturun.» dedi. Sonra Selçuklular oora-da konup, ol ülkede sakin oldılar ve bir zaman bu hal üzerine kaldılar. Sultan Mahmud bunlan. Horasan'a getirdiğine pişman olup, bunlardan daima korkmakda idi. Nihayet Ebu'l-Kasım Sultan Mahmud b. Sebuktegin hicretin 422. yılı Rebi'ü'l-ahir ayında (Mart - Nisan 1031) 10) öldü. Yerine oğlu Ebu Sa'id Mes'ıid tahta geçti. Sultan Mahmud'un hükümdarlık merkezi Gazne idi. Gazne üçüncü ülkenin sonunda, za,bulistanı 1) diyarında bir şehirdir.Sultan Mes'ud tahta geçtikten sonra, Gazne'de bir bölük asker seçip, Selçuklular'ın işini bitirmeğe¦¦¦.


Yayınlandığı Yer: Tercüman !001 Temel Eser ,1977
Yazar : Ahmed bin Mahmud-Erdoğan Merçil
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •