TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş Çalışmaları
Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş Çalışmaları
Derleyen: Sadi Bayram
" Bu makale Türk Dünyası Tarih Dergisi Nisan 2015, 58-60 sahifeleri arasında yayımlanmıştır. Resim ve belgeler teknik sebeplerle bu metne konmamıştır."

Osmanlıcanın öğrenilmesinin zor olduğu, Batılılarla ekonomik, sosyal ve kültürel temaslarda iletişim güçlüğü nedeniyle latin harflerine geçmek için Tanzimatla birlikte 1850'li yıllarda çalışmalar başlamış, ıslah-ı huruf, yani harflerin ıslâh edilmesi düşünülmüş, Ahmet Cevdet Paşa " Kavaid-i Osmaniye " adlı eserinde bazı seslerin mevcut alfabede bulunmadığından bahseder. Mevcut alfabede karşılığı olmayan seslerin belirtilmesi için bir yol bulunması gereğini 1851 yılında vurgular. Encümen-i Daniş harflerin tekamülü için karar alarak yapılması gerekenleri tespit eder .
Cemiyet-i İlmiyye-i Osmaniyye'nin Başkanı Münif Paşa harflerin harekelenmesi ve ayrı ayrı yazılması konusuna 11.05.1862'de değinir. Konuyla ilgili komisyonlar kurulmuş, ancak bir türlü sonuç alınamamıştır.
1863 yılında Tiflis'den İstanbul'a gelen ve Sadrazam Keçecizâde Fuad Paşa ile görüşen Azeri yazar Mirza Fethali Ahundzâde Efendi, Türkçenin Arap alfabesi ve Fars gramer yapısıyla kullanılmasındaki güçlüklere parmak basarak, Osmanlı Hükûmetine Latin harflerinin kullanılmasını tavsiye etmiştir. Halife Abdülmecid Efendi konuyu Encümen-i Daniş'e sevk ederek latin harflerine geçme için Ali Paşa, Fuad Paşa, Mustafa Reşid Paşa ve Cevdet Paşa'dan müteşekkil bir komisyon kurmuştur. Sultan Abdülmecid Efendi Mirza Fethali Ahundzâde Efendi'ye Mecidi Nişani vererek onu onurlandırmış, dinsizlik veya zındıklık olarak tahkir edilmemiştir. Ancak siyasi mülahazalarla sonuç alınamamıştır.
Ünlü şair Nazım Hikmet'in dedesi olan (Lehistan- Polonya asıllı belki Gagavuz Hıristiyan Türklerinden ?), asıl adı Constantin Borzecki olup Alman askeri gemisinde miçoluk görevinde iken, 1848'de İstanbul Boğazı'nda gemiden atlayarak Osmanlı Devleti'ne sığınan, Müslüman olup Mustafa Celâleddin adını alan, Mühendishane-i Berr-u Humayun'na öğrenci olarak girip başarılı olan ve Paşalık rütbesine yükselmiş olan Mehmed Celâledin Paşa 1869'da " Les Turcs Ancients an Modernes" adlı eseri yazmıştır. Mehmed Celâleddin Paşa oğlu Enver Celâleddin'e Latin harfleriyle mektup yazmıştır .
II.Meşrutiyet'in ilânıyla birlikte konun önemi daha da artmış, Arnavutların din ve mezhep ayrılıklarına rağmen Latin harflerine geçmeleri, II. Meşrutiyetin reformcu anlayışı, Sultan II. Abdülhâmid'in takdirine kadar ulaşmış, " yazımızı öğrenmek pek kolay değildir. Bu işi halkımıza kolaylaştırmak için belki de Latin Alfabesini kabul etmek yerinde olur " demiştir .
1888 yılında İstanbul'un diğer adı olan Constantinopolis'te Fransızca “ Osmanlı Türkçesi Lügat , Sultan II. Abdulhâmid'in kapakta belirtilen müsaadesiyle, hem arap harfleri ile Osmanlıca, hem Latin harfleri ile anlamı ve Franszıca mânâları belirtilmiştir. 9x16 cm ebadında olan lügat küçük boy hazırlanmış, tüccar, esnaf, turist ve oryantalistler için hazırlandığını sanmaktayız. R.Yusuf Efendi 18 sayfalık Fransızca bir önsöz yazmış .
3. kapakta Sutan II. Abdülhamid'in tuğrası altında: " Mebde-i saadet-i mülk-i millet ve hâmi-i ilm ve daniş ve hilâfet olan şevketlû kudretlû mehabetlû padişah-ı maarifpenah ve şehinşah-ı dil-i agâh nalı mâ yetemennahu el-gazi Sultan Abdulhamid Han-ı sani efendimiz hazretlerine kemâl-i iftikâr ile takdim kılınmıştır " ibaresi altında :
HOMMAGE
A SA. MAJESTE IMPERİALE
LE SULTAN
ABD-UL-HAMİD II
NOTRE TRES GLORIEUX ET TRES PUSISSANT
MONARQUE
ILLUSTRE PROTECTEUR
DES LETTRES ET DES ARTS, Fransızca metin vardır.

Yukarıda R.Yusuf tarafından 1888 yılında İstanbul'da da basılan ve Sultan II. Abdulhâmid'in onayını alan lügatten anlaşıldığı kadar, Sultan II. Abdulhâmid'in Latin harflerine karşı gelmediğini, bilakis teşvik ettiği anlaşılmaktadır.
Eserin ilk cildi XVIII+20+643=681 s., II. Cildi 693 s. dır. Eserin sadece adını ve Ebu'z-Ziya Matbaasında basıldığını ilk defa Osman Erciyas duyurmuştur .
Bulgaristan'ın Şumnu şehri Üniversitesinde Atatürk Araştırma Merkezi tarafından 17-19 Mayıs 2000'de tertiplenen " Balkanlar'da Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu"'nda Şumnu Üniversitesi Rektörün konuşmasından sonra söz alarak; Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder aziz Atatürk Softa Ateşemiliteri iken Osmanlıcadan Latin harflerine geçmek için bu topraklarda çalışma yaptığını kısaca belirtmiştik. Yüce kurtarıcı; 1907 yılında Bulgar Türkoloğu Manolof'a fikirleri açıklarken " Bir gün gelecek hâyâl ettiğiniz bütün inkılâpları başaracağım. Mensup olduğum millet buna inanacaktır (¦) Bu millet gerçeği görünce arkasından tereddütsüz yürür. Dâvâ uğruna ölmesini bilir. Saltanat yıkılmalıdır.(¦) Din ve Devlet birbirinden ayrılmalı, Doğu medeniyetinden benliğimizi sıyırarak Batı medeniyetine aktarmalıyız. Kadın ve erkek arasındaki farklar silinerek yeni bir sosyal nizam kurmalıyız. Batı medeniyetine girmemize engel olan yazıyı atarak, Latin kökünden bir alfabe seçmeli, kılık kıyafetimize kadar her şeyimizle Batılılara uynalıyız. Emin olunuz ki bunların hepsi bir gün olacaktır ."
Atatürk 13.05.1914'de istanbul'daki bir tanıdığına Sofya'dan Latin harfli Türkçe bir mektup da yazmıştır. 1925'de genç Cumhuriyetin Kütüphaneler Müfettişliğine atanan ve 1949 yılına kadar Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü yapan Phil.Dr. Hâmit Zübeyr ( Koşay)'ın Macaristan'daki doktora hocası "Gyula Németh'in Türkçe Grammatik adlı kitapta Arap harfleriyle alınan parçaların lâtin harfleriyle ve fakat Yunan alfabesine dayanan karşılılarını (Gazi) görünce, Türkçe için düşünülen alfabenin böyle harflerin üzerine konan işaret külfetinden ve yabancı izlerden uzak olacağını belirtmiştir. "
Naciye Sultan'ın eşi Damat Enver Paşa'nın da Harbiye Nazırı olduğu zaman arap harflerinden Latin harflerine geçmek için bir çalışması olmuştu. Maarif Nezareti'ne bağlı Dr. İsmail hakkı Bey, Recaizâde Mahmud Ekrem Bey iştiraki ile Müşir Gazi Ahmed Muhtar Paşa Başkanlığında Islâh-ı Huruf Encümeni alfabeye sesli harflerin eklenmesi ve harflerin ayrı ayrı yazılması düzenlemesini getirir. Harbiye nazırı Enver Paşa da bundan esinlenerek Ahmet Hikmet Müftüoğlu ile Celâl Esad ( Arseven) önerisini dikkate alarak ( elif),(kaf),( vav) ve (ye) harfleri üzerinde bazı değişiklikler yapar .
Alfabe konusundaki kesin kararını Balkan Savaşı'ndan sonra veren Enver Paşa, Savaş Bakanlığı'nın resmi yazışmalarında Osmanlı yazısındaki bitişik sistemin tam tersi olan ve ayrık harflere dayanan yeni bir yazı usulünün kullanılması emrini verir. Paşa'nın istediği yazıya 'huruf-ı munfasıla' yahut 'Enver Paşa yazısı' denir. Bu yazıyla ordu için yeni alfabeler basıldı, hattâ askeri harita, kanun, nizamnâme ve talimatnâme gibi askeri metinlerde de aynı yazının kullanılmasına başlandı .

Enver Paşa harfleri birleşik yazmak yerine ayrı ayrı yazmaya dayanan bir yazı sistemi oluşturmaya çalıştı. Enver Paşa'nın Latin harflerine benzetmeye çalıştığı bu yazıya " Ordu elifbası", " Hatt-ı cedit", " Enver Paşa" yazısı denmişti. " Yeni ahz-ı asker kanununun Meclis-i Meb'usan Encümeni askerisinde müzakeratı hayli ilerlemiştir." Cümlesi eski yazı ile şöyleydi .


"Harf Islah Cemiyeti"nin 1914'de yayımladığı " Enver Paşa Alfabesi "Rütbetü'l-ilm ale'r-rüteb, ( İlim bütün rütbelerden üstündür) Ketebehû, Abdulmecid bin Mahmud Han 1266/ 1850 M.

R.Yusuf'un 1888'de İstanbul'da yayımladığı Fransızca lügat'in 1 ve 2. Sayfaları

R.Yusuf'un 1888'de İstanbul'da yayımladığı Fransızca lügat'in 3. ve 18 sayfalık önsözden sonraki 1. Sayfası.


R.Yusuf'un 1888'de İstanbul'da yayımladığı Fransızca lügat'in girişten sonra başladığı 1 ve 2. Sayfası.

R.Yusuf'un 1888'de İstanbul'da yayımladığı Fransızca lügat'in girişten sonra başladığı 15 ve 16.Sayfası.

Yayınlandığı Yer: Türk Dünyası Tarih Dergisi ,Nisan 2015
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •