TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
III. SELİM'İN VAKFİYELERİNDEKİ TEZYİNAT ve TÜRK SÜSLEME SANATINA BATI SANATININ TESİRLERİ
III. SELİM'İN VAKFİYELERİNDEKİ TEZYİNAT ve TÜRK SÜSLEME SANATINA BATI SANATININ TESİRLERİ

Sadi BAYRAM

Bu makale 22-26 Eylül 1986 tarihinde Ankara'da toplanan X.Türk Tarih Kongresinde tebliğ olarak sunulmuş ve Kongreye Sunulan Bildiriler Kitabında 1994 tarihinde 2391-2397 sayfaları arasında yayımlanmıştır. Levha 529-548


24.12.1761 yılında Mihrişah Valde Sultan'dan dünyaya gelen III. Selim'in babası III. Mustafa'dır. Amcası I. Abdülhamid'in vefatı üzerine 7 Nisan 1789 yılında tahta çıkan III. Selim, 18 yıl 2 ay Osmanlı İmparatorluğu'na hükmetmiş, sanatkar ruhlu bir hükümdardır. Cihandar, Gazi, Halim, İlhami mahlası ile tanınır.
Enfiye tiryakisi olan Padişah, ilim, şiir ve musiki ile de meşgul olmuş, besteleriyle Klâsik Türk Musikisinin büyük üstadlan arasında sayılmıştır. Neyzen olup, Mevlevidir. Suz-i Dilâra Makamı mucididir.
Kırım'ın elden gitmesi üzerine;

"Neler çektim, bu dünyada ben ol gözü elâlardan
Usandım gayri, bizarım sitemli merhabalardan" demiştir.
Bir gazelini sunarak O'nun iç dünyasına girelim.
Rûzu şeb didelerim derdin ile kan ağlar,
Vâkıf olan benim asarıma her an ağlar.
Dağ-ı sinem göricek hun ile alûde beni,
Rahmedüp halime ezhar-ı gülistan ağlar.
Yine rahmeylemez aslâ bana ol afet-i can,
Böyle bimâr görüp halime yaran ağlar.
Gördü çün der-i dil-i zarımı rahmetti tabib,
Dedi: Ey hasta-i hicran, sana derman ağlar.
Derd ile ruyine baktıkça senin İlhami,
Gerçi handan olur amma, ciğeri kan ağlar.
Bugün halen İstanbul'da I. Ordu Komutanlığının kaldığı Selimiye Kışlası'nı yaptıran Padişah, kışla karşısına kendi adı ile anılan Üsküdar, Selimiye Camii'ni de inşa ettirmiştir.
Padişahlığı zamanında; Mısır'ı Napolyon işgal etmiş, Rumeli'de Sırplar, Arabistan'da Vahabiler (1793) isyan etmiş, 1803'te Vahabiler Mekke'ye girerek Hz. Muhammed'in doğduğu evi yıkmaları, mezarları tahrip etmeleri, 1807'de Medine'yi işgalleri, 1798'de Fransa'ya harb ilan edilmesi, bu münasebetle Ruslara Boğazları açmamız, İngiliz Donanmasının Boğazlardan girmesi, Ruslar'ın Bender, Hotin, Kili, ve Akkirman kalelerini zaptı, hep III. Selim'in hükümdarlığı zamanına rastlar.
Şeyhülislam Topal Ataullah Efendi'nin teşvikiyle Yeniçerilerin Nizam'ı Cedid ve III. Selim aleyhine isyanları ile 29 Mayıs 1807 tarihinde tahtan indirilen III. Selim, Alemdar Mustafa Paşa'nın III. Selim'i tekrar tahta çıkarmak üzere İstanbul'a gelmesinden ürken Sultan IV.Mustafa tarafından 28 Temmuz 1808'de boğdurması ile 47 yaşında ebedi hayata intikal etmiştir. Lâleli Camii avlusunda babasının türbesinde gömülüdür.
27. Osmanlı Padişahı olan III. Selim'in Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi 'nde muhafaza edilen Kasa 29 ve Kasa 168 numaralı Vakfiyesi ve bunun zeylleri (ilaveleri) bulunmaktadır.
Her ikisi de ciltli ve tezyinatlı olan vakfiyelerden Kasa 29 numaralı eser, 310x215 mm ebadında olup, 50 varaktan ibarettir. 13 Safer 1216 H./ 25 Haziran 1801 Perşembe günlü vakfiyenin her sayfasında 13 satır bulun-maktadır. Eserin cildi, (Res. 1.) bordo deri üzerine yeşilimsi altun sürme yaldızla cetvelleri çekilmiş, Şemsesi de gömme veya kabartma olmayıp, yine sürme yaldızla yapılmıştır. Cildin iç yüzü, yine bordo renkli deri üzerine sürme yaldızla kartuşlara ayırılarak ortaları noktalanmıştır.
1b varağı, Barok üslupta tezyin edilmiştir (Res.2). Tezyinatta ekseriyetle yaldız, pembe, mavi ve bunların tonları, ışık gölge oyunları ile süslenmiş kenger yapraklarından kartuşlar konmuştur. Orta göbeğe padişah tarafın-dan bizzat kendi el yazısı ile yazılması gereken "Mucibince amel olana" manasına gelebilecek cümle yazılmamıştır. Boş kalmıştır (Res.3).
2a varağının üst kısmı sonradan bir büyük tarafından doldurulmak üzere boş bırakılmış, alt kısmı ise Haremeyn-i Şerifeyn Evkaf Müfettişi Mehmed Ataullah Sadreddin Zade tarafından doldurularak vakfiye tasdik edilmiştir. Sol kısımda XVII. yüzyılda görülen mavi ve lacivert renklerden müteşekkil kalın bir su ile çevrelenmiştir (Res.4).
2b varağı 3a varağı ile beraber 2a'da gördüğümüz kalın su ile çevrelenmiş 2b varağında 80x80 mm. ebadlarındaki üst kısım Barok tezyinatla süslenmiştir. Alt kısımda vakfiye başlamakta olup bu kısımda 7 satır
bulunmaktadır (Res.5).
3a varağında vakfiye normal seyrini takip eder ve diğer sayfalarda olduğu gibi 11 satırlık metin kısmı devam eder. Vakfiye ile kenar suyu arasında kalan zincerek motif i çok dejenere olmuş ve kalınlığı 14 mm.ye çıkmış, pembe, lacivert ve mavi tonlarının hakim olduğu renk Barok tezyinata uyum göstermiştir (Res.6).
50 varaktan ibaret vakfiye yerli kağıda yazılmış olup, 49" varağında şahitler başlar (Res.7) ve 40 b varağının ortasında sona erer. Bu sayfa, bitkisel motiflerle tezyin edilmiştir.

İstanhul Eyub-i Ensari Türbesi civarındaki Fatih Sultan Mehmed'in imâr ettiği Caminin tamiri, İstanbul, Beyoğlu-Galata Saray-ı Hümâyun yanında 11.661 ziraa arsa üzerindeki karakol, İstanbul, Üsküdar Kavak Sarayı Mahallinde 2.840 ziraa Cenahin Kışlağı, bu kışlakların 72.362,5 ziraa arsa üzerinde Talimhane Meydanı, 520 ziraa arsa üzerinde Kavak Camii, 100 ziraa arsa üzerinde mektep, 2.170 ziraa arsa üzerinde kışlak meferatına meşrut Hastalar Mahalli, 91.200 ziraa arsa üzerinde mühimmat anbarları, cebehane ve levazımına meşrut saray, 4800 ziraa arsa üzerine Tazıcılar Ocağı inşa ettirilerek millet hizmetinde kullanılmak üzere Padişah tarafından vakfedilmiştir.
Ayrıca, Bursa'daki Gümrükhanenin tamiri, Galatasaray yanındaki Hazine Odası ittisalinde Teberdaran Ocağı önünde Valde Sultan'ın yaptırdığı çeşmeler'e günlük 3'er akçe ile Hafızı-Tas, Tas-Keş tayini, çeşmelerin bakımı için günlük 3 akçe, Hazine Odası mukahilindeki kan dile yağ alınması için günde 8 akçe, mum alınması için senelik 100 kuruş, Eyup Sultan Camii için 984 vukiye zeytinyağı, 255 vukiye balmumu, 12 vukiye heyaz mum alınmasını III. Selim vakfiyesinde emretmektedir. Camisindeki görevliler ve maaşları ise, vakfiyesine göre şöyledir:
Ser kayyum, Cuma günleri konuşacak vaız, minher koruyucusuna günde 9 akçe;
1 sırac-ı Kuhhe günde 7 akçe,
2 Ferraş-ı Havlu-yı Birun, yevmi 10 akçe 1 Ferraşı Havlu-yu Harem, yevmi 10 akçe,
1 Bevvab, günlük 5 akçe
1 Kandilci, günlük 5 akçe,
2 Kayyum, günlük 12'şer akçe,
1 Mustahfıs-ı Mahfel-i Humayun ve Abdest Odası için günlük 5 akçe,
1 Ferraş-ı Dare-yi Humayun, günlük 3 akçe,
1 Müezzin, günlük 6 akçe,
Suyolcu, günlük 5 akçe,
1 Ferraş ve müneffig-i Memşa, günlük 10 akçe,
6 Siracı 240'ar akçe ücret ödemeleri emredilmektedir.
Ayrıca Camiye yıllık 2400 akçe sabun, sünger v.b. temizlik malzemesi ile yıllık 1200 akçe şamandıra ve fitil alımı için tahsisat bırakmıştır.
Bu vakfiyenin şahitleri ise:
1. Müderris-i kiramdan Adem Efendi,
2. Hacegân-ı Divan-ı Hümâyun'dan Hüseyin Efendi,
3. Saddetlü Ömer Efendi,
4. Mevlevi Şeyhi Yusuf Efendi,
5. Genç Mehmed Paşazade Saadetlü İbrahim Beyefendi,
6. Mevali-i İzam'dan hâlâ Yenişehir Fener Kadısı Yahya Beyefendi,
7. Kethüda Ahmet Efendi,
8. Eşref-i Kuzaddan el-hac Mustafa Zihni Efendi,
9. Müderris-i Kiram'dan Mehmed Emin Efendi,
10. Hacegân-ı Divan-ı Hümâyun'dan Osman Efendi,
11. Hâlâ Derphane-i Amire Nazırı Ahmet Şahin Efendi,
12. İmam-ı Hafız Osman Efendi,
13. Kuzat-ı Kiram'dan Es-Seyyid İsmail Efendi.

Kasa 168 Numaralı Eser:
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi'nde III. Selim'in diğer bir vakfiyesi daha bulunmaktadır ki, Kasa 168 numara ile muhafaza edilmektedir. Kasa 29 numaralı vakfiye 168 numaralı eserin başına aynen alınmış, olup tezhip şeması da aynı olan bu esere zeyl, yani ilaveler dört sene sonra 23 Muharrem 1220 H./ 23 Nisan 1805 Salı günü yapılmıştır.
3I0x190 mm. ebadındaki eser kahverengi deri üzerindeki şemsesi (Res.8) varak altun yaldızın parlatılması ile değişik bir görüntü verilmek istenmiştir. Ciltlerin iç yüzü, 29 numaralı eser gibi olup, kartuş yüzey azaltılmıştır.

1 varak boştur.
2b varağında tezyinat bulunmaktadır (Res.9). Üst kısımdaki tezyinat şema olarak ilk anda XVI. Yüzyılı hatırlatırsa da, tepede pembe güllü, yanların mavi, pembe, eflatun renkli gül ve çiçeklerle bezenmesi, devrinin özelliklerini gösterir. Üçgen şeklindeki alt kısım ise, zemin varak altunla kaplanmış, altun yer yer parlatılmış, menekşeler bordo renkle boyanmış olup, siyah kontür atılmıştır. Ortada ise padişahın bizzat el yazısı ile:"Bi tevfiki'l-lahi'l-müstehan ve taleben li merdâti rabbihi'l-meliki'lmennan müceddeden ihyasına muvaffak olduğum vakfı şerifimin işbu vakfiyesi mamulün biha da selek ve imlâ ve tasdir olunan şurut ve kuyudu ila ma şa'llah-ı teala mer'i ve düsturu'l-amel tutulup şerait-i vakf-ı hümayunumun aleddevam tasarruk-u haleden vikaye ve muhafazasına vakt ve Maza'llah-u teâla hilâfından bigayret tehasi ve müba'adet oluna" yazılmıştır. Padişahın bizzat el yazısı olması ve Kasa 29 numaralı vakfiyede aynı boşluğun olmasına rağmen Padişah'ın sadece bu nüshaya yazması ilgi çekicidir. Diğer nüsha mütevelli için hazırlanmış olabilir.

3a varağında ise, tezyinat içinde vakfiyenin tasdiki bulunmaktadır ki, başta Şeyhulislam Muhammed Salih Efendizade Ahmet Es'ad el Müfti fi Devlet-i Aliyat'ül Osmaniye'nin mührü bulunmaktadır (Res.10).
Bunun altında sol tarafta Anadolu Kazaskeri Dürrizade es-Seyyid Abdullah muhrü ile, sağda Rumeli Kazaskeri Arapzade es-Seyyid Mehmed Ataullah'ın mührü bulunmaktadır. Bu iki mührün hemen altında II satır talik hatla Haremeyn-i Şerifeyn Evkaf Müfettişi Mehmed Ataullah Sadreddinzade'nin mührü ve vakfiyenin tasdiki yer almaktadır.
3b varağının üst kısımda tezyinat vardır. Zemin varak altundur. Siyah kontürle menekşe ve bitkisel motifle süslenmiştİr. Üstte mavi tığlar bulunmaktadır. Altta ise, Kasa No 29'da gördüğümüz vakfiye aynen yer alır. Vakfiyenin bu ilk sayfasında 7 satır bulunmaktadır. Bu vakfiye 57" varağında yukarıda K. 29 numaralı eser de belirttiğimiz aynı şahitlerle sona erer.

58" varağı boştur.
58b varağında Zeyl Vakfiyenin zahriye sayfasını görürüz (Res.ll). Şema olarak 2b_3" varaklarıyla aynıdır. Ancak, Padişah'ın el yazısımn bulunduğu 58b varağında Türk potasında erimiş batı üslup hakimiyetinin tersine, Klasik Türk Tezyinatının XVII. asırdaki halini görebiliriz. Turkuaz mavi, kendisini burada daha rahat gösteriyor.
59" varağı 3" ile hemen hemen aynıdır Bordo ve Mavi rengin kullanılması, sayfaya daha bir canlılık vermiştir (Res.12).
59b varağındaki tezyinat 3b ile aynı (Res.13).
Vakfiye zeyli l50b-15l" varağında şahitlerle son bulur. Devrin ricalini öğrenmek maksadıyla şahitleri aynen aşağıya alıyoruz:
1. Devletlü Esma Sultan Kethüdası Saadetlü Ömer Ağa.
2. Sabıkan Galata Kadısı Faziletlü Mehmet Emin Efendi.
3. Dergah-ı Ali Gediklilerinden İzzetlü Mustafa Ağa.
4. Hacegin-ı Divan-ı Humayun'dan İzzetlü Mehmed Arif Efendi.
5. Hacegin-ı Divan-ı Humayun'dan İzzetli Osman Efendi.
6. Hacegin-ı Divan-ı Humayun'dan Hüseyin Efendi.
7. Fahrül Kuzad Mehmed Ragıp Efendi.
8. Katib-i Vakf Mehmed Emin Efendi.
9. Mehmed Şemseddin Efendi.
10. Halim Ağa bin Ahmed Ağa.
11. Mehmed Sadık Ağa bin Abdullah.
12. Mehmed. Mesud Ağa bin Abdullah.
13. Ali Ağa bin Ahmed.
14. Mustafa Ağa bin Hasan.
15. Feyzullah Ağa bin Ahmed.

Şahitlerin son hulduğu vakfiyenin 151" varağı tezhiplenmemiştir. Vakfiye zeyli, Selimiye Kışlası karşısındaki Üsküdar Selimiye Camii, bitişiğindeki mektebi, mescidi ve yanındaki Nakşibendi zaviyesi ve görevlilerine Eyyüb'de annesi Valide Sultan'ın yaptırmış olduğu imaret, babası Sultan Mustafa'nın yaptırdığı caminin tamir ve termimi, Bursa'da Nakşibendi Zaviyesi ihtiyaçlarına aittir.
III. Selim'in Vakfiyelerinin cildinde, genelde, klasik Türk cilt şemasın da kullanılan pres (baskı-oyma) metodu bırakılmış ve Avrupai havada düz zemin üzerine yaldız sürülerek şemse temin edilmiştir.
Tezyinatta ise, Lâle Devri'nden başlıyarak Türk süsleme san'atına giren Türk potasında erimiş Barok san'atı görmek mümkündür. Klasik Türk tezyinatı bozulmaya, renkler ve kullanılan kalıplar değişmeye başlamıştır Duraklama ve Gerileme Devri, ekonomik ve sosyal hayatta olduğu gibi san'atta da kendini göstermiştir. Çok uzun zaman alan itinalı ve temiz işler yerine, daha çabuk yapılabilen, devrin modasına uygun, fırapan modeller tercih edilmiştir. Buket ve vazo, klisik tezyinatımıza stilize yerine, açık-net olarak girmiştir. Pembe, kırmızı ve gölge yine bu devirdeki yeni özelliklerdir, Batı sentezidir. Kalem içinde gördüğümüz bir tezyinata tezhipte artık rastlama imkânı mevcuttur.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Selçuklu geleneği olan II. Beyazıd (Res.14), Klasik Türk tezyinatına misal olarak Kanuni Sultan Süleyman (Res. 15), vakfiyelerini gösterebiliriz.
Diğer taraftan III. Selim'in vakfiyeleri dışında ve ondan sonraki bozulmalara; Hazinedarbaşı ve Babüssaade Ağası Osman Ağa (Res.17-l8), Mihrişah Kadın (Res.19), Bilâl Ağa (Res.20), Beyhan Sultan (Res.2l), Hatice Sultan (Res.22) II. Mahmud (Res.23), Abdülmecid (Res.24) ve II.Abdülhamid (Res. 25-26) vakfiyeleri misal olarak gösterilebilir.

Yayınlandığı Yer: Türk Tarih Kurumu X. Milletlerarası Tarih Kongresi. ,22.09.1986
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •