TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
AMASYALI MEŞHUR ESKİ DEVİRDEKİ TARİHÇİLER
AMASYALI TARİHCİLER:
Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı Yayınları, İstanbul 1998, s.284-285, 298'den alınmıştır.

Ahmedi, Taceddin İbrahim b. Hızır: 735/1334 yılından önce doğdu. ¬ Sivaslı veya Amasyalı olmalıdır. İlk tahsilini Anadolu'da yaptıktan sonra ilmini ilerletmek için Mısır'a gitti. Orada Ekmeleddin el-Baberti ve Hacı Paşa'dan okudu. Molla Fenari ile arkadaşlık. yaptı. Anadolu'ya döndükt en sonra Kütahya'ya yerleşti. Germiyan Beylerinin himayesini gördü. 770/1368 yılından önce Germiyan tahtına çıkan ve 788/1386 yılında ölen Germiyan Beyi Süleyman Şah'ı öven kasideler yazdı. Devrinin en büyük şairi oldu. Tımur olayından sonra Yıldırım Bayezıd'ın oğullarından Emir Süleyman'ın hizmetine girdi. Bursa' da Osmanlı sarayındaki şairler arasına katıldı. Nihayet, 815/1411 yılında Amasya'da Divan Kâtibiyken seksen yaşını geçmiş olarak öldü.

Ahmedi büyük bir şair ve edib idi. Bir divanı ile İskender-name, Cemşfd-ü Hurşid, Tervih el-ervah, Hayret el-ukalâ adlı manzum eserleri vardır, Burada bizi ilgilendiren 792/1390 yılında tamamladığı ve Germiyanoğlu Süleyman Şah'a sunduğu İskender-name'sidir. Sonradan bu eserinin sonuna, zamanına kadarki İslam tarihinden, Osmanlı tarihinden bahseden bir kısım ilave etmiştir. 10 000 beyitten meydana gelen bu mesnevi orijinal bir eserdir. Sondaki İslam tarihine dair kısım önemli değildir. Osmanlı tarihinden bahseden kısım ise bildiğimiz en eski Osmanlı tarihidir. Sonradan yazılan anonim tarih kitaplarındaki ve Lütfi Paşa'nın tarihindeki manzum parçalar bu kısımdan alınmıştır. Şükrullah Efendi Behçet el-tevarih adlı eserini yazarken İskendername'den faydalanmıştır. Eserin çok sayıda nüshası zamanımıza gelmiş, üzerinde Mükrimin Halil Yınanç çalışmıştır. Tamamı Nihad Sami Banarlı tarafından TM, VI, 49-176'da, İsmail Ünver tarafından 1983 yılında Ankara'da faksimile olarak yayınlanmıştır .
el-Bistami, Abdurrahman b. Muhammed: XIII-XIV. yüzyıl sonlarında Antakya'da doğdu. Haleb, Dımaşk, Kahire gibi zamanın ilim merkezlerinde tahsilini tamamladı. Din ve dil ilimIeri, ilm-i huruf, cifr, simya,tıp, matematik sahalarında alimdi. Bilhassa ilm-i huruf, cifr, havas konularında şöhret yapmıştı. Onu 80511402 yılında Kahire'de görüyoruz, Ardından 811/1409 yılında Akdeniz'de Mustaki adasında, Bursa'da görülüyor.
813/1410 yılında Amasya'da, 814/1411 yılında Dımaşk'ta, 816/1413 yılında Akşehir'de, 819/1416 yılında Dim.etoka ve Edirne'de, 822/1419 yılında, Usküdar'da, 824/1421 yılında İznik'te, 825/1422 yılında Larende (Karaman)'de ve Mısır'da, 827/1424 yılında İskenderiyye'
301
de 828/1424 yılında Bursa'da bulunuyor. Bundan sonraki hayatı Bursa'da geçiyor, 858/1453 yılında ölüyor.
el-Bistâmi; ilm-i huruf, cifr, kimya, tıp, matematik, havas ve tarih konularında 40'tan fazla eser yazmıştır. Bunlardan tarihle ilgili olanların başında Sayhat el-bum fi havadis el-Rum adlı eseri gelir. Manzum olan bu eseri 816/1413 yılında bitirmiştir. Anadolu'da zamanında meydana gelen olaylardan bahs etmelidir, zamanımıza ulaşmamıştır. Ikinci eseri Nazm el-süzak fi , müsameret el-müluk'tür. 80611403 yılında tamamlamıştır. Tarih ve siyasetten bahseder. Nüshaları zamanımıza gelmiştir. Üçüncü eseri Muhtasaru Cüheynet el-ahbtir fi müzak el-emsar'dır. İbn Habib el-Halebi (ölm. 779/1377)' nin Cüheynet el-ahbar adlı eserinin tercümesidir. el- F evaih el¬miskiyyefi'l-fevatih el-Mekkiyye adlı eserinin bir kısmında 100 kadar ilimden ve hatıralarından bahseder. Bu ve bundan önceki eserleri mevcutturlar. Bunlardan başka Dürretü tâc el-resail, Ravzat el-ubbad fi menakıb el-sufiyye ve'l-zühhad, el-Dürer fi'l-havadis ve'l-siyer, el-Tevarih el-latife ve' I-asar el¬acibe, el-Fevaid el-seniyye fi tehzfb el-esma el-neveviyye, Tercemet el-Imam el-Buhari adlı tarihle ilgili kitapları yazmıştır .

J, Şükrullah b. Şihabeddin Ahmed b. İmam Zeyneddin Zeki el-Amasî: II.Murad ve oğlu Fatih zamanlarında Anadolu'da yaşamıştır. 852/1448 yılında Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından Mirza Cihanşah'a elçi gönderilmiştir. 894/1488 yılında İstanbul' da ölmüştür. Fatih'in sadrazamlarından Mahmud Paşa için onüç kısma ayrılan Behçet el-tevarfh adlı Farsça muhtasar bir İslam tarihi yazmıştır. Eserin sekizinci kısmı Fatih' in tahta çıkmasına (1451 yılına) kadar ki Osmanlı tarihine ayrılmıştır. Eser Ahmed Ağa adlı biri tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Mehmet Zaim tarihini yazarken bu eserden faydalanmıştır. Eser coğrafya bakımından da değerli sayılabilir. Kitabın çok sayıda nüshası zamanımıza gelmiştir. Th. Sefi, MOG. II, 1925, s.63 vd'ında Behçet el-tevarih'in Osmanlılarla ilgili kısmını yayınlamıştır. Riyaz el-kulûb adında ilimIerden bahseden başka bir eser kaleme alan Şükrullah el-Amasî, bu ikinci kitabını 894/1489 yılında II. Bayezid'e takdim etmiştir .

el-Cenabi, Mustafa b. Hasan b. Sinan: Yanlış olarak, Bahreyn'deki Cennabe'ye nisbetle bazı Avrupalı alimler tarafından Cennabî denir. Halbuki müellifimiz, Niksarlı Seyyid Hasan'ın oğlu olup Amasya'da doğmuştur. Küçük kardeşi şair Suudi 1591 'de ölmüştür. Cenabı önce Ebü'l-Suud Efendi'ye mülazım (asistan) oldu. Sonra kırk akçeli bir medreseye müderris tayin edildi. Bundan sonra, sırasıyla 981/1573 yılında Davud Paşa, 984/1570 yılında Kariye, 985/1577'de Bursa Sultaniye, 988/1588'de Sahn-ı Seman. 990/1582'de Süleymaniye, 994/1586'da Edirne Selimiye Medreseleri'ne müderris oldu. 1587'de Haleb Kadılığına tayin edildi. 997/1597 yılında azledildikten sonra, 999/1590 yılında Haleb'te ölmüştür. En meşhur eseri el. Aylem el-zahir fi ahval el-evail ve'l-evahir adlı büyük İslam tarihidir. Arapça kaleme alınan bu eser 997/1588 yılına kadar gelir. İçinde kısa, fakat özlü bu şekilde 82 hanedandan (devletten) bahsedilir. Her hanedan bir baba ayrımıştır. En son bab Osmanlılardan bahseder. Bu eserini yine kendisi Türkçe'ye çevirmiş, bundan bir muhtasar yazmıştır. Bu muhtasarda ve tercümede Osmanlı tarihi daha geniştir. Cenabî'nin tarihi başta Katip Çelebi ve Müneccimbaşı olmak üzere kendisinden sonra gelen tarihçiler tarafından kaynak olarak kullanılmıştır. Çok sayıda nüshası vardır. Kısaltılmış bu latinceye tercümesi Viyana' da 1680 yılında basılmıştır. Selçuklulara ait kısmının metni ve Türkçe tercümesi Muharrem Kesik tarafından 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 'nde yüksek lisans tezi, Osmanlılara ait kısmı Mehmet Canatar tarafından 1993 yılında Ankara'da doktora tezi olarak hazırlanmıştır .

DİPNOT :
Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı yayınları, İstanbul 1998, s. 285; OM, II. 73-74, İA, I, 216-221, EP.. I. 309;DİA, II, 165-167; F. Babinger, s.12-14.

Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı yayınları, İstanbul 1998, s. 284-285; İA, II, 650, EI, I, 1286; DİA, VI, 218-219; GAL, II, 231, S.II, 323-324; Babinger, s,18-20; Şâkir Mustafa, III, 166-168; İhsan Fazlıoğlu, "İlk dönem Osmanlı kü!tür…ve Abdurrahman Bütami", Divan Dergisi, II, 1996, s.229-240.
Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı yayınları, İstanbul 1998, s. 285; ;Keşf el-zunun, s.257-258; SO, III, 154; OM, I, 332; Babinger, s.20-22; DİA, V, 349.
Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İslam Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı yayınları, İstanbul 1998, s. 298; OM, III, 39-41; DİA, VII. 352-353; Er, II, 464; Nevi-zade Atâi, s.308-309; Babinger, s.120-122: Şâkir Mustafa, IV, 425-426; Zirikli,

Yayınlandığı Yer: Müslümanlarda Tarih Coğrafya yazıcılığı ,1998
Yazar : Prof.Dr.Ramazan Şeşen
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •