TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Sabık Sultan II. Abdulhâmid'ın Selânik'den İstanbul'a Göçü


Sabık
Sultan II. Abdulhâmid?in Selânik?ten 
İstanbul?a GöçüVe
Bir Gerçek HikâyeSadi
BAYRAM            31 Mart Hareketi üzerine  Osmanlı Meclisi 26.04.1909 tarihinde
toplanmaya başlar, 27 Nisan sabahı
  Ahmet
Rıza Bey, Şeyhülislâm?ın daveti üzerine Fetva Emini Hacı Nuri Efendi ve bazı
hukukçular toplanarak görüşmelere başlarlar ve verilen fetva üzerine; amcası
Sultan Abdülaziz, ağabeyi Sultan V. Murad gibi; Sultan II. Abdulhâmid?in tahtan
indirilerek yerine
  Veliaht Şehzade  Reşad Efendi?nin, V. Mehmed adıyla tahta
oturtulmasına karar verilir.            32 yıl, 7 ay 13 günlük saltanat
süren Sultan II. Abdulhâmid, 7 defa Sadrazam koltuğuna oturan Said Paşa
tarafından padişahlığı sona erdirilmiştir. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Staff_of_the_Action_Army.jpg/300px-Staff_of_the_Action_Army.jpg(İnternetten. Vikipedia.)             Durumu Sultan II. Abdulhâmid?e
bildirmek üzere bir heyet seçilir. Heyettte bulunan Tiranlı Es?ad Paşa ?
Seni millet azletti?  diyerek 
? Hâl? edilişini Padişah?a bu  acı  şekilde,
doğrudan doğruya
 duyurmuştur.            Aynı gün  alınan karar gereği sabık Padişah bundan
sonraki günlerini geçirmek üzere Selânik?e gönderilmek istenir. Başkâtip Ali
Cevad Bey, Selânik?te bir konakta ikâmeti için gerekli talimatları verir. Ferik
Hüsnü Paşa, Jandarma Miralayı Galib Bey ve daha sonraki yıllarda adını sıkça
duyacağımız Binbaşı Ali Fethi ( Okyar )?nin içinde bulunduğu heyet Saraydan II.
Abdulhâmid?i almak üzere Yıldız Sarayı?na giderler.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Delegation_to_Abdul_Hamid_II.jpg/300px-Delegation_to_Abdul_Hamid_II.jpgSultan
Abdulhâmid?e 
hâl olduğunu bildiren
heyet. ( İnternet.Vikipedia?dan )             Sabık Sultan II. Abdulhâmidi hayatının
geri kalan kısmını, ağabeyi V. Murad gibi Çırağan Sarayı?nda geçirmek isterse
de; Meclis-i Meb?usan ve Âyân tarafından alınan karar gereğince Çırağan rüyâsı
anında son bulur.
  Heyet, sultana ? Tereddüde mahal yoktur, vakit geçirmeyelim,
Meclis-i Meb?usan ve âyânca bu husus tasdik edilmiştir. Bunlar uygulanacaktır?

şeklindeki sözlerle Abdulhâmid?in Çırağan
 
Sarayı?nda ikâmet düşüncesi gündemden düşer. Abdulhâmid?in küçük oğlu
Şehzade Abdurrahim Efendi?nin sabah gitme teklifi de ret edilir. 27 Nisan?ı
  28 Nisan 1909 tarihine bağlayan  Çarşamba gecesi Sirkeci?de hazırlanan özel
vagona sabık Padişah ve maiyeti bindirilerek Selânik?e hareket ederler, bu
suretle de üç buçuk yıl sürecek sürgün hayatı başlar, sabık sultan
Abdulhâmid?in? 

Sabık
Sultan II. Abdulhâmid?in 30.04.1909-30.10.1912 yılları arasında sürgünde ikâmet
ettiği Alatini Köşkü (İnternetten)              Selânik?te denizi gören, un, tütün
tüccarı Alatini Köşkü satın alınarak Abdulhâmid yerleştirilir
[1].   İlk
gün Vali tarafından gönderilen yemek, Abdulhâmid tarafından ret edilir. Ancak
boş olan köşkte ne ne çatal-bıçak, bardak, ne yatak vardır. İlk gün
 boş evde, yerde elle yemek yenir.  Abdulhâmid, gece  iki koltuğu bir araya getirerek orada
uyuklamaya gayret eder. Sadece Abdulhâmid?in odasında mum vardır. Ertesi gün otellerden
yatak toplanır, Abdulhâmid ailesi üyeleri tarafından kullanılmak üzere Alatini
Köşküne gider?.            Alatini Köşkü?nün muhafız grubunun
başına önceleri Binbaşı Ali Fethi ( Okyar), daha sonra Yüzbaşı Vasıf Bey
görevlendirilir. Ülkedeki siyasî ve askerî durum pek parlak
olmadığından, gazetelere intikal eden siyasî olayları
  takip etmemesini teminen, sabık sultan  Abdulhâmid?e günlük gazete verilmez, zamanını
roman okutularak, veya marangozluk işleri ve ağaç oyma yaparak geçirir.Aradan üç yıl geçer; Balkan Harbi
başlarken sabık Padişah?ın Selânik?te 
düşman eline geçmemesi için Bursa?ya nakli düşünülür. Karayolu ve
demiryolu tehlikeli olacağından deniz yolunun uygunluğu tartışılır. Ege?de
Yunan Donanması?nın varlığından çekinen Hükûmet, tarafsız bir ülkenin
  gemisiyle naklin-göçün yapılmasını kabul
eder.Almanya?nın istasyon gemisi olarak
İstanbul?da bulunan S.M.S. Loreley Gemisi, 26.10.1912 akşamı, saat 21.30 da
Alman Elçiliğinden aldığı 
gizli
talimatla Selânik?e hareket emri alır. Loreley
 
Komutanı askeri Ateşe Çanakkale Boğazı?ndan  geçiş formaliteleri ve diğer  teferruat için Osmanlı  Hariciye Nazırı  Noradunghian
Efendi
ile Dolmabahçe Sarayı?nda 
tercüman eşliğinde  saat 11.30?da
görüşür. Sultan Reşad, Abdulhâmid?in Selânik?te
 zorla değil,  ikna edilerek Bursa?ya getirilmesini ister.
Sabık sultanı ikna ederek İstanbul?a getirmek için; Abdulhamid?in damadı Arif
Hikmet Paşa ve Sultan Abdulaziz?in damadı Şerif Paşa?nın da gemide bulunmasının
uygun olacağı düşünülür. Söz konusu kişiler 03.00 ?da gemide hazır olurlar.
Gizliliği temin için de Loreley Gemisi?nin
 
Kızılhaç  malzemeleri almak için
Rodos?a gitmek üzere denize açıldığı
 
açıklanır.27.10.1912  günü akşamı Çanakkale Boğazına giren Loreley,
Nara Burnu önlerine geldiğinde aşırı yağışla karşılaşır. Denizde mayınlar
vardır. Mayınlı denizden geçmek üzere 29.10.1912, sabah şafak vakti 06.?da
  rehberle mayınlı denizden geçen gemi, Selânik
Körfezi istiâmetine hareket eder. Karaburun önlerinde top uyarı atışı ile
durdurulur. Sabah saat 10.00?da Loreley Selanik Körfezi?nde
  demir atar.Balkan Harbi başlayalı daha haftasını
doldurmamışken, uğranılan bozgun, Selânik?in düşman eline geçme ihtimali,
İttihat ve Terakki Partisi yanlılarının ve subaylarının moralini bozmuş, büyük
bir hayâl kırıklığına uğramışlardır. Vardar Ordusu Komutanı Ali Rıza Paşa, 
Balkan 
Bozgunu münasebetiyle sabık padişah II. Abdulhamid?in Bursa?ya  naklinin uydurulan bir bahane olduğuna kanaat
getirmiştir. Alatini Köşkü
  Muhafızı Vasıf
Bey hayâl kırıklığı
  dışında kuşkulu bir
insan olduğu için, Abdulhâmid?in Bursa?ya göçü
 
konusunun, tekrar tahta çıkarılmak için bir oyun olabileceği de
düşünülmüştür. Zira elde resmî bir belge yoktur.Harbin durumunu öğrenen Abdulhâmid;
kendisinin Selanik?ten ayrılması için bizzat gelen Vardar Ordusu Komutanı Ali
Rıza Paşa?ya direnerek Selanik?ten ayrılmak istemediğini söylemiştir. Ali Rıza
Paşa?ya ? ? Allah devletimi bu hâle getirenleri
kahretsin !... Zat-ı Şahaneye iblağ ediniz, ben Selânik?ten çıkmayacağım.
Mukadderse düşmanla savaşarak son nefesimi vermek, bir Osmanlı hanedanı mensubu
olarak hakkımdır. Bunu kimse elimden alamaz
? demiştir.Abdulhâmid?in Hatıralarına göre o gece
uyumadığı belirtilir. Sabah namazına kalktığında, dürbünle 
Körfeze bakmış ve  Loreley gemisini Alman Konsolosluğu karşısında
demir attığını görmüştür. Üç seneyi aşkın bir süre sonra; kendi damadı, Amcasının
damadı iki paşayı Selânik?te görmek Abdulhâmid?i sevindirmişse de Balkan Harbi
üzüntüsü bu sevincini kursağında bırakmıştır. Saraya mensup her iki paşa da
durumun vahametini, ihtimalleri açıkça Abdulhâmid?e aktarmaları üzerine
olayları daha iyi kavrayan Abdulhâmid, ikna olmuş ve 30.10.1912 günü saat
15?de, yanında 12 kadın, 7 yaşındaki oğlu Abid ile birlikte 25 kişi
  merasimle gemiye gelerek Selânik?ten
ayrılmışlardır. 31.10.1912 ssat 10?da Limni Adası civarına, 16.30?da Çanakkale
Boğazı önlerine gelmişler, 02.11.1912?de saat 04?de Çırağan Sarayı önlerinde
demir atarak, yolculukları sona ermiştir.Eğer iki gün daha Abdulhâmid?in dönüşü
gecikseydi,  
sabık padişahın düşman eline
geçme durumu söz konusu olabilirdi.İşte o günlerde, Balkan Harbi başlamış,
Selânik?te okullar tatil edilmiş, hastaneler yaralılarla dolmuş, leyli-meccani
( devlet adına bedava okuyan ) okuyan talebelerde hastanelerde 
hastabakıcılık yapmaya başlamışlardır.İşte onlardan biri, Sultan Abdulhâmid
Bursu ile 
Rusya?dan , bugünkü
Tataristan?dan
  yalnız başına 9 yaşında
İstanbul?a gelip Selânik?e gönderilen Abdulhâmid Zübeyr?dir. Abdulhâmid,
Selâniğe sürgüne gönderildiğinde,
  okul
arkadaşları, kendisi ile dalga geçtiğinden, hocalarından da
  izin alıp, ismindeki Abdül kelimesini çıkaran
15 yaşındaki Hâmit Zübeyr (Koşay)?dır. Balkan
 
Harbi  esnasında bir müddet
hastabakıcılık yaptıktan sonra, Loyd Vapuru ile
 
Selânik?ten İzmir?e göçmüş, İzmirden İstanbul?a geçerek  öğrenimine Kadıköy?de devam etmiştir.
1917?de
  İttihat ve Terakki Partisi
bursuyla Macaristan Türkiyat
 Enstitüsüne 
kaydolmuştur.Lozan Türk Yurdu tarafından 1920?de
açılan ? Türk Gençliğinin Vazifesi Ne
Olmalıdır ?
?  konulu yarışmada
birinciliği kazanan ?
İzgü Mescid ?
adlı, tarafımdan ikinci baskısı 1976?da yayımlanan
[2],  gerçek hayat hikâyesinin  giriş bölümünün bir kısmını aktaracağım:               Lozan Türk Yurdu?nun  13.04.1922
tarihinde  yarışmayı kazandığına dair
Hâmit Zübeyr?e yazıdığı mektubun aslıMahmud Selânik'e geleli üç sene oldu. Padişah'ın do­nanma ile şehre
gelişini, Mahmud Şevket Paşa askerlerinin manevra edişini, italyanların Kara
Burun'a birkaç top attık­tan sonra tekrar geri gidişini, hepsini kendi gözleri
ile gör­dü yahut işitti. Balkan Harbi esnasında hususî tebliğlerde büyük zafer
haberlerini okuduğu zaman Türkler'in mağlûp olacağını hiç aklına getirmiyor, üç
hafta sonra Yunanlıların Selânik'e girebileceklerini hatır ve hayâline
sığdırmıyordu. Harp meydanından kafile kafile yaralılar gelmeye başladığı zaman
Sultanî Mektebini hastahaneye çevirdiler. Öğrenciler dağıtıldı. Memleketlerine
gidemeyen otuz efendi Hilâl-i Ahmer'e (Kızılay'a) yazıldılar. Mahmud da
bunların içinde idi. Sertabib (Baştabib) ona kitabet vazifesini verdi. Mahmud
ilk gün gelen yaralıların, ertesi gün de ölenlerin listesini hazırladı. Beyaz
kâğıt kara yazılarla dolarken öbür taraf­tan mezarlıklar da doluyor, Toros ve
Keşiş (Uludağ) etek­lerinde şefkatli anaların özenip büyüttüğü dağ gibi
yiğitler­den ufacık bir tümsek kalıyordu. Mahmud şimdiye kadar böyle feci
manzaraları pek görmediği için, hem biraz feyle­sof tabiatlı olduğu için ölüme
dair düşünmeye başladı. Zih­ni bir değirmen gibi işlese de hiçbir şey
öğütmüyor, boşu boşuna dönüyordu. Bütün bunlara rağmen hayat-memat meselelerine
dair merakı zail olmadı. Hastalarla sık sık gö­rüştü.-  
Hemşerim nerenden yaralandın?-  Pek çok
yerimden; göğsümden, karnımdan, kolla­rımdan. Harp fena şey efendi, insanın
derisi elek gibi oluyor.- 
Yaraların ağrıyor mu?-  Ah! Pek
ağrıyor efendi.Izdırap âleminden bir cihan yaratsalar, onlar bundan fazla bir şey
söyleyemiyorlar. Çünkü Âdem evlâdı, balık gibi dilsizdir.-  Efendi !..-  Ne o?- Ben çoktan eve mektup yollamadım. Ne yaparsın,
bizi okutmadılar. Hem okusan da kaç para eder, böyle kırık elle yazamazdım
ki...-  Eyi
öyle ise, ben sana istediğin mektubu yazıveririm.-  Ay
Allah senden razı olsun.Mahmud, kalem kâğıt alıp, Kurt Hasan'ın
yanına oturdu."Annem Ayşe kadına selâm, Fatma'ya selâm, uşaklara selâm...'" Selâm,
selâm, bitmeyen tükenmeyen selâm. Ah ş» valideye olan muhabbeti, zevceye olan
muhabbeti, çocuk­lara olan muhabbeti, birbirine benzemeyen sevgi ve saygı­ları
toplayan selâm bir dile gelse de onun ruhundaki heye­canları bize anlatsa...-  Daha ne
yazayım?- İmam Efendiye selâm yaz. Hem Fatma'ya da
söyle, Flurine savaşında Yunanlılarla boğuşurken, kargaşalıkta mus­kayı
(nüshayı) gayıp etmişim. İmam Efendiye bir dane daha yazdırsınlar. Onun
elleri 
uğurludur.- Daha ne yazayım?- 
Komşulara da selâm yaz. Hepsi haklarını helâl et­sinler.-  Daha?- Hastahanenin penceresinden baktığım zaman
Olympos Dağı görünüyor, hem Olympos Erciyas'a pek benziyor.-  Daha?-  Köydeki
leylekler hatırıma geldi. Onlara da birşey-ler yaz.-  Ne
yazayım?-  Onu
efendi daha eyi bilir.-  Mahmud leyleklere de selâm yazdı..-  Daha ne
yazayım?- Demircioğlu buzağıları tarlaya bırakmasın,
köye bir dönersem kulaklarını bükerim ha..-  Daha?-  Dün
Fatma'yı düşümde telâşlı, hem ağlar gördüm. Bir daha öyle ağlamasın.-  Daha?-  Başka
diyeceğim yok. Adres: Kayseri'nin Bıldırcın karyesinde Sarı Çizmeli Mehmed
Ağa'dan Validem Ayşe Kadına.Kurt Hasan,
zarf
ın üstündeki yazıyı sıcak nefesi ile ku­ruttuktan
sonra, yastığının altına sakladı. Hemen oradan bir tabaka çıkarıp Mahmud'a
tütün sundu. Mahmud'un nazarı dikkatini çekti. Tabakanın kapağı delikti.
Tütünün üstünde bir mavzer kurşunu, beşikteki çocuk gibi rahat uyuyordu.- Bu tabaka, Yunanla ilk tutuştuğumuz zaman
benim hayatımı kurtardı. Kurşun kapağı deldi ve içinde kaldı. Allah'ın hikmeti,
bana bir şey olmadı. Eğer efendi kabul ederse yadigârım olsun. Tütün için benim
bir ağaç taba­kam daha var.Mahmud çok çok teşekkür edip tabakayı aldı. Komşu karyoladaki yaralılar
da ondan mektup yazmasını rica etti­ler. Karanlık düştüğü için yarına yazmayı
va'dederek uzak
la
ştı. Hizmet gören nefer gömleksiz gaz lâmbalarını daha yakmamıştı.
Odanın havası pek bozuk olduğu için Mahmud gidip pencereyi açtı. Hem Vardar'ın
öbür tarafından bat­makta olan güneşi seyre koyuldu. Körfezin suları, sarı-kırmızılı
alevler içinde kaynıyor, Olympos'un tepesindeki bu­lutlar ise yanıyorlardı.
Nihayet onlar dağılıp kül oldular. Yalnız semanın bir köşesinde kurumlu bir
odun parçasına benzeyen siyah bulut uzanıp kaldı. O sırada Hortaç
dağın­dan
karanlıkta bir sürü gibi ovaya indi.
Ayazma Camii'nin alemindeki aylar,
nereden geldiği bilinmeyen bir ışık ile parlasalar da, nihayet onlar da
söndüler. Mahmud, pence­reyi kapayacağı sırada, başının ucundan bir yarasa
gelip girdi de, bütün odayı sessiz uçuşları ile doldurdu.Kurt Hasan
Efendi, ben
şu yarasadan hiç hoşlanmıyo­rum, dedi ve
tıkanırcasına öksürmeye başladı. Mahmud eli­ne bir havlu alıp yarasayı
kışkırtmaya koyuldu. Hafif yaralı askerler de ona koşuldular. Yarasa odada epey
dolaştıktan, bir defa Kurt Hasan'ın karyolasına doğru eğildikten sonra, girdiği
pencereden çıkıp gitti. Mahmud pencereyi kapatıp, Hasan'ın yanına vardığında
onu ölü buldu. Yanında duran bir er:- Yarasa biçimine giren Azrail, aziz canını alıp
götür­dü, dedi. -II- Herkesin sezdiği, ancak birçoklarının kendine bile iti­rafa cesaret edemediği
bozgunluk haberi, sonunda kara bir gerçek olup çıktı. Hasan Tahsin Paşa
tarafından
Selânik'in Yunanlılar'a teslimi ağızdan ağıza dolaşmaya başladı. Mahmud sokağa
çıktığı zaman
Hamidiye caddesinden aşağı sar­kan ricat ordusunu gördü.
Silâhları henüz omuzlarında idi. Lâkin heyhât ! Onu düşman depolarına teslim
için taşıyor­lardı. Mahmud birçok hüzünlü çehreler görmüş, ana-babasını
kaybeden yetimlere tesellide bulunmuş, ancak ömrün­de daha böyle bulutlu
alınlara rastlamamıştı. Hastanede cismanî (bedenî) acılar içinde kıvranan Kurt
Hasan'ın yüzü bile bu derece karışık değildi. Besbelli bunlar, hayatlarından
kıymetli olan vatanlarını yitirmişlerdi. Yarınki Çanakkale sa­vunucularının
vicdanını, tamamiyle masum olmalarına rağ­men, ihtimal bir sorumluluk duygusu
muazzep ediyordu. Mehmedçiklerin perişan haline acırken, Mahmud, kendi
dertlerini bile unutmuştu. Üç Yunan süvarisinin
    Hükümet
Konağına gelişi haberi
yayılır yayılmaz, Rum evlerinin pen­cerelerinden beyazlı-mavili bezler sarkmaya
başladı. Öğle­den sonra bütün Selânik fistanlı Yunan Efzunları ile doldu.
Arabalarla geçen sakalı komitecilere Rum kadınları çiçek atı­yorlardı. Mahmud,
aralarından iki ay önce ansızın ortadan kaybolan sınıf arkadaşı Georgi'yi tanır
gibi oldu. Sosyalist­lik taslayan, Arapça derslerinde sıra altına saklanıp ispiranto
dilini öğrenen arkadaşını haydutların arasına atan saik'i (se­bebi) bulmak
güçtü. Mahmud, Kemer'in yanına vardığında, serserinin biri ansızın fesini
kaptı, parça parça ettikten son­ra yere attı. Ayranı kabaran bir
İşkodra'lının
bu yüzden süngülendiğini Mahmud sonradan işitti. Mahmud, hakaretlere
uğramamak için hüviyetini gizlemeye karar verdi ve bir kalpak satın aldı. Mektebe
döndüğü zaman orasını karma­karışık buldu. Hafif yaralılar, esir düşmemek için
kaçıyor­lardı. Amma nereye? Onu Allah bilir. Komşudaki Rum ka­dınları fırsattan
yararlanarak avluya girmişler, açık mutfak­taki tabak ve karavanaları aşırmaya
koyulmuşlardı. Mahmud yukarıya çıktığı zaman telâş içinde koşuşan Sertabib ile
kar­şı karşıya geldi.- Akşama mektebi Bulgarlar işgal edecekler. Onun
için herkes şimdiden başının çaresine baksın.-  Peki,
ağır yaralılar ne olacak?-  Onlar
Allah'a emanet. Son dakikaya kadar biz yan­larında kalacağız.Yapılacak bir şey yoktu. Mahmud bir-iki arkadaşı ile o geceyi Midhad Paşa Sanayi Mektebi'nde
geçirdi. İlk Avus­turya
Loyd vapuru ile İstanbul'a gitmeyi
kararlaştırmışlardı. Ertesi gün Yunan askerlerinin geçit resmini gördüğünde pe­rişan
halleri gözünden kaçmadı. Bunlar, galipken böyle idi­ler, ya mağlûp olsalardı? Örfî idarenin ilân edilmiş olmasına rağmen,
komiteci­lerle, yağmacı askerler ve onlara kılavuzluk eden yerli Rum­lar İslâm
mahallelerine sarkıntılık etmeğe başladılar. Sokak­larda silâh aramak
bahanesiyle saat, çanta ve ne bulurlar­sa alıyorlar, kırk paralık Arnavud çakısı
da bundan istisna teşkil etmiyordu. Mahmud bütün tehlikelere rağmen şehri
dolaşmaktan kendini alamadı. Tecessüs, tehlikeye üstün gel­mişti. Ayazma
Camii'nin
önünden geçerken sarhoş Yunan askerlerinin camiin alemine nişan
aldıklarını gördü. Bir ku­şak fişek harcadıktan sonra, tesadüfün de yardımıyla,
ale­min ucundaki ay kopup, camiye komşu bir müslüman evinin bahçesine düştü.
Palikaryalar kendilerinden geçkin bağırışırlarken Mahmud, hemen duvardan
atladı, vakit geçirmeden hilâl'i alıp yandaki kapıdan savuşup gitti.
Pelerininin altına sakladığı aziz hâtırayı kimse görmedi. Heyecandan kızaran
çehresi kimsenin dikkatini çekmedi.Üç gün sonra o, Türk'ün Selanik'te düşen hilâli ile bir­likte
yolda idi. Loyd Vapuru, körfezin gümüş sırmalı sula­rında yol aldıkça Hortaç
dağının eteğine yaslanan beyaz şe­hir, bir kartpostala sığacak kadar
küçüldü. Sultanî Mektebi, öbür binalara karışıp gözden silindi.
Beyaz Kule tahtadan
yapılı ufacık bir silindire benziyorsa da, keskin bir göz, te­pesinde Yunan bayrağının
sallandığını ayırdedebilirdi. Mah­mud, bunu görmemek için yüzünü başka yöne
çevirdi. Göz­leri yaşlı idi. Tekrar baktığında, aynı yerde kırmızı Osmanlı
Bayrağının dalgalandığını görür gibi oldu. Acaba bu bir serap mı, yahut bir gün
orada hilâl'in tekrar yükseleceğine delil mi idi? Bunu şu anda kimse
kestiremezdi. Rumeli'de kalan Türk göllerinin Arnavutluk dağlarından ve
Balkanlar­dan inen nehirlerle birleşerek Selanik körfezine bir gün taş­ımayacağı
ne malûm?..  

[1]
Celâlettin Yavuz, ?
Abdulhâmit?in
Selânik?ten İstanbul?a Alman Gemisi İle
Nakli- Alman Belgelerine Göre? s.
167-177. ; Baki Sarısakal, ? II. Abdulhâmid?in Selânik?e Sürgün Edilmesi ? s.[2] Hâmit
Zübeyr ( Koşay ), İzgü Mescid, Kütüphane-i Sûdî, 1922. II. Baskı, Ayyıldız
Matbaası , Ankara 1976,
Yayınlandığı Yer: Sadi Bayram .com Web Sitesi ,15.02.2018
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •