TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
MİNYATÜRLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA
MİNYATÜRLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA


Sadi BAYRAM

Vakıflar Dergisi Sayı.XXIII, Tisamat Matbaası, Ankara 1994, s.333-342'de yayımlanmıştır

AÇIKGÖZ, Namık ;" Minyatür Penceresinden Doğu ve Güney-doğu Anadolu " Kültür ve Sanat, S. 7, T.İş Bankası Yayınları, Ajans-Türk Batbaası,
Ankara, Eylül 1990, s.75-79. ; Eastern Southeastern Anatolia through A Window of Miniature, s.95.
ADIVAR, A. Adnan ; La Sience chez les Turcs Ottomans, Paris,1939.
AHMET TEVHİT; " Hünernâme", Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 2/1, İstanbul, 1328, s.103.
AĞAOĞLU, M ; "Preliminary Notes on Some Persian Illusrated in the Topkapı
Sarayı Müzesi, Part. I", Ars Islamica, I, l934, s. 183-199.
AKALAY ( TANINDI), Zeren ; Osmanlı Tarihi İle İlgili Minyatürlü Yazmalar. Şahnameler ve Gazanâmeler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi
( Basılmamış Doktora Tezi), 1972.
AKALAY( TANINDI), Zeren; " Tarihi Konuda Osmanlı Minyatürleri",Sanat Tarihi
Yıllığı, S.II, 1966-68, İstanbul 1968, s.102-116.
AKALAY( TANINDI),Zeren; "Tarihi Konularda Türk Minyatürleri ",Sanat Tarihi
Yıllığı, S.III, 1969-1970, İstanbul 1970, s.151-166.
AKALAY(TANINDI), Zeren ;" Topkapı Sarayı Müzesi Hazine 753 No.lu
Nizami
Hamsesi'nin Minyatürleri ", Sanat Tarihi Yıllığı, S.V,1973,
s.389-409.
AKALAY( TANINDI), Zeren ; " The Forrerunners of Classical Turkish Miniature Painting ", Fifth International Congress of Turkish Art,
Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.31-47.
AKALAY(TANINDI), Zeren; " Emir Hüsrev Dehlevi'nin 1496 Yılında Minyatürlenmiş
Heşt Bihişt'i ", Sanat Tarihi Yıllığı, S. VI, 1976, s.347-373.
AKALAY, Zeren; "Emir Hüsrev Dehlevi ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde Bulunan Minyatürlü Eserleri ", Kültür ve Sanat, Kültür
Bakanlığı Yayınları,S.5, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Ocak 1977, s.8-19.
AKALAY, Zeren; " Klasik Türk Minyatür Resimlerinin ÖncüleriForerunners of the Classical Turkish Miniature", Sanat Dünyamız,
Tifdruk Matbaacılık, İstanbul, Mayıs 1976, s. 14-23.
AKALAY (TANINDI), Zeren ; " Minyatürlü Bir Coğrafya Kitabı ", Kültür ve Sanat, Kültür Bakanlığı Yayınları, S.4, Tifdruk Matbaası, İstanbul,
Haziran 1976, s.60-71.
AKALAY (TANINDI), Zeren ; XVI.Yüzyıl Nakkaşlarından Hasan Paşa ve Eserleri, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, 15-20 Ekim
1973, Tebliğler 3. Türk Sanatı Tarihi, s.607-626, İstanbul, 1979.
AKAR, Metin ; " Nasreddin Hoca " , Lâle, Türk petrol Vakfı yayınları, S.4,

Aralık 1986, Renkler Matbaacılık, İstanbul , s. 20-31.
AKİMUHKİN, O.F. - IVANOV, A.A.; Persidkie Miniaturi XIV-XVII, Moscow,1968.
AKURGAL, Ekrem-MANGO,C.-ETTINGHAUSEN, Richard ; Les Trèsors de Turqie, Geneva,
1966.
MUSTAFA ALİ ; Menakıb-ı Hünerveran, İstanbul, 1926.
ALİ (Gelibolulu); Künhülahbar, İstanbul Üniversite Kütüphanesi, M.S.5959, İstanbul 1227.
ANAFARTA, Niğar ; Topkapı Sarayı Padişah Portreleri, Doğan Kardeş Yayınları,
Doğan Kardeş Matbaacsı, İstanbul, 1966.
ANAFARTA, Nigâr ; Hünername Minyatürleri ve Sanatçıları, İstanbul, 1969.
AND,Metin; Kırk Gün Kırk Gece, İstanbul, 1959.
AND, Metin ; Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları, Ankara, 1982.

AND, Metin ; Sellection of 33 Turkish Miniature, İstanbul 1983.
AND, Metin; Turkish Miniature Painting. Ottoman Period, İstanbul, 1987.
AND, Metin ; " 17.Yüzyıl Türk Çarşı Ressamlarının Padişah Portreleri ", Türkiyemiz, Y.19, S.58, Sayılı Matbaa, İstanbul, Haziran 1989, s.4-9 ; Sultan Portraits Executed by Turkish Seventeenh Century Bazaar Painters, s. 9-13.
AND, Metin ; " Eski Edebiyatımızda Dramatik Bir Tür: Maktel ve Minyatürlü Maktel Yazmaları ", Türkiyemiz, Y.20, S.61, Tayf Ofset
Matbaası, İstanbul, Haziran 1990, s.4-12; Maktel. a Semi-Dramatic Form in Turkish Literature and Some Illustrated Maktel Manuscripts, s.12-15.
AND, Metin ; " Eski Seyirci İçin Türk Sanat Dansları Kadın Danscılar
( çengiler ) ", Türkiyemiz, Y.21, Tayf Ofset Matbaası, İstanbul, Şubat 1991, s.16 19; Turkish Dancing as Spectaclei Dancing Grils, s. 19-23.
AND, Metin ; " Bir Renaissance İnsanı: Matrakcı Nasuh", Kültür ve Sanat, S.3, T. İş Bankası Yayınları, Pan Matbaası, Ankara, Ağustos
1989, s.14-19 ; A Man of Renaissance: Matrakcı Nasuh, s.87.
AND, Metin ; " Türk Minyatüründe Kuşlar " , Kültür ve Sanat, T.İş Bankası Yayınları, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, S.5, Mart 1990,
s.10-18.; Turkish Miniatures Depicting Birds, s. 89.
AND, Metin ;" Türk İslâm Minyatüründe Bilimle İlğili Konular ", Kültür ve Sanat, T. İş Bankası Yayınları, S.7, Ajans-Türk Matbaası, Ankara,
Eylül 1990, s.17-23 ; Turco-Islamic Miniatures on Scientific Subjects, s.87.
ANET,C.; Miniaturmalerei im Islamischen Orient, Berlin, 1922. ARNOLD,T.W.; The Court Painters of the Grand Mongols, Oxford, 1921. ARNOLD,T.-GROHMAN,W.; The Islamic Book, Floransa-Paris,1929. ARNOLD,T.W.; Painting Islam, Oxford 1928; Yeni Baskı, New York, 1965.

ARSEVEN, Celâl Esad ; " Minyatür " maddesi, Sanat Ansiklopedisi, C.III, İstanbul, 1950, s.1415-1427.
ASLANAPA, Oktay ;" Türkische Miniaturmalerei am Hofe des Eroberers in İstanbul", Ars Orientalis, S.I, 1954, s.77-84.
ASLANAPA, Oktay ; Turkish Arts. Seljuk and Ottoman Carpets Tiles and Miniature
Painting, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1961.
ASLANAPA, Oktay ; Türk Sanatı. Selçuk ve Osmanlı Devri Halıları, Çini ve
Minyatür Sanatı, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1962.
ASLANAPA, Oktay ; " XIV. Yüzyılda Minyatür Sanatı", Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı ( 14. Yüzyıl), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Tifdruk
Matbaası, İstanbul, 1977, s.53-55.
ASLANAPA, Oktay ; " Osmanlı Minyatürleri'nin Üslûbu ",Kaynaklar,S.1, Şekerbank Yayınları, Emek Matbaası, İstanbul, Eylül-Ekim-Kasım 1983, s.65-68.
ATASOY, Nurhan ; Nakkaş Osman'ın Eserleri ve Osmanlı Minyatür Sanatına Getirdiği Yenilikler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (Basılmamış Doktora Tezi), 1962.
ATASOY, Nurhan ; " Türk Minyatüründe Tarihi Gerçekcilik ( 1579'da Kars )",
Sanat Tarihi Yıllığı, S.I, 1964-65, İstanbul, 1965, s.103-109.
ATASOY, Nurhan; " 1510 Tarihli Memlûk Şehnamesinin Minyatürleri",
Sanat Tarihi Yıllığı, S.II, 1966-68, İstanbul, 1968, s.49-69.
ATASOY, Nurhan ; " Un Manuscrit Mamluk İllustrè du Sahnama", Revue des Etudes Islamiques, XXXVII, 1969, s.151-158.
ATASOY, Nurhan ;" 1558 Tarihli 'Süleymanname' ve Macar Nakkaş Pervane", Sanat Tarihi Yıllığı, S.III, 1969-70, İstanbul, 1970, s.167-196.
ATASOY, Nurhan ; " Minyatürlerde Türk Büyükleri ve Alp Arslan ", İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S.2, İstanbul Ekim
1971, s.59-64.
ATASOY,Nurhan ; " Nakkaş Osman'ın Padişah Portreleri Albümü", Türkiyemiz, Y.2, S.6, İstanbul, Şubat-1972, s.2-14.
ATASOY, Nurhan ; " Minyatürlerde Türk Donanması ", Türkiyemiz, S.17, Apa Ofset
Basımevi, İstanbul, Ekim 1975, s. 2-8.
ATASOY, Nurhan ; " Matrakcı's Representation of the Seven-Towered Tpokaapı Place ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest
September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.93-101.
ATASOY,Nurhan-Çağman,Filiz ; Turkish Miniature Painting, İstanbul,1974,
ATEŞ,Ahmet ; "Farsça Eski Bir Varka ve Gülşah Mesnevisi", Türk dili ve Edebiyatı Dergisi, S.V, 1953, s.33-50.
ATEŞ, Ahmet ; " Un vieux poème romanesque Persan; rècit de Warka et Gulshah ", Ars Orientalis, S.IV:, 1961, s.143-152.
ATIL, Esin ; Surname-i Vehbi, An Eighteenth-Century Ottoman Book of Festivals, University O Michigan, 1969 (Doctoral dissertation published
by Universty Mikrofilms, Ann Arbor, Michigan),
ATIL, Esin ; Exhibition of 2500 Years of Persian Art, Washington D.C. 1971.
ATIL, Esin ; Ottoman Miniature Painting under Sultan Mehmed II, Ars Oriantalis,
S,IX, 1973, S.103-120.
ATIL, Esin ; " Ahmed Nakşi, An Eclectic Painter of the Early 17 th Century ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest
September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.103-121.
ATIL, Esin ; The Arts of the Book. Turkish Art, Edided by Esin Atıl, Washington
D.C. Smitsonian Isntitution Press and New York, 1980.
AYBEY,Neşe ; " XX. Yüzyılda Türk Minyatür Sanatı", Sanat Dünyamız, Y.6, S.16, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Mayıs 1979, s.37-40.; The Art of the
Turkish Miniature in the 20th Century, s.41-43.
ATBEY,Neşe ; " XX. Yüzyılda Türk Minyatür Sanatı- The Art of the Turkish Miniaturein 20th Century", Sanat Dünyamız, Y.6, S.16, Tifdruk
Matbaası, İstanbul, Mayıs 1979, s.37-43.
BAYRAM, Sadi ; Musavvir Hüsyn Trafından Minyatürleri Yapılan ve Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Muhafaza Edilen Silsile-nâme,
Vakıflar Dergisi, S.XIII. Başbakanlık Matbaası, Ankara . 1981. s.253-338.
BAYRAM, Sadi ; Ankara Etnoğrafya Müzesi'ndeki Madalyonlu Silsilenâme'de Doğu Anadolu ve Batı Asya, VIII. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih
Kurumu Yayınları, Ankara, 1981, C.II, s.645-657, Lev. 331-353. ;
BAYRAM, Sadi ; Medallioned Genealogies ( Silsilenâmes), Fifth International
Congress Turkish Arts, Akademia Kiado, Budapest, 1978, s.161-166.
BAYRAM, Sadi ; Madalyonlu Silsilenâmeler, Milli Kültür, Kültür Bakanlığı
Yayınları, S.3, Mart 1977, Ongun Kardeşler Matbaası, s.69-73.
BAYRAM, Sadi ; " Haza Kitab-ü Silsilenâme" And " Subhetu'l Ahbar " From The National Library of Austria ,V th, International Congress
Turkish Art, Budapest, 1975, Magyar Nemzeti Muzeum, s. 33-35.
BAYRAM, Sadi ; Medallioned Genealogies, Image, S.30, Desen Matbaası, Ankara,
1990, s.11-15.
BAYRAM, Sadi ; The 1598 Zübdetü't-Tevarih At The Chester Beatty Library In
Ireland, Image, S. 44, Desen Matbaası, Ankara, 1991, s.3-8.
BAYRAM, Sadi ; " İrlanda-Dublin,Chester Beatty Library'de Minyatürlü Bir Osmanlı Tarihi ( Zübetü't-Tevarih), Kültür ve Sanat, S. 12,

Aralık, 1991, Ajans-Türk Matbaasi, Ankara, 1991, s.63-68 ; The Zubdat-ut Tawarikh of 1598 at The Chester Beatty Library in Irland, s.93.
BEAR, Eva ; " Representations of Planet-Children in Turkish manuscripts ", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, S.XXXI/3, London 1968, s.525-533.

BERCHEM, Van Max ;" Schriftmodelle aus der Kanzlei der Timuriden, Persien und benachbarte Laender, 14.und 15. Jahrhundert.Kais,
Yıldız-Bibliothek, Konstantinopel", Meisterwwerke Muhammedanischer Kunst in München, München, 1912.
BERK, Nurullah ; La Peinture Turque, Ankara, 1950.
BERK, Nurullah ; " Çağdaş Resmimizde Eski Gelenekler ", Yıllık Araştırmalar Dergisi, S.II, 1957(1958), s.193-197.
BERLİNER MUSEEN, 8.1976, Berichte aus den Staatlichen Museen Preussischer
Kulturbesitz.
BLOCHET, E.; Les Enluminures des Manuscripts Orientaux, Paris, 1926.
BINNEY, Edwin ; Turkish Miniature Painting and Manuscripts, New York and Los
Angeles, 1973.
BİNNEY, Edwin ; " A Lost Manuscript of Murad III. ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975,
Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.191-202.
BINNEY,Edwin ; 3rd. Turkish Treasures From the Collection of Edwin Binney, 3rd. Text and Catalogue by Edwin Binney, 3rd. With Sections on
Ceramics and Textile by Walter B. Denny, An Exhibition at the Portland Art Museum, January 16-Febrruary 18, 1979, Portland, Oregon 1979.
BİNARK, İsmet ; " Türk Minyatür Sanatı ", Türk Kültürü, S.92, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1970, s.28-41.
BİNARK, İsmet ; " Osmanlı-Türk Ordusuna Ait Savaş Tasvirleri ", Önasya, C.III,
S.35, Ayyıldız Matbaası, Ankara , Temmuz 1969. s.6-7.
BİNARK, İsmet ;" İslâmiyette Resim Sanatının Yeri ( Sosyal-psikolojik bir araştırma)", Önasya, C.III, S.36, Ayyıldız Matbaası, Ankara, Ağustos 1969, s.7 10.
BİNARK, İsmet ; " İslâm'da Resim Sanatı ", Hayat tarih Mecmuası, C.2, S.8, s.16-20.
BLAUSTEINER, Kurt ; Beispiele Osmanischer Buchkunts aus der Zeit Sultan Selim II. und Sultan Murads III. ", Wiener Beiträge zur Kunst-und Kulturgeshicte Asiens, S.X, 1936, s.34-55.
BLOCHET, E. ; Peintures des manuscrits arabes, persans et turcs de la Bibliothèque Nationale, Paris, 1910.
BLOCHET, E. ; Les peintures des manuscrits orientaux de la

Bibliothèque Nationale, Paris, 1914-1920.
BLOCHET, E. ; Catalogue des Manuscrits Turcs, Paris, 1922-23.
BLOCHET, E.; ( Çev.M.Fuat Köprülü) " Mazdeizm'in Türk Kavimlerinin İtikatları Üzerindeki Tesiri", Milli Tetebbular Mecmuası, MartNisan, 1331, s.273-305.
BLOCHET,E. ; Catalogue des Manuscrits Turcs de la Bibliothèque Nationale de Paris, Paris, 1932.
BROCKELMANN, C. ; Verzeichnis der arabischen, persischen, türkischen und hebräischen Handschriften der Stadbibliothek zu Breslau, Breslau, 1903.


BROCKELMANN, C. ; Catalog der orientalischen Handschriften der Stadtbibliothek zu Hamburg, Hamburg, 1908.
BUSSAGLI, Mario ; Die Malerie in Zentalasien, Cenevre, 1963.
CAPALLEN, Jürg Meyer ; " Sultan Portraits in Europeean Printed Books of the 16th Century ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23 27
Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 48.
COHRAN, Alex Smith ; A Catalogue of the Collection of Persian Manuscripts, including also some Turkish and Arabic, presented to the Metropolitan Museum of Art, New York, 1914.
COOMARASWAMY, Ananda K. ; " Miniatures from Turkish and Persian books of fables", Bulletin of the ( Boston) Museum of Fine Arts, XXVI, 1928, 89-91.
COOMARASWAMY, Ananda K.; Les Miniatures Orientales de la Colection Gloubew au Museum of Fine Arts de Boston, Ars Asiatica, S.XIII,
Paris-Bruxellos, 1929.
COSTELLO, Cathleen ; " Les Miniatures Anciennes de la Turquie", Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.236, Eylül 1961, s.27-28.
COSTELLO, Cathleen ; " Les Miniatures Anciennes de la Turquie", Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.240, Ocak 1962, s.33.
CUNBUR, Mujgân ; " Türk Kitap sanatlarına ve Minyatürlerine Genel Bir Bakış", Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C.XVII, S.2, 1968, s.75-82.
ÇAĞMAN, Filiz ; Şahname-i Selim Han ve Minyatürleri, Sanat Tarihi Yıllığı, S.V,
1972-73, İstanbul, 1973, s.411-443.
ÇAĞMAN, Filiz ; " The Miniatures of the Divan-i Hüseyni and the Influence of Their Style", Fifth International Congress of Turkish
Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.231-259.
ÇAĞMAN, Filiz ;" Türk Minyatür Sanatının İslam Sanatındaki Yeri ", İslâm Sanatında Türkler( Turkish Contribution to Islamic Arts),
İstanbul, 1976. s.85-117.
ÇAĞMAN,Filiz ; The Miniatures of the Divan-ı Hüseyni and the Influence of Their Style, Fifth International Congress of Turkish Art, s.231-259,
Budapest, 1978.
ÇAĞMAN, Filiz ; XVI. Yüzyıl Sonlarında Mevlevi Dergâhlarında Gelişen Bir Minyatür Okulu, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul
15-20 Ekim 1973, Tebliğler, 3.Türk Sanatı Tarihi, s.651-677.
ÇAĞMAN,Filiz ; Turkish Miniature Painting, Art and Architecture of Turkey,
s.222-247, Edit by Ekrem Akurgal, Fribourg, 1980.
ÇAĞMAN, Filiz ; Osmanlı Sanatı, Anadolu Medeniyetleri III. Selçuklu/Osmanlı, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul 22 Mayıs-30 Ekim
1983, İstanbul, 1983, s. 97-323.

ÇAĞMAN, Filiz-TANINDI,Zeren ; Topkapı Sarayı Müzesi İslâm
Minyatürleri,
İstanbul, 1979.
ÇAĞMAN, Filiz- TANINDI, Zeren ; Topkapı Saray Museum Islamic Miniature Painting, Tercüman Art and Cultural Publications, Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul, 1979.
ÇAĞMAN,Filiz- TANINDI, Zeren ; Topkapı Sarayı Müzesi: Minyatür, Tokyo, 1980,
( Japonca ).
ÇIĞ, Kemal ; Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'ndeki Minyatürlü Kitaplatın Kataloğu", Şarkiyat Mecmuası, S.III, 1959, s.50-90.
DAVID-WEIL, J. ; " Sur Quelques Illustrations de Kalila et Dımma ", Beiträge Zur Kunstgeschichte Asiens,, In Memoriam Ernst Diez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.257-263.
DENNY, B. Walter ; " A Sixteenth Century Plan of Istanbul ", Ars Orientalis,
S.VIII, 1970, s.49-63.
DİEZ,Ernst ; " Bozkır Ressamları", Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s. 142-143.
DURU, Orhan ; " Derya Gibi Bir Denizci Piri Reis ", Türkiyemiz, Y.18, S.55, Sayılı Matbaa, İstanbul, Haziran 1988, s.24-28 ; Piri Reis: A
Sailor Like an Occean, s. 28-33.
EDGÜ, Ferit ; " Siyah Kalem " Üstüne Prof. M.Ş.İpşiroğlu İle Bir Görüşme ",
Türkiyemiz, S.24, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, Şubat 1978,
s.21-27.
(ELDEM), Halil Edhem-SACHAU, E. ; Catalogue of Persian, Turkish, Hindustani and Pushahamu Scripts in the Bodleian Library, Oxford, 1890.
(ELDEM), Halil Edhem ; "Şark Minyatürleri", Şehbal Mecmuası, S.87, İstanbul, 1329(1919), s.288-289.
(ELDEM),Halil Edhem - MIGEON, G.;" Les Collections du Vieux Serai Stamboul,
Syria, S.IX., 1930, s.95.
ELİF NACİ ; " Mevlanâ'nın Portreleri", Yeni Musiki Mecmuası, C.13, S.154, 1960, s.694-695.5
ERSOY, Ayla ; " 18. Yüzyılın Minyatürleri ve 19. Yüzyılda Batı Tarzı Resme
Geçiş, İlgi, Y.25, S.64, 1991, s.12-17.
ERTUĞRUL, Özkan ; "Çeşitli Uygarlıklardan Bugüne Anadolu Kültüründe Burçlar ", Türkiyemiz, Y.20, S.60, Tayf Ofset Matbaası,İstanbul, Şubat
1990, s.14-19, The Zodiac in Anatolian Culture From Ancient Civilisations to the Present Day , s.19-23.
ESİN, Emel ; Turkish Miniature Painting, Tokyo, 1960.( Second Edit.1965).
ESİN, Emel ;"An Angel Figure in the Miscellany Album H.2152 of Topkapı" Beiträge zur Kunstgeschichte Asiens, In Memoriam Ernst Diez,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü
Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.264-282.
ESİN, Emel ; " Selçuklu Devrine ait Resimli Bir Anadolu Yazması" Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri, C.I, 1963, s.561-574.
ESİN, Emel ; " Resimli Bir Uygur Varakı " Reşit Rahmeti Arat için, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1966, s. 189-207.
ESİN, Emel ; Evren ( Selçuklu Sanatı Evren Tasvirinin Türk İkomografisinde Menşeleri), Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S.I, Güven
Matbaası,
Ankara, 1969, s.161-182.
ESİN, Emel ; " Alp Şahsiyetinin Türk Sanatında Görünüşü ", Türk Kültürü, C.6, S.70, Ayyıldız Matbaası, Ağustos 1968, s.775-803. ; C.7,
S.82, Ağustos 1969, s.102-126. ; C.8, S.94, Ağustos 1970, s.80-92.
ESİN, Emel ; "The Turkish Baksi and the Painter Muhammed Siyah Kalem", Acta
Orientalis S.XXXII, 1970, s. 81-119,
ESİN, Emel ; " Bezeklik Külliyesinde Dokuzuncu Tapınak ", Türkiyemiz, S.37, Apa
Ofset Matbaası, İstanbul, Haziran 1982, s.1-6.
ETTINGHAUSEN, Richard; " Some paintings in four Istanbul Albüms", Ars Orientalis, S.I,1954,s.91-105.
ETTINGHAUSEN, Richard ; " Persian Ascension Miniatures of the Fourteenth Century, Academia Nazionale de Lincei, Atti del XII
Convengno 'Volta' promosso della Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, Tema: Oriente e Occidente nel Medioevo, Roma, 1957, s.360-383.
ETTINGHAUSEN, Richard; " Chinese Representations of Central Asian Turks", Beiträge zur Kunstgeschicte Asiens, In Memoriam Ernst Diez,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.208-222.
ETTINGHAUSEN, Richard; Turkish Miniatures from the thirteenth of the eighteenth
century,New York, 1965.
ETTINGHAUSEN, Richard; Arap Painting, Cenevre, 1962.
FEHER, Geza; " Hünername'de Macar Tarihi ", Türkiyemiz, S.9, Apa Ofset Basımevi, Şubat 1973, s. 2-5.
FEHER, Geza ; " Türk Minyatürlerinde Macar Tarihi ", Türkiyemiz, S.10, Apa
Ofset Matbaası, İstanbul, Haziran 1973, s. 11-18.
FEHER, Geza ; " Türk Vekayinamelerinde Zigetvar ", Türkiyemiz, S.13, Apa Ofset
Basımevi, İstanbul, Haziran 1974, s. 11-14.
FEHER, Geza ; " Mohaç Savaşının Yayınlanmamış Bir Ninyatürü ", Türkiyemiz,
S.18, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, Şubat 1976, s. 15-16.
FEHERVARİ, Gèza ; " An Illustrated Turkish Khamse of Nizami ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.323-337.
FISHER, Carol Garret ; The Pictoral Cycle of the " Siyer-i Nebi": A Late Sixteenth Century Manuscript of the Life of Muhammed, Michigan State Universty, Ph.D. 1981.
FLEMMING, Barbara, H. ; " The uses of Genealogy in 15th-16th Century Turkish Historical Writing ", XI. Türk Tarih Kongresi, Ankara 5-9 Eylül
1990, Kongreye sunulan bildiriler,
FLÜGEL, G.; Die araabischen,persischen und türkischen Handschriften der Hofbibliothek zu Wien, C.II, Wien, 1865.
GABRİEL, Albert; "Les ètapes d'une campagne deux 'Irak' d'après un manuscrit
turc du XVe siècle", Syria, S.IX, 1928, s.328-349.
GAUTHIER, Maximilien ; " Miniatures Indo-Turques", Türkiye Turıng ve Otomobil
Kurumu Belleteni, S.254, Mart, 1963,s.25.
GİYASİ, Cafer A. ; " Nakkaş Nasuh Al-Matraki'nin Miniatürlerinde Azerbaycan Şehirleri ve Belli Mimarlık Abideleri", IX. Türk Sanatları
Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 80.
GOTTHEIL, Richard ; An Illustrated Copy of the Kor'an, Revue des Etudes Islamiques, S.V, 1931, s. 21-24.
GRAY, Basil ; " Two Portraitits of Mehmet II." Burlington Magazine, S.LXI,
1932, s.4-6.
GRAY, Basil; " Unpublished Miniatures from Illuminated Turkish Manuscripts in the British Museum " , International Congress of Turkish
Art, I, Ankara 1959, Ankara, 1961, s. 149-152.
GRAY, Basil ; " British Museum'da Bulunan Bazı Türkçe Elyazmalarındaki Henüz Yayımlanmamış Minyatürler",Milletlerarası Birinci Türk Sanatları
Kongresi, Ankara, 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebligler ,Ankara, 1962, s.217-247.
GRAY, Basil ; Persian Painting, Cenevre, 1961.
GRAY, Basil ; The World History of Rashid al-Din: a Study of the Royal Asiatic
Society Manuscript, London, 1978.
GRUBE, Ernst ; Miniature islamiche dal XIII al XIX secolo da collenzioni
americane. Catalogo della Mostra, Venezia, 1962.
GRUBE, Ernst ; The Siyar-ı Nebi of the Spencer Collection in New York Public Library, Atti del Secondo Congresso Internaziınale di arte
Turca, Venezia, 26-29 Septembre, Napoli,1965, s. 149-176.
GRUBE, Ernst J. ; " Bir Türk Minyatür Okulu ", Milletlerarası I. Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan
Tebligler, Ankara, 1962, s. 217-247.
GRUBE, Ernst J. ; " Miniatures in Istanbul Libraries ", Pantheon, S.III, 1962,
GRUBE, Ernst J. ; " Four Pages from a Turkish 16 th Century Shahnamah in the Collection of the Metropolitan Museum of Art in New York ",
Beiträge Zur Kunstgeschichte Asiens,, In Memoriam Ernst Diez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü
Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.237-255.
GRUBE, Ernst J. ; " The Siyar-ı Nabı of the Spencer Collection in the New York Public Library", Atti del Secondo Congresso Internazionale di
Turca, Venezia, 1963, Napoli, 1965,, s.149-176.
GRUBE, Ernst J. ; Islamic Paintings from the 11 th to 18 th Centuries in the
Collection of Hans P. Kraus, New York, 1972.
GRUBE,Ernst ; Miniature Islamiche, Nella Colllezione del Topkapı Sarayı Istanbul, Padova, 1975.
GRUBE, Ernst ; Persian Painting in the Fourteenth Century, Napoli, 1978.
GRUBE, Ernst J.; Painting. Tulips, Arabesques, and Turbans. Decorative Arts from the Ottoman Empire, Edidted by Yanni Petsopoulos, London,
1982,
s. 193-216.
GRUBE, Ernest J. ; " Kalilah wa Dimnah in Turkey : Illustrations to the Humayun-Namah ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül
1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.84.
GRUBE,Ernest J ;- ÇAĞMAN, Filiz- AKALAY,Zeren ; Topkapı Sarayı Collection.
Islamic Painting, Tokyo, 1978.
GULBENKİAN FOUNDATİON; L'Arte L'Orient Islamique. Collection de la Foundation
Calouste Gulbenkian, Lisbon, 1963.
HAASE, Claus Petèr ; " Another Ottoman Costume Albüm in the Library of Wolfenbüttel, Dated 1579 ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 88.
HAŞİMOĞLU (SONAKİN), Güler ; " Minyatür ve Çağdaş Resim Sanatı",Sanat Dünyamız, Y.9, S.24, Tifdruk Matbaası, İstanbul, 1982, s.21-24. ;
Miniature and Contemporary Painting , s. 25.
HUBBARD, I. ; " Ali Rıza-i Abbasi, Calligraphier and Painter ", Ars Islamica,
S.IV, 1937, 2.282-288.
İNAL, Güner ; " Some Miniatures from the Jami'al-Tevarikh in İstanbul, Topkapı Sarayı Museum Hazine Library No.1654 ", Ars Orientalis, S.V,
1963, s.163-175.
İNAL, Güner ; The Fourteenth Century Miniatures of the Jami'al-Tevarikh in the Topkapı Museum in İstanbul, Hazine Library no.1653, The
University of Michigan, Ph. D. 1965.
İNAL, Güner ; " Topkapı Müzesi'ndeki Hazine 1509 No.lu Şehname'nin Minyatürleri", Sanat Tarihi Yıllığı, S.III, 1969-70, İstanbul, 1970, s.197-220. ( İngilizce özet: s,306-316)
İNAL, Güner ; " Şah İsmail Devrinden Bir Şahname ve Sonraki Etkileri", Sanat
Tarihi Yıllığı, S.V, 1973, s.497-530.
İNAL, Güner ;"The Influence of the Kazvin Style On Ottoman Miniature
Painting", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.457-476.
İNAL, Güner ; Türk Minyatür Sanatı (Başlangıcından Osmanlı Devrine Kadar),
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Ders Notları ( Teksir ) 1980 ??
İNAL, Güner ; " İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Bazı Albüm Desenlerinden Seçmeler ", Bedrettin Cömert'e Armağan, Hacettepe
Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1980, s.457-470.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket- EYÜBOĞLU, Sebahattin ?; Fatih Albümüne Bir Bakış, Sur l'Album du Conquèrant, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1955.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket- EYÜBOĞLU, Sebahattin ?; " Ein Beiträge zur Türkischen Malerei im 15. Jahrhundert. Sultan Mehmet II. und seine Zeit. Das Album des Eroberers. Üstad Mehmed Siyah Kalem gennant 'Die Schwarze Feder ', Du ( Zürich), C.19, 1959, 8-16.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; " Das Hochzeitsbuch Murats III. " Deutsch-Türkische
Gesellschaft, Bonn, 3, 4 Juni 1960.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket- EYÜBOĞLU, Sebahattin ?; Turkey. Ancient Miniatures
(R.Ettinghausen Önsözü ile ) , New York, 1961.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; " Das Buch der Feste ", Du Zürich), 23, 1963, s.57-
89.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; Malerei der Mongolen, Munich, 1965.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; İslâmda Resim Yasağı ve Sonuçları, İstanbul, 1973.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; Siyah Qalem, Garz, 1976.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; Master Pieces from the Topkapı Museum. Painting and
Miniatures, London, 1980.
İPŞİROĞLU, Mazhar Şevket ; "Das Bild im Islam und die Sufischen Lehren" Mansel'e Armağan, Ankara, 1974, 713-726.
KAPPERT, Petra ; " Innenräume, dargestellt auf timuriiidischen und späteren Miniaturen" Westturkestan, Referate zur Turkologischen
Exkursion 1966, I, 1968, s.63-80.
KARBACEK, J. von ; " Abendländische Künsler zu Konstantinoplel im XV. und XVI. Jahrhundert:Italienische Künstler am Hofe Muhammeds II. des
Eroberers", Kaisirl. Ak. der Wiss. in Wien,Philos-Hist. Kl., Denkschriften, S. 62/1, 1918, s.145-148.
KARAMAĞARALI, Beyhan ; " Camiut-Tevarih'in Bilinmeyen Bir Nüshasına ait Dört Minyatür ", Sanat Tarihi Yıllığı, S.II, 1966-1968, İstanbul,
1968, s. 70-80.
KARAMAĞARALI, Beyhan ; Muhammed Siyah Kalem'e Atfedilen Minyatürler, Kültür Ve
Turizm Bakanlığı Yayınları,Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1984.
KARATAY, Fehmi Ethem ; Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1961.

KARATAY, Fehmi Ethem ; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsca Yazmalar
Kataloğu, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1961.
KARATAY,Fehmi Ethem- STOUKINE, I ; Les Manuscrits Orientaux Illustrès de la
Bibliothèque de l'Universitè de Stamboul, Paris, 1933.
KERAMETLİ, Can ; " Ressam Levni", Türk Sanatı, C.3, S.44, Şubat 1956,s.12-13.
KERAMETLİ, Can ; " İslâm Sanatında Burç Figürleri ", Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S.36/315, Ekim-Aralık 1972, s.10-14 .
KESKİOĞLU, Osman ; " İslâmda Tasvir ve Minyatürler ", Ankara Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, s.9, 1961, S.11-23.
KİER COLLECTİON, The Kier Collection, Islamic Painting and Arts of the Book,
London, 1976.
KÜHNEL, Ernst ; Miniaturmalerei im islamischen Orient, Berlin, 1922.
KÜHNEL, Ernst ( Çev. S.K.Yetkin- M.Özgü) ; Doğu İslâm Memleketlerinde Minyatür,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1952.
KÜHNEL, ERNST ; " Malernamen in den Berliner 'Saray '-Alben, Kunst des Orients, S.III, 1959, s. 66-77.
KÜHNEL, Ernst ; " XV. ve XVI. Yüzyıllarda Minyatür Sanatında Türk Üslubu, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara, 19-24
Ekim l959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.277-281.
KÜHNEL, Ernst ; İslamische Kleinkunst, Klinkhardt & Biermann-Braunschweig,
Berlin, 1963.
KÜHNEL Ernst- GOETZ, H ; Indian Book Painting from Jahangir's Albüm in State
Library in Berlin, London, 1926.
LAMM, C.J. ; "Miniatures from the Reign of Bayezıd II. in manuscript belong to the Upsala University Library " Orientalia Suecana, S.
I/3-4, 1950, s.95-114.
LILLYS,W.- REIFF,R. - ESİN, Emel; Oriental Miniature. Persian, Indian,Turkish.
London, 1965.
LOEHR, Max ; " The Chinese elements in the Istanbul miniatures", Ars Orientalis, I, 1954, s.85-89
MAHİR, Banu ; " Osmanlı Peri Resimleri ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.111.
MAJDA, Tadeuz ; " Polish Painters in the Pttoman Empire in the 19th Century ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991,
Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.112.

MAJER, Hans Georg ; " Nigari and the Sultans' Portraits of Paolo Giovio", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991,
Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.113.
MARTİN, F.R. ; " A Potrait by Gentile Bellini Found in Costantinople", Burlington Magazine, S.IX, 1906, s.148-149.
MARTIN, F.R. ; " New Orginals and Oriental Copies of Gentile Bellini Found in
the East " , Burlington Magazine, S.XVII, 1910, s. 5-6.
MARTİN, F.R. ; The Miniature Painting and Painters of Persia, India and Turkey
From the 8th to 18 th Century. London, 1912.
MARTINOVITCH, Nicholas N. ; " The Funeral of Sultan Murad III. of Turkey",
The Art Bulletin, S. X, s.263-265.
MELIKIAN-CHİRVANİ, A.S.;" La Roman de Varque et Golsah", Arts Asiatiques,
(Numero special), 1970.
MEREDITH-OWENS, G.M.; Turkish Miniatures ( The British Museum), London, 1963.
MEREDITH-OWENS, G.M.; " A Sixteenth Century Illustrated Turkish Manuscript at Manchester " Atti del Secondo Congresso Internazionale di
Arte Turca, Venezia, 1963, Napoli, 1965, s.191-194.
MEREDITH-OWENS,G.M: ; Ottoman Turkish Painting, Islamic Painting and Arts of
the Book, London, 1976, s. 223-230.
MERİÇ, Rıfkı Melûl ; Türk Nakış Sanatı Tarihi Araştırmaları, Vesikalar I,
Ankara, 1953.
MILLER, Barnette ; The Palace of School of Muhammed the Conqueror , Cambridge,
1941.
MILSTEIN, Rachel ; " Sultanate Painting and the Ottoman School of Baghdad ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991,
Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.119.
MİNORSKI, V.- WILKINSON J.V.S.; The chester Beatty Library, A Catalogue of the
Turkish Manuscripts and Miniatures, Dublin, 1958.
MINORSKY, V. ; " Chester Beatty Kolleksiyonu Elyazmaları" , Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959,
Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara 1962, s.296-299.
NİĞAR, Mehmet Metin ;" Osmanlı-Türk Minyatürcülüğü Üzerine Bir Kitabın Düşündürdükleri ", Forum, C.12, S.142, 1960, s.17-18.
NİĞAR, Mehmet Metin ;" Unesco'nun Türk Minyatürleri Albümü Üzerine I " , Forum, C.14, S.185, Aralık 1961, s.17. ; II, C.14, S.187, Ocak 1962,
s.17-18.
NİĞAR, Mehmet Metin ;" Silsilenâme ve Musavvir Hüseyin " , Forum, C.16, S.228
Ekim, 1963, s.19.
NİĞAR, Mehmet Metin ;" Tür Minyatürcülüğü " , Forum, C.16, S.229-230, Ekim
1963, s.18-19.
ORAL, M. Zeki ; " Nakkaş Abdullah ", Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Yıllık Araştırmalar dergisi, S.2, 1957, s. 153-158.
ÖGEL, Bahaeddin ; " Topkapı Sarayı Müzesi'nde Bulunan iki Minyatür Albümü Hakkında Notlar", Tarih Vesikaları Dergisi,Yeni Seri I, S.I,
1955, s.135-140.( Alm. Özetlidir).
ÖGEL, Bahaeddin; " Fatih Albümünde 'Şeyhi' imzalı Minyatürler Hakkında",
Vakıflar Dergisi, S.IV, 1958, s.209-241.
ÖĞÜTMEN (ÇAĞMAN), Filiz ; XII-XVIII. Yüzyıllar Arasında Minyatür Sanatından
Örnekler( Topkapı Sarayı Minyuatür Bölümü Rehberi ), İstanbul,
1966.
ÖĞÜTMEN (ÇAĞMAN), Filiz ; " A Wealth of Miniatures", Apollo, July, 1970, s.28-
37.
ÖNDER, Mehmet ; " Mevlânâ'nın Resmi ", Resimli Tarih Mecmuası, C.4, No.45,
1953, s.2586-2587.
ÖNDER, Mehmet ; " Kubadabad Sarayı Harpy ve Simurg Minyatürleri ", Türk Etnografya Dergisi, S. 10, Ankara, 1967, s.1-12.
ÖNDER, Mehmet ; " Kubadabad Sarayı Kazılarında Bulunan Resimli Dört Çini Minyatürü", İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, S.II,
1967-68, İstanbul, 1968, s.??
ÖNDER, Mehmet ; " Kubadabad Çinilerinde Sultan Alaeddin Keykubad'ın İki Portresi " , İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, S. III, 1979-70, İstanbul 1970, s. ??????
ÖNDER, Mehmet ; " Selçuklu Resmi Kadın Başlıkları ", Türk Etnografya Dergisi,
S.13, Ankara, 1973, s. ???
ÖNDER, Mehmet ; " Mevlâna'yı Minyatürlerle Anlatan Yazma Bir Eser ", Selçuk Üniversitesi IV. Milli Mevlâna Kongresi, Konya 12-13 Aralık
1989, Kongreye sunulan bildiriler, Konya Üniversite Matbaası, Konya 1990, s.41-49.
ÖZ, Tahsin ; " Barbaros'un Otantik Resmi ", Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi, S.III, 1936, s.155-158.
ÖZ, Tahsin ; " Hünernâme I." Journal of the Palestina Oriental Society, S.18, 1938, s.67-171.
ÖZ,Tahsin ; " Hünername Minyatürleri" Güzel Sanatlar Dergisi, S.1, s.3-16.
ÖZ, Tahsin ; " Türk Minyatür Kaynaklarına Bir Bakış", İlâhiyat Fakültesi
Dergisi, S.I, 1952, s.30-43.
ÖZ, Tahsin ; Topkapı Saray'ında Fatih Sultan Mehmet II'ye Ait Eserler, Ankara, 1953.

ÖZERGİN, M.K.; " Selçuklu Sanatcısı Nakkaş Abdülmü'min el-Hoyi Hakkında " ,
Belleten, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1970, S. XXXIV,
s.219-229.
ÖZERGİN, M.K.; Timurlu Sanatına Ait Bir belge: Tebrizli Cafer'in Bir Arzı ",
Sanat Tarihi Yıllığı, S.VI, 1976, s.471-518.
ÖZKAN, Süleyman ; " Minyatür ", İlgi, Y.17, S.35, Ocak 1983, s.29-31.
ÖZTELLİ, Cahit ; " XVIII. yüzyılın Büyük Sanatcısı Ressam Levni ", Türk Dili, C.6, S.65, Şubat 1957, s.261-265
ÖZTELLİ, Cahit ; " Ressam Levni Üzerine Yeni Bilgiler ", Türk Dili, C.15,
No.176, 1966, s.509-512.
PERTSCH, W. ; Catologue des Manuscrits Turc, Wien, 1864.
PİRİ REİS ; Kitab-ı Bahriye, Türk Tarih Kurumu Yayınları, İstanbul,1936,
REINDL,H.; " Zu Einigen Miniaturen und Karten aus Handschriften Matraqcı Nasuh's ", İslamkundliche Abhandlungen, Beiträge zur Kenntnis
Südosteuropas und des Nahen Orient, S.XVIII, Munich, 1974, s.146-171.
RENDA, Günsel ; Üç Zübdet-üt Tevarih Yazmasının İncelenmesi, Ankara, Hacettepe
Üniversitesi, ( Basılmamış doktora tezi ) 1969.
RENDA, Günsel ; " Topkapı Sarayı Müzesindeki H.1391 no.lu Silsilenamenin
Minyatürleri ", Sanat Tarihi Yıllığı, S.V, 1972-73, s.444-479.
RENDA, Günsel ; " New Light on the Painters of the Zubdat-al Tewarikh in Museum of Turkish and Islamic Art in Istanbul" IV ème Congrè
International d'Art Turc, Aix-en Provance, 1976, s.183-200.
RENDA, Günsel ; " İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Mizesi'ndeki Zübdet-üt Tevarih'in Minyatürleri, Sanat, S.6, Kültür Bakanlığı
Yayınları, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1977, s. 58-67.
RENDA, Günsel ; Ankara Etnografya Müzesindeki Minyatürlü Yazma ve Albümler ,
Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1980 ( Basılmamış katalog).
RENDA, Günsel;" Ankara Etnografya Müzesi'ndeki 8457 No.lu Silsilename Üzerine Bazı Düşünceler ", Kemal Çığ'a Armağan,Bozok Matbaası,
İstanbul, 1984, s.175-202.
RENDA, Günsel ; " 18. Yüzyıl Osmanlı Minyatürlerinde Yeni Konular : Topkapı Sarayındaki Hamse-i Atayi'nin Minyatürleri ", Bedrettin
Cömert'e Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1980, s. 481-496.
RENDA, Günsel ; " Tracing A 17th Century Ottoman Artist ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan
bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.141.
REYHANLI-GANDJEI , Tülay ; " Peter Mundy Albümü Hakkında Notlar ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan
bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.142.
RICE, D.S.; " The Aghani Miniatures and Religious Painting in İslâm, Burlington
Magazine, C. 95, April, 1953, s.128-136.
RICE, Talbot ; The Illusrations to the " World History " of Rasid al-Din,
Edinburg, 1976.
RIEU, C. ; Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British Museum, London,
1888.
ROBİNSON, Basil W. ; " An Unpublished Manuscript of the Gulistan of Sa'di ", Beiträge Zur Kunstgeschichte Asiens,, In Memoriam Ernst Diez,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.223-236.
ROBINSON, Basil W.; Persian Drawings, New York, 1965.
ROBISON, Basil W.; Persian Miniature Painting from Collections in the British
Isles, London, 1967.
ROBINSON, Basil W. ; " Prince Baysunghur and the Fables of Bidpai", Oriental Art, C.XVI, S.2, Summer 1970, s.145.
ROBINSON, Basil W. ; Catalogue des peintures et des calligraphies islamiques leguèes par Jean Pozzi au Musèe d'art et d'histoire de
Geneve, Genève, Musèe d'art et d'histoire. S. XXI, Genève 1973, s. 109-164.
ROBINSON, Basil W. ; Persian Paintings in the India Office Library, A Descriptive Catalogue, London, 1976.
ROBİNSON, Basil W.- GRAY Basil ; The Persian Art of the Book, Oxford, 1972.
ROGERS, John Michael ; " The Chester Beatty Süleymanname Again", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan
bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.144.
SAKISIAN, Armenag ; " La Peinture à Constantinople et Abdullah Boukhari: Impressioniste Turc du XVII e Siecle", Revue de l'Art Ancien
et Moderne, S.LIV , 1928.
SAKISIAN, Armenag ; La Miniature Persane du XII e au XVII e Siècle, Paris-
Bruselles, 1929.
SAKISIAN, Armenag ; " The Portrait of Mehmed II.", Burlinton Magazine, S.74,
1939, s.172-181.
SAKISIAN, Armenag ; " Turkish Miniatures", Burlington Magazine, S.87, 1945,
s.224-232.
SANCAKTAROĞLU, Tanjo ; " Kitab Fi Marifat el-Hiyal el-Handasiya ( The book of mechanical knowledge about automatons )", Türkiye Turing ve
Otobobil Kurumu Belleteni, S.638342, Temmuz-Aralık 1978, s.64-74.
SARRE, Friedrich ; " Eine Miniatur Gentile Bellinis gemalt 1479-1480 in Konstantinopel" Jahrbuch der K.Preussichen Kunstsammlungen, S.XXVII, 1906, s.302-306.
SARRE, Friedrich ; " The Miniature by Gentile Bellini Found in Contantinople, Not a Portrait of Sultan Djem", Burlington Magazine,
S.XV, 1909, s.237-238.
SERJEANT, R.B. ; " A Rare Ottoman Manuscript With Two Contemporary Portraits
of Murad III", Islamic Culture, S.XVIII, 1944, s.15-18.
SEVİN, Nureddin ; " Türk Resim Geleneğinde Esas Unsur İnsan Resmidir " Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi,, Ankara, 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.339-346.
SEVİN, Nureddin ; " Surnâme Ressamları ", Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi,, Ankara, 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.347-348.
SèGUY, Marie-Rose ; The Miraculous Journey of Mahommet: Mirâj Nâmeh, London,
1977.
SEYYİD LOKMAN ÇELEBİ; Kiyafetü'l-İnsaniyye Fi Şemaili'l-Osmaniyye, The Historical Research Foundation İstanbul Research Center,Güzel Sanatlat Matbaası, İstanbul, 1987 ( Tıpkı basım ve ing. özet ).
SIMS, Elenor. G. ;" The Timurid Imperial Styl: Its Orgins and Diffusion",
AARP,S.6, s.60-61.
SIMS, Elenor G. ; " The Turks and Illustrated Historical Texts ", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest September 1975, Akademiai Kiado, Budapest, 1978, s.747-772.
SIMS, Elenor ; " Late 15th Century Ottoman Illumination in a Framentary Manuscrip of selections from the Qur'an and its
Relationship with Contemporary and later Ottoman Decorative Arts ", IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.152.
SIREN, Oswald ; " Central Asiean Influences in Chinese Painting ofthe T'ang
Period", Arts Asiatiques, S.III, 1956.
SOHRWEIDE,H.; " Der Verfasser der als Suleyman-name bekannten Istanbuler
Prachthandschrift ", Der Islam, S.47 , January 1971, s.286-289.
SOTHEBY's ; Catalogue of Fine Oriental Miniatures Manuscripts and Qatar Painting, Sale Catalogue, 4th April 1978, London, 1978.
SOUCEK, P.P. ; " Nizami on Painters and Painting ", Islamic Art in Metropolitan
Museum of Art, 1972, s. 9-21.
SOUCEK, Priscilla ;The Temple of Solomon in Islamic Legend and Art. The Temple of Solomon: Achaeological Fact and Medival Tradition in
Chritian, Islamic and Jewish Art,Editted by Joseph Gutmann, Missoula, Montana , 1973, s.73-123.
SOUCEK, Priscilla ; An Illustrated Manuscript of al-Biruni's Chronology
of Ancient Nations, The Scholar and the Saint, Edited by P.J.Chelkowshi, New York, 1975, s.103-168.
SOUCEK, Priscilla ; " Ethnic Depictions in Warkah and Gulshah ", Milletlerarası IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 September,
Kongreye sunulan bildiriler.
SÖYLEMEZOĞLU, N; " An Illusrated Copy of Hamdi's Yûsuf we Zuleyhâ Dated A.H.921/1515 in the Bayerische Staatsbibliothek in Munich ", Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History, 1974, s.469-478.
STCHOUKINE, Ivan ; Les Peintures des Manuscrits Timurides, Paris,1954.
STCHOUKINE, Ivan ; Les Peintures des Manuscrits de Shah Abbas I er a la Fin
des Safavis, Paris, 1964.
STCHOUKINE, Ivan ; " La Peinture à Yazd au dèbut du XV e Siècle ",Syria, 1966,
s.99-104.
STCHOUKINE, Ivan ; " Les Peintures Turcomanes et Safavies d'une Khamseh de
Nizami, achevèe à Tebriz en 886/1481 " Arts Asiatiques, 1966,
s.3-16.,
STCHOUKINE, Ivan ; La Peinture Turque d'après Les Manuscrits Illustrès. I er
partie: de Suleyman I er á Osman II, 1520-1622, Paris,1966.
STCHOUKINE, Ivan ; " Miniatures Turques du Temps de Mohammed II.", Arts Asiatiques, S.XV, 1967, s.47-49.
STCHOUKINE, Ivan ; " Une Khamseh de Nizami de la Fin du Regne de Shah Rokh ",
Arts Asiatiques, 1968, s.45-58.
STCHOUKINE, Ivan ; La Peinture Turque d'Après les Manuscripts Illustres,II e
partie : de Murad IV à Mustafa III,(1623-1773), Paris, 1971.
STCHOUKINE, Ivan ; " Notes sur des images de l'ècole d'Isfahân de la fin du XVI
e et du XVII e siècle ", Syria, 1971, s.203-212.
STCHOUKINE, Ivan ; " La Peinture a Baghdad sous Sultan Pir Budaq Qara-Qoyunlu",
Arts Asiatiques, 1972, 1-18.
STCHOUKINE, Ivan ; " La Khamseh de Nizami H.753, du Topkapı Sarayı Müzesi
d'Istanbul ", Syria, 1972, s.239-246.
STCHOUKINE, Ivan ; Qasım ibn Ali et ses peintures dans les Ahsan al-Kibâr, Arts
Asiatiques, S.XXVIII ( 1973), s.45-54.
STCHOUKINE, Ivan ; " Maulana Shayyykh Mohammed, un Maitre de l'Ecole de Meshhed
du XVI e Siecle ", Arts Asiatıques, 1974, s.3-11.
STCHOUKİNE, Ivan- FLEMMİNG, Barbara-LUFT, Paul- SOHWEİDE, Hanna ; Illuminierte
Islamische Handschriften, Wiesbadn, 1971.
STEIN, M.A. ; Wall Paintings From Ancient Shrines in Central Asia, London,
1948.
STRZYGOWSKI, Joseph ; Asiatische Miniaturmalerei im Anschluss an Wesen und
Werden der Mongolmalerei, Wien, 1933.
STRZYGOWSKI, Joseph ; Asiatische Miniaturmalerei, Klgenfurt, 1933.
SÜMER, Mustafa ; " Bir Özbek Nakkaşı Mahmut Müzehhip ve Yayınlanmamış Yeni Minyatürleri ", Bedrettin Cömert'e Armağan, Hacettepe Üniversitesi
Yayınları, Ankara, 1980, s.471-480.
ŞAPOLYO, Enver Behnan;" Nakkaşhaneler ", Önasya, C.4, S.45, Mayıs 1969, s.
12-13.
ŞEHSUVAROĞLU, Bedii N. ; " Tezhip-Minyatürde Türk Ekolü ", Yeni İstanbul
Gazetesi, 2 Temmuz 1955, s.6.
ŞEHSUVAROĞLU N.- GÜREŞSEVER ( CANTAY) Gönül ; " Bilim ve Sanat Tarihi Bakımından Sabuncuoğlu Cerrahiyesi ", Kültür ve Sanat, S.4, Kültür Bakanlığı Yayınları, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1976, .44-51.
TAHİR-ZADE, Hüseyin Behzad ; " Minyatürün Tekniği ", İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.1, Ankara, 1953, s.29-32.
TANINDI ( AKALAY),Zeren ; " Nakkaş Hasan Paşa", Sanat, S.6, Kültür Bakanlığı Yayınları, Tifdruk Matbaası, İstanbul, Haziran 1977,
s.114-125.
TANINDI, Zeren ; "Resimli Bir Hac Vekâletnâmesi, Sanat Dünyamız, S.28, İstanbul, 1983, s. 2-5
TANINDI, Zeren ; "İslâm Resminde Kutsal Kent ve Yöre Tasvirleri", Journal of
Turkish Studies,
TANINDI, Zeren ; Siyer-i Nebi, İslâm Tasvir Sanatında Hz. Muhammed'in Hayatı,
Hürriyet Vakfı Yanınları, Aksoy Matbaacılık, İstanbul, 1984
TANINDI, Zeren ; " Osmanlı Döneminde Türk Minyatürü ", Kültür ve Sanat, S.3, T.İş Bankası Yayınları, Pan Matbaası, Ankara, Ağustos 1989,
s.24-28. ; Turkish Miniatures From the Ottoman Period, s. 88.
TANINDI , Zeren ; İkonografi Semineri ?????? Hacettepe Üniversitesi, Nisan
1991.
TANINDI, Zeren ; X. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1990 ,???
TANINDI, Zeren ; XI. Türk Tarih Kongresi ????

TASUĞ, Sezer ; Şenliknâme Düzeni, Türk Minyatüründe Gerçekci Duyuş ve Gelişme,
De Yayınevi, İstanbul, 1961.
TEZCAN, Hülya ; " Saray Nakkaşhanesinin 15. Yüzyıl Sonlarında ve 16. yüzyılın İlk Yarısındaki Resim Programına Uyan Kumaş ve İşlemeleri ",
IX. Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye sunulan bildiriler, ; Bildiri Özetleri, Grafikevi Matbaası, Ankara 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları, s.166.
THUASNE, L ; Gentile Bellini et Sultan Muhammed II. Notes Sur Le Sèjour du
Peintre Vènetien á Constantinople (1479-80), Paris, 1888.
TITLEY,N.; " Miniature Paintings Illustrating the Works o Amir Khusrau: 15th,16th, 17th centuries", Marg; Homage to Amir Khusrau, June, 1975, s.19-52.
TITLEY, N. ; Miniatures from theTurkish Manuscripts, London, 1981.
TOGAN, Zeki Velidi ; " Topkapı Sarayı'nda Dört Cönk", İslâm Tetkikleri Dergisi,
S.I, 1953-54, s.73-89.
TOGAN, Zeki Velidi ; " On The Miniatures in Istanbul Libraries " Atti del Secondo Congreso Internazionale di Arte Turca, Venezia 1963,
Napoli, 1965, s.253-258.
TOĞAN, Ahmet Zeki Velidi ; On The Miniatures In İstanbul Libraries, ( Çev. Sencer Tonguç), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayınları,Baha Matbaası, İstanbul, 1963.
TOPKAPI Sarayı Müzesi'indeki Şahnâme Yazmalarından Seçme Minyatürler, ( Haz: Abdülkadir Karahan-Tahsin Yazıcı-Ali Milani) , T.İş Bankası Kültür
Yayınları, Çeltüt Matbaası, İstanbul, 1971.
TOPKAPI Sarayı Müzesi, Sanat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, S.7, Tifdruk Matbaası, İstanbul 1982, (Özel sayı):
Çağman,Filiz-Tanındı,Zeren ; Padişah Portreleri ve Resim Kolleksiyonu , s.118-119 ; Saray Kütüphaneleri ( yeni), s.130-139.
TORNBERG, C,J.; Codices Arabici,Persici et Turcici Bibliothecae Regiae Universitatis Uppsalenssis, Lund, 1849.
TOROS, Taha ; " Sultan III. Ahmed'in XV. Louis'e Hediyesi Çok Değerli Bir Albüm ", Türkiyemiz, Y.15, S.44, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, Ekim
1984, s. 1- 4.
TUCHELT, K. ; Türkische Gewaender unde Osmanische Gesellschaft in 18. Jahrhundert, Graz, 1966.
UĞUR, Ahmet ; " Yavuz Sultan Selim ve Bir Rüya ", Lâle, Türk Petrol Vakfı
Yayınları, S.3,Renkler Matbaası, İstanbul, Kasım 1985, s.28-31.
UNTERKIRCHER, F.; Inventar der Illuminierten Handschriften, Inkunabein, und
Frühdrücke der Österr. Nationalbibliothek, Wien, 1959.
URAN, H ; Üçüncü Sultan Mehmed'in Sünnet Düğünü, İstanbul, 1942.
UYGUNER, M ; " Türk Minyatürleri ", Varlık, C.33, S.671, İstanbul, 1966, s. 13.
UZEL, İlter ; " Cerrahiyyetü'l Hâniyye Minyatürleri ", Kültür ve Sanat, T. İş Bankası Yayınları, S.9, Ajans-Türk Matbaası, Ankara, Mart 1991,
s.23-27.; The Cerrahiyyetü'l-Haniyye Miniatures, s.87-88.
UZLUK, Şehabeddin ; " II. Türk-Anadolu Resim Mektebi", Konya Mecmuası, S.39,
1942, s.12-26.
UZLUK, Şehabeddin ; Mevlânâ'nın Resimleri, Konya, 1953.
UZLUK, Şehabeddin ; Mevlevilikte Resim, Resimde Mevleviler, T.İş Bankası Kültür
Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1957.
ÜÇOK,Bahriye ; " İslâm'da Resim " , Türk Kadını, C.6, S.63, Ağustos 1971 ,
s. 16-17.
ÜNVER, Ahmed Süheyl ; " Selçuklular'da Resim,Tezhip ve Minyatür ", Türk Tarihi
Ana Hatları Müsveddeleri, II, No.17, 1934.
ÜNVER, A.Süheyl;" Türk Ressamı ve İçtimai Hayatımız " Güzel Sanatlar Dergisi,
S.I, İstanbul, 1939, s.17-26.
ÜNVER, A. Süheyl ; Cerrahiye-i İlhaniye, İstanbul Üniversitesi tıp tarihi
Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1939.
ÜNVER, A.Süheyl ; Ressam Nigâri, Hayatı ve Eserleri, Milli Eğitim Basımevi,
Ankara, 1946.
ÜNVER, A.Süheyl; Ressam Levni, Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1949.
ÜNVER, A. Süheyl ; Ressam Nakşi: Hayatı ve Eserleri, Kemal Matbaası, Istanbul,
1949.
ÜNVER, A.Süheyl; Levni, İstanbul, 1951.
ÜNVER, A.Süheyl ; Levni, Basın Yayın Turizm Umum Müdürlüğü Yayınları, Maarif
Basımevi, İstanbul, 1957.
ÜNVER, A.Süheyl; Fatih Sultan Mehmed ve Babası ile Oğlu Resimlerini Yapan
Ressam Levni ve Bibliyoğrafyası, İstanbul, 1953.
ÜNVER; A. Süheyl ; " Levni his life and works " Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu Belleteni, S.204, Nisan 1959, s.32-35.
ÜNVER, A.Süheyl; Geçmiş Yüzyıllarda Kıyafet Resmimlerimiz, Ankara, 1958.
ÜNVER, A.Süheyl; " L'album d'Ahmed I.er" ,Annali dell'Istituto Universitario
Orientale di Napoli, N.S.13, 1963, s.127-162.
ÜNVER, A. Süheyl ; Ressam Şehit Hasan Rıza Hayatı ve Resimleri, Milli Eğitim
Bakanlığı Yayınları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970.
ÜNVER, A. Süheyl ; Sevâkıb-ı Menâkıb, Mevlâna'dan Hatıralar , Organon İlaçları
Yayını, Kağıt ve Basım İşleri Matbaası, İstanbul, 1973.
WALLEY, P.- TITLEY, M.N.; " An Illustrated Persian Text of Kalila and Dimna
707/1307-08", The British Library Journal, C.1, S.1, 1975,
s.42-61.
WALSH, John R. ; " The Turkish Manuscripts in New Collage, Edinburg", Oriens, S.12/1-2, 1959, s.170-189.
ROBİNSON,Basil W. ; " An Unpublished Manuscript of the Gulistan of Sa'di ", Beiträge Zur Kunstgeschichte Asiens,, In Memoriam Ernst Diez,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul, 1963, s.223-236.
WELCH, S.C.; A King's Book of Kings, The Shah-Nameh of Shah Tahmasb, London,
1972.
WELCH, A.; " Painting and Patronage under Shah Abbas I", Iranian Studies, S.VII, Summer-Autumn,1974, Studies on Isfahan:Proceedings of
the Isfahan Colloquium, part II, s.458-507.
WIET, Gaston ; Miniatures Persanes, Turques et Indiannes. Collection de Son
Excellence Chèrif Sabry Pacha, Kaahire, 1943.
YETKİN, Suut Kemal ; " İslâm Minyatürünün Estetiği ", İlâhiyat fakültesi
Dergisi, S.1, Ankara, 1953, s. 33-40.
YETKİN, Suut Kemal ; " Türk Minyatürü ", Kültür Dünyası, S.4, Nisan 1954,
s. 9-11.
YETKİN, Suut Kemal ; " Bir Selçuki El Yazması Üzerine ", Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959, Kongreye
Sunulan Tebliğler, Ankara, 1962, s.411-412.
YETKİN, Suut Kemal ; " Türk Resim Sanatının Menşei Hakkında " , İlâhiyat
Fakültesi Dergisi, S.XI., Ankara, 1963, s.5-11.
YETKİN, Suut Kemal ; L'Ancienne Peinture Turque du XII e au XVIII e Siecle,
Paris, 1970.
YETKİN, Suut Kemal ; Bir Buluşun Öyküsü: Lütfü Abdullah ve Siyer-i Nebi, Sanat
Dünyamız, S. 12, İstanbul, 1978, s.17-21.
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ; Matrakcı Nasuh'un Minyatürlü İki Yeni Eseri ,
Belleten, S.XXVIII, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1964,
s.229-233.
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ; Nasühü's-Silâhi ( Matrakcı) Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara, 1976 ( Tıpkı basım).

YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ;" Başlangıcından III. Yüzyıl Sonuna Kadar Müslüman Minyatürü ", Yıllık Araştırmalar Dergisi, S.II, 1957, Ankara,
1958, s.181-192.
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ; Matrakcı Nasuh, Ankara, 1963.
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ; " Two New Illuminative Works of Matrakcı Nasûh ", Atti del Secondo Congresso Internazionale di Arte Turca,
Venezia, 1963, Napoli, 1965, s.283-286,
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ;" Matrakcı Nasuh'un Minyatürlü İki Yeni Eseri" ,
Belleten, C.XXVIII, S.110, Ankara, Nisan 1964, s. 229-233.
YURDAYDIN, Hüseyin Gazi ;" Matrakcı Nasuh'un Hayatı ve Eserleri İle İlgili Yeni Bilgiler ", , Belleten, C. XXIX, S.114, Ankara, Nisan 1965,
s. 329-354.
YÖRÜKAN(KARAMAĞARALI), Beyhan ; Muhammed Siyak Kalem İmzalı Minyatürler,
Ankara, 1963 ( Basılmamış doktora tezi).
YÖRÜKAN (KARMAĞARALI), Beyhan ; " Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Albümlerde Bulunan Bazı Rulo Parçaları ", Sanat Tarihi Yıllığı,
S.I,1964-65, İstanbul, 1965, s.188-201.
YÖRÜKAN (KARAMAĞARALI), Beyhan; " Topkapı Sarayı Müzesi'nde Bulunan Dört Albüm Üzerindeki Çalışmalara Toplu Bakış", Türk Etnografya
Dergisi, S.VII-VIII,1964-65, Ankara, 1966, s.50-58.

İ L AV E M İ N Y A T Ü R
A
AHMAD, M.I.; "The Muslims and the Art of Painting", Majallat al-Azhar, S.20, 1951, pp.605-609; S.21, 730-735; S.22, 943-945; S.23, 1952, 147-151; 468-472. (Arapca )
AINI, K.S.;" Some New Documents on Tajik Miniature Painting of the 16th Century ", Trudy Akademii Nauk Tadzhikskoi, S.42, 1956, pp.33-47.( Rusca )
AINI,K.S.; "Some Features of the Timurid Miniatures", Narody Azii i Afriki, 1971, pp.141-143.
AINI, K.S.; " Miniatures in the Shahnameh Manuscripts from Leningrad and Several Questions about the Orgin ofPersian Miniatures", In Iskusstvo i Arkheologiya Irana, Ed. H.K.Karpova,Moskow 1971, pp.9-19.
AKIMUSHKİN, O.F.;"Legent about the Artist Behzat and the Calligraphier Mahmud Nishapuri ", Narody Azii i Afriki,1963, pp.140-143.
AKIMUSHKİN, O.F.;Persian Manuscripts in the Instituteof Asian People, Moscow, 1964.( Rusca )
AMJAD ALI, S.; "Muslim Painting " Pakistan Quarterly, C.2,S.4, 1952, pp.8-13; 63-64.
ARNOLD, T.W.; The Miniatures in the Hilali's Mystical Poem, The King and Dervish, Vienna,1926.
ASHRAFI,M.M.; The Bukhara School of Painting, Dushanbe, 1974. (Rusca)
ASHRAFI,M.M.;" The Bukhara School of Painting ", In the Arts of the Book in Cenral Asia, Ed. B.Gray, Unesco, Paris 1979. pp. 249-272.
ASHRAFI,M.M.; Persian-Tajik Poetry in 14 th-17th Centuries Miniatures, Dushanbe, 1974 (Rusca ve İngilizce ).
ASHRAFI,M.M.; " On the Works of The Bukhara Artist Mahmud Mozaahheb ", Narody Azii i Afriki, 1975, pp.143-148.( Rusca ).
ASHRAFI,M.M.; Sixteeth-Century Miniatures Illustrating Manuscript Copies of the Work of Jami from the USSR Collections, Moskow, 1966. ( Rusca-İng.).
ATASOY Nurhan ; Türk Minyatürlerinden Üç Günlük Hayat Sahnesi, Sanat Tarihinde Doğudan Batıya, Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, Sandoz Kültür Yayınları, No.II, İstanbul 1989.
ATIL, ESİN ;Islamic Art And Patronage Treasures From Kuwait. The AlSabah Collection, New York 1990, Edided. Esin Atıl,
ATIL, Esin ; Art of the Arab Word, Catalogue of an Exhibition, Washington D.C., Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 1975.
B
BAĞCI Serpil; " Takdim Minyatürlerinde Farklı Bir Konu: Süleyman Peygamber'in Divanı", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993, s.35-59.
BAQIR, M. ; Miniatures in Lahore Museum Collections, Lahore,1964.
BASHA, H. ;Islamic Painting inthe Middle Ages, Cairo, 1959 ( Arapca )
BERLİN. KÖNIGLICHE MUSEEN, Katalog der Sonderausstellung Orientalishcher Buchkunst, Handschriften unde Miniaturen aus den Landern, des Islam und aux Ost-Turkistan, Feb.-March 1910, Berlin 1910.
BETZ, G.; Oriantalische Miniaturen, Braunschweig,1965.
C
CATELLI, M.A. ;"Seljuk Art: Miniatures", In Ency.Wold Art, C.12, 1966, pp.876-877.
CRESWELL, K.A.C.; A Bibliography of Painting in Islam, Cairo,1953.
CRESWELL,K.A.C. ;" The lawfulness of Paintingin Early Islam ", Ars Islamica, S.11-12, 1946, pp.159-166.
CRESWELL, K.A.C. ; A Provisional Bibliography of Painting in Muhammadan Art, London, 1922.
Ç
ÇAĞMAN Filiz ; Sultan Sencer ve Yaşlı Kadın Minyatürlerinin İkonografisi ", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar
Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı,
Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993, s.87-116.
ÇAĞMAN Filiz ;" Miniature ",Tradional Turkish Arts, The Republic of Turkey, Ministry of Culture, Apa Ofset Basımevi, İstanbul, s.182227
ÇAĞMAN, Filiz ; "Şahname-i Selim Han Minyatürleri", Sanat tarihi
Yıllığı, S.V, 1973, s.411-442.
ÇAĞMAN, Filiz ; " Türk Minyatür Sanatının İslâm Sanatındaki Yeri", İslâm Sanatında Türkler, İstanbul 1976, s.84-88.
ÇAĞMAN, Filiz; "Anadolu Türk Minyatürü", Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C.V, 1982, s.929-951.
ÇAĞMAN, Filiz ;" Saray Nakışhanesinin Yeri Üzerine Düşünceler ", Sanat Tarihine Doğudan Batıya. Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, İstanbul 1989, s.35-46.
ÇAĞLAYAN? ( ÇAĞMAN ) Filiz; Hünernâme Minyatürlerinde Topkapı sarayı, Müze S.1, Ocak-Haziran 1988, Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Başkanlığı Yayınları, Dönmez Ofset ,Ankara 1989, s.35-42, Summary; Reflected in the Sixteen Century Hünarname Miniatures, s. 43.
D
DİBA, M.; " Iranian Influence in the Artistic Tradition of Turkistan ", Ayandeh, C.1, S.3, 1304, pp. 177-181. ( Farsca )
DİEZ, E. ;" Sino-Mongolian Temple Painting and its Influence on

Persian Illumination", Ars Islamica, S.1, 1934, pp.160-170.
DUDA, D.; Islamische Handschriften I, Die Illuminierten Hendschriften der Osterreichische National Bibliothek, Wien, 1983.

E
ESİN, Emel ;"Türk Budist Resim Sanatının Tarihçesi ", I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 3.Türk Sanatı Tarihi, İstanbul 1979, s.696-758
ESİN, Emel ; " Notes on Manichaen Painting from Eastern Turkistan ",
İn Memorial Volume:Sixth International Congress ofIranian Art and Archaeology Oxford, 1972, Tehran, 1976, pp.49-80.
ETTINGHAUSEN, R. ; " Iklhans. The Art of Book", In Encyclopedia of Islam, 2.d ed. C.III, London 1971, pp.1126-1127.
ETTINGHAUSEN, R. ; " The Snake Eating Stag in the East ", In Late Classical and Medieval Studies in Honor of Albert Mathias Friend, ed. K.Weitzmann, Princeton, 1955, pp. 272-286.
ETTINGHAUSEN, R. ; " On Some Mongol Miniatures ", Kunst des Orients, S.3, 1959, pp.44-69.
ETTINGHAUSEN, R. ; Studies in Muslim Iconography: The Unicorn, Washinton D.C. Smithsonian Institution, Freer Gallery of Art, 1950, pp.1036, 1452.
ETTINGHAUSEN, R.- HARTNER, W.;"The Conquering Lion; The Life Cycle of a Symbol", Orients, S.17, 1964, pp.145-171.
F
G
GRUBE, E.J. ; " The Date of the Venice Iskandar-Name", Islamic art, S.II, 1987, s.187-202.
GRUBE, E.; The Classical Style in Islamic Painting : The Early
School of Herat and its Impact on Islamic Painting of the Later 15th the 16th and 17th Century,An Exhibition atthe Pierpont
Morgan Library, Nov. 1968-Jan.1969, Germany:Edizioni Oriens, 1968.
GÜNAY Reha; Süleymanname Minyatürlerinde Mekan ve Anlatım Teknikleri ", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993, s. 179-195.
Ğ
H
I
İ
İNAL Güner; " Some Miniatures of the Jami'al-Tavarikh in Istanbul, Topkapı Museum, Hazine Library No.1654 "Ars Orientalis, V, 1993, s.163-175.
İNAL Güner; " Shah Nameh Hazine No.1509 in the Topkapı Museum" Sanat Tarihi Yıllığı, S.III, İstanbul 1969-70, p.306-316.
İNAL Güner; " A Manuscript of the Shahnameh from the Period of Sahah İsma'il and its Influences on the Later Shahnameh Illusrations, Sanat Tarihi Yıllığı, S.V, İstanbul 1972-73, s.530-545.
İNAL Güner; " Topkapı Kolleksiyonundaki Sultani Bir Özbek Şehnamesi ve Özbek Resim sanatı İçindeki Yeri " Sanat Tarihi Yıllığı, S.VI, 1974-75, s.303-320.
İNAL Güner; " A Royal Uzbeck Shahnameh in the Topkapı Palace Museum and its Significance for Uzbeck Painting " Sanat Tarihi Yıllığı, S. VI, 1974-75, s.321-332.
İNAL Güner; " Artistic Relationship between the Farand Near East Reflected in the Miniatures ofthe Cami at-Tawarikh " Kunst des Orients, S.10, 1975, s.108-143.
İNAL Güner; " Realistic Motifs and the Expression of the Drama in Safavid Miniatures " Sanat Tarihi Yıllığı, S. VII, 1976-77, s.5988.
İNAL Güner; " Realistic Motifs in Safavid Miniatures", Akten VII International Congress for Iranian Art and Archeology 1976, Berlin 1979, s.438-448.
İNAL Güner; " Topkasapı Sarayı Müzesi'ndeki H. 1084 No.lu Yusuf ile Züleyha Yazmasının Minyatürleri", Hacettepe Üniversitesi Beşeri Bilimler Dergisi, S.X, 2, Haziran 1979, s.1-41.
İNAL Güner; " İstanbul Topkapı Müzesi'ndeki Bazı Albüm Desenlerinden Seçmeler ", Bedrettin Cömert'e Armağan, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Beşeri Bilimler Dergisi Özel Sayısı, Ankara 1980, s.457-470.
İNAL Güner; " Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki Bazı Şah Abbas Dönemi Şehname'lerinin Minyatürleri",Hacettepe Beşeri Bilimler Dergisi, S.X, 3 1980, s.12-51.
İNAL Güner; " Topkapı Sarayı Müzesi'ndeki İki Onaltıncı Yüzyıl Hamsesinin Minyatürleri ", Ege Üniversitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, S.I, 1982, s.37-49.


İNAL Güner; " Berlin Diez Albümlerindeki Bazı Dağınık Cami'el-Tevarikh Minyatürleri Üzerine ", Belleten,Türk Tarih Kurumu Yayınları,

C. XLVI, S.184, Ankara, Ekim 1982, s.845-860.
İNAL Güner; " Tek Figürden Oluşan Osmanlı Albüm Resimleri ", Ege Üniersitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, S. III, İzmir 1984, s.83-96.
İNAL Güner; " 17. Yüzyıldan Bir Hafız Divanının Desenlerinde Resim ve Metin İlişkisi", Suut Kemal Yetkin'e Armağan, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1984, s.165-202.,
İNAL Güner; " İran Minyatürlerinde Akademizm ", Yeni Boyut, S.XXX, Mart 1985, s.4-6.
İNAL Güner; " The Ottoman Interparation of Firdavsi's Şahname " Akten des VI. Internationalen Kongresses für Türkische Kunst , Müncehen vom 3. bis 7. September 1979, München 1990, pp.554-562.
İNAL Güner; " Miniatures in Historical Manuscripts from the Time of Shahrukh in the Topkapı Palace Museum", Timurid Art and Culture, Iran and Central Asia in the Fifteenth Century, Leiden 1992, pp.103-116.
J
K
KERİMOVA, R. ; PortraitPainting in Azerbaijan, , Akademiai Nauk Azarbeycan, Baku, 1964. ( Azeri Türkçesi ).
KLİNGER, L.- RABY,J.; " Barbarossa and Sinan. a Portrait of Two Ottoman Corsais from the Collection of Paola Giovia",Ateneo Veneto, Venice, 1988.
L
M
MAHİR Banu: " Osmanlı Saz Üslubu Resimlerinde Ejder İkonografisi", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993, s. 271-294.
MAHİR Banu :" Saray Nakışhanesin Ünlü Ressamı Şah Kulu ve Eserleri ", Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı, S.1 , İstanbul 1986, s.113-130.
MAHİR Banu : " Osmanlı Sanatında Saz Üslubundan anlaşılan" , Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı, S.2, İstanbul 1987, s.123-140.
MAHİR, Banu;" İslâm'da Resim " Sözcüğünün Belirlediği Tasvir Geleneği", Sanat Tarihinde Doğudan Batıya, Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, İstanbul 1989, s.59-64.
HAJDA, T.; Catalogue of Oriental Manuscripts from Polish Collections, Warsaw,, 1967.
MARİN,F.R.; Miniatures from Period of Timur in a Manuscript of Poems of Sultan Ahmad Jalair, Vienna, 1926.

N
NAHAS Mahmut ; "Özünden Türk Olan Bir Sanat- Minyatür" Belleten, C.36, S.141. Ocak 1972, Türk tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1972.
O
OTTO-DORN, Katherina ;Die Landschhaftsdarstellung in der Seldschukischen maleri. In Die Islamische Welt Zwischen Mittelalter und Neuzeit, Festschrift fur Hans Robert Reomer, Beirut, 1979, pp.503-522.
OWENS-MEREDİTH G.M.; Turkish Miniatures, The british Museum, London 1963.
Ö
ÖGEL Semra: " Osmanlı Minyatürlerinde Zaman-Mekan ve Hareket
İlişkileri Üzerine Gözlemler", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993, s.363-378.
P
R
RENDA Günsel ;" Chester Beatty Kitaplığındaki Zübdetü't-Tevarih ve Minyatürleri ", Prof.Dr. Bekir Kütükoğluna Armağan, İstanbul 1991, s.485-505.
RENDA Günsel; An Illusrated 18 th Century Ottoman Hamse in the Walters Art Gallery, The Journal of the Walters ArtGallery S.39, 1981, pp.15-32.
RENDA, Günsel ; Batılılaşma DönemindeTürk Resim Sanatı: 1700-1850, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1977.
RENDA, Günsel;" Türk Resminde Batılılaşma Yönünde İlk Denemeler", Çağdaş Türk Resim Sanatı, C.I, İstanbul 1980, s.17-76.
RIZVIC, I. ; " Manuscripts in Gazi Husrev Bey's Library in Sarajevo", Anali G.H. begove Biblioteke , S.1, 1972,pp.75-90.
ROBİNSON, B.W. ; " Prince Baysunghur and the Fables of Bidpai", Oriental Arts, S.16, pp.145-154.
ROGERS J.M.; Islamic Art + Desing 1500-1700, British Museum Publications London 1983.
S
SAKISİAN, A.; " La Miniature Persane a Boukhara au 16 e Siecle", Revue de l'art Ancient et Moderne, S.41, 1922, pp.203-209; 362-369.
SAKISİAN, A. ; " Pre-Mongol School of Miniature Painting ", In Procedings of the Seconde International Congress of Persian Art London 1931, London 1931, pp.18-19.
SCHROEDER, E. ; " Islamic Book Art in the Museum of the Rhode Island

School of Desing", Studies : Museum of the Rhode Island School of Desing, 1947, pp.63-79.
SEMEONOV, A.A. ; " Miniatures from Early 17th Century Samarkand in the Manuscript of the Zafar -nameh by Sharaf al-Din Yazdi", Sbornik Statei Posviashchennykh İskusstvu Tadzhiksogo Navoda, 1956, pp.2-16. ( Rusca ) .
SEYHAN, Nezihe; Minyatürlü Bir Ahval-i Kıymet Nüshası, Topkapı Sarayı Müzesi XII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri, İstanbul 1-6 Haziran 1992.
SULAIMANOV, Kh.S.- AZIMJANOVA, S.A. ; The Nava'i Manuscripts in the Collection of the Institute of Oriental Studies, Tashkent, 1970. ( Özbekce ) .
STCHOUKİNE, İvan ; La Peinture Turque d'apresles Manuscrifts Illusresllme partiede Murad IV a Mustafa III, 1623-1773. Paris 1977.
Ş
T
TANINDI Zeren ; Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ndeki Fas'da
Hazırlanmış Tezhipli Kur'anlar, Topkapı Sarayı Müzesi XII. Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri, İstanbul 1-6 Haziran 1992.

TANINDI Zeren : Mihr-ü Müşteri Minyatürlerinin İkonografik Çözümlenmesi ", Sanat Tarihinde İkonoğrafik Araştırmalar Semineri , Nisan 1990 Ankara, Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1993,s.457-490.
TANINDI, Zeren ; " İslam resminde Kutsal kent ve Yöte Tasvvirleri ", Journal of Turkish Studies S.7, Orhan şaik Gökyay armağanı, C.II, 1983, s.407-437.
TANINDI, Zeren ; Siyer-i Nebi. İslâm Tasvvir Sanatında Hz. Muhammed'in Hayatı, Hürriyet Yayınları, İstanbul 1985.
TANINDI, Zeren ; " Mimar Sinan Çağında Tasvir", Mimar Sinan
Döneminde Türk Mimarlığı ve Sanatı, İstanbul 1988, s.277-294.
TAYLOR, F. ; "Arabic, Persian and Turkish Manuscripts in the Jhon Rylands Collection", Fikrun wa Fann, S.19, 1972, pp.16-23.
TİTLEY Norah M.;Plants And Gardens in Persian Mughal And Turkish Art,
The British Library, 1979.
TITLEY, Norah M. ;" Development of Fourteenth-Fifteenth Century Painting in Khorasan , Iran and Turkey", Marg, S.26, 1973, pp.1728.
TITLEY, Norah M.; Istanbul or Tabriz ?- The Questions of the Provencenance of three 16th Century Nevai Manuscripts in the British Library",Oriental art, S.25, 1978, pp.292-297.
U


Ü
ÜNVER A.Süheyl ; " Ağamirenk ", ( Minyatürcü ), İslam Türk Ansiklopedisi, C.I, İstanbul 1944, s.138-139.
ÜNVER A.Süheyl ; Türk Minyatürleri, THY Magazin, Özel sayı, 20 Mayıs 1973, s.34-40.
ÜNER A.Süheyl ; Tarihte Anadolu Türkleri'nde Spor, Dirim Mecmuası,
Y

---
soonnnnnnnnnnnn
17 Şubat 1992
Yayınlandığı Yer: Vakıflar Dergisi, S.23.s.333-342. ,1994
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •