TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
ALEV?LERDE NAS?P ALMA TÖREN?
Türk Kültürü ?nceleme Serisi : 2


ALEV? TOPLUMUNDA NAS?P ALMA TÖREN?

Sadi BAYRAMBekta?i Nutkunun Devam? olarak incelenmelidir.

Ritüel gere?i, muhip namzetine, nasip alma töreni öncesi,
Haz?rl?k olarak nas?l ki hac ibâdetinde,
?hramdan ç?kt?ktan sonra tra? olunur,
Bekta?iler de, Ahiler de önce tra? olarak fazlal?klar?n? atarlar,
Ondan sonra da ?erbet olarak bir bal ?erbeti içer ki, içenin içi yanar,
Kendisini bilen, O?nun yarat?c?s? ulu Tanr?y? da bilir,
Bu talibe darg?n ve küskün olan can var m?d?r ?
Eyvallah !,
Ezelden ebede ezan sesi kula??m?zda ç?nlar durur,
On iki mum önünde abdest tazelenir ,
Bu yol Muhammed Ali yoludur,
K?l?çtan keskin ince bir yoldur,
Bir elinde kibrit bir elinde mum,
Bismi?ah Allah Allah nasurun minallah,
Be?rin mü?min Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali,
Pirim Hünkâr?m Hac? Bekta? Velî Dergâh?na ba?l? belim,
Bismi?ah Allah Allah Muhammed Ali?den do?up,
?ems-i ulemâ bu fakiri de zerresine alal?m,
Destur Allah, Eyvallah !

Ç?ra?? rüsan fahri dervi?an dem Ali?an
Kür?ad? meydan ber cemâli Muhammed Mustafa,
Allahümme salli âla Muhammed,
Kemali ?mam Hasan ?ah Hüseyn dedi ve on iki mumu yakt?,
Çün ç?ra?? uyard?k ol Hüdâ?n?n a?k?na,
Ol cihan? serveri Muhammed Mustafa a?k?na,
Sakiy?ül Kevser Aliyül Murtaza?n?n a?k?na,
Hem Hatice, hem Fat?ma?tüz-Zehra hayâl-i nisan?n a?k?na,
Ar?a tâk yap?p bu yoldan ol billâh a?k?na,
Yetmi? iki bin ?ehid-i ?ühedan?n,
Pirim, hünkâr?m Hac? Bekta?-i Velî a?k?na,
Cemali Muhammed, kemali Hasan el ?ah Hüseyn,
Ç?raklar?n ayd?n, Meydanlar?n kür?ad olsun,
Niyet ettim, Yâ Rabbi, senin r?zan için Ehl-i Beyt a?k?na bu abdesttir,
Ömür boyu abdestin oldu, sak?n ola ki bozma,
Bismillahirrahmanirrahim,
Niyet ettim abdest almaya ,
Bu can? bu yola lây?k k?l,
Ey Allah??m, Kur?an okumak, sana zikir ve ?ükür etmem için bana yard?m et !
Yâ Râb, bana cennet kokusunu duyur, cehennem kokusunu duyurma,
Allah??m yüzlerin kimi ak, kimi kara oldu?u günde yüzümü ak eyle !
Yâ Râbbi, Amel Defterimi solumdan ve arkamdan verme, sa??mdan ver,
Yâ Râbbi, ba??m? ar?-? âlan?n gölgesinde gölgelendir,
Yâ Râbbi, beni sözü dinlenen iyi kullar?ndan eyle,
Yâ Râbbi, aya??m? k?ldan ince, k?l?çtan keskin
S?r?at köprüsünden geçerken kayd?rma,
Yâ Râbbi, Kur?an okumak sana, zikir ve ?ükretmek sana
Olan ibadetimi güzelle?tirmek için bu fakire de, haz?r olan canlara da yard?m et,
Talip; Meydan evi giri?inin kap?s?na getirilir ve kap? e?i?i önünde talip e?ilir .

Gözcü Baba kontrolünde Meclis haz?rlan?r,
Dedebaba veya Halife Baba içeri girer,
Ak?amlar hayrola, hay?rlar feth ola, ak?betleriniz hayrola,
Cemallere a?k ola, mihmanlara a?k ola, a?k meydan erlerine? diye gülbank çeker,

A??k saz?n? ald?, üç bo?umundan ,
Allah, Muhammed, ve Ali diyerek üç defa öptü,

Aç?ld? Meydan, Ar?i Bahman,
Defoldu ?eytan, göründü Süphan,
Süphan?ma huuu,
Yezdan?ma huuu,

Sofu meydan?na ikrar verenler,
Meydan? görüp a?kla girenler,
Meydanda gönlün yere serenler,
Hakt?r Bilenler, gerçek erenler,
Süphanlar?ma huuuu?

Sa? dizi yerde, sol eli gö?sünde bir hem?ire,

A??klar?n eminine,
Erenlerin demine,
Yürekleri co?turan,
Uçmak saz?n gemine, diyerek kadehi uzatt?,
Sazendeler ve meclistekilerin tamam? demlendi,

Pervaz ba?las?n,
Dört kap? selamland? ve semâh ba?lad?,
On dakika sürdükten sonra ba? keserek oca?a yakla?t?lar,
A?k olsun a??klara,
Pervaz?n?z me?k olsun, Mirac?n?z Hakk olsun,

Mirac? mü?minin hakt?r,
Meydan? bilmez ahmakt?r,
Gönül s?rr?n bilenlere,
Gönülde, gökte uçmakt?r.

Süslenmi? bir kurban salona girer, ç?kar,

Semah yapan her erkek, sa??ndaki bac?ya,
Miraçta Cemal gördüm, a?k olsun iman?m, diye te?ekkür eder,
Sofra kurulur, yemekler yenilir, kahveler içilir,

Allah Allah Bismi?ah,
Ayin-i Cem erenleri, miraç gördük didâr gördük, nur, iman gördük,
Oturan, duran, gönlünü pâk tutan,
Kimsenin ay?b?n? görmeyen, söylemeyen,
Ber murad ola, Huuu gerçe?e huuu ..

Ey o?ul, bu ald???n abdest tarikat abdesidir,
Bu abdest d??k?larla de?il, ahlâks?zl?klarla bozulur,
Bu abdest insan hayatta bir kere ald?r?l?r,
Bu abdest senin takipçindir,
Nerede bozarsan yüz karan ve namusun ve ?erefin olur,
?nsan ba?kas? için ne dü?ünürse, ba?kas?na ne yaparsa kar??l???n? görür,
(?krar kurban? koyunun yünü k?rp?l?p, ip haline getirilirken,
T??bent ve takke dedenin yan?na koyulur, Cemden yetki istenir, Eyvâllah derlerse ,
Madem eminsiniz canlar?m, o halde niyaz ediniz,
Talibe kefil var m? ? Var !
T??bent okunarak rehberine verilir.
Rehber de talibib boynuna asar),
Allahü ekber Allahu ekber lâ ilâhe illâllâhü vallahü ekber,
Allahü ekber velillâhü ilhamd,
Ey Erenler, bu fakir size bir kuzulu kurban getirdi,
Eyvallah, bu talibler yolumuza, vatan?m?za, milletimize, insanl??a hay?rl? olsun,
Ey Erenler ben size kuzulu bir kurban getirdim,
Eyvallah,
Bismi?ah Allah Allah, delil-i Cebrail, tekbiri Halil-ü kurban ?smail,
Allahü ekber Allahu ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber,
Allahü ekber velillâhü ilhamd,
Ya Allah, ya Muhammed, Ya Ali,
Takke ba??m?za konmu?, T??bend belimize ba?lanm??t?r art?k,
Bu ba?lanmak eline, diline, beline sahip ol anlam?nda olup, hayatta bir defa yap?l?r.
?nsan, insan? ihya eder,
Allah??n izni ile ???k ve do?ru yolu mür?it sayesinde bulunaca??na inan?r?z,
Çünkü her ?eyi biz fakir insanlardan örf ve âdetlerden ö?reniriz,
Tecrübelerinden istifade ederiz,
Niyaz edilen, niyaza lây?k olsun,
Öncelikle Dedeye, sonra Babaya,
Daha sonra gözcü ve on iki posta niyazdan sonra,
Ortaya ve rehbere niyaz yerine getirilir ve
Bak evlat, bu yolun yolcusu oldun,
Bu yola ve kendine sahip ol !,
Bu yolun dostuna dost, dü?man?na iyi örnek ol !
Seni senden ald?m, yine sana verdim,
Son pi?manl?k fayda etmez,
?nsan ne bulursa yolundan bulur,
Çok çal??acaks?n,
Kimseye kendini ac?nd?rmayacaks?n,
Yoksa halk aras?nda, insanlar ars?nda say?lmaz, sevilmezsin,
Allah yan?nda, kul yan?nda de?erin olmaz,
Gitti?in yolun da sana faydas? olmaz !
Mür?idin ve rehberin sözlerine dikkat et,
Bu nasihatlar? kabul ediyor musun ?
Eyvallah, Eyvallah, Eyvallah !
Darg?n ve küskün olan var m? ?
Dardan geçme, y?l geçimi yap?l?r.

El ve ayak ba?lan?r,
Elim erde, yüzüm yerde, gönlüm darda,
Erenlerin dar mahsusunda,
Hakk yolunda, Muhammed Ali divân?nda,

Can?m kurban, mal?m tercüman,
Bu fakirden a?r?nm?? incinmi? can varsa dile gelsin !
Eyvallah !
Böylece yeni can yerini ve bölü?ünü bulmu? olur?

Ey O?ul can; Ey Erenler !
Konuya yabanc? olanlara ,
Hac? Bekta? Velî târikat?na ait baz? özdeyi?ler sunaca??m,
Bilenler, bilmeyenlere aç?klar, s?rlar?na vâk?f olurlar?

Eline, diline, beline sahip ol ,
A??na, i?ine, e?ine sahip ol,
Gönlün, elin, sofran aç?k olsun,
Her ?eyin anahtar?n? kendi özünde ara,
Her ne ararsan kendinde ara,
Kendini bilen, Tanr?s?n? da bilir,
Marifet ehlinin ilk makâm? edeptir,
Nefsine a??r geleni kimseye tatbik etme,
Dü?man?n?z?n dahi insan oldu?unu unutma,
Hiçbir milleti ve insan? ay?plama,
?nsan?n cemâli, sözünün güzelli?idir,
Bir yolu karanl?k görüyorsan, bil ki perde gözündedir, yolda de?il.
Hayat?n boyunca ay?plar? örtücü ol,
Kimsenin ay?b?n? görmeyen cana a?k olsun, sen de ona benze,
S?rr? s?r edene a?k olsun, erenlerin gönlünde taht kurmaya çal??,
En küçü?ümüz, her zaman en büyü?ümüzdür,
?ncinsen de kimseyi incitme,
Kelâm Hak?t?r. Hak?tan geldik, Hakka yönelelim,
Hakk?n varl???ndan ba?ka hiçbir ?ey bu kâinatta kal?c? de?ildir.
Hâlden hâl?e geçi? hep O?na?d?r.
El ele, el Hak?ka,
Dervi?in sözünden, Baban?n gözünden sak?nmak gerek,
Bir saatlik tefekkür, yetmi? y?ll?k ibadetten hay?rl?d?r.
Ci?erinde duman olmayan?n yüre?inde ate? olmaz,
Eskiyi terk cahile, ölüm, Ârife ise do?umdur..
Gündüz ?evk ile dünya i?ine, gece a?k ile ahiret i?ine,
Yapaca??n her iyili?i makbule geçecek ?ekilde yap,
Tövbenin tövbesi olmaz.
Nasip, verilene kar?? aland?r., lûtuf, hissene dü?meyendir.
Arif olup ta vermeyen cahildir,
?limden gidilmeyen yolun sonu karanl?kt?r.
Dü?ünce karanl???na ???k tutanlara ne mutlu,
Gelme gelme, dönme dönme,
Gelenin mal?, dönenin can?,
Mertebe ve makam yoktur, dostu gönlünden ba?ka,
Yol ile giden yorulmaz,
Mü?min, mü?minin aynas?d?r,
Her yokun yerine geçecek bir var, sende vard?r.
Ara, mutlaka bulursun,
Mal?m?z muhayyerdir, istenmedi?i anda geri al?r?z.
Dervi?lik olayd? Tâç ile h?rka, biz de al?rd?k otuza k?rka,

Dört türlü cömertlik vard?r :
Mal cömertli?i zenginlere mahsustur,
Ten cömertli?i gazilere mahsustur,
Gönül cömertli?i ariflere mahsustur,
Cân cömertli?i a??klara mahsustur.

?nsana candan aziz bir ?ey olmad??? gibi
Cenâb-? Hakk?a da kuldan yak?n bir ?ey yoktur.
Yak?n, Allah?ta yok olmak, ve Allah?la bekâ bulmak halidir.
Tasavvuf ve afiyet bir araya gelmezler,
Tasavvuf Tanr??dan ayr? nesneden bezgin, küskün olmak, mâsivâ?dan çözülmektir.
Gerçek dervi? hiç kimsenin üzüntüsünden s?k?lmaz ve k?r?lmaz.
Civânmert oldur ki, k?r?lmaya de?er kimseyi bile k?rmaz.
Fakirlik her yoklukta sâkin olmak, ve her varl?kta elde olan? da??tmakt?r.
Mürvet; dost karde?lerinin kusurlar?n? görmemezlikten, bilmemezlikten gelmektir.
Tasavvuf; kafanda ne varsa b?rak?r, elinde ne varsa verir,
Ve bir kuyuya dü?en ne yaparsa, onu yapars?n.
Güne?e kar?? ???k,
Görmeyen bir göze kar?? güzel yüz,
Çorak tarlaya kar?? güzel bir ya?mur,
Karn? tok olana kar?? nefis yemek,
Ahmak adama kar?? do?ru söze yaz?k olur?
Aya?a kalkarsan hizmet kast?yla kalk,
E?er konu?acak olursan hikmetle konu?,
Oturaca??n zaman hürmetle otur?
?nsan?n de?eri ta??d??? vicdan?n?n a??rl??? ile ölçülür.
Dü?ünce karanl???na kar?? ???k tutanlara ne mutlu,
Arifler hem ar?d?r, hem de ar?t?c??
?badetin yeri ba?ka, i?in yeri de ba?kad?r.
Biz, dile ve söze bakmaz, içe ve hâle bakar?z.

Ene medinet el-ilm ve Ali bâbuhâ- Ben Bilginin ?erhiyim, Ali de onun kap?s?.
( Onun için bütün Tahtac?lar, tüm Alevî ve Bekta?î tarikâtlerinde e?i?e sayg? mevcuttur,
Muhammed?in taht? kar??s?nda bir teslim ta?? bulunur,
Her dinî ayîn ba?lang?c?nda,ayine kat?lanlar bu ta?a niyaz ederler )
Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zü?l-Fikâr; Hz. Ali gibi Kahraman, Zü?l-Fikâr gibi k?l?ç yoktur.
Hüseyni taç?n on iki bölümü, on iki imam?n adlar? sembolize edilir.
Hz. Ali altundu, Fatma da gümü?; ben altunla gümü?ün o?luyum,
Babam güne?, annem ayd?, ben güne?le ay?n o?luyum?.
Hz. Ali, Hac? Bekta? Veli ?de zuhur eden Tanr?sal ?????n kayna??d?r.
Yâ Hazret-i Hac? Bekta?-? Velî kaddese Allâhu s?rruhü,
Ey mübârek Hac? Bekta? Hazretleri, Allah yolunu mukaddes eylesin.

Ey canlar, Ey Erenler !

Meydan görmemi? bir ki?i
Halife Baba izni olmaks?z?n Meclise al?nmaz,
Bekta?ili?e girmek isteyen ki?inin ad? Talib,
Talibe önce birkaç kez gelme gelme, dönme dönme diye vazgeçirilmeye çal???l?r,
Yapaca?? masraf ta tazmin edilmesi garantisi verilir,
Zarara u?ramas? önlenir,
Kay?t ücreti iadesi gibi, e?er aday yoluna devam etmek istiyorsa;
Talibin ad? art?k Muhib, yani sevenler, Bekta?îli?e gönül verenlerdir,
Sofrada tuz, su, ekmek,
Peymanede dem,
Dem görelim de hep beraber içelim,
A?k olsun canlarda hep bereber yiyelim,
Seni senden ald?k, yine seni sana teslim ettik,
Diyerek kendi kendini e?itmesi,
Riyazata, yani dü?ünmeye dalmas? ,
Kab?n? geni?letmek için çal??mas?, ilmini artt?rmas?,
Benli?inden ar?nmas?,
O?na ula?mak için, ölmeden önce ölme ?uûru kazanmas?,
O?nunla olmas?, Hakk?a ermesi, Hakk ile Hakk olmas?,
Hakk?tan Halka inmesi, böylece de olgunlu?a eri?mesi,
Bu yolda varaca?? menzil ise dervi?lik olup,
Dervi? olan vücudunu vakfeyler Bekta?ili?e,
Dünyan?n bo? heveslerini terk eyler, buna derler Tarik-i Dünya,
?kiyüzlülü?ü terk eder, derler buna Tarik-i Riya,
Vesveseyi terk eyler, derler buna Tarik-i Vesvese,
Debdebeyi terk eyler, derler buna Tarik-i yümn,
?ek ve ?üpheyi terk eyler, derler buna da Tarik-i ?ek derler..

NAS?P ALMA MEYDANI

Usül-ü erkan?nca adaya abdest ald?r?ld?ktan sonra,

Halife Baba toplant?y? açar, bir parça okunur,
Daha sonra kap?da be? ki?ilik bir kafile görünür.
Önde ya?l?ca rehber biri, ard?nda bir erkek ve bir kad?n,
Onlar?n ard?nda, erke?in arkas?nda kad?n,
Kad?n?n arkas?nda bir erkek bulunur,
?kinci s?radaki kad?n ve erke?in gözleri ba?l?,
Boyunlar?ndan ayaklar?n kadar beyaz çar?afla sar?l?,
Boyunlar?ndan birer yün ku?ak geçirilerek dü?ümlenmi?,
Kad?n?n boynundaki ku?a??n bir ucu önündeki erkek,
Erke?in ku?a??n?n ucu kad?nda,
Her ikisininki ise öndeki ki?i tutar.
Kafile dört kap?y? selamlad?ktan sonra, dört ad?m ilerler,
Meydan ortas?nda dururlar,

?ahi?den bir nefes okunur,

Kurbanlar t??lan?p gülbank çekildi,
Gaflet uykusundan uyana geldim,
Dört kap? sanca?? anda dikildi,
Can-ba? fedâ edip kurbana geldim,

Evvel e?i?ine koydum ba??m?,
Ald?lar içeri döktüm ya??m?,
Erenler yolunda gör sava??m?,
Üryan, püryan olup, Meydana geldim.

Ol demde uyand? bât?n ç?ra??,
Rehberim boynuma bend etti ba??,
Dört ad?m ileri att?m aya??,
Koç kurban dediler, imana geldim.

Dört kap?dan selâm verip ald?lar,
Pirim huzuruna yeyip geldiler,
El ele Hakka olsun dediler,
Henüz masum olup, Meydana geldim.

Yüzüm yerde, gözüm Darda durmu?um,
Muhammed Ali?ye ikrar vermi?im,
Sakahüm ?erbetin anda görmü?üm,
?çip kana kana mestane geldim.

Rehber:
Allah Allah ,Eyvallah
Muhammed Ali a?k?na,
Pirim hac? hünkâr divan?nda,
Dara durma?a canlar geldi,
Erenler meydan?nda özleri darda, gözleri niyazda
Iydi-zâde S. Bayram Efendi yola geldi,
Kaygudan kurtuldu, Ak cennete geldi,
Hakk erenlerin, gerçe?e huuu
Yuf münkire, lânet Yezide? gülbank çekilir,
Baba:
Ey talipler ne gördünüz? Ne yapt?n?z ?
Er gördük meydana geldik,
I??k, nur istiyor musunuz ?
Gözlerinizin ba??n? çözelim mi ?
Nur istiyoruz, nur, nur?
O halde, döktü?ünüz varsa doldurun,
A?latt???n?z varsa güldürün,
Y?kt???n?z varsa yap?n,
Erenler Meydan?nda Hakk yolundas?n?z,
Gelen dönmez, döneni görmez,
Hû gerçe?e, lânet münkire?

Hû gerçe?e, lânet Münkire?
Bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek,
?ncitti?imiz, gönüllerini k?rd???m?z, haks?zl?k etti?imiz varsa,
Bizi yarg?lamalar?n? dileriz..
Biz herkesten ho?nutuz,
Allah, Eyvallah, biz geçtik,
Hakk erenler de geçsin,

Ey bu erenler Meydan?n?n mü?minleri,
Bu canlar Muhammed Al?nin divan?nda nasip alacaklar,
Bu canlardan ho?nut musunuz ?
Bunlar? nas?l bilirsiniz ?
Pirimiz yâr olsun, Hakk divan?ndan yüz çevrilmesin, iyi biliriz?

Rehber adaylar? Halife Baba önüne, getirerek diz çöktürür,
Halife Baba aday?n kula??na:
Elinize, dilinize, belinize sahip olaca??na and içiyor musunuz ?
And içiyoruz !
Yalan söylerseniz gözlerinizin nuru, tenlerinizin odu sönsün mü ?
Sönsün
Adaylar kald?r?larak meydan?n ortas?na getirilir,
Süslenmi? ?ki koç meydan?n ortas?na getirilerek üç defa dola?t?r?larak götürülür,
Oca??n sa? yan?ndaki çera?,
Halife Baba?n?n sa? yan?nda oturan biri taraf?ndan yak?l?r,
Kap?n?n sa??nda duran üç mum da bu çera?la yak?l?r,
Adaylar tekrar Halife baba önüne getirilerek diz çöktürülür ve,
Elini kad?n?n elinin üstüne koyar, onun üstüne sa?d?c?n, en üste de halife baban?n eli konar,
Allah??n eli onlar üstündedir ayeti okunur.
Biat ayeti okunur,

Mür?idin Muhammed, rehberi Ali,
Bildi?ine ayr?lma, yolundan dönme, dönen gelmez, gelen dönmez,
Pirin Hac? Bekta?-? Velî, gerçe?e huuuu?
Gençlerin gözlerinin ba?? çözülür, ?erbet ikram edilir,
Üç bo?makl? de?nek ye?il çuhadan ç?kar?l?r,
Allah, Muhammed, Ali diye her bo?ma??ndan öpülür,
Sa?d?çlar yüzükoyun yatarlar, Halife baba da üç bo?makl? de?nekle
Allah, Muhammed, Ali diyerek üç defa dokunur,
Sonra de?ne?i gö?üs hizas?nda yatay olarak tutar,
Adaylar bunun alt?ndan geçerek biat etmi? olurlar,

DİPNOT :
Sad?k Do?an; Abdal Musa?da ?krar Nedir ? Nas?l Al?n?r ? ( bas?lmam?? ritüel ).
Vilâyet-nâme?de; her giz taharetsiz yire basmad?, cümlesi ile ilgilidir. Bkz.Prof.Dr. Süleyman Hayri Bolay; Hac? Bekta? Vilâyet-namesinde ?badet Unsurlar?, I. Türk Kültürü ve Hac? Bekta? Veli Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Ekim 1998, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hac? Bekta? Veli Ara?t?rma Merkezi, Ankara 1999, s.85.
Buradaki e?ilme, içeride bulunanlara vücut diliyle bir selam- sayg? i?areti oldu?u gibi, burada bulunan otorite zincirini de kabul etti?i anlam?na gelmektedir. Ayn? zamanda ?u âyet te akla gelmektedir: Kur?an, 4.Nisa Suresi, 154.âyet : ?? Kesin söz vermeleri için Tûr?u üzerlerine kald?rd?k ve onlara: ?? kap?dan secde ederek girin?? dedik? ??; 7. A?raf Suresi, 161.âyet:??? kap?dan secde ederek girin ki, hatalar?n?z? ba???layal?m???; 10. Yunus Suresi, 10.âyet : ?? Orada onlar?n yakar???,?? tesbih ederiz seni ey Allah??m?z?? ve birbirlerine esenlik dilemeleri ?? selâm ?? ?eklindedir. Ve onlar? son ça??r??lar? ?udur: Bütün övgüler âlemlerin Rabbi Allah?ad?r.?? Ya?ar Nuri Öztürk, Kur?an Meali, ?stanbul 1998, s.102,159, 190.
Cemal Bardakc?; A.g.e.s.65-70.
Doç.Dr.Belk?s Temren; Bekta?ili?in E?itsel ve Kültürel Boyutu, Bekta?i Kültür Derne?i Yay?nlar?, Üçüncü Bask?, Ankara 1998, s.232-233.
Doç.Dr.Bedri Noyan; Bütün Yönleriyle Bekta?ilik ve Alevilik, C I, ?ah Kulu Sultan Dergâh? Hilmi Dedebaba Vakf? ve Ard?ç Yay?nevi i?birli?i ile bas?lm??t?r. Poyraz Bas?mevi, Temmuz 1998, s.98-100.
Frederick De Jong, Bekta?ilikte ?konografi, , Tarihten Teolojiye ?slâm ?nançlar?nda Hz. Ali, ( Editör. Prof.Dr. Ahmet Ya?ar Ocak), Türk Tarih Kurumu yay?nlar?, Sar?y?ld?z Bas?mevi, Ankara 2005, s.266.

Cemal Bardakc?, A.g.e.s.71-74.
Yayınlandığı Yer: WEB S?TES? ,30.12
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •