TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
HACI BAYRAM-I VELi VE TARIHE BAĞLILIK
HACI BAYRAM-I VELİ ve TARİHE BAĞLILIK


Sadi BAYRAM

"Hacı Bayram-ı Veli ve Tarihe Bağlılık, I. Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Mart 1990, Ankara Valiliği Kültür Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara, 1991, s. 32-36'da yayımlanmıştır. "


Ünlü Türk Mutasavvıfı Hacı Bayram-ı Veli'nin tarihe bağlılığı üzerinde birkac soz soylemek istiyorum.
Osmanli İmparatorluğu'nun Beylik Döneminde, Anadolu'yu aydınlatanlar arasında, yani Mevlâna Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-i Veli, Yunus Emre, Ahi Evran-ı Veli arasında yer alan Hacı Bayram-ı Veli, Anadolu'nun birlik ve beraberliğinde önemli bir rol almıstır. Baskent Ankara'da hâlâ tesirlerini göstermektedir.
Anadolu'nun bir köşesinden Baskent Ankara'ya gelen bir vatandaşımız, ekseriyetle Hacı Bayram-ı Veli'yi ziyaret etmeden gitmez. Nedir ondaki bu güç ? Bu güc manevi liderliktir... Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Aziz Atatürk'de, Ankara'ya ilk geldiğinde 27 Aralık 1919'da burada dua etmemiş midir ? 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce, Cuma günü, Meclis erkanı ve Ankara halkı önce burada toplanmamış midir ?
Istiklâl Marşımızı, Ankara'da meshur Taceddin Sultan Derğâhı'nda yazan, rahmetli Mehmed Akif Ersoy, manevi ulu lider, Hacı Bayram-ı Veli'den etkilenmediğini söylemek, pek mantıkla bağdaşmaz. Taceddin Sultan ile Hacı Bayram-ı Veli ilişkisini, bugün sosyal tarihçilerimiz çözmüs, gün ışığına çıkarmoş değildir. Hacı Bayram-ı Veli, derğâını, müridlerini topladığı soylenen Hacettepe'de kurmamış mıdır ?
Hacı Bayram-ı Veli'nin külliyesinin bulunduğu tepe, eski bir Frik tümülüsüdür. Men yani Ay- Sin Tanrısı tapınağının bulunduğu mahaldir.Yani; putperestlik devrinde, o zamanın halkı tarafından Tanrı'nın evi olarak kabul edilen bir yerdir. M.Ö. 25 senelerinde Augustus Mabedi yapılmış ve "Monumentum Anycranum" adı ile anılarak İmparator Augustus'un yaptığı işler bu mabedin iç duvarlarına hakkedilmiştir. Daha sonra buranın bir bazilika olarak hizmet gördüğü bilinmektedir.
Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatını muteakip, türbesi, Augustus Mabedi'nin hemen yanibaşına yapılmıştır. Evvela kerpiçden yapılan cami saçağı, antik mabedi koruyuculuğuna almış, bilahare XVII. yüzyılda yenilenen camide de bu durum aynen korunmuştur.
Osmanlı Padişahi Sultan II. Murad'ın iltifatına mazhar olmuş, müridi ve kendi yetiştirdiği ünlü bilgin Akşemseddin'i Şehzâde Mehmed'e, yani daha sonra ki ünvanı olan Fatih Sultan Mehmed'e öğretmen olarak gönderen Hacı Bayram-ı Veli; yanıbaşında bulunan yari yıkılmış, putperestlikten kalma mermer mabedi yıkıp, büyük mermer blok taşlarından istifade ederek bir külliye inşaasını düşünememis midir ? Hayır... Hacı Bayram-ı Veli; Tanrının evi olan bu mabedi koruyup kollamis, burada dersler vermiş, talebe yetiştirmiş, gelecek nesillere, yani bize, eski kültürleri aktarmıştır. Bu O'nun tasavvuf ve hümanist dünya görüşünü göstermektedir.
Bilindiği gibi Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatı 1429'dur. Hemen hemen yine aynı tarihlerde, bugünkü turistik Bodrum şehrimizde, Çelebi Sultan Mehmed Devrinde, 1414 yıllarında, Türkler'e barbar diyen batılılar, Templiye Şövalyeleri, depremden tahrip olan Dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen, mermer taşlardan yapılmış Halikarnasos Mausoleum'unu yıkarak, mermer heykelleri kireç kuyularında eriterek, mermer taş bloklarını kullanarak bir kilometre mesafedeki bugünkü Bodrum Kalesi'ni inşa etmişlerdir. Nerede kaldı, eski eser sevgisi ? nerede kaldı medeniyet ?... Bu duruma göre kim barbar¦
Avrupa'daki Türk eserlerinin bugün kaçta kaçı ayakta ? Kaç adedi korunmuş ?.. Türk milletinin geniş toleransını, hoş görüşünü, başka milletlerin medeniyetine karşı tutumunu, bu misalle de gözler önüne sergilemek mümkündür.
Bu, bir gönül işidir. Gönülde hissetme işidir. Ancak bizim milletimiz, alçak gönüllülüğü dolayısıyla kendi propagandasını , dünya milletleri önünde hiç yapmamıştır.
Batılı sanatkârlar, en ufak esere büyük imzalar atmaktan çekinmezken, dünya mimarlık tarihine altın imzasını atan, 365 dev abide ve külliye inşa eden Mimar Koca Sinan bile, imzasında, sadece "el fakiru'l Hakir, Sinan " kelimesini kullanmışıir.
Halktan gelen ayni ve nakdi yardımı kabul etmeyen, çalışarak geçimini idame ettiren, çalışmak ibadettir diyen, ziraatle meşgul olan Hacı Bayram-ı Veli, ömrü boyunca halkın gönüllerini kazanmış,Hamdım, piştim, yandım ! Elhamdulillah tabiri ile, Hacı Bayram-ı Veli'nin, " bilmek, bulmak, olmak " vecizesi arasında bir ayrılık yoktur. Kendini bilmek ise, ap-ayrı, olağanüstü bir görüştür. Kendini bilmek kadar bir olgunluk var midir ? Kendini bilen kişi, kimseye kötülük edebilir mi ? Kendini bilen kişi; başkasını incitir mi ? Kendini bilmek, insan-i kâmilliktir. Yani olgun insandır.
Hacı Bayram-ı Veli Ne diyor :
Kim bildi ef'alini
Ol bildi sıfatını
Anda gördü zatını
Sen seni bil, sen seni !

Hak'dan geldik, Hak'ka döneceğiz. Ancak, dönüş yolculuğunda, kalbimizi temizlememiz, onu bir sevgi yumağı haline dönüştürmemiz, dolayisıyla da kötülükten, kinden garazdan uzak kalarak, birbirimizle iyi, hem de çok iyi geçinmemiz gerektiğni bizlere aşılanmak istenmektedir ki; tarih boyunca gelen bütün peygamberler de, bunun için çaba göstermişlerdir. İnsanlığın istediği hümanizm de , felsefe de bu değil mi ? Hak'kı ve hakikati aramak, bulmak, bulduğumuzda da onu ifadeye cür'et etmek...Milletin istifadesine sunmak...

Bilmek istersen canı

Can içinde ara, canı
Geç canından bul O'nu,
Sen seni bil, sen seni.

Bayram özünü bildi,
Bileni anda buldu,
Bulan o kendü oldu
Sen seni bil. sen seni.

Hacı Bayram-ı Veli döneminde; yani XV. Asırda Türk Kültür ve medeniyeti yukarıda arz ettiğimiz felsefeye göre hareket etmiş ve bu felsefenin yayılmasına büyük gayret göstermistir.
Peki, Bu gün hayran kaldığımız, gençliğimizin taklit etmeye çalıştığı, batı kültürü, o tarihlerde nasıldı ?...
Rönesans ve Reform hareketleri yeni yeni doğmak üzeredir. Engizisyon mahkemelerinde toplum inlemektedir... Maddiyat, zorbalik, kalplere hakimdir, kilise vergileri ile halk inlemektedir. Dünyanin yuvarlak olup olmadığı münakaşa halindedir, yuvarlak diyen ilim adamları cezalandırılmaktadır.
Şimdi sormak lazım, hangi kültür, hangi medeniyet mütekamildir, hangisi hümanisttir, hangisi üstündür...
Bunun cevabını; düşüncelerinize ve takdirlerinize arz ediyorum...

Diğer taraftan, o tarihlerde A n k a r a, bir A h i merkezi idi. Ticarette, zanaatte, yani ekonomide tam bir otokontrol hakimdi. Ticaret Ahi anayasası olan fütüvvetnamelere göre yönetiliyordu.Tüccar, malından ve canından, yaptığı aliş-verişten emindi. Birbirlerine sevgi ve saygı vardı. Her sabah, Dua kubbesi önünde Ahibaşı'nın yaptığı dualarla kepenğini açan esnafin, siftahını yapmayan dükkan komşusuna müşterisini göndermek gibi bir alicenaplığı vardı.
Hacı Bayram-ı Veli; ziraatle meşgul oldugu kadar, esnaf ile sıkı bir işbirliği halinde idi. Bu bakımdan Ahi zaviyeleri mensuplari, Hacı Bayram Derğâhı mudavimlerindendi.
Sosyal hayatta; hile - desise yoksa, bunun karşılığında temiz kalplilik, dürüstlük, adalet varsa, komşusu açken kendisi de sofradan tok kalkmıyorsa, o milletler kolay kolay yıkılmaz. İşte Osmanlı İmparatorluğu üç kıt'aya, bu felsefe ile 621 sene hükmetmiştir.Tekke ve zaviyeler, birer halk üniversitesi durumundadır. Millet, devamlı olarak gerek maddi gerekse manevi açıdan eğitilmektedir. Teori ile pratik bir arada yürütülmektedir. Usta- çırak ilişkisi, geceleri zaviyelerde eğitim. Atalarımızın 800 sene önce yaptığı eğitim şekli, Yaygın Egitim adıyla, günün teknolojisine uygun olarak bugün Anadolu Üniversitesince ve Milli Eğitim Bakanlığı ,Çıraklık Okulu tarafından yapılmaya çalışılmakta..
Hacı Bayram'ın öğrencilerinden Akşemseddin'in Halep'de arkadaşı olup, Herat'da Zeyneddin Hafi'den icâzet alan ve Zeyneddin Hafi tarafindan :
Bir aşk kütüğünü yaktık,
Diyar-ı Rum'a attık. beyiti ile Anadolu'ya gönderilen Merzifon'lu Şeyh Nizameddin Abdurrahim-i Rumi, şöyle seslenmektedir:
Ibtida kıldık kitabe, fazlı bismillah ile

Zikrolsun hem dahi, tevhid-i zatullah ile
Tövbe yarâb, hata yoluna gittiklerime,
Bilip ettiklerime, bilmeyip ettiklerime.
Seyh Abdurrahim Rumi, yine bir gazelinde ise;
Yine derya gibi cuş etti aşın

Başımı aşk ile hoş etti aşkın.
Kadeh sundu elime içtim anı,
Delirdim, beni serhuş etti aşkın
Gehi aklim götürdü verdi idrak
Gehi, bi akıl, bihus etti aşkın
Giderdi levhi dilden nakşı gayri ,
Muhabbetname menkuş etti aşkın.
Bu dünyanın yuvasından öterken
Uçurup bir acayip kuş etti aşkın,
Sürüp Abdurrahim'i himmetiyle,
Iletti murşide, tuş etti aşkın. 824 H/ 1421 M.

Cumhuriyet dönemi şairlerinden Halim Yağcioğlu ise şöyle diyor :
Ne diyordu Hacı Bayram," Sen seni bil, sen seni."
Doğrusu bu, aldanıştan öze çek gözlerini.
Bak gör iste, geri kalan ne ?
Birkaç kirik mermer sütun
Arkasından o kibirli, İmparator Agustus'un,

Zamanın rüzgârıyla silinip gitmiş hepsi,
Anlamını yitirmiş, diklenen kasidesi,
Şimdi dilsiz mermerde konuşan sade sekil,
Eğer yaratmıyorsan, duyamıyorsan çekil.
Yaşayan tahtlar değil, fikirler, eserlerdir,
Dostluk o olumsuz çicek, tohumu velidedir,
Yedi veren gül gibi çağlarda açan çicek,
Bin kez inandım, fikrin çiceği gerçek
Muhterem misafirler,

Maziye bakarak, eskilerin tecrübelerinden yararlanarak , geleceğe, daha iyi guvenle bakabiliriz. Bununla birlikte; unutulmamalıdır ki, temiz kalple , akıl ve mantığı birleştirerek, günün teklonojisinden yararlanarak, dürüst çalışmak, bizi her zaman başarıya götürecektir.
Ünlü düşünürün mısralarıyla sözlerime son veriyorum :
Ol şardan oklar atılur,
Gelur ciğelere batııir
Arifler sözü satılır,
Ol sarın bazarında
Şakirdler taş yonarlar,
yonup ustada sunarlar.

Çalabin ismi anarlar,
o taşın her paresinde.
Bu sozu arifler anlar,
cahiller bilmeyip tanlar,
Haci Bayram kendi banlar,
o sarin minaresinde.

Yayınlandığı Yer: I. Hacı Bayram-ı Veli Sempoyumu ,08.03.1990
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •