TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
TÜRK KÜLTÜRÜ ve YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN
TÜRK KÜLTÜRÜ ve YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN
YAPILAN FAALİYETLER

Bu Bildiri, IV.Yoksullarla Dayanışma Haftası münasebetiyle 13.12.1996'da Yoyav'da sunulmuştur.


Sadi BAYRAM

Yoksulluk dediğimiz zaman hep aklımıza kelimenin zıddı olan imkânlar, yani hep gönlümüzde, hayallerimizde olan zenginlik akla gelmektedir.
Zenginlik acaba hep maddi midir ? Yoksa manevi yoksulluk veya zenginlik de akla geliyor mu ?

Meşhur bir atasözümüz var. Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar...

Bu dünyaya çıplak olarak geldik, bir kefenle gideceğiz. O halde bu kaos neden ? Kaos olmadan düzen olmaz. Latince bir deyimle " Ordo Up Chao". Kaos ve düzen birbirlerini takip eden fırtına ve şimşek gibidir. Yoksulluk ve zenginlik te buna benzer. Bugün zengin olan, yarın yardıma muhtaç olabilir ! Ne oldum değil, ne olacağımızı lütfen düşünelim !
Milli kültür tarihimizi incelediğimiz zaman; Türk milletinin her zaman gözü tok, gönlünün zengin olduğunu görüyoruz... Batılılar gibi
aç gözlü, maddeci değildirler. Bunun sebebi nedir ?
Türk millleti tarihin eski çağlarından beri fazla okuyupyazmamıştır ama, şifâhi tarihi, folklorü oldukça zengin ve engindir. Gelen misafiri ile kuru ekmeğini paylaşır. Sofrasına Halil İbrahim bereketinin geleceğine inanır. Bu inançladır ki, yüzyıllardır sosyal barış ve huzur Anadolu'nun bağrından eksik olmamıştır. Ordular seferde, babalar-evlâtlar askerde, hanım anne ve evin kadınları ise tarlada ziraatle meşgul olurlar..
Hz. Muhammed, " Komşusu açken tok yatan bizden değildir. " diye bizleri uyarmamış mıdır ?

Günümüzde ise maddi problemler, eşlerin müştereken dışarıda çalışmaları, insanımızı bu konulardan gittikçe uzaklaştırmakta, kanaatkârlık ise, artık tarihin karanlık sayfalarında kalmağa yüz tutmaktadır.
Tarihimize baktığımızda kalp zenginliğini, cömertliğimizi, yiğitliğimizi görüyoruz. Bunların sebebi, Tasavvuf kültürümüz, kâmil insan olma yolunda attığımız adımlar ve o devrin halk üniversiteleri olan Tekke-zaviye- ve tarikâtlar !... Yani bugünkü tabirle, çevre eğitimi, halk eğitimi.
Medrese eğitimi ise, nufusa göre oldukca az.. Ancak hemen hemen her büyük şehirde mutlaka bir medrese var. Şimdi her vilâyette bir Üniversite açtık ya, onun gibi... Ancak hocaları oldukca âlim !..., bizim gibi yarı aydın değiller !...
Cenab-ı Hak; insanoğlunu yaratırken kendi nurunu ve Cemalini insanlara yansıtmıştır. İnsanoğlu bu sebeble eşref-i mâhlukâttır. Bezm-i Ezelde ruhlar yaratılırken ; ruhlar Allah'ın Cemâlini görmüş ve ona aşık olmuşlardır, daha sonra ruhlar uzun asırlar boyu karanlıklarda O'nu unutmuşlar, dünyaya sırası gelen doğduktan sonra yeryüzündeki Allah'ın akislerini görerek, O'nu hatırlıyarak, sevgi pınarı, şefkât pınarı akmaya başlamıştır.
Yunus Emre;

Elif olduk ötürü, pazar eyledik götürü
Yaradılanı hoş görün, Yaradandan ötürü, beyti ile bunu ne güzel açıklıyor.
Bu sebeble tasavvuf ehli takvaya önem vermiş, dünya nimetlerini önemsememiştir.

Tasavvuf, ezeli bir ilimdir, ortası ameldir, sonu ise mevhibedir diye tarif edilmiştir.
815 M. tarihinde vefat eden Ma'ruf Kerhi ise : " Tasavvuf gerçekleri almak, mahlûkatın elinde olan şeylere gönül bağlamamaktır" diyor.
Selçuk Eraydın ise ; " Tasavvuf ebedi saâdete nâil olmak için nefsi tezkiye, ahlâkı tasfiye, zâhir ve bâtını tenvir hallerinden bahseden ilimdir " demektedir.
910 yılında edebiyete intikal eden Cüneyd Bağdâdi " Tasavvuf mâsivâ ile alâkayı keserek Allah ile beraber olmaktır." diyor.

960 yılında dünya değiştiren Eb'ul-Hasan Bûşenci : " Tasavvuf emir ve nehiy tahtında sabretmektir. Tasavvuf emeli ihmal edip, amele devam etmektir ", şeklinde tarif ediyor.
Bir şair ise:
Tasavvuf ateşi aşkla sûzân olmağa derler,

Tasavvuf gönül tahtında sultan olmağa derler,
Tasavvuf Hakk'ın esrarına hayran olmağa derler
Tasavvuf cümle âlem cismine can olmağa derler.
Bu düşüncede olan insanlarımız nasıl yoksula, yardım etmez ? Bu insanlar, yoksula yardım için birbirleriyle yarışırlar... Doğru Yoldaki bu yarış hepimize kutlu olsun ...

Türk tasavvuf tarihine bakacak olursak, Hallac-ı Mansur, Sühreverdi gibi âlimler, çevrelerinde iyi anlaşılamamışlar, zalimler elinde kalarak, hayatlarını Allah yolunda kaybetmişlerdir.

Ancak diğer âlimler, 40 gün çile çekerek, ölmeden önce ölümü düşünmüşler, halkın nefislerini ibâdet yolu ile törpülemişler, ihtiraslarına gem vurmayı öğretmişler, kanaatkârlık prensibini ön planda tutmuşlar, düşünce âleminin karanlıklarında hep Allah ve onun sevdiği velilerle, yani mürşitlerle birlikte olarak, kötülüklerden sakınarak, helâl kazanç peşinde koşmuşlar, çalışarak yoksulluğun önüne geçilebileceğini telkin ederek milleti bilinçleştirme gayreti içinde olmuşlardır.

Bu telkini alan insanımız, yoksula yardım elini uzatmaz mı ? Elbette. Zira sadaka dinimizde vazgeçilemez bir unsur olup, zekâtla perçinlenmektedir. Araç ise vakıflarımız. Vakıfların Osmanlı döneminde kurumlaşmasının başlıca amillerinden biri...
Yoksulun acıklı halini gören göz, maddi âleme değer vermeyen gönül, Allah diye çarpan kalp, yoksulu geri çevirebilir mi? Orucun sebebi hikmetlerinden biri bu değil mi ?
Aslında bütün dinlerin temelinde çalışma esastır. Çalışma insana huzur ve mutluluk getirir, yoksulluğu ise götürür.
Çalışan demir pas tutmaz diye bir atasözümüz var !...
Bir Çin özdeyişi var yoksullukla mücadele için :
Bir yıl sonrasını düşünüyorsan eğer, tohum ek,
On yıl sonrası ise tasarladığın, ağaç dik,

Ama yüz yıl sonrası için halkı eğitmeye gayret et !...
Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın,

Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın,
Yüz kez olur, bu ürün eğitilirse millet..
Birisine bir balık verirsen, doyar bir kezinde,
Balık tutmayı öğretirsen doyar ömrünce !...

Çalışma dediğimizde tarihimizde akla gelen Ahilik müessesesi.
Bugün nasıl, mimarların Mimar Odaları, şöförlerin Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu, doktorların Türk Tabibler Birliği gibi bağlı oldukları bir kuruluşları varsa, Selçuklu ve Osmanlı Devrinde de esnafları bağlı oldukları kuruluş, AHİ teşkilatı idi.
" Ahi " kelimesi arapca olup, " kardeşim " anlamına gelmektedir. Anadolu'da XIII. yüzyılda Türkler tarafından kurulmuş " Ahilik " teşkilatı, arapca sözcüğün, daha doğrusu Türkçede cömert, eli açık anlamına kullanılan " Akı " kelimesinin terimleşmesinden almiştır.
Ahiliğin anayasası " Fütüvvetnameler " dir. Fütüvvetnamelerde, Ahiliğin esasları, kâideleri, merâsimleri, adet ve öğütleri yazılıdır.
Fütüvvetnameler ; Abbasi Halifeleri zamanında, Horasan'dan Bağdad yakınlarındaki Samarra şehrine gelen Türkler tarafından geliştirilerek " önceleri toplum hayatında bir ideal iken, daha sonra ruhani hayatta bir ideal olmuş"tur. Cemiyetlerin dini, sosyal-kültürel alanda, hür iradesi ile toplumun milli ve manevi unsurlarını meydana getirmiştir.
Kâinattaki bütün varlıkları yaratıcıdan dolayı seven, yardımsever insanların meydana getirdiği Ahiliğin milli ve mânevi unsurlarını sıralayacak olursak ; cömertlik, başkalarını sevmek, dostlarla iyi geçinmek, başkalarına yardım etmek, kendinden önce başkalarına yardım etmek, kendinden önce başkalarını düşünmek, başkalarına saygı göstermek, şefkat, Allah için sevmek, doğru sözlü olmak, başkalarından önce kendini düzeltmek, misafirperver olmak, dostlarının sevincine katılmak, yapılan iyiliklere karşılık beklememek, tövbe etmek, sadaka vermek, Allah'ın yasaklarına saygı göstermek, ibâdet etmek, âlimlerle sohbet etmek, ilimde marifet aramak, nefsi hesaba çekmek, dostlarına öğüt vermek, büyüklerin sözlerini dinlemek, kimseyi azarlamamak, dostlarının cefasına katlanmak, tamahtan sakınmak, istenmeden iyilik etmek, başkalarını iyi kendini hatalı görmek, yaptığı iyiliği söylememek, dostlarının dedıkodu edilmesine mani olmak, dostlarını istemeğe mecbur etmemek, hizmette ayırım yapmamak, kulağı kötü sözlerden korumak, komşuluk hakkına riâyet, kötülüğü affetmek, eli darda olan arkadaşına yardım etmek, güzel ahlâka sarılmak, ustasını herşeyin üstünde tutmak şeklinde özetlenebilir.
Ahi teşkilatı Anadolu'da ilk defa XIII. yüzyılda Kırşehir'de Nasrüddin Ahi Evran-ı Veli tarafından köklü müessese haline getirilmiştir.

Bununla birlikte, teşkilatın Horasan ve Orta Asya içlerinde IX. asırda bulunduğu muhakkaktır. Ahi Evran-ı Veli; Mogol istilasından kaçan, Horasanlı esnaf ve sanatkarı bir araya getirmiş, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlâna Celâleddin-i Rûmi ve Ankaralı Hacı Bayram-ı Veli gibi ulu büyüklerle Anadolu'nun birlik ve beraberliğinde büyük rol oynamıştır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi istiklâlini ilân ederken O'na Ahi fütüvvetine göre şed bağlanmıştır.
Osmanlı Padişahlarının bile mutlaka bir mesleği bir zenaati vardı. Meselâ II. Abdulhamid marangoz, II. Mahmud hattat, Yavuz Sultan Selim kuyumcu gibi...
Ahi Evran, büyük bir ekonomist olduğu kadar büyük bir sosyologdur.
Teşkilatının devamlı olması için Ahiliği tekke ve zaviyelere bağlamıştır. Tekke ve Zaviyeler o devrin birer açık halk üniversiteleridir.
Ahilikte çalışkanlık, dürüstlük, kendini işe verme, ustasını her şeyin üstünde tutma başarının sırrıdır. En büyük ibadette alın teri ile çalışmak olduğuna göre; ahiler bu sırrı keşfetmişler, çalışkanlık, dürüstlük ve ahlâkla konuyu birleştirerek yoksulluğun ortadan kaldırılmasında büyük rol oynamışlardır.
Diğer bir konu da Hz. Mevlânâ'nın dediği gibi " Dostunun hatasını örtmede gölge gibi ol" , " Hatasız dost arayan dostsuz kalır " diyerek hoşgörüye işaret etmişlerdir. Türkler geniş bir hoşgörüye sahip bir millettir. Ancak en büyük hoşgörü, insanların yaptıklarına göre Allah'tadır.

Yoksula karşı hoşgörüsü olmayan toplumlar, bir gün zilletle karşılaşabilir, sosyal patlamalara yol açabilir. Bunun için tarihimizde aç olanlar için imaretler, yolcular için kervansaraylar kurularak, vakıf yolu ile yoksulluğa çare aranmış ve büyük ölçüde de muvaffak olunmuştur.
Zenginim deme, bir kıvılcım yeter, güzelim deme , bir sivilce yeter. Bugün neyim değil, yarın ne olacağımızı da düşünerek, dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılması yılı münasebetiyle, yoksulluk, fakirlikle ilgili meşhur sözleri bir araya getirerek konuşmama son vermek istiyorum:
Ateş altını, yoksulluk cesur insanları dener. Seneca

Yoksulluk arkadaşlıktan hoşlanır. İngiliz Atasözü. Aşağıda olan düşmekten korkmaz. Bunyan
Yoksulluk günah değildir. Herbert.
Tarihin en büyük adamları, en yoksul olanlarıdır. Emerson
Yoksula yardım eden, Tanrıya borç para vermiş gibidir. Alfred de Vigny.
Yoksula yardım eden, Allah'dan şefaat talep etmiş olur. Sadi
Bayram.
Yoksulluğun hüküm sürdüğü yerde ne utanma kalır, ne suç, ne
namus, ne de ruh. Balzac
Fakirliğin tahrip edemeyeceği erdem yoktur. John Florio.
Yokluk değil mi Adem için en ağır ceza ? Abdülhak Hâmit Tarhan. Allah, ilmi dileyene, malı dilediğine verir. Türk Atasözü. Allah, kulunu her vakit darda komaz. Türk atasözü,
Fukara kalbine her kim dokuna
Dokuna sinesi Allah okuna. Şahidi
Kendi kendine yardım et ki, Allah da sana yardım etsin. Anonim. Bir Öksürük, bir de yoksulluk gizli tutulmaz. Mikszath. Yoksulluk aşkın büyük düşmanıdır. Cervantes.
Zenginlerin zevkleri, fakirlerin gözyaşları ile satın alınır.
Thomas Fuller.
Zenginler para, fakirler çocuk yapar. Scott Fitzgerald.


Suçların anası yoksulluksa, babası da kafa yoksulluğudur. La Bruyere.
Bu dünyada kanadı kopmuş kuş, kurumuş ağaç, suyu çekilmiş havuz, dişleri dökülmüş yılan ne ise, yoksul insan da o dur. ŞÃ»raka.
Yoksulun malına göz dikme. Fakir ekmeği acıdır, hem de zehir gibi, Amenemop
Beni sabırla dinlediğiniz için saygılar sunuyor, Allah'ın kimseye yoksulluk çektirmemesini, niyaz ediyorum.
IV.Yoksullarla Dayanışma Haftası 13.12.1996

Yayınlandığı Yer: YOYAV,1996 ,13.12.1996
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •