TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
İSTANBUL'un FETHİNE KADAR BEYLİK DÖNEMİ VAKFİYELERİ
İSTANBUL'un FETHİNE KADAR BEYLİK DÖNEMİ VAKFİYELERİ
İLE VAKIFLARINA GENEL BİR BAKIŞ


Sadi BAYRAM

Osmalı Devletinin kurulduğu 1299 yılından İstanbul'un Fatih Sultan Mehmed tarafından feth edildiği 1453 yılına kadar olan Anadolu'daki vakıflara genelde göz atmak gerekirse; o dönemdeki bütün kamu hizmetleri, bölgenin insanları tarafından yapılan vakıflarla idare edildiği gözetlenir.
Bu durumda bize gösteriyorki; Selçuklularda olduğu gibi, Osmanlı Devleti de merkezi idareden uzak olup, devlet merkezi sadece fütühatla ilğileniyordu, yani bütün gücünü savaşlara sarf ediyordu.
Zenginler, mali gücü yüksek devlet adamları ise; yaptıkları vakıflarla kamu hizmetlerini, belediye hizmetlerini, sosyo-kültürel, eğitim, ticari ( bedesten- arasta ) hizmetlerini yürütüyorlardı.
Bugün Amerika Birleşik Devletleri de eğitim hizmetlerini, belediye hizmetlerini, sosyal hizmetlerini ekseriyetle vakıflar tarafından yürütüyor, gerektiğinde devletten de destek alıyorlar. Güçlü holdingler, vakıflaşarak, sosyal konulara ağırlık vererek, halk arasında güçleniyor, dolayısıyla da yaptığı mamüler, halk arasında revaç bularak, yani, elde edilen kârlar, yine halka vakıf yoluyla hizmet olarak döndüğü için, işletmeleri daha fazla ciro yapıyorlar. Vakıf olarak hizmetleri yurt sathında fazlaca anıldığı için de ücretsiz reklâmları yapılmış oluyor.

Türkiye de ise, 1972 yılından itibaren yani 903 sayılı yasa çıktığından beri, konu tamamen tersi, Bugüne kadar kurulmuş 3.150 vakfın % 80'e yakın bölümü, ya vergi kaçırma, yada, belli siyasi veya ideolojik faaliyetlerini vakıf yoluyla çevreye yayma, bazı kişileri ön plâna çıkarma, prestij arttırma gibi hedefler ön plâna çıkıyor.
İşte bunun için diyoruz ki; Selçuklu ve Osmanlı vakıfları, tam olarak incelenmeli, kamu hizmetlerinin devlet eliyle yapılmasından vaz geçilerek, her vilâyet, her kaza, her belde, her köy ve her mahallenin kamu hizmetleri o bölgenin halkı tarafından yöneticileri de seçilerek mali külfetlerini de o bölgenin halkı tarafından karşılanmalı, devlet de büyük sanayii yatırımlara, halkın gişremediği, özel sektörün giremediği yatırımları, topladıkları vergiler yoluyla gerçekleştirmelidir.
Günümüzde yeni yapılan camiler, artık bu yolla yapılmaktadır. Devlet eski eser cami dışında yeni cami yapmamaktadır. Halkımız da artık evvelâ ilkokuldan başlayarak, orta okul, lise ve üniversiteleri kendi kurmalı, masraflarını karşılamalı, bu şekilde tasarruf edilen tirilyonlarla da yeni iş sahaları açılmalıdır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Beylik Dönemi Vakıflarının kabaca bir listesini şu şekilde yapmak mümkündür :
HİCRİ
VAKFIN ADI : TARİHİ: YERİ: DEFTER NO:
Fatma Hatun binti Keykâvus Selçuki 700 Konya 596/102-151 -Ferhunde Hatun 700 Konya 596/146
Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Şah İznik
bin Sultan Orhan 700 Bolayır 304/160
-Mukırrı's-Seyfi Baybarsü'l-Acem
el-Caliki 702 Şam 585/129
-
Şeyh Ahi Şuruh 703 Kastamonu 591/12
-Es-Şeyh Ömer el-Mücerred bin 583/29
Abdullah el-Mağribi 703 Küdüs 589/191
İbrahim Beg Bin Süleyman Paşa
Çelebi 705 Kastamonu-Daday 582/271
Emir Gıyaseddin İsmail Beg Bin
Süleyman Padişah 705 Kastamonu 582/60
Hoca Beg bin Gazi Şah Beg 706 Amasya 607/10
Nasrü'ddin Ahi Evran 707 Kırşehir 608/2-16
-i Kebir el-Hac Hüsameddin
Dilmen bin İbrahim 708 Malatya 1700/1710
İskender Efendi bin Abdülcebbar 713 Sivas-Divriği 594/102
Emir İzzü'ddin Şir Beg bin İmadüddin 716 Emük ??? 600/234
-Es-Şeyh Sinan 716 Karahisar-ı Şarki
Avutmuş Köyü 582/105
Şeyh Pir Hasan 716 Karahisar-ı Şarki 582/105
Şeyh Sinan Zaviyesi
720
------------------------------------------------------------------Es-Şeyh Ebu Medyen Şuayb bin Mehmed
El-Mağribi 720 Kudüs-i Şerif 589/193
Medyen Şuayb el-Mağribi 720 Kudüs-i Şerif 583/58

bin Abdullah 722 Sivas-Divriği 582/515
Sultan Orhan Halilesi Eserce Hatun 723 Bursa 590/207,1962/283
Ahmed bin el-Yesa 724 Donaki ?? 618/56
Mehmed Paşa bin Taceddin Mahmud 725 Tokat **** 2295/115 ??
Bekir Çelebi 76? 117??
Mahmud Çelebi bin Ahmed Begler
Çelebi-Tacüddin 727 Çorum-Osmancık 2295/117
Emir Şerâfeddin Ebu Talib Ali
bin Kerâmeddin Mehmed İsfahani 730 Tokat 583/118
Ahİ Emir Ahmed bin Zeyne'l- Hac 733 Sivas 615/4
740
742
743
744
745
746
748
750
Şeyh Burhaneddin bin Nurullah 751 Erzurum 498/76
Fahrü'ddin Cevheri 755 Amasya 590/51
Fatıma Hatun binti Mehmed Paşa 75-5 Tokat 582/149
Mehmed bin Vecühiddin Ömer en-Nevmi 756 Şam 1736/227

760

EmirZâde Hilkâti Alâüddin Ali Beg
bin Süleyman Beg 768 Amasya ??????
770
Şeyh Yağmur Baba Zâde Şeyh Cüneyd
bin Mahmud Çelebi 770 Ankara 582/328
Emir-i Kebir Taceddin Ahmed bin
Saadeddin 774 Tokat 589/256
780
Faruki es-Şeyh Abdurrahman bin
Muhyiddinü'l Musuli 780 Musul 589/34
Es-Şeyh, es-Seyyid el-Mençuki
Abdullah bin Yusuf 781 Tarsus 594/49
İmam Kuşeyri Zâde es-Şeyh Abdullah
bin Mustafa Mençüki 781 Tarsus 600/272
Şeyh Ebü'l-Kasım Gürgani evlâdından
Abdülgafur Efendi bin
Mehmed Bedreddin 782 Tarsus-Ulaş 594/53
Murad Han-ı Evvel bin Orhan 787 Bursa 2157/125
-Sultan Eratna Beg Zâde Cafer Beg
Bin Eratna Beg 788 Kayseri-Karakaya 582/413
Piraşir bin İsmail Beg 789 Malatya 746/413
Çelebi bin Davud Çelebi 790 Niğde 595/16
Seydi Çelebi bin Halil 790 Sivas-İyugin Köyü 594/121
Mevlânâ Celâleddin Rumi Zâde *****
Ulu Arif Mehmed Çelebi 795 Karahisar-Develi 595/103
-
Mah Paşa bin Andullah Pervane
el-hac 794 Tarsus 585/202
Kabili Zâde Ali Çelebi bin
Mehmed Paşa 800 Tokat 582/22
Şah Ağa Hatun binti Sinan Beg 800 Tokat 582/22
İftihareddin Melik İsfendiyâr
Beg bin Bayezıd Beg 800 Ankara-Kalecik 597/98
Mahmud bin Mehmed Emirzade Ebu Sena 800 Sivas-Divriği 600/257
Zekeriya bin Zeynel 802 Amasya-ZeytunN. 585/136-
Mustafa bin Magret 807 Kula Subaşı
Lofca 745/282
-Mahmud Çelebi bin Mehmed Çelebi
Kadı İmad Zâde Bedreddin 807 Amasya
Ali Paşa Atikasından Timurtaş Beg 988/259
bin Abdullah 810 Çanakkale-Hayrabolu
Mehmed bin Alâeddin Karamani 813 Konya-Karaman 595/90
-İslime Hatun binti Süleyman Beg 814 Bayramlı ?? 582/117
Ebu İshak İbrahim Es'ardi 817 Şam 585/172

Es-Şeyh Cu'i Mehmed Çelebi bin Osman 817 Amasya 600/76
Gazi Evrenos Beg 819Yenice-Vardar 2113/1
2108/72
Timurtaş Paşa-Zâde Ali Bey b.
Timurtaş Bey 819 Bursa, v.b. 591/177
İnb Reis Şemseddin Mehmed bin Ata Beg 820 Mısratü'n-Numan 589/215
Mu'inüddün Timutaş Beg bin Abdullah 820 Edirne 585/7
Timurtaş Paşa-zâde Ali Bey Bin
Timurtaş Bey 821 Manisa 591/177
Timurtaş Paşa-zâde Oru Bey bin
Timurtaş Paşa 823 Bursa v.d. 591/179
Pir Hasan Beg bin Turgut 824 Konya-Ilgın 582/3
Mevlânâ Kemâleddin İsmail Beg bin
Danişmend 824 KarıPazarı 1267/232
İsmail Paşa 824 Kastamonu-Araç 1760/269
Sadr-ı Esbak Çandarlı Zâde Halil Paşa
bin İbrahim (İbrahim-Paşa parası ile) 825 İznik 1759/216
İsfendiyarzâde Halilesi Devlet
Hatun binti Abdullah 825 Kastamonu 582/228
Amasya Emiri Şerafeddin Şadi Beg Amasya -
bin Balaban 825 Merzifon,v,d. 2295/170
Babuk Beg bin Yakub Beg 825 Kütahya 1751/127
Çakırhan oğlu Emir-i Kebir
Şerafeddin Ahmed Beg 826 Sivas 585/35
Gazi Evranos Beg 826 ----- 2108/77
Turgut Bey Zade Ömer Bey bin Hasan
Bey 827 Konya 582/235
Gazi Alâüddevle Hasan Beg bin Arslan Beg Samsun-Çarşamba 597/215
Hasan Ağa bin Hüseyin 828 Edirne 585/33
Cemalü'ddin Hatib Paşa bin Mahmud 830 İzmir-Bergama 589/248
El-Hac İmadeddin İvaz Paşa bin
Bayezıd 830 Bursa 591/191-195
Heybetullah Paşa bin Mahmud Çelebi
Hatip Paşa Cemaleddin 830 İzmir-Bergama 589/247

Ahmed Çelebi bin Mehmed 831 Ankara 591/200-Muyiddin Ahmed bin Abdülhâk
Kadıasker Çelebi 831 Ankara 591/200
Mehmed Çelebi bin Yusuf Çelebi 831 Ankara 591/200
Cemalü'ddin Hatib Paşa bin Mahmud 831 İzmir-Bergama 589/248
Hac Ali bin Mehmed 832 Konya 594/11
833 Çorum-Osmancık Kutu:1/118
Murad Han-ı Sani bin Mehmed Han 833 Bursa 595/226
Cemalü'ddin Hatib Paşa bin Mahmud 835 İzmir-Bergama 589/247
Heybetullah Paşa bin Mahmud Çelebi
Hatip Paşa Cemaleddin 835 İzmir-Bergama 589/247
İbrahim Beg bin Ali Beg 835 Karaman 2113/336
Yakub Beg 835 Kütahya 1751/127
Heybetullah Paşa bin Mahmud Çelebi
Hatip Paşa Cemaleddin 837? İzmir-Bergama 589/247
Şehabeddin bin Taceddin 837 Şam 585/3
El-Hac Adil bin Ali 838 Konya 598/1
Sungur Beg bin Abdullah 838 Edirne 988/204

Ketenci Dede Sururi Abdullah
el-Murtaza 840 Malatya-Darende 585/50
Ahi Bedreddin bin Mahmud 841 Kayseri 1760/393
-Mehmed Paşa bin Safer Çelebi
Sadr-ı Esbak Nizameddin Koca 842 Tokat 582/221
Şerafeddin Yusuf bin Nasrü'ddin
Musa bin Mehmed 843 Muş 2113/254
-Sungur Beg bin Abdullah 843 Edirne 989/204
Musa Paşa bin Akif Seydi 844 Konya 585/98
Yahşi Beg bin Abdullah Cemaleddin 845 İzmir-Tire 582/162
Efendi 586/211
845 Belviran Kazası?? 582/250
Murad Han-ı Sani bin Mehmed Han 846 Edirne 1900/???
-Amasya Kadısı Abdurrahman Çelebi
bin Mehmed Muslihi 850 Amasya 582/368
Sultan Hatun binti Yusuf Şah Beg 850 Konya 582/237
Atabeg Arslan Toğmuş bin Sevinç 851 Konya 591/255
İmad bin Mencek es-Seyfi 856 591//237
İlyas 856 Bursa-İnegöl 591/183
Mehmed Paşa Taceddin 856 Tokat 582/221


Yayınlandığı Yer: Sadi Bayram web Sitesi ,1989
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •