TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
OSMANLI DÖNEMİ BAZI VAKFİYELERİN HAYIR ŞARTLARINDAN DAMLALAR !
OSMANLI DÖNEMİ BAZI VAKFİYELERİN HAYIR ŞARTLARINDAN DAMLALAR !


Türk kültürüne 55 yıl hizmet eden rahmetli dostum Dr. Mehmet Önder'in aziz hatırasına


Sadi BAYRAM
Osmanlı İmparatorluğunu 622 sene üç kıt'ada ayakta kalmasının sebepleri arasında merkezi idareden kaçarak, mahalli idareye önem vermesi, bu arada Devletin de fütühatla uğraşması ve büyük konulara eğilmesi, diğer yandan islâmiyette sosyal patlamaları önlemek amacıyla mali durumu yetersiz fakir vatandaşlara vakıf yolu ile yardım elini uzatmasıdır. Aslına vakıflar din, dil, ırk farkı gözetmeksizin gelip-geçen yolculara ( üç gün ) imârethanelerde sıcak yemek verir, hastaları darüşşifalarda tedavi eder, tabhanelerde dinlenmelerini sağlar, medreselerde de eğitirdi.
Beden temizliği için hamamlar, ruh temizliği için camiler, beyin temizliği için de medreseler, ticaret için bedestenler, konaklama ihtiyaçları için kervansaraylar, tüccarların mallarını satmak için hanlar, delilerin tedavisi için bimarhaneler, hastalar için darüşşifalar, açlar için imârethaneler inşa ederek halkın refahını düşünmüşler, bu hizmetlerin devamı için şahsi mallarından gelir getirici servetler bırakmışlardır.
Padişah vezir, hanım sultan, laktan herhangi birinin, çeşitli şehirlerde bulunan vakıflardan bazılarının sosyal yardım şartlarından misaller vermek istiyoruz. Gönül ister ki Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıfların anayasası olan bu şartları elden geldiğince yerine getirsin¦

Fatih Sultan Mehmet Han'ın 875 H.(1470 M.) tarihli vakfiyesinde:
Yatağa düşmüş, evine doktor getirme imkanı olmayan hastalara, başvurmaları halinde doktor gönderilmesi,
Hastanede ölenlerin cenaze masraflarını karşılamak üzere her gün beş akçe bir fonda biriktirilmesi,
İmârete gelen misafirler, görevliler tarafından güler yüzle karşılanıp, misafir olarak kalmak isteyenler, üç günden çok olmamak üzere misafir edilip, yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanması,
İmâretten, dul kalmış saliha hanımlar için yemek verilip, namus ve iffetlerinin muhafaza edilmesi.

Yavuz Sultan Selim Han'ın 947 H.(1540 M.) tarihli vakfiyesinde:
Her gün iyi cins undan 100 ekmek pişirilip fakir halka dağıtılması.

Sultan III.Murad Han'ın annesi Nurbanu Valide Sultan'ın 990 H.(1582 M.) tarihli vakfiyesinde:
Hastanede görev yapacak hastabakıcı, temizlikçi, bekçi gibi görevlilerin yanında, hastalara namaz kıldırabilecek bir imam tayin edilmesi ve bu imama yardımcı olacak, namaz vakitlerinde hoş seda ile ezan okuyup insanları Allah'a ibadete çağıracak bir müezzin tayin edilmesi,
Kendini bilmez kişilerin duvarları karalayıp, kirletmesini engellemek ve yapılan karalamaları silmek için bir görevli tayin edilmesi,
Cuma, bayram ve mübarek gecelerde imarette her gün pişirilen yemeğe ilave olarak çeşidi bol yemekler pişirilip yoksullara dağıtılması ve yoksul-zengin ayırmaksızın imarete gelen misafirlere yedirilmesi.

Mehmet Beyoğlu Hacı Ahmet Paşa'nın 989 H.(1581 M.) tarihli vakfiyesinde:
Muharrem ayının 10. günü aşure pişirilerek fakirlere dağıtılması.

Sivas'ta "Daru'r Reha Vakfı "nın 1268 H. (1851 M.) tarihli vakfiyesinde:
Hastalık ve benzeri afet ve olaylar nedeni ile geçim sıkıntısına düşerek ihtiyaç ve zaruret içinde bulunan yoksulların, yetimlerin ve dul hanımların ihtiyaçlarının giderilmesi.
Amasya'da "Ahmet Efendi ibni Hasan Vakfının 1144 H.(1731 M.) tarihli vakfiyesinde:
Her sene Receb ayında 24 kilo helva pişirilip, yarısı Gökmedrese önünde,diğer yarısı da Halifet Gazi Medresesi önünde fakirlere dağıtılması.
Kara Çelebizade Mehmet Efendi Vakfı"nın 1026 H. ( 1617 M.) tarihli vakfi-yesinde:
Ramazan Bayramında yetim, müslüman çocuklara mevsim şartlarına göre elbise ve ayakkabı satın alınıp giydirilmesi.

618/1 No'lu defterin 29.sayfa 7. sırasında kayıtlı Abdullah oğlu Sinan Paşa Vakfının 917 H. (1511 M.) tarihli vakfiyesinde:
Hana gelen tüccardan başka misafirlere duruma göre bal, peynir ve pekmez ikram edilmesi, akşam vakti tüccar ve diğer misafirler için yemek verilmesi, kış günlerinde bir gün buğday çorbası, bir gün bulgur pilavı ve diğer bir gün de tarhana pişirilmesi, handa misafir olanlara odun verilmesi,
Yaz mevsiminde hana gelen misafirlere ise bir gün buğday çorbası, bir gün ürün çorbası
ve uygun mevsimlik sebze yemekleri pişirilmesi,
Handa misafirler için yaklaşık 40 kg .lık ekmek pişirilmesi,
Cuma ve bayram gecelerinde ekşili çorba ile biberli ürün aşı, Regaip, Berat ve Kadir
gecelerinde helva pişirilmesi,
Halkın ileri gelenleri, alimler ve eşraftan misafirler için senede yaklaşık 350 kg. sade yağ
sarf edilmesi.
581/2 Numaralı defterin 376 sayfa 374. sırasında kayıtlı İbrahim Bey Kızı Hatice Hatun Vakfı"nın 906 (1500 M.) tarihli vakfiyesinde:
Bursa'da Emir Buhari HazretIeri Türbesi civarında yetim çocukların okuması ve okutul
ması için yaptırdığı okulun her türlü masraflarının görülmesi.
572 Numaralı defterin 83. sayfasında kayıtlı, İstanbul'da "M.Said Efendi Vakfının
Vakflyesinde:
Ramazan ayında fakirlere verilmek ve yedirilmek üzere un, yağ, şeker, reçel, tuz, biber,
sebze, kahve mum, gaz, kömür, odun satın alınması.
527 nolu defter 52.slra 33. sayfasında kayıtlı İstanbul'da Aragözyan" Hacı
Kirkor Efendi Vakfı"nın Vakfiyesinde:
Yedikule haricinde Eski Ermeni Milleti Hastanesi kolundan olan yetimler yurdunda bulu
nan fakir ve zayıfların yeme ve giymeleri,
Diğer şartlar uygulanmazsa Ermenilerin fakirlerine sarf olunması.
Erzurum'da "Cennetzade Abdullah Edip Efendi Bin-i Mehmet Ragıp Efendi
Vakfın "nın Vakflyesinde:
Kurban Bayramında kurban kesilerek, vakıf ve vakfın ehl-i ıyalı için dağıtılması, yaptırdığı kaldırımların, köprünün tamirinin yapılması,
1965 numaralı defterin 3.sayfasında kayıtlı Gaziantep'de "Abdusselam Nasin
Vakfın" nın Vakflyesinde:
Her sene fazla gelirden vakfın tamiri, ısıtması, aydınlatması icra edildikten sonra 10 pamuk gömlek ve 10 donun (iç çamaşırı) nazırın seçtiği muhtaç fakirlere dağıtılması ve kalan gelirin yasal hak sahiplerine sarf edilmesi.
1965 numaralı defterin 15. sayfasında kayıtlı Balıkesir-Burhaniye Kazasında
Hacı Ummühan Hatun Vakfının Vakfiyesinde:
Belirtilen mevkide bulunan çamışırhanenin tamir ve ısıtılması.
602 numaralı defterin 114.sayfasında kayıtlı H.1316 (M.1908) tarihli Manisa'da "Çakıroğlu Mehmet bin Hasan bin Mehmet'in Vakfı"nın Vakfiyesinde:
İlkköğretim Okullarına ders kitapları alınıp adı geçen köyün fakir, küçük öğrencilerine verilmesi,
Bu okulda okuyan yetim çocukların yiyecek ihtiyacanın karşılanması,
Bayram arefelerinde bu okulda okuyan yetim çocukların giydirilmesi.
740 no'lu vakfiye defterinin 405. sayfa 158. sırasında kayıtlı Sultan II. Bayezid'in Validesi Gülbahar Hatun için Tokat'da Medrese Vakfı'nın ait 898 H. (1492 M.) tarihli vakflyesinde:
Tokat Beldesindeki imaretinde bulunan eşyaların ihtiyaç duyuldukça kaplarının kalaylanması veya yenilenmesi, mefruşatın yenilenmesi, malzeme temin edilirken güzel, yeni ve eskisinin aynı olmasına dikkat edilmesi, imaretinde kalan topluluk için salih ve ehli kıraet namazın şartları ve rukularına ait hususları iyi bilen bir imam bulundurulması ve bu görevlice imaretle bulunanlara beş vakit namazın, teravih namazının ve cemaatle kılınan nafile namazlarının kıldırılması,
Gelen misafirlerin hayvanlarının yemlerinin temin edilmesi ve verilmesi,
Talebelere, fakirlere ve misafirlere sabah ve akşamları yemek verilmesi,
Imarete, ısıtılması için yakacak, aydınlatılması için çerağ ve kandil yağı, hasır alınması, yine imaretin mutfağında kullanılmak üzere güzel ve yağlı et, mevsime göre kabak, ıspanak, biber, soğan, nohut ve sarı pirinç satın alınması.
1768 No'lu defterin 327. sayfa, 78. sırasında kayıtlı Sivas'ta Hattab Ibni Saib Ahmet Ibni Rahat Vakfının 721 H.(1321 M.) tarihli vakflyesinde:
Herhangi bir kaza veya bela sebebi ile borçlanma durumunda kalanlara kefil göstermek şartıyla borç verilmesi, ancak varlığını haram olan işler ve amellerde harcayarak muhtaç duruma düşenlere borç verilmemesi,
Muhtaç olan dul ve yaşlı hanımlara her ay iyi atılmış pamuktan birer okka pamuk, ihti
yar olan erkeklere birer dirhem para verilmesi,
Amalardan muhtaç olup da mahalle ve sokaklarda, çalışmayacak durumda olanlara yıl
lık 2050 dirhem tahsis edilmesi,
Cüzzamlılar için yıllık 60 dirhem, Kadı ve Valinin hapsettiği kişiler için 120 dirhem ayrılarak bu paradan her ay hissesine düşen 10 dirhem ile ekmek alınıp mahpuslara dağıtılması,
Fakir yetimlere bakmayı üstlenen, eğitim ve öğretimIerine dikkat edeceğini taahhüt edenlere bu yetimler teslim edilerek moteveIli ve yetkililerce zamanın icabına göre tespit edilecek ihtiyaçlarının karşılanması.
610 no'lu defterin 244. sayfa 276. sırasında kayıtlı Ödemişte Mürselli Hacı
İbrahim Ağa Vakfının 1330 H.(1912 M.) tarihli vakfiyesinde:
Haziran ayı başından Ağustos ayı sonuna kadar yaptırdığı sebile yetecek kadar kar konulup Allah'ın kullarının istifade etmesinin sağlanması.
Ödemiş hapishanesinde mahpus bulananlara her hafta birer yük kar verilmesi,
Yine Ödemişte bulunan Yeni Cami-i Şerifi etrafında yaşayan leyleklerin yiyecekleri için
yıllık 100 kuruş harcanması.
624 No'lu defterin 363.sayfa ve 338.sırasında kayıtlı İstanbul'da Merhum Mevlana Şah Ali Çelebi Kızı Fatma Hatun Vakfı"nın 993 H. (1585 M.) tarihli vak-fiyesinde:
Vakfeylediği evlerde fakirlerin ve dul hanımların oturması adı geçenler otururken binada
onarım gerekmesi halinde vakıfca bu onarımın yapılması şart kılınmıştır.
605 Nolu defterin 244. sayfasında kayıtlı Tokat'da "Vahşi oğlu Bayezid Paşa
Vakfı" nın 820 H. (1417 M.) tarihli vakfiyesinde;
lmaretde misafirleri hallerine uygun derece ve mertebelerine göre karşılamasını bilen dindar ve olgun bir kişinin imaret şeyhi olarak tayin edilmesi,
Kur'an-ı Kerimi ezbere bilen, namazın şartlarını ve en güzel şekilde namaz kıldırma adabına, vakıf Hafız bir kişinin imaretde beş vakit namaz ve teravih kıldırmak üzere atanması,
Vakfın kendi ve müslümanların geçmişlerinin ruhlarına hediye edilmek üzere gönde birer cüz okuyacak, beş hafızın bulunması,
Vakıf motevellisinin gelirden l/5'ini (Beşte birini) alması, vakıf binaların onarımı için her gün on dirhem ayrılması,
Adı geçen imarete gelip giden fakirler için imaretin mutfağında pişecek etin bedeli olarak günlük dört dirhem sarf olunması,
Cuma gecelerinde mutfakta yaklaşık 13 kilo pirinçden pilav pişirilmesi,
Gelir fazlasının moteveIli olan evlada şart olunması, evladın nesli kesildikten sonra gelir fazlasının zaviyeye gelip giden fakirlere sarf olunması,
601 nolu defterin 186. sayfa 245. sırasında kayıtlı Konya'da Abdullah oğlu Şazibey Ağa Vakfı'nın 828 H.(1424 M.) tarihli vakfiyesinde:
Gelip giden müslüman fakirlerin konaklama ihtiyacını karşılamak üzere, sofa,mutfak, odunluk, bir çok oda ve avludan oluşan bir konak yaptırarak, yalnız Allah rızasını kazanmak ve ahirette sadakasının gölgesinde gölgelenmek niyetiyle vakfedilmesi.
Hayrat ve akarının bakım ve onarımına öncelik veren vakıf gelir fazlasından söz konusu konağa gelip-giden müslüman fakirlerin ihtiyaçlarına kusursuz ve adaletli bir şekilde harcama yapılması,
Vakfedilen yerlerin bir seneden fazla bir müddetle kiraya verilmemesi, eğer ihtiyaç olursa bu sürenin üç yıla çıkarılması,
579 nolu defterin 185. sayfa, 410. sırasında kayıtlı Diyarbakır'da Ebubekir
oğlu Mustafa Vakfının 1223 (1808 M.) tarihli vakfiyesinde:
Çüngüş ilçesine bağlı "Midye" yeni adıyla Oyuklu köyünde yaptırdığı kaldırımların gerektiğinde bakım ve onarımına sarf edilmesi,
1961 nolu' defterin 141. sayfasında kayıtlı Tokat'da Sadrüddin Süleyman oğlu Hacı Ahmed'in 774 H. (1372 M.) tarihli vakfiyesinde:
Tokat şehrinde Sultan Hamarnı yanında alimler, salihler, takva sahibi kişiler, fakirler,
komşular, ve gelip giden misafirlerin yararlanmaları için zaviye olarak bir bina yapılması,
Vakfettiği gayri menkuller gelirlendirilerek elde edilen hasılatdan; ihtiyaç duyuldukça zaviyenin bakım ve onarımıarı yapılması. Zaviye ve mescid yıkılır hizmetlerini Ha edemez olursa, elde edilen gelirin Tokat beldesinde oturan müslüman fakirlere ve kimsesiz çaresizlere harcanması ,
1961 nolu defterin 130. sayfasında kayıtlı Kayseri'de Abdullah oğlu Emir Alemüddin'in 500 H. (1106) M. tarihli vakfiyesinde:
Kayseri'de bulunan fakirlere ve kimsesiz çaresizlere sarf edilmesi. (Şayet şartı yerine getirilmez ve değiştirilecek olursa bu davranış uygun olmaz. "Cenab-ı Hak O kimsenin orucunu, namazını, hac, zekat ve nafile ibadetini kabul etmez" diye bedduada bulunmuştur. )

Not: Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivinde mevcut olan vakfiyelerin % 80'inde vakfiye şartlarını yerine getirmeye imkan bulunamaz ise vakıf gelirlerinin mutlaka müslüman fakirlere veya Mekke-Medine fukarasına harcanması şartı bulunmaktadır.DİPNOT :
Dr.Mehmet �nder, 1949 yılında Konya Mevlana Müzesi'ne Müze asistanı olarak girmiş, daha sonra Müze Müdürü, 1964'de Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, 1967'de Kültür Müsteşar Yardımcısı, ve Müsteşarlık yapmış, , Konya Selçuk Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi ş 2200 kadar Türk kültür ve medeniyetine makaleler yazmış, 23.08.2004 Pazartesi günü vefat etmi�, 25.08.2004 Çar�amba günü Konya'da defnedilmiştir. Kitaplarının büyük bölümünü Konya Mevl�na Araştırma Enstitisü, Koyunoğlu Müzesine göndermiştir. Tarafımdan 1965-1972 yıllarında yay�nlanan Önasya yazı ailesi içinde olup, Vakıflar Dergisi Vakıf ve Kültür Dergisi Yazı Kurulu üyesi görevinde de bulunmuştur.

Yayınlandığı Yer: Sadi Bayram Web Sitesi ,1997
Yazar : Derleyen: Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •