TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
HACI BEKTAŞ-I VELİ, MERZİFON'DA PİRİ BABA, BUDAPEŞTE'DE GÜL BABA Ve BAZI BEKTAŞİ VAKIFLARI
HACI BEKTAŞ-I VELİ, MERZİFON'DA PİRİ BABA, BUDAPEŞTE'DE GÜL BABA Ve BAZI BEKTAŞİ VAKIFLARI

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi tarafından 22-24 .10. 1998 tarihinde düzenlenen '' I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu'nda bildiri olarak sunulmuş, 1999 yılında Bildiri Kitabı s. 59-62'de yayımlanmıştır.

Sadi BAYRAM

Anadolu'yu aydınlatan, birlik ve beraberliğinde çimento görevi ile halka doğru yolu gösteren, halk eğitimi veren, felsefenin yolunu açan, büyük düşünür, feylesoflar arasında Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlânâ Celâleddin-i Rumi, Ahi Evran-ı Nasreddin Veli, Hacı Bayram-ı Veli, Karaca Ahmetleri bir anda düşünmeden saymamız mümkün !...
Anadolu'nun islâmlaşmasında, Bulgaristan, Sırbistan, Mekedonya, Aranavutluk, Bosna-Hersek, Romanya ve Macaristan'ın fütühatında nice dervişlerin, erenlerin büyük rolü olduğu hepimizin malûmu !... Sosyal tarihcilerin, kültür tarihcilerimizin kitaplarında bunları görmemiz mümkün !
Ancak her nedense; bazı şeyleri hatırlamak istemiyoruz. Bazı kimseler de bazı yaralarımızı kasıtlı olarak kaşıyorlar !
Peygamberimizin Amcaoğlu, Damadı Hz. Ali'nin şehit edilmesi, sevgili Peygamberimizin torunlarının Kerbelâ'da şehit edilmesi, hepimizin içine bir ateş düşürmüş, bu ateş hepimizi yakmış, çöl sıcağında kavurmuş, göz yaşlarımızla bu ateşi söndürmeye çalışmışızdır.
Hepimiz Hz. Ali radiyallahü Anhı sever ve bağrımıza basarız. Hepimiz Hz. Hasan'ül Rıza ile Hz. Hüseyin'i sever ve sayarız. O halde bu ayrılık-gayrılık neden !... Bütün müslümanlar kardeş değil mi ! Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi :
Bir olalım, iri olalım,diri olalım !
Ali bizim şâhımız, Kâbe kıblegâhımız,
Mirac'daki Muhammed, O bizim Padişahımız,
Hak lâ ilâhe illallah, Muhammed'ün Resulullah,
sözleri bizleri kardeşliğe, insanlığa, islämiyetin uhrevi zenginliğine davet değil mi !
Komşusu aç yatarken, kendisi tok olan bizden değildir, diyerek kardeşliği, sosyal dayanışmayı, birlik ve beraberliğin insanlığa getireceği mutluluğu bize müjdelemiyor mu !
Bektaşi, Alevi, Sünni diye bu ayrım neden ! Hepimiz müslüman değil miyiz ! Müslümanlar kardeş değil mi !
Orta Asya, yani Uluğ Türkmenistan'dan hepimiz Anadolu'ya gelmedik mi ! Büyük Türkistan geleneğini, şaman kültürünü saf olarak günümüzde yaşatan Türkmenler değil mi ! Nasıl bir milliyetciyiz ! Millilik vasfımız dili, dini, ırkı bir bir topluluk değil miyiz !
Malazgirt'te omuz omuza, Dandanakan'da sırt sırta, İstanbul'un fethinde yanyana, Mohaç'ta diz-dize, Çanakkale'de, Sakarya'da yanyana Türk milleti'nin ebediyete kadar yaşaması için beraberce çarpışmadık mı !
Osmanlı'yı üç kıt'ada bir İmparatorluk haline Bektaşilerin ekseriyette olduğu Yeniçeri Ocağı getirmedi mi !
Hoca Ahmed Yesevi'den Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli'ye uzanan ve Orta-Asya'dan Viyana varoşlarına uzanan, uzun ve dikenli yolda, asırlarca acı ve tatlı günlerimizi beraberce paylaşmadık mı !
Hacı Bektaş-ı Veli'yi anlamak için O'nun Velâyetnâmesini okumak
yeter zannediyorum.
Bektaşi kültürü, şifahi edebiyatımız, maalesef nesilden nesile Dedebaba'dan Dede'ye geçmiş, ozanların dilinde ve sazında hayat bulmuş, yazılı ana kaynakları belki bizler için yok denecek kadar azdır.
Bazı kaynaklara da belki bizler kuşku ile bakıyor olabiliriz. Zira Baktaşiliğe mensup olmayanlar, intisap etmeyenler, hakikati bilemiyorlar. Onlara da hak vermek, Dedebabaların ilmi yayınlarını tarafsız gözle incelemek gerekir zannediyorum.
* * *
Hacı Bektaş-ı Veli'nin vakfiyesi olmayıp Eizze Vakıflarından kabul edilmektedir.
Beylikler döneminde Merzifon'da dergâh kuran, Hacı Bektaş ı Veli müritlerinden Piri Baba hakkında yazılı kaynak hemen hemen yoktur. Türbesi erken Osmanlı dönemi mimari üslûbunu yansıtır. İstanbul, Polatlı, ve yurdun birçok köşelerine yayılmış bulunan Karaca Ahmetler gibi, Merzişon'da da akıl hastalıklarına iyi geldiği halk arasında yüzyıllardır rivâyet edilir. Vakfiyesi günümüze ulaşmamıştır. Amasya Tarihi yazarı Hüseyin Hüsameddin'e göre 868 H. / 1463 M. tarihli vakfiyesi vardır. XV. asır ortalarında yaşadığı kabul edilir. Türbesinde kripta vardır, Türbe kare plân üzerine oturur. Kubbe kasnağında Güney-doğu dış cephesinde turkuaz renkli İznik çinilerinden tek-tük kalmıştır. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Şahsiyet kaydı dediğimiz, zavşiyeye yapılan tayinlerle ilgili çok kısa bilgi mevcuttur. 1871 yılında Ebubekir Vahderi Efendi Zaviyedarlık görevine getirlmiş, 1976 yılında mazbut vakıflar arasına alınmış, 20. yüzyıl başları ile 1977 yılında Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.
Evliya Çelebi, Piri Baba hakkında şöyle yazar :
Gavsül vasılin, matlubü't tâlibin, menba'-ı uyuni müşahade, mecmua-i funün-ı mücahide, Şeyh Pir Dede :
Horasan'dan Türk Türkmen Hace Ahmed Yesevi izniyle Rum'a gelip Merzifon'un kuzeyinde ( kuzey-doğu ) şehre bakan yüksek yerinde yerleşir.
Bazan hamamlarda yatar, ilâhi meczup bir örfi billah kimesne idi. Bir çok menkıbeleri vardır. Hâlâ yeri büyük kubbelerle bezenmiş meydan, mutfak, ve derviş odalarıyla süslenmiş olup, her gece ikiyüz adam konup göçer, ikiyüzden fazla başı açık dervişi vardır.
Aziz hazretlerinin nurlu kubbelerine girip, bir Yasin-i şerif okuyarak, ruhaniyetlerinden imdad diledim. Mezarında misk kokusundan adamın dimağı kokulanır. Mezarın dört çevresi sanatlı çerağ ve şamdan ve kandillerle süslüdür. Hâlâ cihaz-ı fakrı dolap içinde muhafaza olunur.
Bu hakir, âl-i aba muhibbi olduğundan, " el fakr ü fahri "
hadisine uyarak, küstahca ve fukaraların izni ile, aziz Sultan'ın Bozdoğani keçe külah tacını, tekbir ile tekkede duran " Memi Dede can " başıma koydu. Bütün dervişler, gülbank çeküp hayır dua ettiler. Yeri kargir binadır. ( Kaddese sırrıhül aziz)
* * *
Gül bilindiği gibi tasavvuf senbolüdür. Macaristan'ın başşehri Budapeşte'nin Buda kısmında bir tepe üzerinde bulunan Gülbaba, Merzifonlu Piri Baba neslinden gelmekte olup Osmanlı Dönemi erenlerindendir. 2 Eylül 1541 yılında vefat etmiştir. Budin Valisi Mehmed Paşa tarafından 1543-1548 yılları arasında Türbesi yapılmış olup, zengin vakıflar kurulmuş, ve etrafına tekkesi yapılmıştır.
Evliya Çelebi Budin koruyucusu olarak zikreder ve onun kişiliği hakkında menkıbelere yer verir. 1664 yılında İngiliz Hekimi E.Brown, tekkenin 40 mensubunun bulunduğunu ve tekkeyi ziyaret ettiğini yazmaktadır. 1686 tarihinde tekke yıkılmış, Macaristan'daki Türk hakimiyeti sona erince St. Joseph kültürüne türbe adanmış, ancak 1867 tarihinde tekrar müslüman ziyaretgâhı olmuştur. J. Huszka Gülbaba bestesini macarca yapmıştır. 1916 tarihinde Istvan Müller tarafından türbenin kubbesi restore edilir. 1963 de akraba bir kavim olan Macarlar tarafından kubbe yeniden yapılar ve bakırla kaplanır. Bir ara müze olarak kullanılır.
1975'de Türk Kültür Bakanlığı yardımlarıyla çevresi tanzim edilmiş, 1990'lı yılların başında ise Kültür Bakanlığı katkılarıyla yeni düzenlemeler yapılmış bir Bektaşi Dedesidir. Türbede bulunan levhada Merzifonlu Piri Baba neslinden geldiği
yazılıdır.
* * *
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan 579 numaralı defterin 134. sıra, 65. sırasında kayıtlı Evasıt-ı Zilhicce 987 H./ Ocak 1579 tarihli Bayram Dede'ye ait arapca vakfiye, Kadı Abdurrahim oğlu Veliyullah Halife, İmam Hayrettin oğlu Mevlâna Muhiddin, Seyyid Hasan oğlu Seyyid Osman, Cafer oğlu Haydar Abdullah oğlu Hüseyin, Mahmud oğlu Mehmed, Ahmet oğlu Hızır ve diğer müslümanlar tarafından ihbar edilmiş ve bunun üzerine kadı tarafından iki zaviyenin vakıf olduğu hükmü ifade edilerek Ocak 1579'da tesbit ve vakıf olarak bundan böyle yürürlükte bulunduğu mahkemece tescil edilmiştir.
Şahitler ; İstanbul'da Arabacı Bayram Dede Mahallesinde Bayram Dede Zaviyesi Makamına ait, iki katlı birer odalı ev, mutfak, su kuyusu, bahçesi ile harici kısmında büyük bir hanigâh, vâkıfın Bayram Dede Türbesi ve müslüman mezarlığından ibaret bulunan emlaki ahuruyla, taşlarıyla vakfettiğini, Ayrıca İstanbulSilivri Kapısı civarinda üç tarafı müslüman mezarlığı ile çevrili zaviyesi ve içinde bir su kuyusu bulunan zaviyeyi Bayraaam Dede sağlığında vakfettiğini, şahitler ifade etmişlerdir.
* * *
İstanbul, Rumeli Hisar, Şehitler'de oturan aşıkanın serveri ve Bektaşiyyenin Pir-i perveri ümdetü's süleha, sahibbü'l hayrat ve hasenat es-Şeyh Ali Baba, mütevelli tayin ettiği Mehmed oğlu Derviş İsmail önünde, Şehitler adıyla maruf, Sultan II. Bayezıt Vakfına eski zamandan beri mukataa olan mülkünü ( emlakini ) vakfetti.
Sınırları: Dağa dayalı, Ali Beşe tarlası, Sabankeş oğlu yeri, parça ormanlık, bir tarafı mezarlık, bazan bir tarafı yeni bağ olan Cennetmekân Sultan II. Bayezıt Vakfı'na mukataalı olan ve kadimden beri tasarrufundaki mülkü üzerine, Bayezıt Vakfı mütevellisi müsaadesiyle inşa ettirdiği Meydan odası, yanında bir kahve odası, iki sofa, yanında iki katlı bir ev, altında kiler, kömürlük, sundurma,, iki katlı köşk, iki kenifi,
Ayrıca, Zaviye karşısında, bir tarafı ormanlık, bir tarafı Rumeli Hisarı yakını, bir tarafı mezarlıkla çevrili üç dönüm yeri herşeyi ile Allah rızası için Evail-i Muharrem 1178 H./ Haziran ortası 1764
tarihine vakfetmiş, 31 Mart 1765 tarihine sadır olan Ferman mücibince Kadı Naibi Seyyid Mehmed Efendi tarafından tasdik ile Mahmut Paşa Mahkemesi es-Seyyid Numan Efendi tarafından tasdik edilmiştir.
* * *
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan 609 numaralı Defterin 198. sayfası 238 sırasında yer alan İstanbul-Üsküdar Büyük Çamlıca'da Şeyh el-hac Mehmed Nuri Dede Baba oğlu Şeyh Mehmed Ali Lütfi Baba'nın 12 Cemaziyel-ahir 1330 H./ 17 Mayıs 1912 tarihli vakfiyesi bulunmaktadır.
İstanbul Belediyesi 1.Daire Belediye Başmüfettişi İbrahim Süleymanoğlu İsmail Hakkı Bey huzurunda 27 adet Mecidi altun vakfetmiş ve şu şartları koymuştur :
Kefil veya rehin usülü, şer'i riba ile borç verilecek, gelirinden 15 Mayıs'da Büyük Çamlıca Zaviyesi yanında Tahir Baba Efendi Kabri yanındaki babası kabrinde; Peygamber Efendimiz, Car-ıyâr-ı Güzin, vesair enbiya, imam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin ve bütün Kerbelâ ervahının ve ihvanının, hürriyet şehitlerinin, özellikle Halife ve İmam-ı müslimin Sultan oğlu Sultan Şevketlü, muhabbetlü V. Sultan Mehmed (Reşat) Han ve bütün Osmanlı'nın sıhhat ve afiyeti, bilcümle vezir, ulemâ, Osmanlı saltanatının devamı için çalışan bürokratların selâmet ve afiyetleri, Osmanlı askerinin daima muzafferiyeti, İttihad-ı Terakki Cemiyeti azalarının saadet ve bekası için dua oluna...
1.Vakfın gelir fazlasıdan 40 kuruş ile Elvan şekeri alınıp, hazır bulunanlara dağıtılması,
2. 10 kuruşluk od ve gülap alınıp, mukaddes gecelerde kullanılması,
3.20 kuruş mevlidhan Efendiye verilmesi,

4.10 kuruş Tevşihhan Efendilere verilmesi ,
5.20 kuruş hizmet eden fakir dervişlere verilmesi ,
6.Bir ayin gecesinde 70.000 kelime-i Tevhid okunup, 40 kuruş
sarfedilüp, fukara-i müslimine yemek verilmesi,
7.Gelir fazlasından kalır ise, sermayeye katılması,

8.Bütün bu işlerin Evkaf Kadısı nazaretinde yapılması, 9.Tevliyetin erkek evlâdına bırakılması,
10.Nesebi son bulur ise, Hacı Bektaş-ı Veli Hanigâhında seccadenişin bulunan Dede Baba Efendi Hazretlerinin imkanlarıyla Bektaşilerden büyük ve akıllı olan bir zatı mütevelli ve türbedarlık görevi tevcih edilmesi,
11.Nukut vakıfın parasını mutlaka fukara-i müslimine borç
verilmesini,
vakıf şartları arasında özellikle zikretmiştir.
Bu Bektaşi vakfiyesinin diğer geleneksel vakfiyelerle arasında hiçbir ayrılık, aykırılık bulunmamakta, ilâve olarak, vakfiyelerde ilk defa gördüğümüz, Hürriyet Şehitleri ile İttihad-ı Terakki Cemiyeti üyelerinin başarısına da duâ edilmektedir. Çünkü o tarihte İttihad-ı Terakki Cemiyeti iktidardadır.
* * *
Kırıkkale ili Keskin İlçesi Yakacık mevkiinde Mülhak Vakıf Haydar Sultan Tekkesi Vakfı Tekkenişinliğine 1 /3 hisse olark 1865 yılında Zeyneddin Efendi, 1902 yılında Musa Kâzım Efendi atanmıştır. Yarım hisse tevliyet ve zaviyedarlığa ise 1865 yılında evlâd-ı vâkıftan es-şeyh Natıki Efendi, 1913'de Nuri Efendi atanmıştır. 1983 tarihinde ise vakıf mazbutaya alınmış, ancak arazisi Köy tüzel kişiliği adına kaydedilmiştir.
Aslına bakılacak olursak Anadolu'nun birçok il ve ilçesinde, Bektaşi vakıflarına rastlamak mümkündür. İstanbul Merdivenköy Şah Sultan, Gözcü Baba, da bunlardan biridir. 1917 yılında Vakıf kütüklerine mahkeme kararı ile kaydedilmiştir. Ancak birkısmını dahi sıraladığımızda, bildiri süresini aşacağından birkaç misale yetindik.
Saygıdeğer misafirler,
Muhterem bilim adamları,
Bektaşi ve Alevi kültürünü iyi bilenler bu seminerde bir arada
bulunuyor. Geçen hafta bir Bektaşi Dedebabası ile görüştüm ve Alevilikle Beştaşilik arasındaki farkı sordum. Kısaca verdiği cevap; alevi doğulur, beştaşiliğe intisap edilir, cevabını aldım. İlmi platform çerçevesinde, Beştaşilik ile alevilik arasındaki bağ ile aralarında bulunan ayrılıklar bu sempozyumun gerçek konusu olmayıp, bu konularda din adamlarının kendi aralarında, kol kırılır, yen içinde kalır misali bir uzlaşmaya varmalarını, bazı batıl ve gerçek olmayan sözlerden arındırılıp, Hak ve hakikatleri bulmaya çalışmaları, ülke açısından son derece önemlidir. Ateist yetişen geçlik, özüne, öz kültürüne kavuşur zannederim.

Saygılar sunarım,
24 Ekim 1998, Ankara, Gazi Üniversitesi
Faydalanılan Kaynaklar :


------------------------
Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1983 ( ilaveli ikinci baskı ),s.334.
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi,(Zuhuri Danışman Çevrisi), C.4. S. 95.
Sadi Bayram, Merzifon Ulu Camisi'nin yeri:Merzifon'da Türk İslâm Eserleri, Kültür ve Sanat,S.5, Mart 1990,s.77.;The Location Of The Merzifon Muiniddin Pervane Masque And Turkish Period Buildings In Merzifon.
Josef Molnar, Macaristan'daki Türk Anıtları, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1973.

-----------------------------------O---------------------------
DİPNOT :

Yayınlandığı Yer: Ankara, Gazi Üniversitesi Hacıbektaş Sempozyumu ,24 Ekim 1998,
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •