TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
MERKEZ EFENDININ MURSIDI MERZIFONLU SUNBUL SINAN
Merkez Efendi?nin Mür?idi Merzifonlu Sünbül Sinan Hazretleri

Sadi BAYRAM

869 H./1464-65 y?llar?nda Merzifon?da do?an Kutbuâzam Sünbül Sinan, Kaya Beyzâde Ali Çelebi?nin o?lu olup, as?l ad? Sinaneddin Yusuf?tur. Amasya?da Efdâlzâde Mevlânâ Hamîdûddin ve daha sonra Mevlânâ müderris Abdî Çelebi?den dini ilimler ö?rendi.
Tasavvufa meyl edip, Halvetiye Târikât?ndan Hâce Sultan Tekkesi ?eyhi Cemâlizâde es-?eyh Cemâleddin Mehmed Çelebi Halife hazretlerine intisap etmi?tir.

?eyhi bir gün müritlerinden en güzel çiçe?i getirmelerini ister. Her mürit kendine göre be?endi?i çiçekten bir demek yap?p ?eyhine sunar. Yusuf S?naneddin ise kuru bir gül parças? getirir. Talebelerin huzurunda ?eyhi sorar.
- Ey Sinaneddin, bak arkada?lar?n ne güzel çiçekler getirdi der. Sinaneddin ise, ak?ama kadar k?rlarda dola?t?m, Çiçeklere bakt?m. Hepsi Allah?? zikrediyordu, k?yamad?m, bu kuru gül parças?n? buldum, deyince ?eyhi di?er ö?rencilere de bakarak i?te Sinaneddin?in dünya ve tasavvuf görü?ü, bundan sonra senin ad?n Sünbül Sinan olsun der.

887 H. / 1482 M. Y?l?nda ?eyhi ile birlikte hacca gitmi?, 901 H./ 1495 M. Cemâlizâde Mevlânâ Alâû?d-din Ali Çelebi ile ikinci defa hacca gider, hac dönü?ü M?s?r?a u?rar bir sene orada kal?r, tekrar hac görevini yerine getirir. ?am?da vefat eden ?eyhinin vasiyeti üzerine, ?eyhinin k?z? Safiye Hatunla evlenir. M?s?r?a döner. Celâleddin Abdurrahman Suyûti ve di?er ilim adamlar?ndan ders al?r. 22 y?l M?s?r?da kald?ktan sonra, Yavuz Sultan Selim taraf?ndan M?s?r zapt edilince ?stanbul Koca Mustafa Pa?a Tekkesi ?eyhi olur, Koca Mustafa Pa?a Camiinde tefsir ve hadis okutur, me?hur .Merkez Efendi?yi yeti?tirir. 936 H./ 1529 senesinde ebediyete intikal eder.

Mecdi Mehmed Efendi Tercüme-i ?ekây?k?ta ?öyle der :??Sümbül Sinan denmekle me?hurdur. Gül?en-i tahkik üü tevhide onun gibi bir kimse kopmad? ve bitmedi ve ravza-i ilm-i tasavvufta ona benzer bir kimse zûhur etmedi. Fevâtih-i imâr?nda, ilm-i zahirde tâlip ve Râg?p olup fazl? vâfir ve niyl-i mütevâfir ile me?hur-i âyân-? insan mü?ârü?l bi?l benân oldu??.

Cennette azmeyledi Pîr-i azîz
Eyledi butsan-? zühtün Sünbüli me? vaya?azm.
Bu m?srada ebced hesab?yla 936 tarihi ç?kmakta .

Erbab-? muhabbet bizi Sünbül bilir amma,
Âday-? hakikat gözünde özge Sinan??z

Halka-yi tevhid?i farz etsek e?er bir gülistan,
Bir gül-ü sadberk?idir ol Gül?en-in Sünbül Sinan

Bir ilâhisinde ?öyle diyor Sümbül Sinan :
Saray-? vahdet olmu?ken makam?m
Bu kesret âlemin seyrana geldim.
Çün birdir Sünbül-i mâruf ve arif,
Edip dâva deme, irfana geldim.


KOCA MUSTÂPA?A

Koca Mustâpa?a! Ücrâ ve fakîr ?stanbul !
Tâ fetihden beri mü'min, mütevekkil, yoksul,
Hüznü bir zevk edinenler ya??yorlar burada.
Kald?m onlarla bütün gün bu güzel rü'yâda.
Öyle sinmi? bu vatan semtine milliyyetimiz
Ki biziz hem görülen, hem duyulan, yaln?z biz.
Manev? çerçeve be? yüz senedir hep berrak;
Ya??yanlar de?il Allah'a gidenlerden uzak.
Bir bahar ya?muru ya?m?? da aç?lm?? havay?

Hisseden kimse hakikat san?yor hulyây?.
Ahiret öyle yak?n seyredilen manzarada,
O kadar kom?u ki dünyâya d?var yok arada,
Geçer insan bir ad?m atsa birinden birine,
Kavu?ur kar??da kaybetti?i bir sevdi?ine.

Serviliklerde sükûn, yolda sükûn, evde sükûn.
Bu taraf sanki bu halk?yle ezelden meskûn.
Bir afif aile sessizli?i var evlerde;
Örtüyor fakr? asâletle çekilmi? perde.
Kald?r?ms?z, darac?k, i?ri sokak, do?ru sokak..
Her geçildikçe bas?lm?? ve düzelmi? toprak.
Kuru ekmekle, bayat peyniri lezzetle yiyen,
Çe?meden her su içerken: "?ükür Allah'a" diyen
Ya??yor sade mai?etlerin en saf?nda;
Rûh esen kuytu mezarl?klar?n etraf?nda.
Bu vatanda? biraz ah?apla, biraz kerpiçten
Yapabilmi? bu güzellikleri birkaç hiçten.
Türk'ün âsûde mizâciyle Bizans'?n kederi
Kar???p ma?firet iklimi edinmi? bu yeri.

?u fetih vak'as?, yârab! Ne büyük mu'cizedir!
Her tecellisini nakletmek uzundur bir bir;
Bir tecellisi fakat, ruhu saatlerce sarar:
Koca Mustâpa?a var, camii var, semti de var.
Elli y?l geçti?i günlerde büyük mu'cizeden,
Hak'dan ilham. ile bir gün o güzel semte giden,
Rum vezir, eski manast?rda ederken secde,
Kalbi çok dolduran iman ile gelmi? vecde,
Onu, tek Tanr?s?n?n mabedi etmi? de hayal,
Vakfedip her. neye malikse, bütün mal ü menal,
Bir fetih camii yapmak dilemi? islâma.
Sebep olmu? bu eser yâd edilir bir nâma.

Dört as?rd?r inerek camie nûr üstüne nûr
Yerde bulmu? ya??yanlar da, ölen?er de huzur.
Ona hâlâ gidilirken geçilir bir yoldan,
Göze çarpar ölüm ayetleri sa?dan soldan,
Sarma??klar, yaz?lar, ta?lar, a?açlar kar???k;
Hâf?z Osman gibi hattatla gömülmü? bir ???k
Bu mezarl?kta siyah topra?? ayd?nlat?yor;
Belli, kabrinde, O, bir nûra sar?lm?? yat?yor.

Gece, ?i'riyle sararken Koca Mustâpa?a'y?
Seyredenler görür Allah?a yak?n dünyây?.
Yolda tek tük görünenler çekilir evlerine;
Gece sessizli?i semtin yay?l?r her yerine.
Bir ziyaretçi derin zevk alarak manzaradan,
Unutur semtine yollanmay? art?k buradan.

Gizli bir his bana, hatif gibi, ihtar ediyor;
Çok yava?, yaln?z içimden duyulan sesle, diyor:
"Gitme! Kal! Sen bu taraf halk?na dost insans?n;
Onlar?n me?rebi, iklîmi ve ?rk?ndans?n.
Gece, her yerdeki efsunlu sükunundan iyi,
Avutur gaml?y?, teskin eder endi?eliyi;
Ne ledünnî gecedir! Ta a?aran vakte kadar,
Bir mücevher gibi Sünbül Sinan'?n ruhu yanar.
Ne saâdet ! Bu taraflarda, her ülfetten uzak,
Vatan?n fâtihi cedlerle beraber ya?amak!..."

Geç vakit semtime döndüm Koca Mustâpa?a'dan
Kalbirn ayr?lmad? bir an o güzel rü'yâ'dan.
Bu muammay? uzun boylu dü?ündüm de yine,
Dikkatim hadisenin vard? derinliklerine;
Bu geni? ülkede, binlerce latif illerde,
Nice y?l, cedlerimiz kökle?erek bir yerde,
Mânevî varl???n?n resmini çizmi? havaya.
-Ki bugün kar??la?an benzetiyor rü'yâya.¬

Kopmu?uz bizler o öz varl?k olan manzaradan.
Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan;
Derler: ?nsanda derin bir yarad?r köksüzlük;
Budur âlemde hudutsuz ve hazin öksüzlük.
S?zlat?r baz? saatler dayan?lmaz bir ac?,
Kökü toprakta kal?p kendi kesilmi? a?ac?.
Ruh arar ba?ka teselli her esen rüzgarda.
Ne yaz?k ! Do?muyoruz ?imdi o topraklarda !

Yahya Kemal Beyatl? \

Yayınlandığı Yer: Sadi Bayram Web sitesi ,27.03.2009
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •