TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
ASKER? KAT?P HAFIZ ?BRAH?M ETHEM EFEND?’nin EYÜP SULTAN TÜRBES?NE A?T NUKUT VAKF?YELER? - Türkiye Vak?flar Bank.Özelle?tir
Eyüp Mahallesi Sakinlerinden
ASKER? KAT?P HAFIZ ?BRAH?M ETHEM EFEND?’nin
EYÜP SULTAN TÜRBES?NE A?T NUKUT VAKF?YELER?
ve
Türkiye Vak?flar Bankas?n?n Özelle?tirilmesi
Sadi BAYRAM


Eyüp mahallesi halk?ndan Askerî kâtiplerden Mehmed o?lu Haf?z ?brahim Edhem Efendi; Ekim 1837 de Eyüp Sultan Türbesi ve Cami görevlilerine baz? görevler ifa edilmesi için 5.000 kr?.luk, onu onbirbuçu?a kefilli borç verilmek üzere bir nukut bir vakf? yapar. A?ustos 1838 tarihinde ise , ek vakfiye haz?rl?yarak 32.000.kr?. zeyl vakfiye haz?rlar. 1842 Haziran ay?nda ise 12.000 kr?.luk ikinci ek vakfiye haz?rlan?r. Birinci vakfiye, irade eden fermanla 11.09.1918 tarihinde, ?kinci Vakfiye ise 23.05.1918 tarihine Evkâf Nezaretine kaydolunur. Vakfiyeler 608/2 Numaral? Vak?f Kütük Defterinin 328. sayfa 276 s?ras?nda, ikinci vakfiye ayn? defterin 330 sayfa 277 s?ras?nda kay?tl?d?r. Üçüncü vakfiye ayn? yerde 278 s?radad?r.

Toplam 50.000 kr?’luk bu nukut vakf?; y?ll?k toplam geliri, onu onbirbuçuktan 975 YTL. dir..Günümüz rayici ile ortalama bir alt?n?n 130 YTL oldu?u varsay?l?rsa, takribi 130x50=6.500 YTL. Ana para oldu?u kabul edilebilir. Vakfiyede borç verme kar??l???nda riba denirse de bugün biz bu tip gelire faiz- nema diyoruz. Nemas? da takribi 975 YTLdir. Ancak bu meblag o dönemdeki paran?n al?m gücünü tam olarak yans?tt???n? göstermez. Biz burada konunun daha iyi kavranabilmesi için sadece bir misal vermekle yetindik.

Söz konusu nakit paran?n nemas?ndan; her y?l yap?lmak üzere :

A. Birinci Vakfiye ?artlar? :

1.Rebiülevvel ay?n?n 12. gecesi Halid ?bni Zeyd Ebu Eyyubil Ensari Türbesinde Müslümanlar?n huzurunda, a?k ve ?evk ile Hz. Muhammed’in do?umunun kutlanmas?, bu i? için vakf?n gelirinden 25 kr?. tahsisi,
2.Camide imam olanlar?n Hatm-ü ?erif okumalar? ile y?ll?k 150 kr?. tahsisi,
3.Ba?müezzinin A?r-? ?erif okumalar?, kar??l?k olarak y?l?k on kr?. Tahsisi,
4.Kâfi miktarda öd, gülap, ?erbet ve ka??da sar?lm?? ?eker da??t?m?, bu i? için Türbedâr olan 9 ki?inin haz?r olan cemaate da??t?m yapmas?, ilk ikisine y?ll?k 10’ar kr?,dan 20 kr?., geriye kalan 7 ki?iye be?er kuru?tan 35 kr?. Tahsisi,
5.Ba? Türbedar?n kontrolluk görevi üstlenmesi ile y?ll?k 20 kr?. Tahsisi,
6.?em’a ( ayd?nlatma) için 15 kr?,
7.Birinci ?mam?n her nöbetinde ?hlâs ve Fatiha-i ?erif okumalar? kar??l???nda, y?ll?k 30’ar kuru?tan toplam 90 kuru? ödenmesi ( dolay?s?yla 3 imam?n görev yapt???n? anl?yoruz ),
8.Kas?m Çavu? Camisi imam? Cuma ve pazartesi geceleri Sure-i Mülk okumas? için 60 kr?., Ayn? camiin müezzinine 15 kr?.,
9.Tevliyete 20 kr?.,
10.Kaymakama 40 kr?,
11.?mza harc? için 20 kr?. Tahsisi, vakfiyede yer almaktad?r.

Vakfiyenin ?ahitleri ise :

Seyyid Mehmet Emin Efendi ibni es-Seyid Ali,
Katip esseyid el-hac Mustafa ibni esseyid Mehmet Tahir.
Katip esseyid Mehmet Tahir Efendi ibni Çerkes Hoca Hattat Mehmet Hilmi Efendi
Mukayy?t ?brahim Efendi ibni Mehmet
E?raf? Kuzattan Mukayy?t esseyid Mehmet Emin Efendi ibni Esseyid Mehmet
Ra?id Katibi ?erif Mehmet Emin Efendi ibni esseyid Osman
oldu?unu görüyoruz. Demek ki; Haf?z ?brahim Edhem Efendi’nin yak?nlar? onlarm??.


B. ?kinci Vakfiyede ise;

1.Tophane K?l?ç Ali Pa?a Camiinde her y?l Ramazan ay?nda, Nusretiye Camiinde ?mam-? Evvel olan Haf?z Mustafa Efendi her gece bir cüz okuyacak ve 150 kr?. verilecek,
2.K?l?ç Ali Pa?a Camii 1.ve 2. imam?n?n haz?r bulundu?u bir mecliste, A?r? ?erif okuyana y?ll?k 15 kr?,
3.K?l?ç Ali Pa?a Camiine Teberru edilen 4 pirinç ?amdan?n ikisi mihrap önüne, ikisi müezzin mahfeline konacak,
4.?amdanlar ve 25 kandil için 50 kr?. tahsis edilmesi, kandillerin yak?lmas? için 4 ki?inin görevlendirilmesi ve toplam 60 kr?. ödenmesi,
5.Mevlid gecesi Hz. Halid Türbesine 30 kr?,
6.Mübârek gecelerde ?amdan yakmak için 6 ki?iye her birine 10’ar kr?’tan toplam 60 kr?.,
7.Serkayyuma y?ll?k, 15 kr?,
8.Ba?müezzin Cuma günleri kendisinin hayatta oldukça selameti, e?i Sarayl? Fatma Gülfidan Han?m ve k?zkarde?i için fatiha okuyacak ve y?ll?k 12 kr?. alacak,
9.Her sene bir fakire yard?m edilecek,
10.Kas?m Çavu? Mektebi Hocas?na 40 kr?, yard?mc?s?na 10 kr?, talebelerin tamam?na 50 kr?. da??t?lacak, toplam 100 kr?. tahsis edilecek,
11.Her sene mübârek gecelerde 5 adet, onar kuru?luk çörek al?narak fakirlere da??t?lacak,( 50 kr?x4=200 kr?.)
12.Ramazanda her gün 5 kr?.luk ekmek al?n?p, fakirlere verilecek.( 30x5=150 Kr?.)
13.Ramazanda 3 yetimin giydirilmesi, 30 kr?. verilmesi,
14.Eyüp Mahkemesi, Hesaplar? ve fakirlerin giydirilmesine nezaret etmesi kar??l??? y?ll?k 50 kr?, tahsisi,
15. Muhasebeciye verilen 20 kr?.’a zam olarak 30 kr?. daha verilmesi,
16.Yard?mlar?ndan dolay? Uzun Hasan A?a’ya y?ll?k 100 kr?. verilerek vakf?n Müdürlü?ünü üstlenmesi,
vâk?f?n ?artlar? aras?ndad?r.

?ahitleri :
Mukayyid el-hac Haf?zMehmed Emin Efendi,
Esseyid Haf?z Ahmedhamdi Efendi ibni Haf?z Mehmed Emin,
Mahkeme-i mezkure Mukayyidi MehmedEmin Efendi ibni Mehmet Re?id.
Berber Mustafa A?a ibni Muhtar
Mahalle-i Medine-i K?smeti Askeriye Mahkemesi Mukayyidi ?brahim Efendi ibni Mehmet.


C.Haf?z ?brahim Edhem Efendi’nin Cemaziyelevvel 1258 ( Haziran 1842 ) tarihli üçüncü vakfiyesinde ise :

1.Mütevellili?i hasan A?a’dan vazgeçerek önce kendine, sonra babas? Mehmed A?a’ya, daha sonrada kendi çocuklar?na verir. Evlad soyu tükenince Hazreti Halid Radiyallahü anhü Camii Birici imam?na tevliyet verilir.
2. Mütevellilere daha önce 250 kr?. Verilen ödenek, 110 kuru? ilavesiyla 360 kr?. Ç?kar?l?r.
3.Peygamberimizin do?um günü gecesi Eyüp Sultan Türbesini ziyarete gelenlere ?eker da??tan üç ki?iye 6’?ar kr?. Zam yap?larak 18 kr?. daha tahsis edilir.
4.Miraç Gecesi 5’er kr?. dan 15 kr?.
5.Mevlid Gecesi Türbede nöbet tutan 2 ki?iye 10’ar kr?. dan 20 kr?. Ayr? olarak 7 ki?iye 5 kr? dan 35 kr?. Toplam 55 kuru? üzerine 35 kr? zamla, toplam 90 kr? verilmesi ve e?it olarak da??t?lmas?,
6.Tahsilara verilen 100 kr?. Ödene?in 140 kr?. Zamla, 240 kr?’a ç?kar?lmas?,
7. Birici imam veya onun öngörece?i ki?iye Peyamber’e, evliya ve enbiyalara, ve bütün insanlarla vâk?f’?n soyuna mübarek gecelerde dua etmesi için galleden 10 kr?,
8. Türbadar’a 10 kr?,
9.A?r? ?erif için 60 kr?,
10.Miraç günü türbedarlara 5’er kr?, dan 45 kr?.
11.Mübarek gecelerde türbede kafi miktarda ?erbetlik ?eker, od, güllap haz?rlamak üzere 3 ki?iye görev verilmesi,
12.Türbe kap?c?s?na mübarek gecelerde 6 kr? verilmesi,
13.Bir Mushaf verilmesi,
14.Nöbetçilere 5’er kr? tahsisi,
15.Mevlidhanlara 15 kr? zamla, toplam 40 kr? verilmesi,
16.Türbe kap?s?n? bekleyen askere verilen 30 kr?’a ilaveten 20 kr? zam, toplam 50 kr?,
17.K?l?ç Ali Pa?a Camii’ne tahsis edilen 2 vukiyye ?em’i rugana, bir vukiyye zam,
19.K?l?ç Ali Pa?a Camii’ne 6 adet daha ?amdan ile 25 kandil için tahsis edilen 50 kr?. Üzerine 10 kr? zam yap?lmas?,
19. Vakf?n muhasebesinin kendisi taraf?ndan tutulmas?, fukara? müslümelere verilecek yard?m?n kendisi taraf?ndan yap?lmas?n? ?art ko?mu?tur.

Üçüncü Vakfiyenin ?ahitleri ise ;

Uzun Hasan A?a bini ?smail, Mukayyid ?brahim Edhem Efendi ?bni Mehmed ad?na yeminli,
Esseyid ?smail Efendi ibni ?brahim Edhem Efendi
Haf?z Mehmed Ha?im Efendi ibni el-hac Ömer,
-Mükayy?t Elhac Haf?z Mehmet Emin Efendi ibni Musa.
Esseyyid el-hac Mustafa Efendi ?bni esseyyid Mehmed Tahir,
Ahmed Rafet Efendi ?bni Zekeriyya,
Mukayyid Esseyyid Mehmed Emin Efendi ibni eseyyid Mehmed Ra?id,
Muhz?r A?a ibni Abdi.

Görüldü?ü gibi ö?rencilere bir miktar harçl?k verilmesi o günün talebelere sosyal bak?? aç?s?n? bize göstermektedir. Ayr?ca kasaba kad?s?n?n vakf?n y?ll?k blançolar?n? tedkik etmesi, fakirlerin giydirilmesine nezaret etmesi, sosyal ihtiyaçlar?n mahalli sakinler taraf?ndan kar??land???n?, sosyal patlamalar?n önüne geçilmesi aç?s?ndan önem arz etmektedir. Camilerdeki imam, müezzinlerin de y?ll?k gelirleri az oldu?u için, bu ?ekilde hem mesleki görevlerinin ifas?na yard?mc? olmakta hem de maddi destek sa?lanmaktad?r. Be? y?l sonra yap?lan 3. vakfiyede mütevellili?i ve muhasebeyi kendi üzerine almas?n?, ya mütevelli olan Uzun Hasan’?n bir hatas?n? gördü?ü veya ileriki y?llarda mali durumunu garantiye almak için bu yolu seçti?i, hayrî olan vakf?n zamanla çüz’i k?sm?n?n zürriyete geçti?ini söylemek mümkün…

Peki bugün vâk?f taraf?ndan ?artlar ne olmu?tur ?

Diyanet ??leri Ba?kanl???ndan görevliler maa?lar?n? almaktad?r. Camilerimizin ayd?nlat?lmas? bugün elektrikle yap?lmaktad?r. Bunlar zannedersem Belediyeler veya Teda? taraf?ndan bedelleri kar??lanmaktad?r Ancak, Vak?flar Genel Müdürlü?ünde bulunan 27.000 civar?ndaki vakfiyelerin % 90’?nda bulunan vâk?flar?n özel ?artlar? ne olmu?tur ?.

Vak?flar Genel Müdürlü?ü her y?l Ramazan ay?nda Bölge Müdürlüklerinin bulundu?u 21 ilde mevlid okutmakta, birer de kurban kesmektedir. Yüzbinlerce Vâk?f?n istedi?i hatimler, dualar ne olmaktad?r ? Mübarek gecelerde okutulmas? gerekli mevlidler nerededir ?

Vâk?flar?n b?rakt?klar? nakit paralar T. Vak?flar Bankas?na ana sermaye olmu?tur. Sadece Edirne ilinde 800 kadar nukut, yani nakit para vakf? oldu?unu söylersek i?in önemi daha da artar zannediyorum.

Bilindi?i gibi Türkiye Vak?flar Bankas? Özelle?tirilmesi için 1997 y?l?nda faaliyet ba?lam??, 2000 y?l?nda bir kanun ç?kar?lm?? olup, özelle?tirme çal??malar? halen devam etmektedir. Ancak Türkiye Vak?flar Bankas? kurulu? kanununa göre zaten özel bir bankad?r. Yani devlet bankas? de?ildir. Sermayesinin % 51’i Vak?flar Genel Müdürlü?üne ait olup % 24 sermayesi de Mülhak vak?flara aittir. Mülhak vak?flar da 1954 y?l?nda kurulan bankan?n sermaye art?r?mlar?nda ekseriyetle para vermedi?inden, onlara ait sermaye art??lar? da Vak?flar Genel Müdürlü?ü taraf?ndan vak?f mallar sat?larak, sermaye d??ar?ya aç?lmam??t?r. Sermayenin % 25’i de Türkiye Vak?flar Bankas? Personeli Vakf?na aittir. % 1 de ?ah?slara aittir. Yani Devletin, Hazinenin, Maliye Bakanl???n?n ana sermayeye katk?s? yoktur.

Vak?flar Genel Müdürlü?üne ait % 51 sermaye nereden geliyor sorusuna ?öyle cevap vermek mümkündür. Vak?f Paralar? Nemaland?rma Müdürlü?ü maddi varl??? ile oldu?u gibi 1954 Y?l? Nisan ay?nda Vak?flar Bankas?na transfer edilmi? ve as?l sermaye Vak?f paralar?n? Nemaland?rma Müdürlü?ünün nakdi varl??? olmu?tur. Devletin yani Maliye Bakanl???n?n hiçbir maddi paras?, sermaye olarak Vak?flar Genel Müdürlü?üne verilmemi?, sadece vak?flar?n nukut yani nakit paralar?ndan olu?an sermaye Vak?flar Bankas?na geçmi?tir.

Bu durumda, vak?f olan nakit paralar?n bir de hay?r ?artlar? vard?r. Bu ?artlar? kim, nas?l , ne zaman ifa ediyor veya edecek… Anayasa Mahkemesinin bir müracaata göre karar? varsa da, iyi müdafaa edilmedi?inden maalesef Anayasa Mahkemesi yanl?? bir karar vererek Özelle?tirme kanununu iptal etmemi?tir. Asl?nda konuyu iyi bilmeyen bir Hazine bürokrat? IMF’ye Türkiye Vak?flar Bankas?n? devlet Bankas? sanarak özelle?tirece?ini beyan etmesi, bakanlar?nda bundan geri dönemeyerek bu konuyu sürdürmesi i?i arap saç?na döndürmü?tür. Bugünü atlatal?m da yar?na Allah kerimdir mant??? ile hâlâ devam etmektedir.

Bugün Mülhak vak?flar ad?na sermaye art?r?m?na i?tirak olunan hisselerin halka aç?laca?? beyan edilmektedir. Ancak, ecdad?m?z?n yüzy?llarca evvel vakf?n kurulu?unda koydu?u ?artlar, bugün görmemezlikten gelinmekte, Ramazanlarda ve di?er aylarda malî durumu yetersiz vatanda?lara yap?lan imaret- kuru g?da yard?mlar? ile konu savu?turulmakta, o yard?mlar?n da maddi kayna?? genelde Sosyal Yard?m ve Dayan??ma Vak?flar?na tahsis edilen devlet ödenekleri olup, dini ?artlar?n hiçbiri maalesef yerine getirilememektedir. Bu da kanunlar?m?za oldu?u kadar Anayasam?za da ayk?r?d?r.

Seminerlerin amac?, geçmi?e bakarak, gelece?e katk? sa?lamak, hatalardan ar?nmakt?r.
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •