TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
SAFRANBOLULU İZZET MEHMET PAŞA VAKFİYESİ ve KÜTÜPHANESİNE AİT TEZYİNATLI İKİ KUR'AN-I KERİM
SAFRANBOLULU İZZET MEHMET PAŞA VAKFİYESİ ve KÜTÜPHANESİNE AİT TEZYİNATLI İKİ KUR'AN-I KERİM

Bu tebliğ; 4-9 Mayıs 1999 Tarihinde Türk Tarih Kurumu, Karabük Valiliği, Restorasyon Yüksek Okulu, Safranbolu Kaymakamlığı tarafından müştereken düzenlenen sempozyumda bildiri olarak sunulmuş, ; İzzet Mehmet Paşa Vakfiyesi ve Kütüphanesi, Tarih İçinde Safranbolu, 4-7 Mayıs 1999 Tarihinde Safranbolu'da Semineri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2003, s.49-62, 36 levha.., yayımlanmıştır.

Sadi BAYRAM

Zağfiranbolulu İzzet Mehmet Paşa 1743-1812 tarihleri arasında yaşamış ve Sırat Topçular Ocağı, Kapı Hasekisi, Ağa Yazıcısı, Başmuhasebeci, Darphane Emini, Sultan Kahyası, Şehremeni, Vezir rütbesiyle Konya ve Diyarbakır Valiliği, Bender, Boğazlar Muhafızı, Anadolu Valiliği görevlerinde bulunmuş, 1794 yılında Sadrazam olmuş, 1798 yılında azledilerek önce Sakız Adası'na daha sonra Manisa'ya sürgüne gönderilmiştir.

İzzet Mehmet Paşa, Sadrazamlığı sırasında; doğduğu şehir olan Zağfiran bolu, bugünkü ismiyle Safranbolu kasabasını unutmamış, Safranbolu'ya cami, muvakkithane mimarisinde kütüphane, çeşme, su tesisleri yaptırmış, bu tesislerin idamesi için gelir getirici akar ve hayratları bizlere emanet ederek, 1210 H. 1796 M. tarihinde vakfını kurmuştur.

İzzet Mehmet Paşa'nın 1796 tarihli vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Vakıf Kayıtlar Arşivi'nde 1624 numaralı müstakil bir defterinin 1. Sayfa, 1. Sırasında kayıtlı olup, 25 Recep 1210 H./ 13 Ocak 1796 tarihlidir. Defter; 165x420 mm ebadında, saray çiltli, şemseli, yaldız salbekli, zincerekli , koyu vişne renklidir. 41 sayfadır. İçinde 7 adet vakfiye bulunmaktadır. Kira gelirleri de işlendiğinden ilk mütevelliye ait olması gerektiğini düşünüyoruz.

İzzet Mehmed Paşa Vakfiyyesi

1624 numaralı defterin 1. sayfa ve 1. sırasında kayıtlı İstanbul, Eğriboz ve Safranbolu'da "İzzet Mehmet Paşa Vakfı"na ait 25 Receb 1210 H. (13 Ocak 1796 M.) tarihli vakfiyyenin değerlendirilmesi.

Anadolu Kadıaskeri Rumeli Kadıaskeri
Mahmud Çavuşzade Ömer Hulüsi
Ahmed Şemseddin [mühür]
[mühür]


Evkâf Müfettişi
Mehmed Emin bin Mehmed Hafid
[mühür]

[Vakfiyyenin başında Besmele, Hamdele ve Salvele kısımları ile, "Emmâ Ba'du"nun akabinde dünyanın geçiciliği ve ahiretin ebediliğini anlatan, vâkıfın vakfetmesine gerekçe olan ayet ve hadisler vardır.]

VÂKIFIN ADI

el-Hac İzzet Muhammed [Mehmed] Paşa


VAKFETTİĞİ HAYRATI

¢ Safranbolu [Taraklıborlu] kasabası'nda Allah rızası için cami,sebil ve çeşme.

¢ İstanbul, Eyüp'te Servi Mahallesi'nde Nakşibendiye zaviyeleri ve içinde bulunan caminin levazım ve mühimmatı için?

TESCİL KAYDI

¢ Divan-ı hümayunda matbaa Emini el-Hac Ahmed Aziz Efendi [Tescil eden]

MÜLKİYET KAYDI

İstanbul'da Bozdoğan kemeri yolunda.

1- Kalenderhane Mahallesi'nde arsası Hümâşah Sultan Vakfı'na yıllık iki bin yüz altmış akçe.

2- Eskisadrazam Halil Hamid Paşa'nın kızı Zübeyde Hanım mülkünü satın alıp Hatice Sultan Vakfı'na yıllık 5760 akçe eski mukataalı huccet gereğince Zübeyde Hanım'a kiraya verilmiştir.

3- Kemer yolunda 4 oda 2 sofa divanhane,abdesthane,tuvalet,bir taş musluk, bir üstte banyo, ortada 4 büyük oda, 2 sofa, divanhane zeminde karğir mutfak, karğir kömürlük, kargir kahve odası, 2 ahşap oda (¦)
4- İstanbul,'da Kaptan İbrahim Paşa cami civarında Süleymaniye Mahallesi'nde arsası Hümâşâh Sultan vakfı"na yıllık 3.600 akçe eski mukataalı ve üzerinde ki büyük binalar Nefise Kadın'ın mülkü olup,adı geçenden emsali ücretle satın alınıp, yine Nefise Hanım'ın tasarrufunda olan arsa üzerinde 2 oda, 1 camekan oda ve karğir mutfak (¦).

5- İstanbul,,'da Şehzade camisi yolunda Baba Hasan İlmi Mahallesi'nde Abdulhamid Efendi'den ve annesi Hatice Hatun'dan emsali ücretle satın alıp, vakfedip, icarateyn ile kiraya verilmiştir. 912,5 arşın arsa üzerinde bina olunan üst tabakada üç bab büyük oda ve 1 küçük oda, koridor, tuvalet, abdesthane, çamaşırhane, altta kiler mutfak, kömürlük iki kuyu, zeminde mahzen (¦)

6- İstanbul, Sekban başı İbrahim Ağa Mahallesi'nde 120 arşın arsa üzerin-de 2 bab ev, bir su kuyusu.

7- İstanbul, Demir kapıda Daye Hatun Mahallesi'nde 3 bab oda, 1 sofa, 1 koridor, orta katta 2 oda, 1 sofa, 1 tuvalet, abdesthane alt katta 1 mahzen, mutfak, hamam (banyo).

8- İzmir, Kasap Hızır Mahallesi'nde Katırcı oğlu sokağı yakınında 177 arşın arsa üzerinde bir kaç ev.(¦).

9- İstanbul, Eyüp'te Servi Mahallesi'nde değiş tokuş yoluyla 1 ev satın alınmıştır.

10- İstanbul, Eyüp'te Servi Mahallesi'nde Nakşibendiye zaviyesine 1 boru su vakfı.

11-)İstanbul,Süleymaniye Camii yakınında Hoca Gıyaseddin Mahallesi'nde 1 ev.(¦).

12-) Safranbolu'da Penyeciler'de 48 dükkan.(¦).


VÂKIFIN ŞARTLARI

¢ İstanbul, Eyüp, Servi Mahallesi'ndeki evler Şeyh'e iskan tahsisli.


ŞART-I İCÂRE (KİRA ŞARTLARI) :

¢ Kiraya verilirken, mütevelli tarafından emsal kirayla isteyene icareteynle verilecektir.

¢ Safranbolu'da vakfedilen dükkan ve diğer akarların (taşınmazların) bir icare ile emsali ile isteyene kiraya verilecektir.

¢ Bir icareli yerler, 2 icareli yerler asla verilmeyecektir.


VÂKIFIN ŞARTLARI

¢ Elde edilen gelirlerden cami, çeşme, sebil, tuvalet ve yolları icare-i vahide ile kiraları şarta bağlı olan, adı geçen akarların zamanla tamir ve yenilenmesi gerektikçe vakfın gelirlerinden, mütevelli'nin bilgisi dahilinde tamir edilecek ve yenilenecektir.

¢ Kıza köyünden kaynayan (çıkan) Safranboluya akan su yolunun geçtiği köprüler ve hemşire-i muhterem (kız kardeşim) Fatma Hanım'ın Kale altında bulunan konağı içinde ve yolu ve aşağı çarşıda çeşme ve yolu ve bağlarda Kavaklar'da Trabzonluoğlu mektebi önünde olan çeşme ve yolu ve Tokatlı köyünden kasabanın içine akan suyun yolu ve geçtiği köprü ve yeğenimiz Ali Bey'in konağında olan çeşme, Pekmez Pazarı'ndaki, çeşme ve yolları ve mezarlık içinde iki adet yolun kaldırımların ve özellikle tarla adlı yerde vaki çeşme ve yolunu tamire muhtaç oldukları zaman vakfın gelirinden tamir oluna.

¢ Safranbolu'daki camide beş vakit imam olan kişiye hizmeti karşılığında günlük on akçe (¦)

¢ Safranbolu, Birun-ı Sandal'da tekkede şeyh olanlar, vakıf gelirinden günlük 18 akçeye müstehak olup, adı geçen şeyh her gün gündoğumunda salavat-ı işrâk virdi eda edip, akabinde 3 ihlas okuyup, sevabını ruhuma hediye edip, mağfiretim için dua eyleye

¢ Her yıl Ramazan ayında vakıf gelirinden 56 adet adak efendimize mütevelli vekili bilgisi dahilinde salih kadın ve erkeğe ayrı ayrı verilip, 1 kişiye 2 yada daha fazla verilmeye.

¢ Ser-mahfel (¦) naat (¦) ve tarifhan aşirhan, birinci müezzin, ikinci müezzinleri belirli ücretler verile.

TEVLİYET ŞARTI

¢ Hayatta oldukça kendisi mütevelli ola

¢ Kendisi vefatından sonra Nefise Hatun ibneti Abdullah mütevelliye olup, ölümünden sonra öz evladımın en büyük erkek çocuğu mütevelli ola. Erkek evlad bulunmaz ise en büyük kız çocuğu mütevelliye ola.nesiller boyu böyle devam ede.(¦)

¢ Evlatlar, kızkardeşlerim ve akrabalarımın soyu kesilirse, azatlı kölelerim ve çocuklarının en büyükleri mütevelli ola. Yukarıda söz konusu şartlar bunlar içinde geçerli.

GÖREV TAHDİDİ

¢ İstanbul,'da ki katip ve câbi Safranbolu'da ki vakıfların işlerine müdahale etmeyeler.

VAKFİYYE TARİHİ:

¢ 25 Receb 1210 H. / (13 Ocak 1796 M).

VAKFİYYENİN ŞAHİDLERİ:

-Kethuda-yı Sadrıazam Mehmed Şerif Efendi.
-Reisi'l-küttap Ebubekir Ratib Efendi.
-Serçavuşan Mehmed Said Beyefendi.
-Mehmed Arif Efendi .
-Mehmed Avni Efendi.
-Sadrıazamı İbrahim Nesim Efendi.
-Serbevvabın-i Dergah-ı âli Salih Bey.
-Ahmed Bey Karib-i hudayı Sadr-ı aızamı.
-el-Hac Mustafa Ağa Silahtar-ı Sadr-ı azamı.
-es-Seyyid Ali Beyefendi Katib-i Hazine-i Sadr-ı azam.
-el-Hac Feyzi Ağa çuhadar-ı Sadr-ı azam.
-Ahmed Faiz divatdar-ı Sadr-ı azam
-el-Hac İsmail Ağa Ağa-yı Miftah-i hazine-i Sad-ı azam.
-Ve bunlardan başka hazır bulunanlar.

*
İzzet Mehmed Paşa'nın orijinal zeyl, yani ek vakfiyesi 25 Recep 1212 H. / 3 Ocak 1798 M. tarihli vakfiyesi , Evkaf Muhasebesine 11 Şevval 1212 tarihinde kaydedilmiş olup; Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi'inde 1624 numaralı Kütük Defterinin 12. sayfa, 2. sırasındadır.

Orijinal vakfiye Safranbulu İzzet Mehmet Paşa Kütüphanesi'de iken, 13 Kasım 1998 tarihinde Ankara'ya getirilmiştir.

Vakfiye orijinal, ciltli, miklepli, şemselidir. 170 x 267 mm. ebadında, yan kağıdı serpme gümüş yaldızlı, olup, cilt rengi koyu vişnedir. Gofresi yoktur. Varak altun yaldız üzerine rumiler, altun parlatılmak suretiyle çizilmiştir. Cilt 1 mm. kalınlığında iki çerçeve, onun içinde 5 mm. kalınlığında bir zincirek, onun içinde, 15 mm. kalınlığında rumilerden oluşan motif, dana sonra 1 mm. kalınlığında bir cetvel, onun içinde 3 mm. Kalınlığında bir zincirek, tekrar bir cetvel ve ortada dikey olarak 138 mm. uzunluğunda, 62 mm. genişliğinde , rumi motifli bir şemse yer almaktadır.

Baştan bir varak boş olup, 2 a varağı 226 x 147 mm. ebadlarında altın cetvel içinde sarı ve yeşil yaldız bitkisel motiflerle tasdik sayfası süslenmiştir.
Solda Anadolu Kazaskeri Kadı Mahmut Çavuşzade Ahmet Şemseddin , sağda Rumeli Kazaskeri Kadı Ömer Hulusi aşağıda ortada Evkaf Müfettişi Mehmed Emin bin Mehmed Hafid'in tasdikleri ve altlarında mühürleri bulunmaktadır.

2b ve 3a varakları, karşılıklı olarak batı tesirli Türk baroğu olarak tezyin edilmiştir. Hakim renk , parlatılmış varak altun yaldız zemin üzerinde pembe, varyasyonları ve vişne rengidir. Gül goncaları, buket ve rumilere dönüşmüş akantus yaprakları yer alır ki, biz bunları Sultan I. Mahmud'un bazı vakfiyelerinin tezyinatında ve Sultan II. Mahmud vakfiyelerinde görüyoruz. Zincirek ince kalmış iken kenar çerçeveleri 26 mm.ye kadar kalınlaşmış, gül goncaları gözü yormayacak bir formda yerleştirilmiş, pembe ve tonları, nar çiçeği, yapraklarda yeşil ve tonları , eflatun rengi tezyinatta hakim olmuştur. Bunların içinde ise, klâsik dönemde gördüğümüz vakfiye zahriye alanı yer alır.

Bu alan 114 x 228 mm. olup, altta besmele ile birlikte 4 satır yer alır ve araları altun varaklı parlatılmıştır, vişne ve mor renkli bitkisel motif vardır.

Üstünde ise; 155x94 mm.lik alan içinde, varak altun zemin üzerinde, pembe ve siyah iki kenar suyu içinde, rumileştirilmiş akantus yaprakları, çelenekvari diyebileceğimiz, pembe, gri, mor, filizi yeşil renkleri ile yer almakta, klâsik tığlar, vazo içinde buket şeklini almaktadırlar.

3 a varağında 11 satır olup, araları varak altın yaldızla kaplanmış, iğne ile altunlar parlatılmıştır. Her satır arasına basit bir renkli bitkisel motif konmuştur. Yazı cinsi nesihtir. Metinde siyah, bazı önemli yerler de kırmızı ve yaldız renk kullanılmıştır.

67 b- 68 a varağında vakfiye sona ermekte olup, şahitler vardır. Siyakatla yazılan son derkenar ise vakfiyenin Evkaf Hazinesine 11 Şevval 1212 tarihinde kaydedildiğini göstermektedir.

68 b varağından itibaren altun cetvelli boş sayfalar yer almaktadır. Sondan 21 varak boştur.


*
İzzet Mehmed Paşa Vakfiyyesi

1624 numaralı defterin 12. sayfa ve 2. sırasında kayıtlı İstanbul, Eğriboz ve Safranbolu'da "İzzet Mehmet Paşa Vakfı"na ait 25 Receb 1212 H. (3 Ocak 1798 M.) tarihli orijinal Zeyl vakfiyyenin değerlendirilmesi.

Anadolu Kadıaskeri Rumeli Kadıaskeri
Mahmud Çavuşzade Ömer Hulüsi
Ahmed Şemseddin [mühür]
[mühür]

Evkâf Müfettişi
Mehmed Emin bin Mehmed Hafid
[mühür]


[Vakfiyyenin başında Besmele, Hamdele ve Salvele kısımları ile, "Emmâ Ba'du"nun akabinde dünyanın geçiciliği ve ahiretin ebediliğini anlatan, vâkıfın vakfetmesine gerekçe olan ayet ve hadisler vardır.]

VÂKIFIN ADI

el-Hac İzzet Muhammed [Mehmed] Paşa


MÜLKİYET KAYDI

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde bulunan sekiz yüz iki zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde bulunan yedi yüz elli üç zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde bulunan elli bir zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde bulunan bağ ve içinde otuz beş zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde bulunan bağ ve içinde on altı zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde Vosovoz'da 200 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde Vosovoz'da 820 zeytin ağacı.


Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde Vosovoz'da 75 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde Vosovoz'da 17 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde Vosovoz'da 28 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde Vosovoz'da 35 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini mahallinde Vosovoz'da 20 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Aysova'da 109 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Hırisyotsa'da 300 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Kalta'da 87 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Aynikola'da 200 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde İstavrumnu'da 88 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde İstavrumnu'da 1005 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Katadime Nahiyesinde Kifse köyünde Harmanlar mahallinde 113 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Katadime Nahiyesinde Kifse köyünde Harmanlar mahallinde 102 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Arakli köyünde 204 zeytin ağacı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Arakli köyünde 12 zeytin ağacı.

Toplam, 5.083 zeytin ağacının defter-i hakaniye göre sulama hakkı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Aynikola'da zeytin ağaçları.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatnakamini'ye giden su yolu ile adı geçen bahçe arasında, dikili dut bahçesi ve bostan yerleri ile sınırlı meyveli ve meyvesiz ağaçları ve bir adet sakız ağaçı yapımı su dolabını içeren defter-i hakaniye göre Liğotorya suyundan akan sudan her hafta Pazar günü güneşin doğmasından Çarşamba günü güneş doğmasına değin (¦)

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Aynikola'da 45 dönüm bahçe, 10 dönüm bağ, 30 dönüm bağ, 15 dönüm bahçe, bir tarafında bahçivanhane ahır,samanlık,köşk,karğir mutfak vs.(¦)

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Aynikola'da 3000 adet dut ağacı ve içindeki taşınmazları.47 dönüm bahçe, 53 dönüm bostan yeri.(¦)

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Hırisyotsa'da 6.5 dönüm bostan yeri.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Kolovada Mahallinde 10 dönüm bağ, 32 dönüm tarla. Toplamı 42 dönüm bostan.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Nıhısi Mahallinde 31 kıt'a bostan yeri.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Polatna Mahallinde 23 dönüm üzüm bağı. Ve bu bağa bitişik 2.5 dönüm üzüm bağı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Kokanoz Toprağında Araklı'da Kifse köyünde Pınarbaşında kaynayan sulama hakkı.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Fethiye Camii Mahallesi'nde 4 oda divanhane, avlu, ahır, bir yağhane ve bir ev.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Haşe Nahiyesi'nde(¦),20 adet çiftçi evi, camuz damları, 20 adet samanlık, ahır, altında anbar, üstünde odalar, dört su kuyusu, 40 adet harman yeri, deniz kenarında iki karğir değirmen, 708 kile buğday, 300 kile buğdayı kapsayan İstifan çiftliği, (¦)

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Katedime Nahiyesi'nde, 21 adet çiftçi evi, samanlık.

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Palenikra'da 8.5 dönüm tarla, 3 dönüm evlek, 4 dönüm tarla, 44.5 dönüm tarla, 4 dönüm tarla,

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Davrus'da 2 dönüm tarla,1 dönüm tarla, 4 dönüm tarla,

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Vosoloz'da 3 dönüm tarla, 7 dönüm tarla, 5 dönüm tarla, 17 dönüm tarla, 5 dönüm tarla, 3 dönüm tarla, 2 dönüm tarla, 25 dönüm tarla,

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Dukarı'da 25 dönüm tarla, 2 dönüm tarla, 2 dönüm tarla, 4 dönüm tarla, 1 dönüm tarla, 1 dönüm tarla, 3 dönüm tarla,

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Komaranda'da 5 dönüm tarla, 6 dönüm tarla

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Hacı Ali Taş'da 5.5 dönüm tarla

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde İsterkoz'da 3 dönüm tarla, 4 dönüm tarla, 2 dönüm tarla,

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Anaksa'da 4 dönüm tarla, 3 dönüm tarla,

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Büyüktaş'da 3.5 dönüm tarla,

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde Yenibahçe'de 8.5 dönüm tarla ve bu tarlaları sulama hakkı

Rumeli Vilayeti'nde Eğriboz Sancağının Atina kazası hududu dahilinde çeşitli mahallerde zeytin ağaçları ve bostan yerleri.

¢ İstanbul, Demirkapı'da bir ev (...).
¢ İstanbul, Unkapanında Haraccı Kara Mehmed Mahallesi'nde bir ev.(...)
¢ İstanbul, Nuriosmaniye Servi Mahallesi'nde bir ev.(...).
¢ İstanbul'da Süleymaniye yolunda Samanveren Mahallesi'nde 1 ev ve arsa.(...)
¢ İstanbul,Belban Ağa Mahallesi'nde 1 ev.(...)
¢ İstanbul'da Süleymaniye Camii yolunda katip Şemseddin Mahallesi'nde 1 ev.(...)
¢ İstanbul, Kızlıtaş Mahallesi'nde 1 ev.(¦)
¢ İstanbul, Sarac İshak Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Laleli Mesih Paşa Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Laleli Mesih Paşa Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Cezeri Kasımpaşa Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Demirkapı yolunda Emir Camii Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Mustafa Bey Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Unkapanı'nda Haraccı Kara Mehmed Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Şehzade Camii yakınında Haşkadem Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Şeyh Ebu'l-Vefa yakınında Molla Hüsrev Mahallesi'nde 1 ev (¦).
¢ İstanbul, Kemalpaşa Mahallesi'nde 1 ev.(¦) .
¢ İstanbul, Akbıyık Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Gedikpaşa Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Unkapanı'nda Haraccı Kara Mehmed Mahallesi'nde bir ev.(...)
¢ İstanbul, Laleli Mesih Paşa Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Fethiye yakınında 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Uzunçarşı yakınında Atik İbrahim Paşa Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Demirkapı yakınında Daye Hatun Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Laleli Mesih Paşa Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Saraç İshak Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Aşıkpaşa Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Kiremidci Süleyman Çelebi Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Eyüp, Servi Mahallesi'nde 1 ev.(¦).
¢ İstanbul, Galata, Azib Kapısı haricinde 2 göz kayıkhane.(¦).
¢ İstanbul, Üsküdar, Kadıköy'de 1 dükkan.(¦).
¢ İstanbul, Üsküdar, Kadıköy'de 3 dükkan arsası.(¦).
¢ İstanbul, Üsküdar, Kadıköy'de hân-ı sağir [küçük han](¦).
¢ İstanbul, Üsküdar, Kadıköy'de Denize bakan yerde bir çörekci dükkanı(¦).
¢ İstanbul, Üsküdar, Kadıköy'de 30 dönüm bağ, içindeki köşk,kiler v.s.(¦).
¢ Safranbolu,Demirciler Çarşısı'nda yarım dükkan.(¦).
¢ Safranbolu,Semerciler Çarşısı'nda 1 dükkan.(¦).
¢ Safranbolu,Cinci hanı karşısında 1 yarım dükkan.(¦).
¢ Safranbolu,Kasaplar Çarşısı başında 1 yarım dükkan.(¦).
¢ Safranbolu,Boyacılar Çarşısı'nda bitişik 2 boyacı ve üzerinde 1 kahve dükkanı,
¢ Safranbolu,Demirciler Çarşısı'nda 2 dükkan.(¦).
¢ Safranbolu,Demirciler Çarşısı'nda 1 dükkan.(¦).
¢ Safranbolu,Demirciler Çarşısı'nda 2 dükkan.(¦).
¢ Safranbolu,Küçük Çarşı'da sıralı 8 dükkanı.(¦).
¢ Safranbolu, 1 manav, 1 ekmekçi ve 1 kasap dükkanı.(¦).
¢ Safranbolu'da 1 kasap dükkanı.(¦)
¢ Safranbolu, 1 pembeci dükkan.(¦).
¢ Safranbolu'da 1 demirci dükkanı.(¦).

MUKATAA VE TAMİR KAYDI

¢ Safranbolu'da fakirlere 900 kuruş mukataalı manav dükkanı.(¦).
¢ Safranbolu, Kara Ali Mahallesi avârızına yıllık 45 kuruş mukataalı 1 bozacı dükkanı.(¦).
¢ Safranbolu'da Vâkıfın yaptırdığı çeşmeye yıllık 12 kuruş mukataalı mülk 1 manav dükkanı.(¦).
¢ Adı geçen mukataalı, mütevellilerine verilip,çeşme tamir zamanı vakıf ma-lıyla tamir edilmesi.

BAĞIŞ KAYDI

¢ Allah rızası için 50.000 kuruş vakfedilmiştir.
¢ Söz kanusu 50.000 kuruşu, vakf-ı sahih yaptıktan sonra, Vâkıfın vakf-ı evveline (Birinci Vakfına) ilhak edeler.(ilave edeler).

ŞART TEBDİLİ

¢ İlk vakfın tebdil şartı, vâkıfın elinde ola.

VÂKIFIN ŞARTI

¢ Söz konusu vakfedilen para ile münasib yerlerde vakfa gelir getirmek için, taşınmazlar satın alınıp ve icareteyn ile mutad üzere kiraya verilip, adı geçen vakfın gelirlerini toplayıp, Safranbolu'da vâkıfın yaptırdığı camide ders vermeye kâdir ilmiyle âmil,fâzıl,kâmil bir kimse dersiâm olup,ders bitiminde vâkıfın mağfireti için dua ve üç ihlas ve bir fatiha okuyup,vâkıfın ruhuna bağışlaya. Kendisine günlük 18 akçe verile. İnşası vâkıf tarafından tamamlanan medresede, aynı dersiâm olan kimse müderris olup, 12 akçe karşılığı ders vere. Toplam 30 akçe verile.


TEVCİHAT (GÖREVLENDİRME) KAYDI


Kâtip, câbi ve tekkedeki Şeyhe tayin edilen ücretten başka,vakfın gelirinden Ramazaniye namıyla 18'er akçe verile.

¢ Camide İmam, birinci ve ikinci müezzin, saraç, hatib, hâfız-ı kütüb, birinci ve ikinci kayyım, bevvab, ferraş, mustahfız-ı sandık-ı mushaf-ı şerif ve ecza-yı şerife, mustahfız-ı seccade, ferraş-ı seccade, vaiz, dersiam, sala müezzini, temcidhan, ikinci imam, sermahfel, naathan aşirhan, ikinci,üçüncü ve dördüncü devirhan vazifelerinde bulunanlara vâkıfın, ana-babasının ve diğer mümin ve müminatın ruhlarına hediye etmeleri şart koşulmuştur.

¢ Tekke kandil masrafı için senede toplam 36 vukiyye verile.


¢ Safranbolu'da camiye koyduğu zaman tayini için bir saat ile,Safranbolu kalesine başka büyük bir saatın ve bu saatlerin tamirleri için saatçilik sanatından ve vakitden anlayan bir kişi saatçı tayin olunup, her gün günbatımında söz konusu saatleri kurup, tamire ihiyacları olduğu zaman tamir edip, kendisine günlük on beş akçe kuruş verile. Her yıl Ramazan ayında saatçiye de Ramazanlık on sekiz kuruş akçe verile yine Safranboluya getirilen su yollarına bakan kişiye de ilk vakfiyyesinde beş akçe az olup, tekrar beş akçe ilave ile on kuruş verile.(¦)

¢ İstanbul,Eyüb Servi Mahallesi'nde Nakşibendi zaviyesine zahiri ve batini ilimleri sahib olan bir mürşid-i kâmil birisi Şeyh olup günlük kendisine on sekiz akçe verile.(¦¦).

¢ Tekkede Şeyh olan beş vakit namazdan sonra üçer ihlâs ve bir fatiha okuyup sevabını vâkıfın kendisine ve söz konusu zaviyede inzivaya çekilen dervişlere yemeklik olmak üzere her yıl Ramazan ayı girişinde yedi defa verile.(¦¦).

¢ İstanbul'da Süleymaniye camiinde birinci müezzin olan kimse ikindi namazından önce fetih ve üç ihlas sûresini okuyup, sevabını Gazi Sultan Süleyman Han Hazretlerinin ruhuna ve vâkıfın ruhuna hediye edeler.

(¦)
25 Receb 1212 H.(3 Ocak 1798 M.)

VAKFİYYENİN ŞAHİDLERİ

-Kethuda-yı Sadrıazam Mehmed Şerif Efendi.
-Reisi'l-küttap Ebubekir Ratib Efendi.
-Serçavuşan Mehmed Said Beyefendi.
-Mehmed Arif Efendi .
-Mehmed Avni Efendi.
-Sadrıazamı İbrahim Nesim Efendi.
-Serbevvabın-i Dergah-ı âli Salih Bey.
-Ahmed Bey Karib-i hudayı sadrıaızamı.
-el-Hac Mustafa Ağa Silahtar-ı sadrıazamı.
-es-Seyyid Ali Beyefendi Katib-i Hazine-i Sadrıazam.
-el-Hac Feyzi Ağa çukadar-ı sadrazam.
-Ahmed Faiz divatdar-ı sadrazam
-el-Hac İsmail Ağa Ağa-yı Miftah-i hazine-i sadrazam.
-Ve bunlardan başka hazır bulunanlar.

*
Söz konusu vakfiyede İzzet Mehmed Paşa'nın kitaplar için şöyle bir şart vardır :

Adı geçen camii içine koyduğum ve Allahü Teâlâ rızası için vakıf eylediğim belirli sayıdaki vakıf edilmiş kitapların korunması, idâresi ve mutâlaası (okunma ve araştırılması) için ilim (öğrenen) talebelere verilip, istinsâh (kopyalama ve çoğaltma) ve istifâde yoluyla herhangi bir nedenle taşraya (dışarıya) çıkarılıp, kimseye verilmemesi hususlarında dikkat ve her yıl Muharrem'e girişinde mütevellinin yerini alanın bilgisi ile söz konusu kitaplar sayılıp, eğer noksan çıkarsa hâfız-ı kütüb (kütüphaneci, kütüphane sorumlusu) olan kimseye misliyle tazmin olunmak (ödettirilmek) şartıyla hâfız-ı kütüb olup, söz konusu taraflar için tayin olunun (belirlenen) günlük otuz beş akçe (olan) toplamı adı geçen birinci imama şart kılınmış ola.

İzzet Mehmet Paşa'nın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan keni yaptırdığı , cildi harap olmuş 230x660 mm. ebadında, 24 varak, kırmızi-siyah mürekkeple yazılmış, cetvelli orijinal fihriste göre Vakfettiği Kitapların Cinslerine Göre Listesi:

1. Mushafı Şerif 13 adet
2. Kütübü t-tefasir 26 adet
3. Kütübü Usulu l-hadis 2 adet
4. Kütübül hadis 58 adet
5. Kütübü'lusulü Fıkıh 13 adet
8. Kütübü'l fıkıh 56 adet
9. Kütübü'l akaid 39 adet
10. Kütübü ilmi'l Kıraat 4 adet
11. Kütübü t-tasavvuf 6 adet
12. Kütübü'l gat 8 adet
13. Kütübüt-tıb 4 adet
14. Kütübü Tarih 23 adet
15. Kütübü'l hikmet 4 adet
16. Kütübü İstiare 3 adet
17. Kütübü âdâb 9 adet
18. Kütübü'l maani 21 adet
19. Kütübü Mantık 17 adet
20. Kütübü nahiv 24 adet
21. Kütübü sarf 7 adet

Toplam= 338 adetDaha sonraları bu kütüphaneye Ak Hacı 108 ve İsmail Efendi ise 145 kitap vakfetmiş, Safranbolular ellerindeki basma eserleri de buraya vererek kütüphaneyi zenginleştirmişler, dolayısıyla kütüphanede 2059 adet kitap toplanmıştır. Sözkonusu kitapların halihazırda 693'ü yazma, 1088 adedi basma, mevcutlarının toplamı 1781'dir. Kütüphanede mevcut olmayan eserler ise 278 adet olup; 94 yazma, 97 basma, türü belli olmayan 87 ve toplam 278 eser; 18 Haziran 1995 tarihinde çalınmış olup, iki adedi Kars'ta ele geçmiş, hırsızlar, Yeşilköy Hava alanı yakınlarında çöplükte bulduklarını iddia etmişlerdir Böylece kültür tarihimizden 278 eser, tahminlerimize göre yurt dışına kaçırılmış olup, İnterpol teşkilatınca aranmaktadır.

Kütüphenede bulunan kitaplar, sel baskınına uğrayan Safranbolu'daki muvakkithane binasında fazla rutubet altında kalması, eserleri muhafaza edecek başka bir mekanın Safranbolulular tarafından bulunamaması, kitapların rutubetten birbirine yapışacağı, havalandırılması ve patalojik tamiratı sebebiyle 11.11 1998 ve 13.11 1998 tarihlerinde iki özel eskortlu sefer yapılmak kaydıyle Ankara'da Türk Vakıf Araştırma Merkezi'ne getirilmiştir.

Safranbolu eski Cezaevinin Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmesi halinde bu eserlerin büyük bir kısmı Safranbolu'ya geri getirilecektir.İzzet Mehmed Paşa'nın Safranbolu'da bulunan Camisinin muvakkithanesinden Ankara'ya Vakıf Araştırma Merkezine getirilen kütüphanesinde, hemen hemen aynı tarihlerde tezhiplenmiş, 1 ve 2 numaralı Kur'an-ı Kerim bulunmaktadır.

Bunlardan ilki :

505 x 310 mm ebadında, deri ciltli, cilt kalınlığı 55 mm. miklepli, miklep eni 180 mm.dir.

Cilt iç yüzeyi de ayrıca tezyin edilmiştir. Yan kenarlarda (miklep dahil), Bakara Suresinde bulunan Ayet-el Kürsi ( 3. Cüz, Sure 2, 254-255), kartuşlar halinde, yaldız sıvama, kabartma olarak yer almaktadır. Bunların içinde kalan dikdörtgen alan inceltilerek çukurlaştırılmış; yan köşelerde, kiremidi, cam göbeği ve lâcivert renklerden müteşekkil karttuş bulunmakta, ortada şemse yerinde, kartuşlarda kullanılan motiflerden teşekkül eden, sekizgen şemsevari bir motif yer almakta, etrafı ise sıvama yaldız üzerinde çin bulutu, ve hatai motifleri yer almaktadır.

Miklep ile cildin birleştiği 55 mm. alanda, dikine kalın zincerek şeklinde katığ sanatı icra edilmiş olup, kiremidi ve lacivert renklidir.

Sayfa simetrik olarak üçe ayrılmış olup, altta ve üstte iki dikdörtgen ortasında kalan kare alan sekizgenden daireye dönüştürülmüş ve daire içine ortada Kur'an-ı Kerim'in yüceliğini belirten, İsra Suresinin 17/88 âyeti meâli olan " De ki : And olsun, eğer insanlar ve cinler şu kar'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar, yine onun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka olup, yardım etseler de bunu yapamazlar " âyeti yer almaktadır.

Alt ve üst dikdörtgen alan tezyinatı içinde ise, " La yemessuhu illel mutahherun. Tenzilün min rabbil âlemin. “ Temiz olmayanlar ona dokunamazlar" . mealindeki yazı bulunur. Her üç alanı kalın bir zincerek ( U ) şeklinde çevreler. Zincirek etrafında kırmızı “mavi tığlar bulunur. Sayfada genel olarak lâcivert zemin üzerine yaldız, hakim renktir.

Daha sonraki sayfa, yine karşılıklı olarak tezyin edilmiş olup, lâcivert ve yaldız hakim renktir. Süslemenin ortasında iki sahifede Fatiha suresi yer alır.

Kehf 18/74-83. Âyetlerinin yer aldığı kısım,acele, ani, düşünmeden karar vermemek, def ine bulmak, denizciliğe merak salmak, Hızır ile yolculuk hâyali gibi unsurlar dikkate alınarak bu kısım, iki sayfa halinde karşılıklı olaral XVII. yüzyıl üslûbu ile tezyin edilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'in sonu olan Felek ve Nas sureleri karşılıklı olarak süslenmiştir.

Daha sonra ise, XV. Yüzyıl üslûbuna benzer bir tezyinzatın içinde, tâlik hatla falnâme yazılmıştır. Tâlik hat, bilindiği gibi XVII. asır da Osmanlıya girmiştir. Falnâme arkasındaki sayfa aharlı beyaz olup, vâkıfın arapça mühürü bulunmaktadır. Bugünkü ifade ile "Cenab-ı Hak'ın lûtfunu ümit ederek, Cenab-ı Hak'ın rızasını kazanmak için vakfettiği kitaplardan. el-hac İzzet Mehmed Paşa, Cenab-ı Hak, kuluna yeter. 13. (1213 H./ 17.. M. ) ibaresi bulubnmaktadır.

İkinci Kur'an-ı Kerim tezyinatı, değişik olmasına rağmen aynı asırda yazılarak tezyin edilmiştir.

Cilt kapağının içinde Ayet-el Kürsi yerine Haşr suresi 59/ 21-24. Ayetleri yer alır. Meaâ olarak anlamı şöyledir : " Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Allah korkusundan onu, baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. O öyle Allah'tır ki, O'ndan başka Tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen, çok acıyandır. Padişahtır, mukaddestir, esenlik veren, güvenlik veren, gözetip-koruyan, üstün, galip, istediğini zorla yaptıran, çok uludur. O, yaratan, var eden, şekil veren Allahtır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerlerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler O, galip, her şeyi hikmetince yapandır ".

Söz konusu iki Kur'an-ı Kerimi yazan hat san'atcısı veya tezhiplerini yapan müzehhibin adı eserde bulunmamaktadır. Tarih olarak, Prof.Dr. Zeren Tanındı'dan aldığımız bilgilere göre 1565-70 yıllarında Şiraz'da yapılıp, Anadolu'ya ihraç edildiğini söylemek mümkündür.

Yayınlandığı Yer: Türk Tarih Kurumu Safranbolu Sempozyumu Kitabi,2003 ,04.05.1999
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •