TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
MERZİFON TARİHİNDEN YAPRAKLAR
MERZİFON TARİHİNDEN YAPRAKLAR

Sadi BAYRAM

1254 H./ 1838 M. yılında Amasya Sancağında ( Amasya, Erba'a, Havza, Zü'nnûn, Zeytün, Zile, Osmancık, Gelgiras, Köprü – Vezirköprü- Gümüş, Lâdik, Mecitözü, Merzifon kazalarının tamamı Amasya Sancağı ) yapılan sayıma göre :
Müslüman ……………… 44.560
Kıbti ……………………… 65
Ermeni ………………….. 6.350
Madenci Rum ………….. 416

Toplam 51.361

1877 Osmanlı –Rus savaşından sonra Karadeniz'in iç kısımlarına Amasya-Tokat yörelerine göç gelmiştir.
1 330 R./ 1912 M. yılında Merzifon'da yapılan sayımda ise; C.II, s.65-66

Müslüman Ermeni Rum Kıbti
Erkek 12.017 4.373 389 310
Kadın 11.850 4.221 365 347
Toplam 23.921 8.594 754 657


Bi-Sa'dir-Rumi şöhretiyle ünlü Sa'adeddin Muhammedü'l-Merzifonî 'nin 793 Rebiül-ahir /Mart 1391 de Hulâsatü'l-Fetavî Kitabının zahriyesinde '' Fe-kad-kâbele hazihi'n-nushate'ş-Şerifete'l-fakir ilâ-rAhmedi'r-Rahmân Da'd bin Halil bin Süleyman er-Rumi el-Mevsum Medinetu bi-Merzabân '' adıyla kaydetmiştir. C.II. s.98

Anadolu Mogol hakimiyeti altında iken Mengü Kaan tarafından Eyâlet-i Rumiye Nazırı Ilıcak Noyan, yaz mevsiminde Amasya'nın sıcağından kaçıp, Merzifon'a gelerek Ilıcak Nahiyesi ( Alıcık- Saraycık olmuştur ) adıyla meşhur, Eski Çorum yolundan Merzifon'a girerken 20.Km. de bir çiftlik yapmış ve buradan Anadolu'yu idare etmiştir. Kethüdâsı Zugay ise çok katı yürekli olup, şimdiki askeri ve sivil Hava Alanı olan bölgede Zugay Alanı adıyla ( Zuğu Köyü) bir çiftlik kurmuştur. C.II, s.242.


Çelebi Sultan Mehmed'in başlattığı, ancak oğlu Sultan II. Murad tarafından tamamlanan Merzifon Sultan Çelebi Mehmed Medresesi'nin ilk müderrisi, 831 H. / 1428 M. Tarihinde Seyyid Şerif Cürcan'ın öğrencisi eski Kazasker Ferüdüddin Mehmed Çelebi tayin edilmiştir. C.III, s. 127.

842 H. / 1438-39 M. Tarihinde Sultan Çelebi Mehmed Medresesi Müderrisi Ferideddin Mehmed Divanı vefat etmiş, yerine meşahir-i fuzaladan Yahya el-Merzifoni oğlu Şucaeddin İlyas Merzifonî Müderris olarak atanmıştır. C.III, s. 131.

852 H. / 1448-49 yılında Merzifonlu Kutbü'l-ulema olan Sultaniye Medresesi Müderrisi Mevlâna Şucaeddin İlyas bin Yahya el-Merzifonî vefat etmiş, yerine Mevlânâ Kemal el-Kırımî öğrencisi Şemseddin Ahmed el-Kırımî Merzifon Sultaniye Müderrisi oldu. C.III, s. 137.

Evail-i Muharrem 863 H. / 17.11.1458 tarihinde Merzifon'da halkı irşad ile meşgul olan Zeyniyye Tarikatı Şeyhi, Nizameddin Abdurrahim el-Merzifonî vefat etmiş ve Dergâhı'nın bahçesine defnedilmiştir. C.III.s.141.

963 H. 1555-56 M. Yılında Amasya-Suluca-Yolpınar, eski Hakaleli, Seyyid Necmeddin Yahya er-rufâi ahfadından Amasya Fuzalasından Nakibü'l Eşraf Kaymakamı es-Seyyid Muhyiddin Mehmed vefât etti. Vefâtında Bağdad'dan gelen ulema-i sâdaâddan es-Seyyid Muhyiddin Mehmed Huzvi Amasya Nakibü'l Eşraf kaymakamı oldu. C.III.s 196.

966 H./ 1559 senesinde Merzifon, Amasya, Ladik, Kedağra ( Çankırı ) Canik kazalarına yumurta büyüklüğünde dolu yağmış ve mahsül ve hayvanat büyük zarar görmüştür. C.III.s.206.


1011 Recep, /Aralık 1603'de Merzifon Subaşı Ömer Çelebi oğlu Hısımoğlu Yahya Ağa, Çayırköylü Ahmed Ağa eşkıyalara karşı vatanlarını müdafaa ederler. C.III.s.222.


Merzifon Subaşısı Çakırköylü Ahmed Ağa, Kadısı Amasyalı Hayrettin-zâde İbrahim Efendi, Müftüsü Hafız el-hac Ahmed Efendi, Çelebi Sultan Mehmed Evkafı Mütevellisi Hısım-zâde Yahya Paşa, Sultan Çelebi Mehmed'in eşi, Sultan II. Murad'ın annesi Devlet Hatun Vakfı Mütevellisi Yusuf Paşa-zâde Osman Beg, Mevleviyet rütbesine yükselmiş Recep Efendi-zâde el-Hac Mehmed Efendi, Ayandan el-Hac Mustafa Ağa, Topal Kadı adıyla meşhur Bezmi Abdullah Efendi 1017 H./ 1608 M. yılının sayılı meşhurlarıydı. C.IV., s. 6.

Merzifon Çayırköylü, Çayırköyü'nde Camii olan Mirza Beg-zâde Mustafa Beg'in torunu, Mehmed Beg'in oğlu Ahmed Paşa, 1033 Zilhicce H./ Ekim 1624 tarihinde Amasya Mutasarrıfı olur. C.IV, s. 30

8. Zilhicce 1085 H./ 16 Mart 1674'de Merzifonî Bayram Iydi-zade Efendi Amasya Sultan Bayezıd Müderrisi oldu. 26.02.1675 Salı günü Amasya Müftüsü Yahya efendi yerine Sultan Beyazıd Müderrisi Merzifonlu Bayram Iydî Efendi Amasya Müftülüğüne getirildi. C.IV., s.102-103.

Rebiülevvel gurresi 1087 H./ 14.05.1676 tarihinde Amasya Müftüsü Merzifoni Iydi Bayram Efendi İstanbul'a gelir. C.IV. s. 104.

04.05.1677'de Sultaniye Müderrisi Merzifonlu Bayram Iydi Efendi tekrar Amasya Müftülük makamına geçer. 09.05.1687'de Müftülük görevinden alınır, C.IV, s. 117.


20.03.1675 tarihinde Merzifon Voyvodası Kürt Sefer Ağa-zâde Ahmed Ağa İstanbul'a gider, Kâdı-zâde Merzifoni İbrahim Ağa Merzifon Subaşı olur. C.IV.,s.10306.12.1677 de Merzifonlu Halil Paşa Sivas Valisi olur. 08.12.1677 Çarşamba günü müthis bir yağmur başlar ve üç gün sürer. Yeşilırmak da coşar. Bazı evler yıkılır, Padişahtan çıkan ferman gereği miri arazilerden bir yıllık vergi istisnası gelir. C.IV., s. 106.

Nisan 1679'da Şıkk-ı Sani Defterdarı olan Merzifonlu Hüseyin Ağa-zade Hasan Efendi Başdefterdar, Tezkere-i evvel Merzifonlu Mustafa Efendi Re'is-ül Küttap olur . C.IV, s.108.

1680 senesinde Mir-Ahur-u Sani Merzifonlu Ali Ağa vefat etti. C.IV., s. 108,

Hacı Paşa-zade Yahya Bey'in oğlu Mahmud Bey, Kara Mustafa Paşa yanında kendisini göstermiş olup, 23 Muharrem 1092 H./ 12.02.1681 tarihinde Amasya Bey'i olarak atandı. C.IV., s.109

Devlet Hatun Evkâf-ı Mütevellisi Yusuf Paşa-zade Şâhbaz Bey'in oğlu Ahmed Beg, Merzifonlu olup, Nisan 1681'de Amasya Sancak Beyi oldu. 14.10.1681'de İstanbul pâyelilerden Merzifonlu Hacı-zade Hafız Abdurrahman Efendi, Anadolu Kazaskeri oldu. C. IV. S.110,

26.05.1689 da Merzifon Voyvodası Mehmed Ağa, 300 piyade askeri ve 500 atlı suvari birliği ile Rumeli'ye Viyana kuşatmasına harbe gider. C.IV, s.135.

Diyarbakır Valisi Merzifonlu el-hac Ali Paşa Sadr-ı A'zam, kethüdalığında bulunan Merzifonlu Burnâz Mehmed Ağa 31.03.1691'de Kethüda-i Ali oldu. Aralık 1692'de Merzifonlu Ali Paşa Sadr-ı A'zamlık görevinden azledilir., C.IV.s.138-139..

26.08.1691 tarihinde ulemadan Merzifonlu Mustafa Efendi Amasya Müftülüğüne getirilir. C.IV, s. 138,

08.03.1693 tarihinde Çorumlu Ahmed Efendi istifa ettiğinden, Merzifonlu Mustafa Efendi yeniden Amasya Müftüsü ve Sultani Müderrisi olur. C.IV, s. 141.

Kasım 1695 tarihinde, Nakip Emir hacı ile Şehir Kethüdası Yeğen es-Seyyid el-hac Hasan Ağa'nın nufuz ve müdahalesinden bıkan Merzifonlu Mustafa Efendi, Amasya Müftülüğünden istifa eder. C.IV, s.142

1697 yılının ortalarında, Merzifonlu İbrahim Paşa, Vezir rütbesiyle Silistre Valiliğine atanır. C.IV, s. 144.

10.07.1698'de Merzifonlu Sipahi Nuhoğlu Mustafa ağa'nın oğlu Ahmed Beg, Amasya Sancak Beyliğine atanır.

Haziran 1716'da Merzifon Voyvodası Hasan Ağa, Kadı Ali, Sultaniye-i Merzifon Müderris ve Müftüsü Abdullah Efendiler, halktan alınan iane paralarını zimmetlerine geçirdiklerinden her üçü azledlip, paralar tahsil edilerek, Samsun'a sürülürler. Bunun üzerine; Merzifon Ayanı Kasapoğlu Halil Ağa'nı yeğeni Tuz Mehmed Ağa Merzifon Subaşısı, Iydî-zâde Seyyid Abdurrahman Efendi Merzifon Kadısı, ulemâdan kamlıklı Mustafa Efendi Sultaniye-i Merzifon Müderrisi ve Müftüsü, Ayandan Nuhoğlu Hacı İbrahim Ağa da Sultaniye-i Merzifon Mütevellisi oldu. C.IV. Zeyl, s. 11.


Aralık 1717'de Iydî-zade Bayram Efendi'nin oğlu Amasya Hızır Paşa Medresesi Müderrsisi Akif Mustafa Efendi, ilmi ve ahlâki yönden kendini göstermiş ve Sultaniye Müderrisi, aradan 3-4 ay geçtikten sonra da Amasya Müftülüğünü uhdesine verilmiştir. C:IV, Zeyl., s. 12 Torumtay Vakfına mütevelli tayini dolayısıyla 1131 H. yılında Müftü Akif Efendi konuyu teftiş ve çözmekle görevlendirildi. Menfaatlerine dokunulan bazı kişiler, çekememezlik de yaparak Akif Efendi'yi tarafgirlik yapıyor diye şikâyette bulundular. 1134 Zil'kade gurresinde / 13.08.1722'de Akif Efendi Müftülükten azledildi. C.IV, Zeyl, s. 17 1144 yılı Muharrem başında/ 06.07.1731 Cuma günü Akif Mustafa Efendi Amasya Müftülüğüne atanır. Aynı tarihte Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ( karıştırılmasın, II. Viyana Kuşatmasında başını veren Kara Mustafa Paşa değil ) Trabzon Beylerbeyliğine tayin oldu. C:IV. Zeyl. 27. Ocak 1732'de Amasya Müftüsü Akif Efendi Şeyhülislam'dan izin almadan Hicaza gitmesi ve yerine de kardeşi Raif Mehmed Efendi'yi bırakması, bazı kişilerin işine gelmemiş, Akif Efendi'ye hınç duyan kişilerin de işine gelerek derhal şikâyet etmişler ve Akif Efendi nazledilmiştir. C.IV.s. 28.,

27.08.1737'de Iydî-zâde Abdurrahim Efendi Amasya Na'ibi oldu. C.IV., s. 32. 1745 yılında da vefat etti. C.IV, Zeyl, s.39

28.02.1759'da Amasya ulemasının başı olan Iydı-zâde Hacı Akif Mustafa Efendi başkanlığında toplanan âlimler, Magosa Kalesine sürülen alimlerin günagsız oldukları ve Fazlıoğullarının suçlu olduklarına dair kararı, Divan-ı Hümayûn'a gönderdiler. C.IV, s.50

21 Recep 1173 H./09.03.1760 Pazar günü büyü âlim Sultaniye Medresesi Müderrisi Iydî-zade Hacı Akif Mustafa Efendi vefat etti. Amasya büyük bir matem günü yaşadı. C:IV.s.52.

Eylül 1774'de Sultaniye Medresesi Müderrsisi Akif Efendi-zâde Hacı İsmail Kâmil Efendi Amasya Müftülüğüne atandı. C.IV, Zeyl, s.66

1 Ekim 1799 'da Müfti-zâde Abdurrahman Efendi Amasya Kadısı oldu. 20 gün sonra, 20 Ekim 1799'da ise Vâzıh Efendi Müftülükten çıkarılarak, yerine üstadı olan fuzâladan Akif Efendi-zâde Abdurrahman Efendi Amasya Müftüsü oldu, Amasya Mütesellimi Haznedâroğlu Süleyman Bey, engellemesine rağmen buna mani olamadı. C.IV, Zeyl, s.91.
. Müfti Akif-zâde, mudârâba denilen, bir tarafın sermaye, diğer tararfın da emeğşni ortaya koyduğu şirket davaları konusunu bilmediğinden, dah doğrusu hakta kalacağını anladığından 1801 yılında görevinden ayrılıştır. s. 95.21.07.1722 de Merzifon'lu Cin Abdullah Ağa'nın oğlu, Maktül Kara Mustafa Paşa-zade Ali Paşa kethüdası olduğu için Maktül-zade Kethüdası adıyla anılan Merzifonlu Hacı Hüseyin Ağa Amasya Mütesellimliğine tayin edilerek Merzifon'dan Amasya'ya geldi. C.IV, Zeyl, s.17.

1139 senesi Cumad el ulânın sekizinci günü / 01.01.1727 Çarşamba günü Merzifonlu Cin Abdullah Ağa'nın oğlu bu sefer Hacı Hüseyin Paşa olarak Amasya Mutasarrıflığına tayin edilir ve aynı gün Merzifon Subaşılığı görevini sürdüren Tuz Mehmed Ağa da Amasya Mütesellimi olur. C.IV. Zeyl, s. 22

01.10.1734 Cuma günü Rumeli Kadıaskeri Merzifonlu Dürri Mehmed Efendi Şeyhülislâm makamına getirildi. C.IV, s. 30

1148 Şevval Ayında/ 17.12.1735-14.01.1736 İran Ser-Askeri Fazıl Abdullah Paşa'nın şehâdetine sebebiyet veren Trabzon Beylerbeyi Merzifonlu Vezir Kara Mustafa Paşa ile Amasya Mutasarrıfı Hüseyin Paşa idam edildi. C.IV, s.31

27.08.1737'de Iydî-zâde Abdurrahim Efendi Amasya Na'ibi oldu. C.IV., s. 32.

Timur Süleyman Paşa Merzifonlu olup, Zuğu Nahiyesi Sipahi Osman bin Mehmed'in oğlu ve Cevher Mehmed Paşa'nın kardeşidir. 1740 senesi Temmuz sonunda Amasya Mutasarrıfı oldu. Cevher Paşa da Nadir Şah ile muhartebede idi. C:IV, Zeyl. S.34.


Ağustos 1740'da Vidin Muharebesinde bozulan, Vidin Seraskeri Merzifonlu Tuz Mehmed Paşa, maiyetideki Amasya Mutasarrıfı Hamis Paşa ile birlikte, her ikisi de bozgun sebebini başlarıyle ödemişlerdir. C.IV, Zeyl, s.34

Tuz Mehmed Paşa'nın oğlu Ahmed Paşa, Temmuz 1767'de Amasya Mutasarrıfı oldu. C.IV, Zeyl, s. 58.

09.02.1770'de aslen Merzifonlu olup, Haznedâr Süleyman Paşa'nın yanında yetişmiş olmasına nisbetle '' Hazinedâr Çırağı '' diye takma ad takılan Hacı Sadık Mehmed Paşa Amasya Mutasarrıfı olmuştur. .C.IV, Zeyl, s.60.


Eylül 1774'de Sultaniye Medresesi Müderrsisi Akif Efendi-zâde Hacı İsmail Kâmil Efendi Amasya Müftülüğüne atandı. C.IV, Zeyl, s.66

1779 yılı sonlarına doğru Merzifonlu Sadık Paşa-zâde İbrahim Bey Canik Muhassılı oldu. CIV., Zeyl, s.71

Merzifon Yeni Cami va'izi, ünlü âlimlerden Kurdoğlu Yahya Efrendi 1792 senesi başında vefât etti ve yerine oğlu Hafız Mehmed Efendi geçti. C.IV, Zeyl, s. 85.

Aralık 1796'da Hacı Hasan Ağa'nın Hacı Adil Mahallesinde yaptırdığı Şifaiye Medresesi Müderrisliğine Şeyh Ahmed Nasıh Efendi bin Ebubekir Efendi ilk defa tayin edildi. C:IV, Zeyl. S.89.

1 Ekim 1799 'da Müfti-zâde Abdurrahman Efendi Amasya Kadısı oldu. 20 gün sonra, 20 Ekim 1799'da ise Vâzıh Efendi Müftülükten çıkarılarak, yerine üstadı olan fuzâladan Akif Efendi-zâde Abdurrahman Efendi Amasya Müftüsü oldu, Amasya Mütesellimi Haznedâroğlu Süleyman Bey, engellemesine rağmen buna mani olamadı. C.IV, Zeyl, s.91. Müfti Akif-zâde, mudârâba denilen, bir tarafın sermaye, diğer tararfın da emeğşni ortaya koyduğu şirket davaları konusunu bilmediğinden, dah doğrusu hakta kalacağını anladığından 1801 yılında görevinden ayrılıştır. s. 95.

Nuri-zâde Hacı Ahmed Ekim 1799 'da Merzifon Müftüsü görevinde bulunuyordu. C.IV, Zeyl. S.92
Yayınlandığı Yer: Sadi Bayram.com ,2005
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •