TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim el-Amasî Sülâlesi ve Eserleri

?Îdî-zâde,
Âkif-zâde Abdurrahim el-Amasî Sülâlesi ve Eserleri

Family
Tree and Books of ?Îdî-zâde,Âkif-zâde Abdurrahim  Amasî  (1763-1817)[1]


Sadi
BAYRAM[2]

Özet

             Kitâbü?l-Mecmû
Fi?l-Meşhudi ve?l Mesmu
yazarı ve Sultan III. Mustafa?nın
kızı, III.Selim?in kardeşi Beyhan Sultan Vakfiyesini de tasdik eden Evkâf
Müfettişi, Hacıbayramoğullarından Koca Müfti Âkif Efendi?nin torunu, Âkifzâde
İsmail Efendi?nin oğlu olup  H.1177 /
Eylül 1763 ?de Amasya?da doğmuştur. Eserleri Arapça ve Farsçadır. Şiirleri de
yine Arapça ve Farsça tâlik hatla yazılmıştır. Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim
1806?da kendi yazdığı arapça  ?Kitâbü?l-Mecmû? Fi?l-Meşhûdi ve?l-Mesmû-i fi
Teracimi?l- Meşayihi ve?l Ülemâ? adlı
eserinde seceresini şöyle veriyor :

           ?? Ben Abdurrahim  bin İsmail bin Mustafa Âkif el-Amasi bin
Muhammed Bayram el Merzifonî, Amasyalı Akif Efendi?nin torunuyum. Anne
tarafından soyum  Abdurrahim  binti Fâtma?dır. Nuri Efendi el-Lâdiki olarak
bilinir. Şeyh Seyyid Ahmed el-Kebir 
soyundandır ki, o hâl sahibidir. Amasya?daki Zeynel Abîdîn silsilesinden
şerif sülâlesindendir
.??, 

            Kökü Anadolu Selçukluların son
dönemleri olan  748 H. /1247 yıllarında
yaşayan; o devirde Amasya?ya bağlı olup,  şimdiki Samsun-Lâdikli Küçek Seyyid-i Ahmed-i
Kebir er-Rufâî, oğlu  1360
tarihlinde  vefat eden Seyyid Necmeddin
Yahya er-Rufâî,  İstanbul Beşiktaş?da
türbesi bulunan Kanunî Sultan Süleyman?ın süt kardeşi, Şeyhülislâm Yahya
Efendi,  Merzifonlu Bayram Efendi,
Şeyhzâde Koca  Müftü Akif Efendi?ye
dayanan Amasyalı Akif-zâde Abdurrahim?in 
İstanbul Kadılığı Şer?iyye Sicillerine bir kayıt olmamasına karşılık,
Bab Mahkemesinde 1225-1227 yılları arasında kadılık yapmış olduğu  Bab Mahkemesi Şer?iyye Sicilinde görülmektedir.
Evkâf Müfettişliğine kadar yükselmiş, Beyhan Sultan Vakfiyesini tasdik
etmiştir.Mısır ve Medine?de bir müddet kalmış, islâm hukuku, tasavvuf, tasavvuf
yolları konularında o devrin ilmî dili olan 
Arapça ile  muhtelif eserler
vermiştir.

Amasyalı
Âkif-zâde Abdurrahim  eserleri şunlardır
:1.? Kitâbü?l-Mecmû? Fi?l-Meşhûdi
ve?l-Mesmû-i fi Teracimi?l- Meşayihi ve?l Ülemâ
?;2.? Mir?âtü?n-Nâzirin fi münebbihati?l-mütesavifetit ?tahirin ?;3.? Ünvânü?l-Meşâyih?;4.? Mühimmâtü?s-Sûfiye?;5.? Şuletü?l-Yâkîn?;6.? Takribü?l-Mübtedî?;7.? Sebîlü?s-Sâlikin?;
8.Risale fi Beyani?t-Talâk bi-Lâfzati
Bıraktım Tekau Rec?iyyen; 9. ?Makamat? tarzı şiirleri; ?10.
?Mecelletü?l- Mehâkim?  adlı
fetva eseri ve risaleleri vardır
Abstract
                Îdî-zâde
Abdurrahim el-Amasî, the author of Kitâbü?l-Mecmû Fi?l-Meşhudi ve?l Mesmu,
was born in Amasya in 1177 H. ( any year of the Hegira era)/September 1763 AD.,
grandson of Hacıbayramoğulları Grand Mufti Akif, and he was the Foundation
Inspector who approved Beyhan Sultan?s ( Sultan
III. Mustafa?s daughter and
III.Selim?s sister ) Waqf ( Foundation). His books written in Arabic and
Persian. His poets were also written in Persian and with an Arabic style of
script. Âkif-zâde Abdurrahim described
his family tree 
in his book Kitâbü?l-Mecmû? Fi?l-Meşhûdi ve?l-Mesmû-i fi
Teracimi?l- Meşayihi ve?l Ülemâ?
written in 1806 with these words;?I am Abdurrahim, my father is İsmail, his
father is Mustafa Âkif el-Amasi,
his father is Muhammed Bayram el
Merzifonî, I am grandson of Amasyalı Âkif Efendi. On my maternal side my family
tree goes to Abdurrahim?s daughter Fatma known as Nuri Efendi el-Lâdiki.

Küçek
Seyyid-i Ahmed-i Kebir er-Rufâî ( 1247 A.D. ?), oğlu  (1360 A.D. ?) Seyyid Necmeddin Yahya er-Rufâî
who lived in Samsun-Ladikli in 1247 A.D. the last term of
Anatolian Seljuk State, Shaykh al-IslamYahya Efendi ( has a tomb in İstanbul
Beşiktaş), Merzifonlu Bayram Efendi and Şeyhzâde  ?Koca 
Müftü Âkif Efendi? were Abdurrahim?s ancestors. Altough Âkif-zâde
Abdurrahim had no record in İstanbul Court, he was seen as a qadı in between
1225-1227 in ?Bab? Court Records. He had risen to the rank of Foundation
Inspector, and approved Beyhan Sultan?s Foundation.

Âkif-zâde
Abdurrahim?s works are: 1.?
Kitâbü?l-Mecmû? Fi?l-Meşhûdi ve?l-Mesmû-i fi Teracimi?l- Meşayihi ve?l Ülemâ
?;
2.? Mir?âtü?n-Nâzirin fi
münebbihati?l-mütesavifetit ?tahirin
?;3.? Ünvânü?l-Meşâyih?; 4.? Mühimmâtü?s-Sûfiye?;
5.? Şuletü?l-Yâkîn?; 6.? Takribü?l-Mübtedî?; 7.? Sebîlü?s-Sâlikin?; 8.Risale fi Beyani?t-Talâk bi-Lâfzati Bıraktım Tekau Rec?iyyen?;9.
?Makamat styl poetry?;  10.
?Mecelletü?l- Mehâkim 

Anahtar : Seyyid Küçek
Ahmed-i Kebir er-Rufâî, Bayram Efendi,  ?Îdî-zâde,
Mustafa Âkif-zâde,  Âkif-zâde Abdurrahim, Kitâbü?l-Mecmû?.

Key Word: :  Seyyid Küçek Ahmed-i Kebir er-Rufâî, Bayram
Efendi,  ?Îdî-zâde, Mustafa Âkif-zâde,  Âkif-zâde Abdurrahim, Kitâbü?l-Mecmû?.

Sadi
BAYRAM

             Taşköprülü-zâde  Ahmed İsameddin Efendi?nin (1495-1561) ?Şakâiku-n-Nu?maniye fi ulemâi?d-Devlet-i Osmaniye?,
?Sicil-i Osmanî?, ?Keşf-i Zunun
? gibi 
biyografik eserler Osmanlı?da bir gelenek halini almıştır.  Araştırmacılar için de bulunmaz bir kaynaktır.1640-1806
tarihleri arasındaki Osmanlı ülkesinde bulunan öncelikle kendi hocaları ve
âlimlerin kısa biyografilerinden bahseden Kitâbü?l-Mecmû Fi?l-Meşhudi Ve?l
Mesmu
yazarı[3]
Âkif-zâde İsmail oğlu Abdurrahim;   Sultan III. Mustafa?nın kızı, III.Selim?in
kardeşi Beyhan Sultan?ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi?nde mahfuz K.57
numaralı  tezhipli Vakfiyesini de tasdik
eden Evkâf Müfettişidir. ?Îdi-zâdelerden,   Hacıbayramoğullarından  Koca Müfti Âkif Efendi?nin torunu olan  Âkif-zâde
Abdurrahim bin İsmail bin  Âkif el Amasî,

H.1177 / Eylül 1763 ?de Amasya?da doğmuştur[4].
Eserleri Arapça ve Farsçadır.  Şiirleri 
Arapça ve Farsça  olarak tâlik
hatla yazılmıştır. Amasyalı Âkif-zâde
Abdurrahim[5]
( 1763-1816) kendi yazdığı Arapça  Kitâbü?l-Mecmû? Fi?l-Meşhûdi ve?l-Mesmû-i fi
Teracimi?l- Meşayihi ve?l Ülemâ
eserinde aile seceresini şöyle veriyor :
           ?? Ben Abdurrahim bin İsmail bin
Mustafa Âkif el-Amasî bin Muhammed Bayram el-Merzifonî, Amasyalı Âkif
Efendi?nin torunuyum. Anne tarafından nesebim 
Abdurrahim binti Fâtma?dır. Nuri Efendi el-Lâdikî olarak bilinir. Şeyh
Seyyid Ahmed el-Kebir[6]  neslindendir ki, o hâl sahibidir. Amasya?daki
Zeynel Ab?îdîn silsilesinden şerif sülâlesindendir [7]
.??, 

            Milâdî  1245?lerde ; eskiden Amasya?ya bağlı olup,
bugün Samsun-Lâdikte medfun Küçek Seyyid
Ahmed-i Kebir er-Rufâî
[8]
oğlu Amasya-Hakale[9]
(Yolpınar)? medfun 1360 tarihinde vefat eden Seyyid Necmeddin Yahya er-Rufâî soyu,  Amasyalı 900 H./1495?de vefat eden Amasyalı
meşhur Kadılardan Sadreddin Recep Çelebi soyu ile birleşerek, Recep Çelebi
Sülâlesi[10]
adını alır.

           Bu sülâleden  Bayram-zâde ve Şaban-zâde   soyları çıkmıştır. Bayram-zâde Kolu, Amasya-Merzifon,
 Çankırı, Ankara, İstanbul?da yeni
kollara ayrılmıştır. Şaban-zâde kolu ise Amasya ve İstanbul?da çoğalmıştır.
Kanunî Sultan Süleyman?ın süt kardeşi de olan  
ve İstanbul Beşiktaş?da Türbe ve Tekesi olan  Şeyhülislâm
Yahya Efendi, Zekeriya  Efendi gibi
Şeyhülislâmlar;
Hasan Efendi ve Şeyh Mahmud Şifâî
gibi iki Kazasker çıkmıştır[11].            El-?Îdî Muhammed bin  Ahmed[12], kökü  Merzifonlu, Sultan Bayezıd Medresesi
Müderrisi ve  Amasya Müftüsü Ebu Muhammed
Bayram Efendi?ye[13],
1033 H./ 1654 M. yıllarında  Amasya
Bayezıd Sultaniye Medresesi Müderris ve Müftüsü, Merzifonlu Mustafa Efendizâde ?Îdî
Bayram Efendi, 1099 H./ 1688?de, yine Sultaniye Müderrisi olup Trablusşam
Mollası olan, aynı soydan ikinci  ayrı bir
(torun) ?Îdî Bayram Efendi,  Amasya
Müftüsü olup 1173 H./ 1759-60?da 
Amasya?da vefat eden ?Îdî-zâde Koca Müftü adıyla tanınan ?Divan-ı Bedia? sahibi Mustafa Âkif[14],  vefatı[15]
üzerine O?nun  yerine geçen oğlu İsmail Efendi?ye[16]  dayanan Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim[17]  İstanbul Kadılığı Şer?iyye Sicillerinde bir
kayıt olmamasına karşılık, Bab Mahkemesinde[18]
1225-1227 yılları arasında kadılık yapmış olduğu  Bab Mahkemesi Şer?iyye Sicilinde görülmektedir.
Evkâf Müfettişliğine, Mekke ve Medine Müfettişliğine kadar yükselmiş, Beyhan
Sultan Vakfiyesini tasdik etmiştir. Ölümüne ait üç tarih vardır[19].
İstanbul Şehzâde Camiî haziresinde müezzinlere ayrılmış olan hücrenin ön
tarafındaki mezartaşında  meâlen? Merhum ve mağfur, Allah?ın rahmetine muhtaç
ve gark olan, Mekke ve Medine?nin Müfettişi Âkif-zâde olarak bilinen Seyyid
Hacı Abdurrahim Efendi. Ruhu için el-Fatiha. H.1223/ 1808 M
.? [20]


Âkif-zade Abdurrahim?in
el-Âmasî?nin kaynaklarda üç ölüm tarihi mevcuttur.1223 H./1808  M., 1231 H./ 1815-16 M. ve 1232 H./ 1816-1817
M. Her halde mezar taşında 1223 H. tarihi yazılırken  hakkâk, 2 ve 3 rakamları  sehven yer değiştirmiş olmalı,  1227 de kadılık yaptığına göre ölüm tarihinin
1816 olması daha mantıklı gelmektedir. Ayrıca III.Selim?in kız kardeşi Beyhan
Sultan?ın  Vakıflar Genel Müdürlüğü
Arşivi, K.57 numaralı,  5. Ek, 7 Şaban
1230 H./ 15.07.1815 tarihli  zeyl
vakfiyeyi Evkâf Müfettişi olarak tasdik etmesinden, 1815 ?de hayatta olduğunu
ispatlamaktadır. Bize göre ebediyete intikal tarihi, mezar taşındaki hakkâkın
yazdığı 1223 H.  rakamının 2-3?ün yer
değişmesi sebebiyle  ölüm tarihi
H.1232/1817-1818 M. olabilir?

??Ben
fakir, günahkâr, bu faziletli âlimlerle beraber olmayı seven, onların
sohbetlerine devam eden ve hizmetlerinde bulunan, böylece onları râzı etmeye
çalışan, bu uğurda çaba sarfeden bir fakirim? Onlara karşı görevimi yapmak için
de bu kitabı hazırladım[21]
? diyor Abdurrahim el- Amasî
Kitabü?l-Mecmû fi?l-Meşhûdi ve?l-Mesmû adlı eserinde. Söz konusu eserinde 1113
devrin âlimi hakkında kısa biyografi sunulmuştur. 1113.maddede kendine  ev sülâlesine ait bilgileri verir. Abdi
adındaki oğlundan bahseder. Eser 1806 yılında tamamlanmıştır.

Eserlerinde, Şeyh
Sadreddin Konevî?nin hediye ettiği ? Fütûhatü?l-Mekkiyye?
adlı eserini Konya?daki İbn-i Arabî
mütehassısı zevattan okuduğunu zikreder. Şeyhül Ekber?in ?Vahdet-i Vücud ? ?a dair akidesi 
hakkındaki bazı yanlışlara parmak basar. Tasavvufa yöneleceklere dair
bazı öğretileri zikrederek, eğitimde alacakları dersler hakkında  bilgi verir.

Amasyalı
 ?Îdî-zadelerden, Koca Müftü Âkif-zâde
Abdurrahim  el- Amasî?nin eserleri
şunlardır[22]
:

1.? Kitâbü?l-Mecmû? Fi?l-Meşhûdi ve?l-Mesmû-i
fi Teracimi?l- Meşayihi ve?l Ülemâ
?[23]

2.? Mir?âtü?n-Nâzirin fi
münebbihati?l-mütesavifetit-tahirin
?[24]

Eserde zikredildiğine
göre, kitabı Mısır?da   1222 H./ 1807
tarihinde tamamlamıştır. İlim, edep, akıl, tövbe, ihlâs, zikr, istikamet,
niyet, insan-ı kâmil, ruh, nefis, tevekkül, muhabbet,  kerâmet, sûfîlerin noksanları, sekr halinde
söylenen sözlerin hükümleri, ilham, keşf, ilmin fazileti, âriflerin halleri
gibi konulara yer verilmiştir. İrfan, kalp, abid-zahid, edep, ilim, tasavvufî
ilim, keramet, sûfîlerin makam ve dereceleri gibi bölümleri vardır[25].

3.? Ünvânü?l-Meşâyih?

4.? Mühimmâtü?s-Sûfiye?

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Nuri Ergin Nadir Yazmaları, Nr. 356. 78
varak. Aslından İstinsah ( kopya). Mühimmat-ı
Sufiyye
adlı eserin son 78 b.varağı. Ketebede, Ali Haydar bin es-Şeyh
Mehmed Hulûsi Nakşibendi ibn-i Mustafa bin Osman el-Akçaşehri[26],
kopya tarihi olan 1300/1882-83, eserin adı olan ? Mühimmat-ı Sufiyye? üstad-ı kul Abdurrahim bin İsmail el-marûf bil
Âkifzâde, İstanbul Şevval 1219/Ocak 1805 M. tarihi kayıtlıdır. Eser, risale
olarak anılır.

5.? Şuletü?l-Yâkîn?

6.? Takribü?l-Mübtedî?,

7.? Sebîlü?s-Sâlikin?,

8.
?Risale fi Beyani?t-Talâk bi-Lâfzati Bıraktım Tekau Rec?iyyen[27]?,

9.?Makamat
tarzi şiirleri[28]?,

           10. ?Mecelletü?l- Mehâkim?[29]
adlı fetva eseri ve risaleleri vardır. 

Ancak  on eserden Kitâbü?l-Mecmû? Fi?l-Meşhûdi ve?l-Mesmû, adlı eserin istinsah
kopyası İstanbul Fatih, Millet Kütüphanesindedir. İstanbul Üniversitesi Nadir
Yazma Eserler Kütüphanesi 297.5, NEKTY.01509 
numarasıyla kayıtlı,  tâlik hatlı,
islâm fıkhına dair, 1238 H./ 1823 tarihli , 300x185 mm. ebadında Ahmet Reşid
tarafından yayına hazırlanmış ?
Mecelletü'l-Mehakim [30]  ? adlı
eserinin[31] de
olduğu anlaşılmaktadır[32].
Ünvânü?l
Meşayih, Mühimmatü?s Sûfiyye, Şuletü?l Yâkîn, Sebilü?s-Sâlikin
adlı eserlerin hangi kütüphanede
veya kimin koleksiyonunda  olduğunu bilemiyoruz[33].
Ancak; Amasya Tarihi Yazarı Hüsameddin Abdi Yasar,  yukarıda belirtilen eserleri Bağdatlı İsmail
Paşa?nın[34]
Köyündeki evinin kütüphanesine gördüğünü kaydetmektedir. Köyündeki evinin Kütüphanesi
ibaresinden, söz konusu köyün  İstanbul-Bakırköy
olma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Zira  İsmail Paşa Bakırköy?de vefat etmiştir.

            Reisü?l-Kurra
Abdullah İbn-i Salih Eyyubî, ( 1836),
Amasyalı Âkifzâde?nin Mirâtü?n-Nazirin adlı eserini şerh etmiştir[35].Yard.Doç.Dr.Nuran
Çetin bu eserdeki Abdurrahim el-Amasî?nin tasavvufî görüşlerini bu sempozyumda
anlatmıştır.
            Kaynakça:

Abdi-zâde
Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, ( Sadeleştirenler:Dr.Ali Yılmaz-Dr.Mehmet
Akkuş),  Amasya Belediyesi Yayınları,
Ankara 1986,

Amasyalı
Âkif-zâde Abdurrahim ( 1768-1815), Kitâbü?l-Mecmû Fi?l-Meşhûdi Ve?l Mesmû, (
Arapçadan Çeviren. Doç.Dr. Hikmet Özdemir) İstanbul 1988.

 Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü?l-ârifîn esmaü?l-müellifîn ve asâru?l-müellifîn, Millî
Eğitim Basımevi, İstanbul 1990, C. 1, C.2.

Bayram, Sadi,?Samsun-Ladik ve Seyyid Ahmed-i Kebir
Hazretleri
?, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  Samsun 1990, S.5.

Bayram, Sadi,? Lâdik ve Seyyid Ahmed-i Kebir er Rufaî
Hazretleri?,
Türk Dünyası Araştırmaları, S.74, Ekim 1991, Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı, Renk Ofset, İstanbul 1991

Bayram, Sadi,? Beyhan Sultan Vakfiyeleri,Tezyinatları ve
Türk Tezhip Sanatındaki
Yeri?, XI.Türk Tarih  Kongresi, Ankara, 5-9 Eylül 1990, Kongreye
Sunulan Bildiriler, Ankara 1994,C.III, s.1133, Levha.310.,Res.13.;

Bayram, Sadi,
Tarihte Merzifon, Amerikan Anatolian Koleji ve Belgelerle Ermeni Ayaklanmaları,
Ankara 2012.

Bayram, Sadi, ? ?Îdî-zâde Abdurrahim el- Amasî Sülâlesi ve
Eserleri- Family Tree And Books of ?Îdî-zâde Abdurrahim el- Amasî 1763-1818
?
,Amasya Üniversitesi tarafından tertiplenen Uluslararası Amasyalı Alimler  Sempozyumu, International Amasya Scholars?
Symposium
,Amasya 20-23 Nisan 2017,
Bildiriler, C.II, s.523-533.

Sadi Bayram, Merzifon ve Amasya Kültür Tarihinde 'Îdi'zadeler - Hacıbayram Sülâlesi ( Hazırlanıyor ) 130 s.

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Nuri Ergin Nadir Yazmaları, Nu,356,802.

İstanbul Millet
Kütüphanesi,  89, Ali Emiri Tasnifi Nr.2527,

İstanbul
Süleymaniye Kütüphanesi, Aşir Efendi  Nr.
421-006,

İstanbul
Süleymaniye Kütüphanesi, Esat Efendi Nr.916, 1706,

İstanbul
Süleymaniye Kütüphanesi, HasanHayri Abdullah. Efendi. Nr. 00030

İstanbul Üniversitesi Nadir Yazmalar Kütüphanesi, 05600

Kaya,
Yrd.Doç.Dr. Süleyman, ? Âkifzâde?nin
Mecelletü?l Mehakim İsimli Eseri Çerçevesinde 
Osmanlı Fetvasında Değişim
?, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Dergisi, S. 40, 2011/1,

Menç,Hüseyin,
Tarih İçinde Amasya, Amasya Belediyesi Yayınları, 2014,

Çetin, Nuran, ? Amasyalı Âkifzâde Abdurrahim Efendi ve ?
Mir?atün Nazirin? Adlı Eserindeki Tasavvufi Görüşler
?, Uluslar arası
Amasyalı Âlimler Sempozyumu- International Amasya Scholars? Symposium 21-23
Nisan 2017, Amasya, Bildiriler, C.I, s.637-646.;

Çetin, Nuran, ? Âkifzade Abdurrahim Efendi ve Mir?âtü?n
Nâzirin Adlı Eseri Bağlamında Tasavvufî Görüşler
?,  Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Dergisi, C.16, S.32, s.527-556. 

Olcay,Osman
Fevzi,Amasya Şehri, ( Sadeleştirenler Harun Küççük-Kurtuluş Altunbaş), Amasya
Belediyesi Yayınları,  2014, 2.bs .

Uludağ,Süleyman,
İslam?da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış, İstanbul 1998.

[1]
Amasya Üniversitesi tarafından  20-23 Nisan 2017?de Yapılan ? Amasya Alimleri
Uluslararası Sempozyumu??da verilen bildirinin genişletilmiş  şeklidir.[2]
Klâsik Arkeolog-Sanat Tarihçi.1965-1972
yıllarında, Önasya Dergisi Sahibi.Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil
Daire Başkanı, 2002?de  emekli
araştırmacı. .[3] Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, (
Sadeleştirenler:Dr.Ali Yılmaz-Dr.Mehmet Akkuş), Amasya Belediyesi Yayınları,
Ankara 1986, s.271.; Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim ( 1768-1815), Kitâbü?l-Mecmû
Fi?l-Meşhûdi Ve?l Mesmû, ( Arapçadan Çeviren. Doç.Dr. Hikmet Özdemir) İstanbul
1988,[4] Amasyalı
Âkif-zâde Abdurrahim ( 1768-1815), Kitâbü?l-Mecmû Fi?l-Meşhûdi Ve?l Mesmû, (
Arapçadan Çev. Doç.Dr. Hikmet Özdemir) İstanbul 1988, s. 13; Osman Fevzi Olcay,
Amasya Şehri, ( Sadeleştirenler Harun Küççük-Kurtuluş Altunbaş, Amasya
Belediyesi Yayınları,
  2014, 2.bs. s.83.;[5].Sadi
Bayram,? Beyhan Sultan Vakfiyeleri,Tezyinatları ve Türk Tezhip Sanatındaki Yeri?,
XI.Türk Tarih  Kongresi, Ankara, 5-9 Eylül 1990,
Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara 1994,C.III, s.1133, Levha.310.,Res.13.;
Osman Fevzi Olcay, A.g.e. s.83.[6] Mehmed Süreyya, Sicil-i Osmânî, C.1/190?da :  Seyyid Küçek Ahmed-i Rufâî?nin asıl adı
olarak ?  Taceddin bin Kudbeddin bin Şemseddin bin Muhammed Rufâî ?olarak
zikredilir ve 748 H./1247 M. tarihi verilir.[7] Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim ( 1768-1815),
Kitâbü?l-Mecmû Fi?l-Meşhûdi Ve?l Mesmû, ( Arapçadan Çev. Doç.Dr. Hikmet
Özdemir) İstanbul 1988, s.389-391.[8]Sadi
Bayram?Samsun-Lâdik ve Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri?, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,  Samsun 1990, S.5, s.11-22.;Sadi Bayram;
?Lâdik ve Seyyid Ahmed-i Kebir er Rufaî Hazretleri?, Türk Dünyası Araştırmaları, S.74, Ekim 1991, Türk Dünyası
Araştırmaları Vakfı, Renk Ofset, İstanbul 1991, s. 139-156.[9] Sadi Bayram, Tarihte Merzifon, Amerikan Anatolian
Koleji ve Belgelerle Ermeni Ayaklanmaları, Ankara 2012, s.61.[10] Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, A.g.e.s. 262.[11] Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, A.g.e.s. 262.[12] Bağdatlı İsmail Paşa , Hediyetü?l-Ârifîn,
Esmâü?l-Müellifin ve Âsârü?l-Musannifîn, C.2,s.129.[13]  Amasyalı
Âkif-zâde Abdurrahim , A.g.e.s. 82-83;El-Hac Bayram Efendi?nin kabri  Hacı İlyas Mahallesi  Recep Çelebi Türbesi?ndedir. Abdi-zâde
Hüseyin Hüsameddin, A.g.e.s 161.[14] Osman Fevzi Olcay, Amasya Meşhurları, 70; Sicil-i
Osmani? , Cilt 2 s.133. Divan-ı Bedia?yı
İstanbul Kültür Üniversitesi?nden Serkan Demir 
Yüksek Lisans tezi hazırlamakta olduğu öğrenilmiştir.[15] Mezarı Ok Meydanı Nasuh
Baba
Türbesi civarı, Çevrim Mezarlığı doğu tarafında hususi bir yerdedir.
Bkz. Abdi-zâde Hüseyin Hüsameddin, A.g.e.s. 173.[16]Bağdatlı İsmail Paşa , Hediyetü?l-Ârifîn,
Esmâü?l-Müellifin ve Âsârü?l-Musannifîn, C.1,s.565.[17]Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyetü?l-Ârifîn,
Esmâü?l-Müellifin ve Âsârü?l-Musannifîn, C.1, s.221; C.2, s.451; Hüseyin Menç,
Tarih İçinde Amasya, Amasya Belediyesi
Yayınları
, 2014, s.418.[18] Osmanlı Devleti?nde büyük şehir kadılarının yardımcısı
olan nâiblerin başkanlık yaptığı mahkeme.[19] Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü?l-ârifîn?de Âkif-zâde?nin vefat tarihini 1232 olarak
verirken (Hediyyetü?l-ârifîn esmaü?l-müellifîn ve asâru?l-müellifîn,
Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1990, C. 1, s. 565), diğer eseri Îzâhu?l-meknûn?un
bir yerinde 1223 (Îzâhu?l-meknûn fi?z-zeyli alâ Keşfi?zzunûn, İstanbul
1971, C.I, 313), bir diğer yerinde ise 1232 tarihini verir (II, 5). Ziriklî
(Hayreddin Ziriklî, el-Â?lâm kamûsu terâcimi li eşheri?r-ricâl ve?n-nisâ,
Beyrut 1992, III, 343, Kehhâle (Ömer Rıza Kehhâle, Mu?cemü?l-müellifîn
terâcimu musannifi?l-kütübi?l-Arabiyye
, Mektebetü?l-Müsenna, Beyrut 1957,
III, 202), Karabulut (A. Rıza Karabulut, A. Turan Karabulut, Dünya Kütüphanelerinde Mevcut İslam Kültür Tarihi ile İlgili
Eserler Ansiklopedisi
, Kayseri, C. III, 1714) Bağdatlı İsmail Paşa?ya
atıfla 1232 tarihini verirler. Doç.Dr. Hikmet Özdemir, Kitâbü?l- Mesmû?nun  istinsah kopyasındaki 1231 tarihini verir.
Ölüm tarihindeki  1223 H. rakkamının
hattat tarafından sehven  iki ile üçün
yer değişmesi sonucu olduğu, doğru tarihin 1232 olması gerekir.[20]  Osman Fevzi
Olcay, A.g.e.s. 83.; İstanbul Türbeler Müdürlüğünden 08.06.2016 tarihinde
aldığımız şifahi izinle İstanbul Şehzade Camii 
mihrap yönü Haziresinde  Fazıl
Âyanoğlu?nun  yetiştirdiği Vakıflar İstanbul
Bölge Müdürlüğü tarihî mezarlıklarından sorumlu, emekli Sayın Necdet İşli ile
yaptığımız araştırmada, mezartaşını maalesef 
bulamadık. Ya zamanla kırıldı yok oldu.Veya zamanla  yanlış yere kaldırıldı. Zira  mihrap cephesinde takriben 7 m.lik, çim ekilmiş
bir boş alan var. Mihrab tarafının solunda ise kırık mezartaşları var. Bu da
gösteriyor ki, o bölgede bir temizlik yapılmış.[21] Kitabü?l Mecmû, 
H.Özdemir  Çev.s.13.[22] Bağdatlı İsmail Paşa , Hediyetü?l-Ârifîn,
Esmâü?l-Müellifin ve Âsârü?l-Musannifîn, C.1., s.565.[23] Abdi-zâde
Hüseyin Hüsameddin, A.g.e. s.271.?de müellif nüshasını tarihçi Bağdadlı İsmail
Paşa?nın Köyündeki özel Kütüphanesinde bulduğunu belirtmektedir. İstinsah, yani
kopya eden Mehmed Salih el-Antakî, İstanbul, Fatih, Millet Kütüphanesi, Ali
Emirî tasnifi, Arabî 2527 numaradadır. Hocaları ve devrin âlimlerinin kısa
Biyografisidir. 1864 doğumlu Hacı Salim ( Bayram) dedem de şimdi Millet
Kütüphanesi olarak şöhret bulan İstanbul
Şeyhülislâm Erzurumlu Feyzullah Efendi
Medresesi?nde
okumuştur.  Bu makalenin yazarında  1974 yılında 
Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü 
Muammer Ülker tarafından temin edilen 
mikrofilmi mevcuttur.  Sayın
Doç.Doç.Dr. Hikmet Özdemir tarafından sadeleştirilerek Arapçadan Türkçeye
1998?de çevrilmiş, Türkiye İlmî İçtimâî Hizmetler Vakfı tarafından da
yayımlanmıştır. Osmanlı Müellifleri, C.I, s.374.;  İsmail Paşa el-Bağdadi, Hediyyetü?l-ârifîn
esmaü?l-müellifîn ve asâru?l-müellifîn
, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1990, c. 1, s. 565 ;
Osman Fevzi Olcay, Amasya Şehri,  Amasya
Belediyesi, 2014,.s.56: Âkifzâde, Mecelletü?l-mehâkim, VI.. 2a. Eserin
kısa bir tanıtımı için bkz. Şükrü Özen, ?Osmanlı Döneminde Fetva Literatürü?, TALİD,
III/5 (İstanbul 2005), s. 272.[24].Bir nüshasının İstanbul Beşiktaş Yahya Efendi
Dergâhı?nda olduğunu, Nakşibendi tarikatına bağlı olduğunu söz konusu Mir?atü?n Nazirin?in sonunda yazdığını
Bursalı Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, C.1, s.268?de belirtmektedir.
Diğer bir nüshası Süleymaniye  Yazmalar
Kütüphanesi Esat Efendi bölümü 1706 numarada kayıtlıdır. 197 varaktır. Bir başka
istinsah kopyası  yine Süleymaniye Yazmalar
Kütüphanesi Hasan Hayri Abdullah Efendi 
30 numarada kayıtlıdır. 114 varaktır. Arapçadır. Tasavvuf konusuyla
ilgilidir. Bir başka kopya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı,
Osman Nuri Ergin Nadir Yazmaları, Nr.802.; Manisa Halk Kütüphanesi Nr.7485;
Millet Kütüpanesi Ali Emiri Şeriyye, Nr.89; İstanbul Üniverstesi Nadir Yazmalar
NEKTY .Nr.6244?de bulunmaktadır.[25]
Nuran Çetin, ? Amasyalı Âkifzâde Abdurrahim Efendi ve ? Mir?atün Nazirin? Adlı
Eserindeki Tasavvufi Görüşler
?, Uluslar arası Amasyalı Âlimler Sempozyumu-
International Amasya Scholars? Symposium 21-23 Nisan 2017, Amasya, Bildiriler,
C.I, s.637-646.; Genişletilmiş  Nuran
Çetin ? Âkifzade Abdurrahim Efendi ve
Mir?âtü?n Nâzirin Adlı Eseri Bağlamında Tasavvufî Görüşler
?,  Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Dergisi, C.16, S.32, s.527-556.  Yazar,
Abdurrahim Efendi?nin Beyhan Sultan Vakfiyesini 1815 de tasdik ettiği,  ve 1815 olaylarından da bahsettiği üzerinde
durmamış.  Amasya Âlimler Sempozyumunda
bildiri sunan diğer yazarların dipnotlarında zikredildiği gibi 1223 tarihine
takılmış. Halbuki takdim tehir var. 1232 yani 1818 M. tarihi vefât tarihi
olarak kabul edilmelidir..[26] Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, Ankara 2017,
Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, s.19,?da Akçaşehir?i; Akçakoca, Söke, Karaman (
Kaza 1856-1866) olarak belirtmektedir
.[27].İstanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Esat
Efendi Bölümü, 916.07 numarada  kayıtlı,
48 varak, Arapça olup  fıkıh konusu
işlenmiştir.[28] .İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesi, Aşir
Efendi Bölümü, 00421-006 numarada kayıtlı 
olup, mecmuanın 47-53 sayfaları arasındadır.[29].Yrd.Doç.Dr. Süleyman 
Kaya; ? Âkifzâde?nin Mecelletü?l Mehakim İsimli Eseri Çerçevesinde  Osmanlı Fetvasında Değişim?, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Dergisi
, S. 40, 2011/1, s.93-108.İstanbul Süleymaniye Yazmalar
Kütüphanesi?nde Kasidecizâde Bölümünde 
274 numarada kayıtlıdır. Arapça olup, 
fıkıh konusundaki yazma 378 varaktır. Bir diğer kopyası İstanbul Millet
Kütüphanesi  Ali Emirî Koleksiyonu 89
numarada kayıtlı olup 525 varak, 1050 sayfadır. Kelâm konusunu işlemiştir.[30] Süleyman Kaya; ?
Âkifzâde?nin
Mecelletü'l-Mehakim isimli Eseri
Çerçevesinde Osmanlı Fetvasında Değişim?, Marmara
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,
40 ( 2011/1), s. 93-108.[31] Şükrü Özen, ?Osmanlı
Döneminde Fetva Literatürü?, TALİD, III/5 (İstanbul 2005), s. 272.[32] Süleyman Uludağ, İslam?da Faiz Meselesine Yeni Bir Bakış, İstanbul 1998, s. 28[33] Yardımlarını gördüğüm eski mesaî arkadaşlarımdan Sayın
Ali Çakır, İstanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Dr.Zübeyde Cihan
Özsayıner, Necdet İşli, Gökçe Günel, İstanbul Millet Kütüphanesi Müdürü Melek
Gençboyacı?ya teşekkür ederim.[34]  Bağdatlı İsmail
Paşa: Osmanlı Devletinin son devirlerinde yetişen asker, araştırmacı ve
biyografi yazarıdır. Baban ailesinden Baban Mehmed Emir Efendi?nin oğlu olup,
1839'da Bağdat'ta doğmuş, 1920'de İstanbul'da vefat etmiştir. İlk tahsilini
memleketinde yaptı. Irak'tayken askeri mektepte okumuş, çeşitli askeri
birliklerde görev yapmış, Jandarma Dairesi İkinci Şubesi Müdürüyken 1875'te
İstanbul'a yerleşmiştir. 1908'den itibaren Mirliva rütbesi ile Jandarma Dairesi
Müdürlüğüne tayin edilmiştir. İlmî araştırmalarla meşgul olup, geniş bir
çalışma neticesinde Katib Çelebi'nin Keşf-üz-Zünun
adlı eserine iki ciltlik bir Zeyl (ek) yazmıştır. Bağdatlı İsmail Paşanın ilk
eseri; İzah-ül-Meknun fi Zeyl-i ala
Keşf-üz-Zünun
'dur. İki cilt halinde yazdığı bu zeylde 19.000 kadar kitabı
tanıtmaktadır. Hediyyet-ül-Arifin ve
Esma-ül-Müellifin ve Asar-ül-Musannifin
adıyla yazdığı ikinci eseri de iki
cilt olup, Arapçadır. Alfabetik olarak tertip edilmiş olan bu eserde, bir
yazardan bahsedilirken sırayla müellifin adı, babasının adı, şöhreti, lâkabı,
memleketi, mezhebi, vefat  tarihi, milliyeti
ve yazdığı eserleri belirtilmiştir.[35] Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C.1,
s.274,  480.
Yayınlandığı Yer: Amasya Üni. Uluslararsı Amasyalı Alimler Sempozyumu ,21-22 Nisan 2017
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •