TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
AHİLİK VE ÇIRAKLIK EĞİTİM ve ÖĞRETİM VAKFI
AHİLİK VE ÇIRAKLIK EĞİTİM ve ÖĞRETİM VAKFI

" Ankara Çıraklık Merkezinde XV. Vakıf Haftası Münasebetiyle yapılan Konferans."

Sadi BAYRAM
Sayın misafirler,
Basınımızın ve Televizyonlarımızın güzide temsilcileri,
Bugün XV.Vakıf Haftasının ikinci günü. Vakıf Haftası hepimize kutlu olsun !

Dün XV. Vakıf Haftasının ilk gününde Çıraklık Eğitim ve Öğretim Vakfı, Çıraklık eğitimine katkılarından dolayı, yılın başarılı yeni vakfı olarak seçilmiştir. Vakıf çalışmalarına katkıda bulunan bütün idarecilerimiz tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
Bu arada Selçuklulardan günümüze kadar geçen 950 senelik uzun asırlar boyunca bü ülkeyi ayakta tutan sebeblere değinmek istiyorum. Zira sizler, geleceğin zanaatkârısınız, gençlerisiniz. Bu ülke sizin omuzlarınızda yükselecek... Cumhuriyetimizin kurucusu büğyük Atatürk de böyle demiyor mu !

Üç kıt'ada büyük bir imparatorluk kurup, serhat boylarında at koşuşturan, zaptetdikleri toprakları kısa sürede mahallinden yönetilerek vakıf yolu ile imar eden, şehirleştirmeyi hızla geliştiren, milletimizi ayakta tutan sebebler nelerdi?...

Türk kültür tarihini incelediğimiz zaman, bu konuda bir çok âmiller ortaya çıkmaktadır. Türkler sosyal meselelere çok önem vermişler, bunlar için çeşitli müesseseler meydana getirmişlerdir. Kervansaraylar, medreseler, tâbhaneler, darüşşifalar, bimarhaneler, imaretler, çeşmeler, sebiller ve diğerleri, hep bunlar arasındadır. Yapılan hizetlerin çoğu bedelsiz olup, tamamı vakıftan karşılanırdı.

Cemiyetleri ayakta tutan meselelerden biri de hiç şüphesiz, fertlerin kendi aralarındaki münasebetleri. Yani günlük ihtiyaçların temin edilmesi.
İşte burada basit gibi görünen , aslında çok şumullü ve tesirli bir müessese karşımıza çıkıyor. Esnaf Teşkilatı, Ahilik.. XVII. yüzyılda ise Loncalar...

Bugün nasıl, mimarların Mimar Odaları, şöförlerin Türkiye Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu, doktorların Türk Tabibler Birliği gibi bağlı oldukları bir kuruluşları varsa, Selçuklu ve Osmanlı Devrinde de esnafları bağlı oldukları kuruluş, AHİ teşkilatı idi.
" Ahi " kelimesi arapca olup, " kardeşim " anlamına gelmektedir. Anadolu'da XIII. yüzyılda Selçuklu Türkleri tarafından kurulmuş " Ahilik " teşkilatı, arapca sözcüğün, daha doğrusu Türkçede cömert, eli açık anlamına kullanılan " Akı " kelimesinin terimleşmesinden almiştır.
Ahiliğin anayasası " Fütüvvetnameler " dir. Fütüvvetnamelerde, Ahiliğin esasları, kâideleri, merâsimleri, adet ve öğütleri yazılıdır.
Fütüvvetnameler ; Abbasi Halifeleri zamanında, Horasan'dan Bağdad yakınlarındaki Samarra şehrine gelen Türkler tarafından geliştirilerek " önceleri toplum hayatında bir ideâl iken, daha sonra ruhani hayatta bir ideâl olmuş"tur. Cemiyetlerin dini, sosyal-kültürel alanda, hür
iradesi ile toplumun millâ ve manevâ unsurlarını meydana getirmiştir.

Kâinattaki bütün varlıkları yaratıcıdan dolayı seven, yardımsever insanların meydana getirdiği Ahiliğin milli ve mânevi unsurlarını Ahiliğin anayasası mahiyetindeki Fütüvvetnâmelerden aldığımız bazı özelellikleri sıralayacak olursak ; cömertlik, başkaşarını sevmek, dostlarla iyi geçinmek, başkalarına yardım etmek, kendinden önce başkalarına yardım etmek, kendinden önce başkalarını düşünmek, başkalarına saygı göstermek, şefkat, Allah için sevmek, doğru sözlü olmak, başkalarından önce kendini düzeltmek, misafirperver olmak, dostlarının sevincine katılmak, yapılan iyiliklere karşılık beklememek, tövbe etmek, sadaka vermek, Allah'ın yasaklarına saygı göstermek, ibâdet etmek, âlimlerle sohbet etmek, ilimde marifet aramak, nefsi hesaba çekmek, dostlarına öğüt vermek, büyüklerin sözlerini dinlemek, kimseyi azarlamamak, dostlarının cefasına katlanmak, tamahtan sakınmak, istenmeden iyilik etmek, başkalarını iyi kendini hatalı görmek, yaptığı iyiliği söylememek, dostlarının dedıkodu edilmesine mani olmak, dostlarını istemeğe mecbur etmemek, hizmette ayırım yapmamak, kulağı kötü sözlerden korumak, komşuluk hakkına riâyet, kötülüğü affetmek, eli darda olan arkadaşına yardım etmek, güzel ahlâka sarılmak, ustasını herşeyin üstünde tutmak, şeklinde özetlenebilir.

Ahi teşkilatı Anadolu'da ilk defa XIII. yüzyılda Kırşehir'de Nasrüddin Ahi Evran-ı Veli tarafından Hz. Mevlana`nın yaşadığı çağda köklü müessese haline getirilmiştir.

Bununla birlikte, teşkilatın Horasan ve Orta Asya içlerinde IX. asırda bulunduğu muhakkaktır. Ahi Evran-ı Veli; Mogol istilasından kaçan, Horasanlı esnaf ve sanatkarı bir araya getirmiş, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlâna Celâleddin-i Rûmi ve Ankaralı Hacı Bayram-ı Veli gibi ulu büyüklerle Anadalu'nun birlik ve beraberliğinde büyük rol oynamıştır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi istiklâlini ilân ederken O'na Ahi fütüvvetine göre şed bağlanmıştır.

Ahi Evran, büyük bir ekonomist olduğu kadar büyük bir sosyologdur. Teşkilatının devamlı olması için Ahiliği tekke ve zaviyelere bağlamıştır. Tekke ve Zaviyeler o devrin birer açık halk üniversiteleridir.

Sanatkâra iş yerinde yamak, çırak, kalfa ve usta hiyerarşisi ile mesleklerin incelikleri öğretilirken , akşamları toplandıkları Ahi zaviyelerinde halk eğitimi uyguluyordu. İşte bu yolla yetişen Türk esnaf ve zanaatkarı , hem aralarında güçlü bir dayanişma ve yardımlaşma kurmuşlar, hem de yerli Bizans sanatkarları ile yarışabilecek bir sanat yeteneğine kavuşmuş oluyorlardı.

Ahiler; bozuk , sakat, hileli malı kat'iyyen satmazlar, satanları ise meslekten men ederlerdi. Papucunu dama atmak deyimi de buradan ortaya çıkmıştır.

Ahi Evran-ı Veli 676 H ./1277 M. tarihinde yaptığı vakıfla servetini insanlarımızın yararına, hayırlı hizmetlere bırakmıştır.

Günümüzde Kırşehir'de bulunan Ahi Evran Zaviyesi 1970'li yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geniş bir onarıma alınarak etrafı açılmış olup, Mescid-cami şeklinde halka hizmet vermektedir. Ekim Ayının ikinci haftası Ahilik Haftası olarak birçok bölgelerimizde halen kutlanmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivinde Ankara`daki Ahi vakıflarına kısa bir göz atmak gerekirse:

1.Ankara, Ahi Şerafeddin Vakfı,
2.Ankara Ahi Şeradeddin Tekke ve Camii Vakfı,
3.Ankara Ahi Elvan Camii Vakfı,

4.Ankara Ahi Şemseddin Mescidi Vakfı,
5.Ankara Ahi Yakup Mahallesinde bulunan Camii Şerif Vakfı, 6.Ankara Ahi Tura Mescidi Vakfı,

7.Ankara ,Ahi Murad Vakfı,
8.Ankara, Ahi Mes'ut Köyü ( Etimesgut ) Mescidi vakfı. 9.Ankara-Kalecik Ahi Çelebi Vakfı.
Türk kültür tarihi incelendiğinde; Tarihci Von Hammer, Sultan
III. Murad zamanında 148 çeşit esnafın İstanbul'da çalıştığını tesbit etmiştir.
Evliya Çelebiye göre ise, dört bölgede 57 bölümde 1.100 sanatkar iş kolu olduğunu yazmaktadır.
700 yıl önce Anadolu'yu dolaşan İbn-i Batuda Seyyahatnamesinde ise; Ahilik Teşkilatı'nın Anadolu'nun hemen hemen her kasabasında bulunduğu bildirilmektedir. Zorbaları yok etmek, yabancılara, gezgin ve misafirlere zaviyelerde ziyafet vermek, türkü ve oyunlarla , temiz bir şekilde hoş vakit geçirmek, her hususda sosyal yardımda bulunmakla kendilerini görevli sayıyorlar, sıkı bir düzen ve kuvvetli bir bağlılık içinde yaşıyorladı, diyor ibn-i Batuda.

Peki bu güzel müessese yüzyıllar sonra niye bozuldu. Lâle Devrinden itibaren Batı ile yapılan temas sonucu çeşitli azınlıklar Ahi odalarına girme teşebbüğsünde bulundular. Buna dinleri mani idi. Bu sebeble. ihracaat yapan ve ithalaat yapan tüccar sınıfı, azınlıklarında katılabileceği Loncaları kurdular.

Ancak, loncalar ahi prensiplerine bağlı olmadıkları için.memleketin ekonomik durumu da gün geçtikce enflasyon sonucu bozulduğundan, dejenerasyon başladı. XX. asırda ise Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasıyla ortadan kalktı.

Sevgili çırak kardeşlerim,
Artık ülkeleri kılıç-kalkanla değil, sanayi, ekonomi, kültür ve medeniyet, medya unsurları ile feth edilmektedir . Dünya artık miletlerin kültür ve medeniyet hegemonyası altındadır. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder aziz Atatürk; hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir, derken; bugün uzay teknolojisi, ekonomi, kültür ve ahlâk , yani medeniyetler, medya ve siyaset insanlarımıza yön vermektedir.
Gümrük duvarları 1996 yılı başında yıkıldı. Türk sanayisi, Avrupa Ekonomik Topuluğu ile yarışa çıktı, rekâbete çıktı. Burada ismini sayamayacağım binlerce çeşit meslekteki sanatkârların omzunda yükselecek !... Ey çıraklar, kalfalar; yarınki ustalar siz olacaksınız. Bir Ahi zihniyeti ile hareket edebilirsek, işlerimizde muvaffak oluruz. Tanrı karşısında, millet karşısında alnımız ak olur. Acele iş çıkaralım derken, bazı hatalara düşmemiz kaçınılmazdır. Ağır iş yapalım da demiyorum. Kaliteye , kalite kontrole ehemmiyet verelim ki, bizim de papucumuz dama atılmasın. Zira eski ahiler, kalitesiz ayakkabı yapan ustanın yaptığı kötü ayakkabılara damının üstüne atarlarmış ki, herkes görsün de ondan ayakkabı almasın diye.
Bu gün eski geleneklerimiz yok, ama, tamir ettiğiniz malzemeyi iki gün sonra müşteri, usta tekrar bozuldu, derse, yüzünüz kızarmaz mı ? Onun için yaptığımız, ürettiğimiz işlerde kaliteye ehemmiyet verelim. Yaptığımız malı mutlaka kontrol ederek müşteriye teslim edelim.
Ahilikte dürüstlük, çalışkanlık, kendini işe verme, kalite kontrol başarıların sırrıdır. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl Avrupa Kalite kontrol ödülünü Sabancı grubu aldı. Demek ki biz de istersek kalite kontrolü yapabiliyoruz. O halde öncelikle iş, siz çırak kardeşlerimize, kalfalara ve ustalara düşüyor.
Hz. Mevlâna; " Dostunun hatasını örtmede gölge gibi ol"," Hatasız
dost arayan, dostsuz kalır " diyerek, kültürümüzdeki hoşgörüyü işaret etmiştir.

Aslında, müslümanlık, hıristiyanlık, musevilik, tasavvuf ve bütün dinlerdeki Tanrı sevgisinin temelinde ; öncelikle çalışma, hoşgörü ve sevgi yatmaktadır. Zira, insanların ruhları yaratılırken, Tanrıyı görmüşler ve ona ezelde aşık olmuşlardır. Bizim dünya hayatında gördüğümüz aşk, sevgi, coşku hep bunun bir tezahürüdür.

O halde bütün işlerimizi sevgi ile yaparsak, verimli oluruz. Kalite ve verim, başarının sırrı olacağı kadar, ihracaata atılan en önemli bir adım olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başarılarınızın devamını dilerim.

Yayınlandığı Yer: Ankara, Ostim,Çıraklık Merkezi ,1997
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •