TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Ord.Prof.Dr. Ahmed Süheyl Ünver
Muhterem Hocam, Üstâdım,
Ordinaryüs Profesör Doktor Ahmet Süheyl Ünver

Sadi BAYRAM
Rahmet ve minnetle andığım Süheyl Ünver'in size hayatını anlatacak değilim. Hayatı hakkında bir Video hazırlanmış, onu hep beraber seyrettik.
Tanıdığım ve ondan feyz aldığım, rahle-i tedrisinde bazı şeyler öğrendiğim hocadan hatıralardan bahsedeceğim.
Ord.Prof.Dr. Ahmet Süheyl Ünver hocamızı 1965-1972 yılları arasında aylık Türkoloji Mecmuası, Önasya Dergisi'ni yayımlarken 1966 yılında tanıma şerefine nail oldum. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü başkanı, Dil ve Tarih Coğrafya fakültesi Moğolca hocası Prof.Dr.Ahmet Temir bana tavsiye etti. Önce mektuplaştık¦ Makaleler gönderdi bendenize¦ Dergiler gönderdim Hocamıza¦1966 yılı ilkbaharında; İstanbul Üniversitesinin tarihi ana binasının girişinde, Deontoloji ve Tıp Tarihi bölümünde, meraklılarına Türk tezhip sanatını öğretmeye, bu sanatın devam edebilmesi sağlamak amacıyla çalıştığını bizzat müşahede ederek şahsen tanıdım. 22 yaşında genç delikanlı idi. İlk karşılaşmamızda Bayramım gelmiş diye elime sarılıp öpmeye çalıştı ben eğilmeye, elimi çekmeye çalıştım, bir taraftan da yüzüm kızarıyordu. O'nun elini benim öpmem gerekirken, o daha atik ve hızlı davrandı. Genç nesil ile bir İstanbul efendisi. Varın kararınızı siz verin¦
Benimle azığını paylaştı¦ Hoca öğle yemek tatili yapmaz, bisküvi ve peynirle öğünü geçiştirirdi. Biz Türkler iki defa yemek yeriz, biri kuşluk vakti, diğeri akşam üstü. Şimdide gastrologlar akşam yemeğini hafif ve erken yiyin demiyorlar mı?
Ankara'da Türk Tarih Kurumu Genel Kuruluna, Kongreye veya konferansa gelmeden önce küçük bir pusula yazar, geleceği ve takriben döneceği günü bildirirdi, Genelde Bakanlıklardaki Bulvar Palas'ta konaklardı. Ankara'ya her gelişinde Konur Sokakta bulunan büroma teşrif eder, rahmet ve minnetle andığım, Vakıflar Genel Müdürlüğü Mütehassıs Müşaviri olup sonra üniversiteye intisap eden Prof.Dr. M.Yılmaz Önge, Prof.Dr. Orhan Cezmi Tunçer, İsmet Binark, Gazeteci- tarihçi Enver Behnan Şapolyo, Bekir Sıtkı Oransay, Phil.Dr.Hâmit Zübeyr Koşay gibi yazarlarımızın da iştiraki ile sohbet toplantıları yapar, biz de rahle-i tedriste yetişmeye gayret ederdik.
1972'de kızı Gülbin Mesara Ankara'ya Çankaya İran Cad. yerleşti. Rahmetli Hoca konferanslar, Türk Tarih Kongresi için Ankara'ya geldiğinde orada kalır oldu, bu vesile ile torunlarıyla da hasret giderirdi.
Ord.Prof.Dr. Ahmed Süheyl Ünver ; bir şeyi çok iyi takip eder, biz gençlerden elinde kağıt- not defteri ve kalem olmayanlara sitem eder, " Artık kağıtlı kalemli millet olalım !... Söz uçar, yazı kalır " diye bizleri yazmaya, not almaya teşvik ederdi. Ayrıca " Bir taşınma bir yangın hasarına eşittir" , derdi. Zira kendisi İstanbul Üniversitesi'nden yeni kurulan İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geçtiğinde bu sözünün çok daha doğru olduğu sevenler tarafından müşahede edilmiştir.
Dar'ül-Fünün yani Osmanlı zamanı Üniversiteleri 1932'de kaldırılıp Cumhuriyet Döneminin Batılı anlamda modern üniversiteleri kurulunca İstanbul Üniversitesine Yahudi ırkına mensup olduğu için Hitler Almanya'sından kaçan Emil Bosch geldi. Yabancılar yüksek maaş alırdı. Prof Emil Bosch, alacağı maaşının düşmesine karşılık, hiç gocunmayarak Türk tabiiyetine geçerek Emin Boş adını aldı. Oktay Aslanapa ve diğerlerini yetiştirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 1954 yılında Sanat Tarihi Kürsüsü kurulunca başına Alman Prof.Dr. Prof.Dr.Katherine-Otto Dorn getirildi. Benim Sanat Tarihi hocam, Prof.Dr.Katherine-Otto Dorn idi. Türk Sanatını bizim neslimiz yabancı hocalardan öğrendi.
1926'da Dar'üi-Fünun'da öğretim görevlisi ve Fransız Araştırmaları Müdürü, hafir, Prof. Albert Gabriel'i de unutmamak lazım. Selçuklu sanatını öğrendiğimiz meşhur Monuments Turcs d'Anatolie (1931 “ 1932, 2 cilt); Voyages archèologiques dans la Turquıe Orientale¦ (1940, 2 cilt). Anadolu Selçuklu eserlerinin elimizde ne plânı ne de kesitleri vardı. Gabriel'in eserleri bu bakımdan ilkdir.Amasya-Tokat- Sivas cildi, Kayseri-Niğde kitaplarını unutmamak gerekir.
Bunları söylemekten maksadı nedir? Süheyl Hoca ile ilgisi var mı ? Hem var , hem yok.. Onun için biraz açıklamamız gerekli:
Süheyl Hoca bizlere, Türk kültür ve medeniyeti ile ilgili hangi belgeyi bulursanız bulunuz, zaman geçirmeden, yorumlamaya da gitmeden lütfen yayınlayınız. Zira kesin yoruma giderseniz, günün birinde birisi onu çürütecek bir yeni belge bulur ve sizi suçlar. Yanlış yorumlamış diye. Zira o tarihlerde Devlet Arşivlerinde yüz milyonlarca tasnif edilmemiş Osmanlı belgesi vardı. Çok şükür artık tasnif edilmiş bölümü araştırmaya açık. Tasnif edilmiş belgelerin bir kısmı da dijital ortama geçirilmiş durumda¦
Süheyl Hocanın on parmağında on marifet vardı. Dr.Dahiliye Mütehassısı, İhtisasını 1929'da Paris'te yapmıştır. Eniştesi Sultan Reşad'ın Hattatı Hasan Rıza Efendi'den hat öğrenmiş, ressam, müzehhip, arşivisttir.,
Seyahate gittiği her yer için bir defter hazırlar, biletler dahil ona yapıştırır, orada yaptığı çalışmaları kaydeder, tezhip, süsleme, kroki gibi çizimler, veya zaman ve zemin uygunsa suluboya resimler de yapar, onları da arşivlerdi.
Rahmetli Süheyl Ünver'in kültürel ufku ve hoşgörüsü için, yine kendi yazısından iki paragraflık misal ver ek istiyorum.
Yunanistan'daki Türk eserleri başlıklı, 84 yıl önce, 1931 yılında yayımlanan makalesinde :
"¦ Halâ Yunanistan'da çok eski bir medeniyet bakiyeleri duruyor. Bu bakıyyelerin bu güne kadar devamında mühim amillerden biri de oralarda devam eden 4-5 asırlık Türk Hakimiyetidir¦ Eğer bugün eski Yunan medeniyeti araştırılıyor ve tespit ediliyorsa bu ancak Türklerin sayesinde olmuştur. Türkler kadar hisli ve mazinin hatıralarına hürmetkâr, saygılı çok az millet vardır. Türkler Yunanistan'da yalnız bu eserleri iyi muhafaza ile kalmamışlar, aynı zamanda orada mamureler, mimari ve medeni eserler vücuda getirmişlerdir¦ Bugün ( 1930)Yunanistan'a gidilecek olsa eski Yunanlılığın hafidleri olduğunu söyleyen bu millet Türk eserlerinden bir taş bile bırakmadılar( ki Türkler ne onların milletine, ne dinine, ne de âdetlerine dokunmuşlardır) taşlardan almağa cesaret ederek, medeniyet âlemi huzurunda unutulmayacak tahripler yapmışlardır "
1963'de İstanbul Çemberlitaş'ın kurtarılması için şöyle yazmıştır :
"¦ [ Çemberlitaş'ın] ayakta durması için ne emekler sarfetmişiz. Çemberleri biz koymuşuz. Kaidesini biz tahkim etmişiz. Çünkü medeni terbiyemiz ileride. Eğer bugün Bizans Medeniyeti araştırılıyorsa bunlar muhafazamız sayesinde mümkün oluyor¦ Çemberlitaş'ı muhafaza için Türk olan yeni kaidesi yanık ve bozuk taşları ¦düzeltelim. Ve medeniyetteki seviyemizin yeni bir örneğini daha verelim"
Arşivinin bir kısmını sağlığında 1970'li yıllarda üyesi olduğu Türk Tarih Kurumu'na bağışlamıştır. Ancak ne gariptir ki; hocanın vefatından 29 yıl geçmesine karşın, 15.12.2015'de Türk Tarih Kurumu'na Süheyl Ünver Arşivi'nde Bolu ile ilgili ne var diye araştırdığımda, belgelerin klasör halinde bulunduğu, henüz tam bir tasnif yapılmadığını üzülerek öğrendim. Rahmeti Ünver 25.06.1952 yılında Bolu'ya gelerek incelemelerde bulunmuş. Belki de birkaç sefer geldi?
Rahmetli Ünver Arşivin bir kısmı da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Enstitüsü'ne, bir kısmını İstanbul Süleymaniye Yazmalar Kütüphanesine bağışladı. Numunelik bir kısmını da, müzehhip, araştırmacı-yazar kızı Gülbin Mesera'ya bıraktı.
1999 yılında " Vefa" arıyorum adlı şiirimsi yayımlanmamış eserimde rahmetli hocaya şöyle yer vermişim:
Ordinaryüs Profesör Doktor Ahmet Süheyl Ünver hiç unutulur mu ?
Eli yüzbin defa öpülesice hiç el öptürür mü ?
İstanbul Üniversitesi Ana binası içinde Tıp Tarih Enstitüsünde
Elini ilk defa öpmeye gittim, o zamana kadar mektuplaşıyorduk , kendisiyle,
Gençlere tezhip dersi veriyor, Türk sanatını öğretiyordu,
Kapıyı çaldım, izin istedim, buyurun dedi,
Kendimi tanıttım, Bayram'ım gelmiş dedi elimi öptü,
Şaşırdım dondum kaldım, yirmi iki yaşında delikanlının elini,
Yetmişlik delikanlı öpüyordu, bende eğildim ama onun çevikliğine erişemedim,
İstanbul efendiliğinin âlasını Süheyl Hoca ile Yılmaz Önge'de gördüm,
Hocanın o sıcaklığını hayatım boyunca unutmadım, unutamam¦
Cerrahpaşa Tıp Fakültesine geçti, orada da ziyaret ettim,
Kâmil insan, kâmilen emekli oldu, Süleymaniye Kütüphanesi'nde,
Aziz Hemşerim Muammer Ülker'in odasında görüştüm,
Hayatı boyunca çalışmanın zevkine varan,
Milli Eğitim Bakanı İlhami Ertem zamanına yapılan bir istatistikte,
Türkiye'de en fazla yayını olan insan,
Bir ömür boyu yazdığı eserlerden tespit edilenlerin sayısı 1886.
Gece mi yazdı, gündüz mü zamanı belli değil,
Eşine ve çocuklarına soralım ne zaman yazdığını, bu ademin.
Bütün fedakarlık Süheyl Hocadan mı?
İnsan mı, melek mi ? Bilinmez, bütün çabası öğretmek,
Ancak eline kağıt kalem almazsan, not tutmazsan, olur felâket,
Kağıtlı kalemli millet olalım, bildiğimizi yazalım, sözler uçar gider,
Geriye ancak bu beyaz kağıt kalır bu hoş kubbede, derdi, rahmetli,
14 Şubat 1986'da rahmetli olduğunda,
Tâlik konusunda yurdumuzun en mütekâmili,
Necmeddin Okyay'ın en başarılı öğrencisi,
Muhterem üstadım, Prof.Dr. Uğur Derman bir tarih düşürdü,
Prof.Dr. Ahmet Güner Sayar'ın 639 sayfalık değerli bir biyografi kitabını neşretti,
Ben köşemde birşey yapamamaktan şikâyet ediyordum ki, bu fırsat çıktı,
Hiç olmazsa muhterem en büyüğümüzü bu satırlarda anmak kısmet oldu,
Şimdi Mimar Sinan Üniversitesinin eski adı Güzel Sanatlar Akademisiydi,
Hoca burada minyatür dersi verirken 1940'lı yıllarda, istiskale uğrayınca
Önce Topkapı Sarayında, sonrada İstanbul Tıp Tarihi Enstitüsünde
Ücretsiz Türk Tezhip Sanatı dersi veriyor muhterem Hocam,
Kızmamış, kırılmamış, kin tutmamış,
Tek kabahati,Türk kültür ve medeniyetinin her zerresine aşık Hocam,
Dostlarımı rahmetle ben anmayacağımda kimler ansın,
İşte, vefâ arıyorum, gözlerim kapalı¦
* * *
Süheyl Hoca denilince ilk akla gelen , en meşhur öğrencilerinden,
Gümüşsuyu Eczahanesi eski sahibi, hattat, yurdumuzun en büyük tâlik üstadı,
Rahmetli Necmettin Okyay'ın da öğrencisi,
Mimar Sinan Üniversitesi tarafından 1997'de Fahri Profesör unvanı verilen,
Eşi Prof.Dr. Çiçek Hanımefendi, hâl ve hareketi ile adına uygun, müzehhip,
Şimdi Türkpetrol Vakfı Umumi Kâtibi,
Prof.Uğur Derman, herkese derman olan, çağdaş bir İstanbul Beyefendisi,
Gerçi Önasya'da hiç yazısı çıkmadı ama, Yılmaz'ı ve Hoca'yı yakından takip ederdi,
Türk Tarih Kongrelerinde ve Vakıf Haftalarında Ankara'ya teşrif ederdi.
Sohbetlerinden, hat ve tezyinat hakkındaki bilgilerinden istifade ederdik¦
Yayınlandığı Yer: Bolu İzzzet Baysal Üni. ve Bolu Kültür Müdürlüğü Konferansı ,18.12.2015
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •