TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
GAZİ YAHYA PAŞA'NIN 1506 TARİHLİ VAKFİYESİ
GAZİ YAHYA PAŞA'NIN 1506 TARİHLİ VAKFİYESİ


Sadi BAYRAM

Balkanlar ve Orta Avrupa'da bulunan devletlerin tarihi vesikaları genelde Rumeli'nin fethinden sonra yani Sultan I. Murad'dan itibaren Osmanlı İmparatorluğu ile özdeşleşmiş olup bu gün Türkiye Cumhuriyeti Arşivlerinde mahfuzdurlar.

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde ise bugün 43.000 civarında vakfiye ve sayıları milyonları aşan belge mevcut bulunmakta ve Osmanlı İmparatorluğunun Kırımdan Basra'ya, Viyana kapılarından Tebriz önlerine, Kuzey Afrika ülkeleri dahil olmak üzere geniş bir sahaya yayılmaktadır.

Osmanlı Devleti merkezi idare yerine mahallinden idareye önem vermiş ve bu hususta vakıf kurumunu kullanmıştır. Vakıflar vasıtasıyla öğretim, sosyal , kültürel ve ekonomik ihtiyaçları karşılamış, sosyal patlamaların önüne geçmiş, beldeleri imâr ve ihya etmiştir.

Otuz yıldan bu yana, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan , Sultan II. Bayezıd, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mehmed , Nurbânû Valide ( Atik Valide ) Sultan, I. Mahmud, III. Selim, Beyhan Sultan, II. Mahmud, Bezm-i Alem Sultan Vakıf Gureba Hastahanesi, II.Abdülhâmid Han gibi padişah, valide sultan ve sultan vakıflarını ön plana alarak yayımlamaya gayret ettik. Kıbrıs ve Doğu Anadolu Fatihi Lâla Mustafa Paşa, Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa, Beypazarı ve Nasuh Paşa, Niksar Vakıflarına Genel Bakış, Tokat Vakıflarına Genel Bakış,1257 Tarihli Amasya-Taşova-Alparslan Er-Rufâi gibi tezyinatlı ve tezyinatsız vakfiyeleri de zaman zaman yayına çıkardık. Kültür tarihimiz için önemli olan bu belgeler, devrin kültürünü, ekonomisini, yapıların tarihini kesin olarak açıklaması bakımından önemli kültür hazinelerimizdir.

İşte bunlardan sadece biri de Padişah Sultan II. Bayezıd'ın kızı Hatice Sultanla evli olan Abdülhay oğlu Gazi Yahya Paşa'nın 1505 tarihli Vakfiyesidir. Vakfiyenin incelenmesinden, Hatice sultanla evli ve evinin İstanbul-Kadırga Limanı çevresinde olduğu ve aşağıdaki eserleri gelecek nesillere bıraktığı anlaşılmaktadır :

1.Üsküp, Bozdoğan İlyas evlerinde Cami, imâret, öğretmen evi, 2 Wc, misafirler için 4 tâbhane, mutfak, fırın, 2 anbar, mahzen, misafirlerin hayvanlarını bağlamak için ahur, ferraş-kayyum için 2 ev, yaptırmış,
2.Sofya'da Bedesten, Hamam, Yukarı Şaraçpınar mevkiinden Sofya'ya su getirip, çeşmeler yaptırmıştır
3.Niğbolu'da 38 odalı Kervansaray, Ahi Evran Tekkesi,
4.Niğbolu-Lofça kasabasında hamam,
5.Hirsove Kasabasında bir hamam,
6.İstanbul-Kadırga Limanı Mahallesinde çifte hamam,
7.Kadırga'da inşa ettirdiği mektep,
cami yaptırıp söz konusu eserleri ırk, dil, din farkı gözetmeksizin insanlık hizmetine sunmuştur.

Bunların ilelebed idamesi için de Üsküp, Sofya, Filibe, Niğbolu ve Şumnu'da gelir getirecek emlâkleri de vakfetmiştir.

Allah rızası, fakir-fukara ve ulema-sulehanın hizmetine vakfetmiştir. İmârette halktan sınıf farkı gözetmeksizin, herkese ekmek ve yemek ikram edilmesi, namaz kılanlar için cami, Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler için öğretmenlerin tilâvet dersi vermeleri, hat öğrenmek isteyenlerin gereksinimlerinin karşılanmasını, öncelikle kendi yaptırdığı vakıf eserlerinin tamir ve termim işlerine önem verilmesi vakıf şartları arasında belirtmiştir.

Ayırıca vakfiyede eserlerdeki personelin alacakları ücreti, ekmek gramajı, gibi o dönemin sosyal ve ekonomik girdilerini, dini kurallara uygun satın aldığı mülklerin bir kısmının fiatı ile kimden aldığı, çelebi unvanlı kimselerin çokluğu vakfiyede dikkati çeken öğelerdir.

1.Kendi mülkü bulunan Üsküp'te camii şerif etrafındaki 8 dükkan, karşısındaki 15 dükkan, Paşa Mahallesinde Hamamın tamamı, Hamam civarındaki kendisine miras kalan evi,
2.Üsküp'te Kadı görevinde bulunduğu sıralarda Dilbend Çelebi adıyla söhreti bulunan Ihsak Çelebi bini Mevlâna İsa Şahinoğlu Mahallesinde satın alıdığı yer,
3.Hamamın yanında Pazarbaşı Ali'den satın aldığı bahçe, Bakkalar Çarşısında Divani Mehmedi oğlu Habib'le Hundi binti Şirimerd'den aldığı dükkanların tamamı,
4.Hacı Hüsam bini İlyas vekili Hüseyin Çelebi'den satın aldığı evler ile 2 fırını,
5.Mezkur fırın yanında Hamza'dan aldığı süfli evler, ahur ve anbarı,
6.Haraçcı Hacı Hüsam'dan 30.000 akçe ve bir firenk kemha kaftana satın aldığı iki ev, ahur , pınar ve Wc. İle bunlara bitişik 12 dükkan
7.Balıkpazarında İstvan Veledi Todori ve İstvan veledi Martin'den şer'i şerifile aldığı 5 balıkçı dükkanı,
8.Balıkpazarında mülkü olan 2 dükkan,
9.Balıkpazarında Terzi Pavlo adındaki zimmiden 3.500 akçeye satın aldığı iki katlı ev ile önündeki 4 dükkan,
10.Belirtilen evin arkasında olan ve Olyore Berbina adlı zimmiden 5.000 akçe ve bir çuha kaftana satınaldığı iki katlı ev,
11.Vardar Suyunun öte yakasında Hamza Bey Hatun'dan satın aldığı 2 değirmen ile değirmenler arasındaki bahçe, ev,
12.Üsküp- Lübança Nahiyesinde 2 değirmen evi ve birer göz değirmen,
13.Üsküp-Lübança Nahiyesi Söğütlüdere'de İsa Bey oğlu Hasan Çelebi evi kartşısında, hacı İskender vekili Kara Mehmed tasarrufunda olan Çiftliğin tamamı, Çiftlikteki 2 ev, fırın, 4 koyun ağılı, 2 bahçe ki biri değirmenin başında, diğeri ayağında, Aynı yerde su yolunda bir binada 4 göz değirmen, değirmen evi, çiftlik çayırı, tarlalarının tamamı,

14.Üsküp- Baykooğlu Mahallesinde Hacı İlyas oğlu Hacı Hüsameddin'den alınan 6 ev,
15. Sultan Bayezıd Han tarafından kendisine verilen Radoşane Köyünün tamamı,
16.Üsküp- Haraçcı Şücâ mahallesinde Kapanhanı karşısında Hartaççı Hacı Hüsam Bini İlyas'dan 6.000 akçeye satınalınan 8 hücreli süfli ev ( bir tarafı Hacı İsa Bey Vakfına huduttur),
17.Sofya'da Atyebi emlakinden kendisinin yaptırdığı 36 dükkanlı, 8 odalı, bedesten, zeminde 101 adet dükkan,
18.Bedesten yanındaki Kervansaray'dan şer'i şerifle satın aldığı 7 dükkan,
19.Latin tayfası için yaptırdığı evler,
20.Sofya'da Davud Atar Mahallesinde Hazma Çelebi bini Mustafa'dan satın aldığı ev ki sınırları güneyi mezkur vakıf mülküne, kuzeyi yol ve Papaz oğlu emlakine, Batısı Kiliseye ve Dragana Nasrani emlakine huduttur.
21.Sofya-Leşence Suyu üzerinde Dursun Reis oğlundan satın alınan bir değirmen evi içinde 4 göz değirmen, değirmene bitişik Yâsin Çelebi'den satın alınan Kirişhane ve bahçesi, onun yanında Fatma binti Hızır'dan satın alınan bir değirmen evi içinde 3 göz değirmen,
22. Sofya yanında Budyana, Malsoça arasında kalan çiftliğin tamamı,
23.Sofya, Pomat Mahallesinde Karagöz oğlu Kâtip İlyas Çelebi'den satın alınan 13 dükkan, 2 ev, bir de arsa ( arsaya vakfın masraflarının karşılanmasına dönük bir şey yapılması şartıyla ).
24.Ahi Murad oğlu Mehmed'den satın aldığı bir balıkçı dükkanı, bir tarafı Şadi Bey Vakfına bitişiktir ( buradan Bulgaristan'da Şadi Bey Vakfı olduğu anlaşılıyor ).
25.Sofya'da kendi temiz parasından yaptırdığı hamamın tamamı,
26.Bulgaristan, Filibe Sultan tarafından temlik edilen Kalyorve Köyü'nün öşrü, bağ, Yundalanı adıyla bilinen mezra, Kozludere suyu üzerinde değirmen, çeltik değirmeni, Agurluoğlu adıyla bilinen Köyde değirmen evi, değirmen, Yakupça adlı köyde Murad-ı Hüdâvendigâr'ın koyun sürüsü ve tay yetiştirmek üzere olan arazi ve 130 baş koyun, su sığırı ( manda ) ve buzağılarıyle 450 baş sığır, Sultan'ın Filibe'deki Vakfına ilhak etmiştir.
27.Niğbolu'da Nurbanu Valide Sultan'ın yaptırdığı 38 odalı kervansaray, kervansaraya bitişik ahır, 11 dükkan, kervansaray karşısında kasap dükkanı,
28. Niğbolu'da 23 adet debbağ dükkanı, 23 dükkandan en güzel biri Ahi Evran Tekkesi'ne ait olup, eğer bir kâfir hidayete erişip Müslüman olursa ve sünnet olursa, bu dükkan ona verilsin ve kira alınmasın,
29.Racka Suyu üzerinde 22 dükkan ,
30.Liman karşısında on odalı ve 10 dükkan,
31.Hisar kapısı önünde 5 dükkanın tamamı, Köprü üzerinde 4 oda dükkan ?),
32.Köprü ile kervansaray ortasında olan 7 dükkan, Köprüden aşağı, kervansaraya karşı 12 dükkan, kervansaray yanında vâkıfın inşa ettirdiği iki ( katlı ? ) ulvi evleri olan ve ahırı bulunan Tekke ( Ahi Evran Tekkesi olması gerekir ? ),
33.Hacı Yusuf'tan şer'i şerif ile satın aldığı tuz ambarı ve başhane,
34.Aksak Danişmend'den satın aldığı 2 dükkan ve avlularıyla birlikte iki ev,
35.Arap oğlu Süleyman'dan satın aldığı 2 oda, 4 dükkan,
36.Kaptan Ayas'dan satın aldığı ahırıyla birlikte 2 ev ve 7 dükkan,
37.Hacı oğlu Yahşi'den satın aldığı ahırlı 2 ev ve 2 dükkan,
38.Tuz ambarı dolayısıyla Vâkıfın inşa ettirdiği 6 dükkan,
39.Ramazan Hoca'dan satın aldığı yerin üzerine vâkıfın yaptırdığı 6 dükkan, 4 ev, bir ahır,
40.Kaptan Musa'dan satın aldığı yer üzerine bir bina yapılıp, vakfın gelirlerine katılması,
42.Niğbolu Nahiyesi, Şiyakova Köyü yanında bulunan çiftliğin tamamı,
43.Niğbolu- Lofça Kabasında vâkıfın yeni yaptırdığı muhteşem Hamam,
44.Niğbolu Sancağı- Şumnu Kasabası, Vardar Yeniçeri Kadısı Mevlânâ Sinan Çelebi'den satın aldığı hamam, önünde sabunhanesi ,bahçesi, bağı vardır,
45.Hırsove Kasabasında inşa ettirdiği hamam ve cami,
46.Ezdin adlı Kasabada Süleyman Bey oğulları Kasım Çelebi ve Yusuf Çelebi'den satın aldığı hamam, yaptırdığı değirmen,
47.İstanbul-Kadırga Limanı yanında Hüseyin Ağa Mescidi Mahallesinde olan emlaki, hamamdan gelen suyu, müteaddit evleri, güvercinliği, otluk yerleri, güneyi kale duvarı, Kuzeyi Hüseyin Ağa Vakfı, Batısı kadırga Limanı ve Ahmed Paşa'nın vakıf bostanlığı ile çevrili bahçeyi,
48.İstanbul-Kadırga, bir tarafı Hisarduvarı ve yol, Selânik Sancağı Beyi merhum Abdullah Bey oğlu Hüseyin Bey 'den satın alınan evlerin tamamı, evlerin önüne yapılan 9 evin de tamamı, bahçe
49. İstanbul- Kadırga Limanı Mahallesinde inşa ettirdiği çifte hamam,
50.İstanbul-Kadırga'da bir yeni yaptırdığı mektep,
51.İstanbul- Balat İskender Paşa Bergosu yanında bir kıt'a arsa,
52.İstanbul-Unkapanı'nda Haliç kenarına, inşa ettirdiği 16 dükkan, 19 mahzen, bozahane, kasap dükkanı,
52.İstanbul Kozludere'nin üst yanında, Silâhdarlar cemaatinden Koz Murad oğlu Mehmed'ten, Hamza bini Ali, Yusuf bini Abdullah, İlyas bini Abdullah, Nasuh bini Hüseyin, Mehmed Dede bini Mustafa ve Erini binti İlya adlı yahudiden satın aldığı bahçelerin,bağların, evlerin, bütün binaların ve imâretlerini; 49-52.maddede bahs olunan emlaki, Sultan II. Bayezıd İmâret-i Amireye ilhak etmiştir.

Ayrıca Gazi Yahya Paşa Döneminde vefat etmiş olan Selânik Sancak Beyi'nin Abdullah Bey oğlu Hüseyin Bey, Tırhala Sancak Bey'i Hüseyin Ağa, Yakup Paşa'nın emr-i Ahurunun adının Mesih ¦¦¦¦. olduğunu öğreniyoruz.
Yayınlandığı Yer: Sadi Bayram Web Sitesi ,2002
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •