TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
BULGARİSTAN'DA MÜFTÜ YARDIMCISI YETİŞTİREN BİR VAKIF KURULUŞU: NÜVVAP


BULGARİSTAN'DA MÜFTÜ YARDIMCISI YETİŞTİREN
BİR VAKIF KURULUŞU : NÜVVAPSadi BAYRAM- Hayrettin ERSAL

Bu makale Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarh-Coğrafya Fakültesi işbirliği ile 1986 yılında tarafımdan koordine edilen Bulgaristan'daki Türk Varlığı Seminerinde tebliğ olarak sunulmuş, Vakıflar Dergisi S.XX, Mas Matbaası, Ankara 1988, s.415-442'de yayımlanmıştır.

Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın din eğitimi ihtiyacını karşılamak üzere, kendi aralarında vakıf yolu ile tesis ettikleri Nüvvab'ın kuruluşu, 19-29 Eylül 1913'de Osmanlı İmparatorluğu adına Talat Paşa, Mahmud ve Halil Beyler'in imzaladığı, Bulgaristan adına Savof, Noçoviç ve Tuşef'in imzaladıkları İstanbul Muahedenâmesi'ne dayanır.
Nüvvap, bu muahedenâmeye rağmen, 10 sene kurulamamış, Bulgarlar tarafından geciktirilmiştir. Medreset'ün Nüvvap, müftü, müftü vekili, öğretmen yetiştiren bir okuldur. Yani, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın dini ve kültürel eğitimi ihtiyacını karşılamaktadır. Kuruluşundan 10 sene sonrasına kadar lise dengi olarak resmen kabul edilmiş ve 1930 yılında yüksek kısmı tedrisata girmiştir. Tali kısmı Rüşti-ye'den sonra 5 yıl, Yüksek kısmı da 5 yıllık Tali kısımdan sonra iki yıllık öğretime tabidir.
Konunun tarihçesıne girebilmek için 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Muahedenâmesi'ni incelemenin yerinde olacağı kanaatindeyiz.

İki Numaralı Ek:
Mıfü!tülere ait Mukavelename
1. Madde: Sofya'da bir Başmüftü bulunacak, Başrnüftü, Bulgaristan'daki müftülerin din ve mezhep işlerinde Meşihat Makamı yani Ana vatan'daki Şeyhülislamlık makamı ile Bulgaristan Mezahip Nezareti nezdinde koordineyi sağlayacaktır. Başrnüftü, Bulgaristan vatandaşı müftüler arasından ve yine müftülerin oyları ile seçilecektir. Müftü vekilleri de Başmüftü'yü seçmede oy kullanacaklardır.
Bulgaristan Mezahip Nezareti, Başmüftü'nün seçimini Sofya Türk Sefareti vasıtasiyle Makam-ı Meşihat'a, yani Şeyhülislamlığa tebliğ edecek ve Şeyhülislamlık makamınca Bulgaristan Başmüftüsü'ne yetki tanınacaktır. "Görülüyor ki, seçimin tasdiki Osmanlı Hükumeti'nce yapılmaktadır.
Başmüftü, Ahkam-ı Şer'iyye Dairesi'nde Bulgaristan müftülerinin muamelatını ve dini müesseselerini, hademe ve vakıf mütevellilerini nezaret ve teftiş altında bulundurmak hakkına haizdir.
2. Madde: Müftüler, Bulgaristan müslüman müntehipleri tarafından seçilir ve tayin olunur. Başmüftü, seçilen ve tayin edilen müftünün şer'an matlup olan evsafa haiz olup-olmadığını tahkik ile, muvafık bulunduğu takdirde fetvaya mezuniyetine ait yetki belgesi verilmesi için Osmanlı İmparatorluğu Şeyhülislamlık makamına arz eder. Bu suretle yeni müftüye yetki tanınmış olur.
Müftüler, memuriyetleri dahilinde ve lüzum görülen yerlerde kendi nezaretleri altında çalışabilecek müftü vekilleri tayin teklifi yapabilirler. Ancak, bu seçimi Başmüftü'ye tasdik ettirmeleri şarttır.
3. Madde: Başmüftü, müftü, ve müftü vekilleri ile bunların bürosundaki memur ve müstahdemlerin maaşı, Bulgaristan Hükümeti'nce karşılanır ve bu maaşlar onların mevki ve haysiyetleri ve mevkilerinin derece-i ehemmiyetleri nazara alınarak, ona göre tayin olunur.
Başmüftülük Teşkilatı, Başmüftü tarafından tanzim edilecek bir nizamname ile çalışır.
Başmüftü, müftüler ve müftü vekilleri ve bir de bunların maiyetleri, Bulgar memurlarına kanun ve nizamların bahşettiği bütün hukuka haizdirler.
4. Madde: Müftü vekillerinin azilleri, Hükümet memurları hakkındaki ahkama tabidir. .
Bir müftünün veya müftü vekilinin azli anında, halefinin seçim günüde tayin edilecektir.
5.. Madde: Müftüler tarafından verilecek hüccet ve ilamlar, Başmüftü tarafından tetkik ve tasdikten sonra icra olunmak üzere ait olduğu daireye tevdi edilecektir. Ahkam-ı Şer'iyye'ye muvafık olmadığından dolayı tasdik edilmeyen ilam ve hüccetler, bunları veren müftülere iade olunacak ve dava yeniden tetkik olunacaktır.
Ahk(İm-ı Şer'iyye'ye uymadığı anlaşılan veyahut Bab-ı Fetva'ca tetkiki istenen hüccet ve ilamlar, Başmüftü tarafından Osmanlı Şeyhülislamlığı'na gönderilecektir.
Başmüftü tarafından veya Makam-ı Meşihat'ca tasdik olunan hüccet ve ilamlar, Bulgar ilgili makamlarınca yürürlüğe konacaktır. Bu takdirde, bu hüccet ve ilamlara Bulgarca bir suret eklenecektir.
6. Madde: Başmüftü, icabında nikâh, boşanma, vasiyet, veraset, tereke, vesiyet, nafaka vesair şer'i hususat ile eytam mallarının idaresine müteallik hususların tebligatıyla ilgili vazifeleri de ifa edeceklerdir.
Müftüler, Evkaf yani vakıf işleriyle de mükellef olduklarından Başmüftü'nün başlıca vazifelerinden biri de bunların hesaplarını kontrol etmektir. Vakıfların hesabı Türkçe olarak tutulabilecektir.
7. Madde: Başmüftü ve müftüler,
Maarif-i Umumiye Meclislerini, İslam mekteplerini, medreselerini teftiş ve lüzum görülen yerlere yenilerinin açılp, kurulması için lazım gelen teşebbüsatı yapacaklardır.
Bulgaristan Hükümeti, Bunlar Maarif-i Umumi ye Kanunu ile tayin olunan nisbet çerçevesinde ve .masrafları kendilerine ait olmak üzere Türk ilk ve orta okulları tesis edecektir.
Tedrisat Türkçe olacak, resmİ programa uyulacak ve Bulgar lisanının tahsili mecburi olacaktır.
Bu okulların bütün masrafları Bulgar Hazinesince karşılanacaktır.
Nüvvap, yani "Müftü" "Naip" yetiştirmek üzere bir hususi müessese tesis edilecektir.
8. Madde: İslam nüfusunun kalabalık olduğu her yerde, Evkaf-ı İsIamiyye ve tedrisat işleri ile mükellef bir cemaat-i İslamiyye seçilecek ve bu cemaatin şahsiyeti maneviyyesi her ahvalde ve bilcümle hükümet makamlarınca tanınacaktır.
Her bir yerin evkafı, oradaki Cemaat-i İsamiyye tarafından kanunlar ve Ahkam-ı Şer'iyye'ye göre idare olunacağı sebeple, bu cemaatin şahsiyet-i maneviyyesi, sözü geçen evkafın sahibi sayılacak ve itibar olunacaktır.
Umumi islam mezarlıkları ile camiler yanındaki mezarlar, Cemaat-i İslamiyye'ye ait vakıf malları sayılacak ve islam cemaati bunları istedikleri şekil de ve hıfzı's-sıhha kurallarına uygun kullanacaklardır.
Emval-i mevkufeden hiçbiri, ait olduğu cemaate bedeli ödenmedikçe hiçbir şekilde kullanılamaz.
Bulgaristan'da bulunan vakıf emıakinin korunmasına dikkat ve itina olunacaktır.
Mücbir bir sebepe bir vakıf bina istimlak edilecekse, bu binanın kurulu bulunduğu yere nisbetle, aynı kıymeti haiz diğer bir arsa gösterilmeden ve bir de bu binanın bedeli ödenmeden buna (yani istimlaka) teşebbüs dahi olunamayacaktır.
Mübrem bir sebepten dolayı istimlak olunacak olan vakıf emlakinin istimlak bedeli, diğer vakıf emlaklarının tamir ve termiminde kullanılmak üzere cemaat-i Islamiyye'ye tevdi ve teslim olunacaktır.

9. Madde: İş bu mukavelenin imzasından itibaren 6 ay müddet zarfında Bulgaristan Hükûmeti tarafından Başmüftü'nün de bizzat dahil olacağı bir hususi komisyon tayin olunacak. Bu komisyon teşekkülünden itibaren üç sene süre içinde mütevelliler veya onlara mensup hak sahipleri tarafından vuku bulacak talepleri tetkik vazifesiyle mükellef bulunacaklardır.
Komisyon kararlarını ka bul etmeyecek olan alakalılar, ait oldukları mahalli mahkemelere müracaat edebileceklerdir.
İş bu mukavelename 16-29 Eylül 1913' tarihinde iki nüsha olarak Dersaadet'te (yani İstanbul'da) tanzim edilmiştir.
Devlet-i Aliyye namına Bulgaristan Adına:
Talât, Mah'mud, Halil. Savof, Naçoviç,Tuşef.

Yukarıda belirttiğimiz İstanbul Muahedenamesi'ne göre Nüvvap yetiştirmek üzere yeni bir müessese kurulması, ancak 23 Mayıs 1919 günlü ve 12 Sayılı Çar İradesi ile tasdik olan "Bulgaristan Müslümanları Müessesat-ı Diniyye İdare ve Teşkilatı" Nizamnamesi, 26 Haziran 1919'da Bulgar Resmi Gazetesi'nde yayınlandı. Bu tüzüğün 105, 112 ve 188. maddesi Nüvvap'la ilgilidir.
Bulgar Hükümeti, bürokrasi çarkında konuyu uzatarak okulun açılması 6 yıl kadar geçikince, Bulgaristan İslam Cemaati, okul inşaasınında uzayacağını dikkate alarak, bir bina satınalma yoluna gitmiştir. Halktan toplanan para yeterli olunca ulaşım, nüfus kesafeti de düşünülerek Nüvvab'ın Şumnu'da açılması kararlaştırılmıştır. Şumnu'da uygun bina bulunmuş, satın alınmış ve yanına, Şumnu dışından Nüvvaba gelecekler için bir yurt binası da yapılmıştır.
Nihayet, İstanbul Muahedenamesi'nden 10 yıl sonra, 1922-1923 ders yılında Nüvvap öğretime başlamıştır. 5 yıllık olarak öğretime başlayan okulun ilk mezunları 19 kişi olup, 1925-1926 yılında mezun olmuşlardır. Öğrencilerin çoğunluğu 30 yaşını aşmış kimselerden meydana gelmekti idi. Yapılan yeterlik imtihanında başarılı olar hemen üst sınıfa alınarak öğretime devam etmiş ve böylece Nüvvap ilk mezunlarını vermiştir. Nüvvab; 1926-11927 ders yılında 19, 1927-1928 ders yılı 26, 1928-29 ders yılında 10,1929-30 d yılında 9, 1930-31 ders yılında 1931-32 ders yılında 18, 1932-33 yılında 22, 1933-34 ders yılında 24, 1934-35 ders yılında 17, 1935-36 yılında 17, 1936-37 ders yılında 15, 1937-38 ders yılında 16, 1938-39 yılında 13, 1939-40 ders yılında 19, 1940-41 ders yılında 31, 1941-42 yılında 24, 1942-43 ders yılında25, 1943-44 ders yılında 37, 1944-45 yılında 60, 1945-46 ders yılında 154, 1946-47 ders yılında 85 mezun vermiştir.
9 Eylül 1944'de tesis edilen Komünist İdare, 12 Ekim 1946 yılında Bulgar Milli Eğitim Kanunu'nda yaptığı bir değişiklikle Türk okullarının idaresi Türkler'in elinden aldı. Nüvvap kapandı, öğrenciler Bulgar gimnazına kaydırıldı. Türk Rüştiyeleri'nde okutulan Türkçe ders sayısı aza1tıldı yeri Bulgarca dersler konmaya başlandı. Bu arada Bulgaristan'daki Türkler'in kendi paraları ile satın aldıkları Nüvvap binasına Hükumet el koydu, yurdun Bulgar öğrencileri kalmaya başla, Varna, Şumnu, Ruscuk, Ziştovi'de bulunan Rüştiyeler konusuna, zaman darlığı sebebiyle girmiyor ve konumuz olan Nüvvab'a dönüyoruz.
Bulgaristan'ın dört bir yanından gelip, Nüvvab'a girip Müftü, Müftü Yardımcısı veya Türk okullarını öğretminlik yapacak soydaşlarımız doğdukları şehirlere göre dağılımı şöyledir:

Ardino :27 Mestanlı :21
Asenovgrat : 1 Lovça :1
Aydos :32 Servi :1
Ahiyolu : 2 Silivend :1
Dolova :2 Silistre :1
Düzce : 1 Paravadi : 10
Elena : 16 Preslev : 17
Filibe : 3 Pestre : 1
Eskicuma : 29 Pomoriye : 1
Harmanlı : 1 Popova : 6
Haskova : 1 Razgrad : 52
İsperih : 56 Ruscuk : 15
Kırcaali : 7 Şumnu : 170
Kurumovgrad 12 Tervel : 1
Kobrat : 31 Varna : 3
Karin !bad : 6 Yenipazar : 49
Osmanpazarı :71 Zlatograd : 9
Ziştovi : 1

Olmak üzere 27 senede 22 mwzuniyet dönemi içinde toplam 677 din adamı Nüvvap'ta yetişmiştir.

Nüvvab'ın Muhtelif Dönemlerde Hocaları:
Emrullah Efendi: Okulun kuruluşundan itibaren büyük emekleri geçmiş, müdürlük ve öğretmenlik yapmış, Şumnu'da vefat etmiştir.
Yusuf Ziyaettin Efendi: Bulgaristanda Şeyh Efendi olarak isim yaptı. Kahire Cami'ül-Ezher me'zunudur. Kuruluş'tan itibaren öğretmenlik ve müdürlük yaptı. Anayurda dönüşünde çeşitli yerlerde Vaizlik ve Müftülük yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere a'zalığı yaptı, Yüksek Din Kurulu Üyeliği'nde bulundu. Bir hayli eser neşretti. Diyanet İsleri Başkanlığınca neşredilen Tefsirin hazır-layıcılarından oldu. Kastamonu'da bir seyahat dönüşü 1961 yılında kalpten vefat etti. Düzce'de defnedildi.
Mustafa Hayri Efendi: Uzun seneler Nüvvap'ta öğretmenlik yaptı. Sofya'da vefat etti.
Süleyman Sırrı Efendi: Uzun seneler, hatta Nuvvap açılmazdan çok evvel Bulgaristan'da muhtelif okullarda öğretmenlik yaptı. Bulgaristan'da Türk Maarifine onun kadar uzun sene hizmet vermiş bir kişi daha yoktur. Anayurdun da tanıdığı Eğitimci Osman Nuri Peremeci ile birlikte Bulgaristan Türk kültürüne öncülük etmişlerdir. Yurda geldi. İstanbul'da vefat etti.
Hasip Safeti: Vidinli-Vidin Türk İslam cemaatının maddi desteği ile Avrupa'da Pedağoji tahsil etti. Nüvvap ta kuruluşu müteakip senelerde Pedağoji, Usul-i Tedris, Fenni- Ta'lim ve Tatbikat hocalığı yaptı. Yurda geldiğinde de Hasip Ahmet Aytuna ismi ile Milli Eğitimde isim yaptı. Tokat Meb'usluğu yaptı. Ankara'da vefa t etti.
Osman Nuri Balkanlı: Hukuk Doktoru. Cumhuriyetten evvel Düzce'de kaymakamlık, Bolu, Ayvalık, Dersim Mutasarrıflıkları yaptı. İstanbul'da vefat etti.
Ali Vasfi: Hukukçu, Şeyhulislam Mustafa Sabri Efendinin Damadı. Yurda döndü. Vefat etti.
Ahmet Kemal: Tıp son sınıftan ayrılma. Gazeteci. Yakın tarihe kadar Bulgaristan Eski Zağra'da idi.
Rüstem Cemil: İlk devrelerde musiki öğretmenliği yaptı.
Halil Hasan: Ana yurda geldi. Vefat etti.
Hafız Mehmet Efendi: (Çerençeli) Kur'an öğretmeni idi.
Ali Rıza Efendi: Yılık İmam İsmiyle tanınır, İyi bir hattat idi. Şumnu'da vefat etti.
Mustafa Reşit Efendi: Yurda döndü. Ankarada vefat etti.
Kartalof: Tahsilini Osmanlı döneminde Edirne ve İstanbul'da yapmış, Şumnu'da öldü.
Nedef: Osmanlı zamanında tahsilini Türkiye'de yapmış, Şumnu'da öldü.
Stamatof: Beden Eğitimi ve Müzik öğretmenliği yaptı.
Hafız Nazif: Nüvvap'ın ilk devresini birincilikle bitirmiş Altun saat ödülü almıştı. Sonra da aynı okula öğretmen oldu. Bursa'da Müftü yardımcısı iken vefa t etti.
Halil Ali Osman: Yurda geldi. Bursa'da Vaizlik yapmaktadır.
İsmail İbrahim: Yurda geldi. İsparta İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü ve Arapça öğretmenliği yaptı. Vefat etti.
Mehmet Halil: Yurda geldi. Karacabey'de Müftülük yaptı.
Hacı İsmail Ezherli: Nüvvap açılmazdan evvel Mısır-Kahire, Cami'ül-Ezher Üniversitesi'ne giderek din tahsil etti, Şumnu'ya döndü. Anayurda geldi. Diyanet İşleri Başkanlığın'da Yüksek Din Kurulu Üyeliği, İIahiyyat Fakültesi'nde Öğretmenlik yaptı. Vefa t etti.
Hacı Ahmet Efendi: Nüvvap'ın Sekizinci Devre mezunu olup Osman Seyfullah ve Muharrem Abdullah Efendi'lerle birlikte Mısır-EI-Ezher Üniversitesine gönderildiler. Tahsillerini ikmal ile daha evvel Mısır'a gitmiş olan İsmail Ezherli ile birlikte Bulgaristana döndüler. Nüvvap'a öğretmen oldular. Bilahere dördü de yurda göç ettiler. Vakıflarda, Diyanet İşlerinde ve İlahiyyat Fakültesinde Hocalık yaptılar. Osman Seyfullah Anayurtta Osman Keskioğlu, Hacı Ahmet Efendi İstanbul'da Davutoğlu. Hacı İsmail Efendi Ankara'da İsmail Ezherli olarak isim yaptılar. Sadece Osman Keskioğlu hayatta olup kitap yazmaya devam etmektedir.
Mehmet Ali Efendi: Kur'an öğretmeni idi.
Şakir Efendi: Nüvvap'ta Sekreter ve öğretmenlik yaptı. Anayurda geldiğinde Vize'de Müftülük yaptı.
İbrahim Halil Efendi: Yurda geldi. Halen sözleşmeli olarak İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışmaktadır.
Akif Osman Efendi: Uzun sene Bulgaristan'da Baş Müftülük yaptı. Anayurda geldi. Vefat etti.
Yusuf Aliş, Osman Kılıç, Beytullah Ahmet, Emin Bey, Ahmet Cevdet Efendi, Galabof, Osman Rıfkı Efendi, Mehmet Ahmet Efendi, Kasım Efendi, Atıf, Ali Mıtış, Osman Raşit Beyler'de aralıklarla öğretmenlik yapmışlardı.

Anayurda göç eden Osman Nuri Peremeci, Hasip Ahmet Aytuna, Hacı İsmail Ezherli, Mart 1986'da Konya İlahiyat Fakültesi tarafından fahri doktor ünvanı verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivin'de uzun yıllar Arapça Mütercimliği yapmış, Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan emekli Dr. Osman Keskioğlu ve bu satırların yazarlarından olan Hayrettin Ersal bunlardan birkaçıdır. Hasip Ahmet Aytuna, pedagog olup, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Türk Milli Eğitimi'nde uzun yıllar hizmet vermiş ve Tokat Milletvekilliği yap-mıştır.

İki yıl önce bugünkü Bulgaristan Hükümetince başlatılan isim değiştirme kampanyasının kökleri 1960'lı yıllara dayanmaktadır. O tarihlerde Bulgaristan Türkleri kampanyaya büyük tepki göstermeleri sonucu, isim değiştirme kampanyası uygulama sahası bulamamış, Aralık 1984 tarihinden itibaren silah zoru ile yapılmaya başlamıştır.

.

1925/1926 DERS YILI BİRİNCİ DEVRE MEZUNLARI :

DipLSınıf Doğum yeri
NO. No ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
1 1 Ahmet Mustafa Ahmet Zagoriçe Şumen 1890 4.1/7
2 2 İslam Osman Hasovo Şumen 11/1/901 3.3/7
3 3 İ.Hakkl Molla Mustafa Plastina Omurtağ 1890 4.3/7
4 4 H.N azif Osman Pristone Şumen 15/5/900 5.6/7
5 5 H.Yusaf Ya'kup Osenovets Şumen 16/6/898 5.
6 6 Hasan İsmail Osman Vladimirov İsperih 1900 3.6/7
7 7 Hüseyin Süleyman Salih Zagoriçe Şumen 1901 4.3/7
8 8 Hamdi Ehliman Osman Hasovo Şumen 1901
9 9 Süleyman Ömer Sakallı Pristoe Şumen 10/6/934 5.5/7
10 Süleyman İsa Şakir Pristone Şumen 1902 4.3/7
11 Sadık Ya'kup Tsarefbrot Şumen 1897 4.6/7
12 Akif Osman Recep İzgrev Şumen 1903 5.6/7
13 Osman Salih Mehmet Branicevo Şumen 18/5/901 5.4/7
14 Osman Fehmi Mehmet Doyranist. Novipazar 1900 3.3/7
15 Ali Ahmet Mustafa Doyranist. Novipazar 3.6/7
16 Mehmet Ahmet Mehmet Oynaktos Şumen 28/1/1900 3.5/7
17 Mehmetali Mehmet Hatip Baymir Novipazar 1905 4.4/7
18 Necip Asim Hasan Şumen Şumen 4.3/7
19 Naim Ahmet Hasan Valnari Novipazar 1899 4.1/7
1929/1927 YILI İKİNCİ DEVRE Mezunları:

DipLSınıf Doğum yeri
NO. No ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
20 1 İbrahim Süleyman H.Ali Kaptan Petko Şumen 26/4/903 4.4/7
21 2 Efrahim-Aliş Halil Orta Mah. İsperih 6/2/904 4.4/7
22 3 İlyas Üzey ir H.Hüseyin Çernogladets Şumen 15/5/903 5.3/4
23 4 Emin Hacı Veli Timarevo Şumen 8/7/906 4.3/7
24 5 Bilal Müzekki H.İbrahim Braniçevo Şumen 19/3/904 5.3/7
25 6 Hafız Salih Ferhat Yasenkvo Şumen 1899 4.5/7
26 7 Halil Mehmet Mehmetemin Faknak Şumen 18/8/900 3.1/7
27 8 Hamdi Halim Mustafa Çervenaskala Şumen 31/5/902 4.7/14
28 9 Hamit Ahmet Mustafa Zlatna Novipazar 15/8/903 3.5/7
Hamit Yusuf Çakır Salih - Varbak Şumen 20/7/902 3.2./7
29 10
30 11 Salim Hüseyin M.Ahmet Varbana Novipazar 5/7/902 5./7/10
31 12 Sadık H.Ahmet i.Salih "fimarevo Şumen 2/12/902 5.9/14
32 13 Sabri Ali Beytullah V oyvoda Novipazar 13/2/903 4.5/7
33 14 Aziz Hüseyin Osman Beloğredets Pravadı 28/12/902 3.4/7
34 15 Mehmet Ahmet Hüseyin Listenis Aydo8 16/7/899 4.3/14
35 16 Mustafa Hacı Mustafa Virilovets Ziştovi 15/7/901 4.6/7
36 17 Mustafa Abdullah H.Ömer Sredra Şumen 8/7/902 4.4/7
37 18 Habil Ahmet Kadıköy Pravadı 14/3/906 5.3/7
38 19 Yahya Akif Hüseyin Kosarna Ruse 12/5/897 5.1/2
1927/1928 ÜÇÜNCÜ DEVRE MEZUNLARI:

DipLSınıf Doğum yeri
NO. No ADI VE BABA ADI Köy Kazası Doğumu Derecesi
39 1 İbrahim Arif Mehmet Venets Şumen 14/12/905 4.3/7
40 2 Ahmet Muharrem H.Süleyman Nojarevo Razgrat 15/4/905 4.4/7
41 3 Ahmet Mehmet Hüseyin Peçelina İsperih 22/5/905 3.6/7
42 4 İsmail Ahmet Mehmet Köse Dezin Ruse 17/5/908 5.5/7
43 5 Eşref M.Emin H.İbrahim Svetikliment Şumen 15/11/907 4.1/7
44 6 İıyas Ya'kup Fırbovitsa Şumen 10/5/905 3.5/7
45 7 H.Ahmet Osman Mehmet Sırtalan Ruse 1905 4.3/7
46 8 Hafız İslam Recep İshak Bezin Ruse 1905 5.4/7
47 9 Hafız Zekeriya Hacı Tahir Knajevo Plona Ruse 1907 5.6/7
48 10 Hüseyin Hüseyin Mustafa Vinitsa Preslay 15/7/904 4.5/7
49 11 Hüseyin Hacı Mehmet Sredna Şumen 4/2/908 5.2/7
50 12 Halil Şakir Mustafa Lopoştina Pravadı 1908 4.1/7
51 13 Hakkı Recep Mehmet Osenovets Şumen 4/2/907 5.2/7
52 14 Selim Enbiya Salim Hasovo Şumen 1/1/898 4.1/7
53 15 Süleyman Osman Süleyman Duhovets İsperih 1906 5.1/7
54 16 Şakir İbrahim Yunus Golenmavada Şumen 6/2/905 6.
55 17 Osman Cemal Hacı Musa Svetigorast Şumen 1907 5.4/7
56 18 Ali Salim İsmail Vlajkovo Şumen 12/6/903 4.2/7
57 19 Ali Şakir Hacı İsmail Kamanak Şumen 12/11/905 4.6/7
58 20 Kerim Selim M.Hüseyin Ratlina Omurtağ 1896 4.4/7
59 21 Mehmet Mustafa Ahmet Tseroviste Omurtağ 15/3/902 4.6
60 22 Mustafa Habil H.İbrahim Makariopolsko Tırğovişte 15/5/904 3.5/7
61 23 Nuri İbrahim Kadir Hoca Samoel Razgrat 15/8/905 5.1/7
62 24 Haşim Mustafa Abdurrahman Lopoştina Pravadı 15/11/905 4.3/7
63 25 İbrahim Osman Şakir Belenits İsperih 7/4/903 6.
64 26 Mehmet Hasan Salih Razvigorovo Şumen 5/2/900 3.2/7

1928/1929 DERS YILI DÖRDÜNCÜ DEVRE MEZUNLARI .

DipL Sınıf Doğum Yeri
No. No ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Do.ğumu Derecesi
65 1 İbrahim Ali Ahmet Dobranets Novipazar 1907 5.
66, 2 Recep Abdullah Ahmet Dohovets İsperih 5/6/909 4.3/7
67 3 Süleyman Kadir Mehmet Dohovets İsperih 5/9/905 4.
68 4 Salih Ahmet Hacı Hasan Nojarevo İsperih 5/5/905
69 5 Osman Ahmet Molla Recep Dohovets İsperih 15/3/905
70 6 Aziz Mehmet Hocaoğlu Planitsa Aydos 12/8/906 5.1/7
71 7 Ali Mustafa Hacı Osman Karağözler Novipazar 10/3/906 4.
72 8 Mehmet Ahmet Hatip Osman Çerna Şwnen 1905 5.
73 9 Mehmet Molla Ahmet Necip Preslay Preslay 5/5/905 4.
74 10 Yusuf Ali Osman Ahmet İsa Mahalle Elena 15/7/903 5.2./7

1929/1930 DERS YILI BESİNCİ DEVRE :

Dip!. Sınıf MEZUNLARI Doğum Yeri
NO. No ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
75 1 Ahmet İsmail H.Ahmet Çaylak Pravadı 25/10/908 5.
76 2 Ahmet Recep Ömer Todorovo İsperih 10/2/907 4.6/7
77 3 Hasan Tevfik M.Hüseyin Planitsa Omurtağ 21/11/907 4.5/7
78 4 Hasan Mehmet Ali Ahmet G nl.Kiselovo Varna 5/12/912 4.4/7
79 5 Süleyman H.Hüseyin Yusuf Konevo Preslay 28/3/905 5.
80 6 Kadir Cevdet Kadir Zlatna Niva Novipazar 12/11/906 4.6/7
81 7 Yusuf İbrahim Mustafa Makariopolsko Tırgovişte 14/2/904 4.6/7
82 8 Mustafa Yusuf Mustafa Türbeler Omurtağ 5/5/909 4.6/7
83 9 Ömer Mustafa H.Hüseyin G nl.Kiselovo Varna 22/10/910
1930/1931 DERS YILI ALTıNCı DEVRE MEZUNLARI:

Dip!. Sınıf Doğum Yeri
NO. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
84 1 Ahmet Hüsamettin Venets Şumen 19/5/907 3.4/6
85 2 Ahmet Hasan Hoca Delajko Şumen 1906 3.2/6
86 3 İsmail İbrahim Bela Reka Preslay 1905 5.4/6
87 4 Eşref Hüseyin Hoca Zlatna Niva Novipazar 5/12/909 5.1/6
88 5 Eyup M.Ali Osman Kocaklar Tırgovişte 10/5/910 5.1/6
89 6 Bekir Süleyman Yusuf Salahattin İsperih 8/12/910 5/6
90 7 Hasan Osman Recep Pristoe Şumen 12/12/910 5.2/6
91 8 Halil Ali Osman İsmail İzgrev Şumen 12/4/910 4.5/6
92 9 Şaban Sait Hüseyin Kuş Tepe Pravadı 16/8/906 4.3/6
93 10 Şevket MuharremAhmet Duranköy İsperih 1907 3.5/6
94 11 Ali Mustafa Mıtış Peçelina İsperih 7/10/909 5.
95 12 Ali Osman Rüstem Kösebezirgan Şumen 1906 3.
96 13 Kabil Salih Numan Braniiçevo Şumen 2/2/909 4.5/6
97 14 Mehmet Halil Hüseyin Vinitsa Preslay 1908 5.3/6
98 15 Mehmet Recep Müzekka Abdulköy İsperih 20/12/909
99 16 Mehmet Arif Mehmet Venets Şumen 15/10/909 4.4/6
100 17 Mehmet Yakup Ahiler Şumen 18/10/901 4.1/6
1931/1932 Yılı YEDİNCİ DEVRE Mezunları:

Dip!. Sınıf Doğum Yeri
NO. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
101 1 Ahmet İbrahim Yakup Hebipköy İsperih 18/10/909 4.6/1
102 2 Ahmet Şaban Mustafa Şevki Nojarevo İsperih 20/5/911 5.4/7
103 3 İsmail İsmail Hatip Veselest Omurtağ 15/5/903 4.2/7
104 4 Ehliman Hasan Mustafa İzgrev Şumen 12/3/909 5.3/1
105 5 Tahsin Nuru Abdullah Boymir Novipazar 5/9/909 5.2/7
106 6 Hafız Recep Ahmet Ahmakkök Razgrad 11/3/907 4.3/7
107 7 Hafız Fazlı Hüseyin İlyas Fakih Pravadı 3/5/908 4.4/7
108 8 Hüseyin Emin Abazer Kobrat Kobrat 9/3/908 4.
109 9 Hüseyin Hasan H.Ahmet Kobrat Kobrat 25/4/911 5.2/7
110 10 Hüseyin Molla Ahmet Hasan Bosovest Tırgi,te 1/3/911 4.3/7
111 11 Sait Mehmet Salih Ha1lac Ardino 1909 5.2/7
112 12 Aliş Emin Musa Nojarevo İsperih /10/910 5.
113 13 Mehmet Hafız Emin Kobrat Kobrat 11/8/913 5.3/7
114 14 Mehmet Fikri Hafız Hüseyin Omurtağ Omurtat 12/11/909 5.6/7
115 15 Mustafa Akkaş H.Süleyman Krivareka Novipazar 25/5/909 8.6/7
116 16 Mustafa Mehmet Hüseyin Boynovitsa Şumen 1/4/912 5.4/7
117 17 Nuri Şaban Hüseyin İzgrev Şumen 15/10/909 5.1/7 .
118 18 Habil Süleyman Ali Prançevo Şumen 19/2/911 5.2/7

1932/1933 Yılı SEKİZİNCİ DEVRE Mezunları:

DipI. Sınıf Doğum Yeri
No. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
119 1 İbrahim Mehmet Tahir Edinakovets Şumen 1910 3.2/5
120 2 İbrahim Yakup İsmail Osenovets Şumen 11/4/911 5.
121 3 Ahmet Hasan Davut Kalaycısko Şumen 12/12/913 5.3/5
122 4 Ahmet Mehmet Rüstem Kaptan Petko Şumen 1909 3.3/5
123 5 Ahmet Molla Mustafa Boybovitsa Şumen 22/6/910 4.4/5
124 6 İsmail Ahmet Hasan Çavuş Osenovets Şumen 24/10/913 4.9/10
125 7 Eyup Mustafa Mustafa Opaka Popovo 12/9/913 4.9/10
126 8 Beytullah Ahmet Hüseyin Dolçevo 6/5/913 5.3/10
127 9 Hafız Hüseyin Hasan Halil Semercievo Ruse 12/1/912 5.4/5
128 10 H.Rasim H.Davut Ezerest Razgrat 9/9/909 4.3/5
129 11 Hasan Salih H.Hasan Kaptan Petko Şumen 10/12/912 5.
130 12 Halil Ahmet Hüseyincik Rupça Karnobat 1908 4.3/5
131 13 Şaban Kazım Ahmet Valnari Novipasar 22/6/913 4.1/10
132 14 Salih Ahmet İbrahim PehI. Rupça Karnobat 16/7/909 4.1/2
133 15 Osman Seyfullah İbrahim Rupça Kornobat 22/7/908 5.9/10
134 16 Ali Salim Köse Mehmet Kalino Şumen 8/9/910 4.3/5
135 17 Ali Mehmet İbrahim Valnari Novipazar 6/1/912 4.8/8
136 18 Muharrem Abdullah H.Mustafa Kamenak Razgrat 19/9/914 4.9/10
137 19 Mehmet Ali Hacı Mehmet Selimköy Razgrat 12/5/913 5.1/5
138 20 Necdet Mehmet İzzet Filibe Filibe 8/8/911 5.2/7
139 21 Necip Recep Mehmet Bojidar Novipazar 15/12/913 4.2/5
140 22 Boris Hristof Nedkof Varbovka Selvi 14/9/910 6. (8)
1933/1934 YILI DOKUZUNCU DEVRE Mezunları:

Dip!. Sınıf Doğum Yeri
NO. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
141 1 İbrahim Halil Mehmet Dolnakuzarevo Omurtağ 12/9/912 5.5/6
142 2 İbrahim Mehmet Hüseyin D abnik Aydos 6/6/910 4.3/4
143 3 Ahmet Hüseyin Ömer G öceci Novipazar 18/6/913 3.4/4
144 4 İslam Mustafa Mustafa K.Ahmet Novipazar 12/5/911 4.4/6
145 5 İsmail Ali Hoca Varna Varna 12/6/912 4.
146 6 Eyup Hüseyin Salih Cibugarets Şumen 12/10/910 4.3/7
147 7 Bilal Hatip İbrahim Todorikonosof N .Pazar 1/8/911 4.5/6
148 8 H.Mehmet Murat Ali Novbela Reka Preslay 4/4/910 5.3/6
149 9 Hasan Recep Hacı Hasan Zmeyno Omurtağ 28/9/914 5.3/6
150 10 Rasim Ramiz Emrullah Pristoe Şumen 5/5/910 4.
151 11 Recep Yakup Ale Köse İsa Mahalle Elena 15/7/908 3.5/6
152 12 Salim Ahmet İbrahim Sretkons Şumen 8/4(910 3.1/2
153 13 Şaban Süleyman Salih Kaşköy Elena 12/8/909 5.3/6
154 14 ŞabaR Mustafa ROsman Petmoğili N.Pazar 20/7/912 5.2/6
155 15 Şemsettin Ahmet Ali Denitsa Şumen 29/7/912 5.5/6
156 16 Tahir Süleyman H.Süleyman İzgrev Şumen 23/9/913 4.
157 17 Osman Hasan H.Osan Velovo Omurtağ 4./10/912 5.1/6
158 18 Ömer Salih Recep Presak Tırgovişte 4/9/910 3.4/6
159 19 Ali Mehmet Ali Vazovo İsperih 10/4/912 4.3/6
160 20 Ferhat Hasan Demir Drenovo Loveç 6/12/911 5.3/6
161 21 Mehmet Emin Mehmet Hasan Palanisa Omurtağ 10/12/911 4.3/6
162 22 Mehmet Bekir Ali Planintsa Aydos 10/12/910 4.4/6
163 23 Mehmet Halil Hasan Kralevo Tırgovişte 12/8/912 5.1/6
164 24 Y usaf Aliş İbrahim Matovets İsperih 15/7/912 5.3/6
1934/1935 YILI ONUN CU DEVRE Mezunları:

Dip!. Sınıf Doğum Yeri
NO. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
165 1 İbrahim Ahmet H.Mehmet Veselina Razgrat 3/12/915 3.5/7
166 2 İbrahim İsmail H.Osman İzgrev Şumen 19/5/914 3.5/7
167 3 Ahmet Mustafa Çolak Mus. Varbak Şumen 5/5/911 3.5/7
168 4 H.Ahmet H.Mahmut Kobrat Kobrat 4/4/913 4.2/7
169 5 H.Hüseyin Molla Ahmet Krolevo Tırgovişte 12/2/911 4.1/7
170 6 H.Osman H.Halil Ezerits Razgrat 25/3/910 4.
171 7 H.Mustafa H.Mehmet Veselets Kobrat 19/1/909 3.4/7
172 8 H.Mustafa Şaban Mustafa Strelets Preslay 8/3/909 5.3/6
173 9 H.Nuri Rüstem H.Süleyman İskalak Aydos 1909 5.5/7
174 10 Hasan Üzeyir Hasan Babaçevo Tırgovişte 6/6/912 3.5/7
175 11 Hüseyin Hasan Mahmut Kaptan Petko Şumen 15/3/915 3.6/7
176 12 Sabri H.Recep H.Mehmet Tsar Kaloyan Razgrat -3/10/915 4.6/7
177 13 Ali Feyzullah Ahmet Jaltıhan Aydos 1910 4.6/7
178 14 Mehmet Recep N adar Halil İzgrev Şumen 29/3/915 5.5/7
179 15 Mehmet Emin Yusuf Mehmet Todorikonomof N.Pazar 15/8/915 4.1/7
180 16 Mustafa Ahmet Ahmet Veselina Razgrat 17/9/914 4.5/7
181 17 Yakup Mehmet H.Yusuf İzgrev Şumen 26/3/915 4.

1935/1936 YILI ON İKİNCİ DEVRE Mezunları:

Dip!. Sınıf Doğum Yeri
NO. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
182 1 Halil Ahmet Çerençe Şumen 17/4/.915 4.2/7
183 2 H.Şükra Ali Pristoe Şumen 2/7/913 4.1/6
184 3 H.Akif Hasan Samoel Razgrat 24/4/914 4.5/7
185 4 H.Osman İbadullah Vetovo Ruse 27/3j911 4.6/7
186 5 Halil İbrahim Ahmet Palatitsa Omurtağ 20/2/913 5.1/7
187 6 Abdülhalim Musatafa Osenovets Şumen 7/9/914 3.5/7
188 7 Selem Mustafa Rakovski Razgrat 6/4/913 3.5/7
189 8 Ali Ahmet (Bülbül) Kalovo Razgrat 17/3/913 4.1/14
190 9 Ali İsmail Çerna Şumen 17/4/913 4.5/7
191 10 Ali Bekir Ali Palatitsa Aydos 28/4/913 3.2/7
192 11 Hasan Faik Osmanoğlu İzgrev Şumen 13/3/913 4.
193 12 Lütfi Şaban Kalino Şumen 5/7/916 3.5/7
194 13 Musa Mehmet Sirak Krastava Pestre 24/7/916 4.6/7
195 14 N azif Ali İskalak Aydos 2/7/911 4.1/14
196 15 Yaver Arif Rakofski Razgrat 5/9/916 4.2/7
197 '16 Kazım H.Salih Tsar Kaloyan Razgrat 11/12/914 4.4/7
198 17 Mustafa Halit Dobranets Novipazar 26/3/914 4.4/7
1936/1937 YILI ON İKİNCİ DEVRE Mezunları:

Dip!. Sınıf Doğum' Yeri
NO. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
199 1 İbrahim Musa Ahmet Planinitsa Aydos 15/9/916 3.64
200 2 H.Mustafa Kasım Lavino İsperih 5/3/913 4.36
201 3 Hsan Adem Mustafa Pereselets Tırgovişte 21/2/913 5.21
202 4 Hüseyin Salih Hüseyin Makariopolski Tırgovişte 29/2/917 5.43
203 5 Hamit Çocuk Hasan Çervenaskala Şumen 25/1/916 3.78
204 6 Hayrettin Yusuf Ziyaettin Düzce Düzce 20/7/918 4.43
205 7 Abdulgafur H.H.Abdulaziz Mileçino Ardino 1/1/914 4.78
206 8 Abdullah Arif Salih Çepelare Aaenovgrat 8/1/916 5.43
207 9 Abdullah Davut Osman Mençever Momçilgrat 3/7/913 5.35
208 10 Niyazi Emin Ali Filibe Filibe 16/3/915 4.86
209 11 Osman Adem Üzeyir Homa Razgrat 15/5/915 3.86
210 12 Ali Osman Hasan Osman Bolari Aydos 3/12/914 4.71
211 13 Mustafa Mustafa Salih Tvadintsi Tırgovişte 21/3/915 4.14
212 14 H.Ali Necip Hacı Ali Yini Mahalle Razgrat 26/12/915 5.43
213 15 Salih Şaban Kamenak Aydos 22/10/915 3.
Ahmet Nasuh H.Yakup Zaroviçe Şumen
İkmale Kalmış, Ertesi sene diploma almıştır.
Nuri Ali Osman Çervenaskala Şumen
Çok Zayıf olup imtihanhakkı kazanamamıştır.
Mehmet Kazım Tirem Şumen1937 /1938 Yılı ON ÜCÜNCÜ DEVRE Mezunları:

DipI. Sınıf Doğum Yeri
No. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
214 1 Ahmet Selim Salih Hoca Kalaycisko Şumen 29/9/909 4.3/7
215 2 Ahmet Muharrem Mehmet Veldovo Omurtağ 20/2/915 3.5/4
216 3 Ahmet Haşim Mehmet Strelets Elena 10/1/919 5.5/7
217 4 Ahmet Yusuf Bekir Filibe Filibe 5/10/914 4.1/4
218 5 Hüseyin İsmail M.Ali Tirenak Aydos 12/7/912 4.3/4
219 6 H.Ali Hasan İbrahim Samoel Razgrat 19/3/913 4.55
220 7 Sabri Süleyman Mehmet Bojarovo Kobrat 8/2/916 4.35
221 8 Süleyman Hüseyin Mehmet Varbofka Servi 19/2/916 4.35
222 9 Şevket İbrahim Salih Svetikliment Şumen 15/5/915 4.5
223 10 Salih Hacı Mustafa Srednoselo Elena 15/7/912 3.
224 11 Arif İsa İbrahim Tristenik Ruse 13/3/915 5.35
225 12 Osman Yusuf İbrahim Valnari Novipazar 20/10/914 4.37/70
226 13 Murat Lütfü Şakir Sevtifgorast Şumen 8/3/915 4.60/70
227 14 Habil Rasim Ahmet Dedovets Ardino 15/3/912 5.2/35
228 15 Yusuf Ahmet Süleyman Kladenets Razgrat 7/10/914 4.28/35
229 16 Ahmet Nasuh H.Yakup Zagoriçe Şumen 20/10/915 3.1/7 (12)
1938/1939 YILI ON DÖRDÜNCÜ DEVRE Mezunları:

DipI. Sınıf Doğum Yeri
No. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
230 1 H.Hasan Ahmet Ali Mrejiçko Momçilgrat 15/3/910 3.94
231 2 Hüsnü H.Basri Çerençe Şumen 31/8/915 4.51
232 3 Hüseyin Molla İsmail M.Hasan Hacisko Momçilgrat 1/10/917 4.68
233 4 Rasim Hüseyin H.Ahmet Zlatoğrat Zlatoğrat 16/4/916 4.28
234 5 Sadık Mü'min Ahmet Zdravçets Zlatoğrat 22/2/915 4.89
235 6 Sadık H.Esat Fütinovo Momçilgrat 1/4/917 4.25
236 7 Şevket Ahmet Ahmet Çitaşko Kırcaali :8/2/916 5.45
237 8 Ali Osman Nizam Ovuştna Alena 30/10/915 4.82
238 9 Mehmet Emrullah Feyzullah Şumen Şumen 25/10/919 5.52
239 10 Mehmet Recep Ali Zayçe Aydos 25/5/917 4.58
240 11 Mustafa Hasan Hüseyin Preskovets Omurtağ 15/9/913 3.53
241 12 Mehmet Kazım Mehmet Trem Şumen 8{9/916 4.
242 13 Akif Selim İsmail Pçelina İsperih 18/10/913 4.03
1939 /1940 YILI ON BESİNCİ DEVRE Mezunları:

DipI. Sınıf Doğum Yeri
No. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
243 1 Ahmet Recep Ahmet Varbak Şumen 15/7/9.19 4.
244 2 İsmail Ehliman İsmail İzgrev Şumen 19/8/914 4.58
245 3 Hasan H.Mustafa H.Ahmet Momçilgrat Momçilg.. 30/1/922 4.71
246 4 Hüseyin Mustafa Mülayim Varbak Şumen 22/22/922 5.
247 S Hasan Mehmet Hasım Grivak MomciI,. 2/12/913 3.71
248 6 Hakkı İsmail Drahye Samoel Razırat 16/8/919 s.
249 7 Hali1i Ahmet Mehmet Sveti Goras Şumen 2/12/917 4.48
250 8 Salim Adem Salim Nojarevo İsperli, 22/9/920 3.85
251 9 Selami Mustafa Osman Zayçevo Aydos . 2/7/916 4.14
252 10 Selim Ahmet Selim Sve,tori İsperih 6/8/916 4.57
258 II Abdurrahman H.Ahmet Hallaç Ardino 13/7/911 4.85
254 12 Osman Ahmet Süleyman Yabalkovets Ardino 13/8/919 4.
255 13 Ömer Mehmet H.İsmail Todorovo İsperih 22/11/921 8.14
256 14 Mehmet Ahmet Murat Omor Ardino 6/7/915 3.71
257 15 Osman Hüseyin Salim Nojaevo İsperih 4/3/920 5.28
258 16 Mustafa Sabri Ahmet H.Mus Mleçino Ardino 26/7/916 4.77
259 17 Kimil Hüseyin İbrahim Dobromirets ılatoğrat 18/12/917 4.20
260 18 Yakup Ahmet H.Mustafa Mleçino Ardino 20/5/921 5.18
261 19 Mustafa Halil Ali Yasenkovo Şumen 20/8/919
1940/1941 YILI ON ALTıNCı DÖNEM Mezunları:

Dip!. Sınıf Doğum Yeri
No. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
262 1 Ahmet Osman H.Mehmet Svetiıras Şumen 2/3/919 8.91
263 2 Ahmet Muharrem Ahmet Zlatnaniva Novipazar 17/10/921 4.42
264 8 Ahmet Yakup Ömer Çavuş Ovştina Elena 20/4/919 4.83
265 4 İsmail Hacı H.Mustafa Momçilgrat Momçilgrat 16/2/921 4.08
266 5 İsmail Muharram Mustafa Svt.Kliment Şumen 10/5/919 4.67
267 6 Tevfik H.Basri Çerençe Şumen 10/5/921 3.92
268 7 'R.İsmail Mehmet Mahmut Boynovo Tırgovişte 3/3/917 5.08
269 8 Ramazan Hüseyin Mehmet Pelin Krumovdrat 4/9/917 8.75
270 9 Salih İsmail Mehmet Rojitsa Novipazar 25/7/921 4.33
271 10 Ali Ömer İbrahim Gratsko Sliven 2/2/918 4.83
272 II Mehmet Ali Emin Yabalkovets Ardino 15/5/914 3.75
273 12 Necip İsmail Planitsa Aydos 14/5/919 3.92
274 13 Nedim Ömer Emir Rodin Pomoriye 5/5/912 4.17
215 14 Haşim Emin H.Yusuf Zvanarets Kobrat 81/8/918 3.75
276 15 Yusuf Hasan Ahmet Varbak Şumen 3/3/920 5.58
277 16 Yusuf H.Akif Prostovene Kobrat 31/3/920 4.17
78 17 Hüseyin İsmail H.Mehmet Obitel Omurtağ 1/1/912 4.58
279 18 Mü'min Hüseyin Emin Lubeno Ardino 4/5/921 4.
280 19 H.Yusuf Yusuf Yarina Ardino 11/3/911 3.66
281 20 Cevdet N asuh Kadir Valnari Novipazar 23/10/916 4.50
282 21 Hafız Adem Necip Solemovranovo Ruse 9/3/916 4.16
283 22 Habil Bekir Mü'min Pravdelop Ardino 12/7/917 4.50
284 23 Ebazer Ali Osman Zagoriçe Şumen 19/8/918 3.50
285 24 Ahmet İsmaiI Çernevaskala Şumen 1918 3.13
286 25 H.Mehmet Ahmet Malkaçka Krumovgrat 20/4/915 3.08
287 26 Salih Halil Rüstem Zoreta Şumen 12/2/920 3.67
288 27 Mehmet İbrahim H.İbrahim Dolno Krumov Omurtağ 15/9/920 3.50
289 28 Mehmet Recep Blataı: Preslav 6/5/918 3.92
290 29 Mehmet Murat Knajevopolana Kobrat 6/5/920 3.50
291 30 Mustafa İsmail Nojarevo İsperih 1/10/922 3.50
292 31 H.Hüseyinoğlu İbrahim Omurtağ Omurtağ 8/10/922 3.33

1941 /1942 YILI ON YEDİNCİ DEVRE Mezunları:

DipL. Sınıf Doğum Yeri
NO. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
293 1 Ahmet İsmail Hasan Dolnabomofka Omurtağ 19/1/922 3.67
294 2 Ahmet Hacı İsmail Metlika Krumovgrat 6/3/918 4.42
295 3 Ata Ömer Nuri N atovitsa Krumovgrat 15/8/924 5.50
296 4 Hasan Basri H.Hüseyin Omurtağ Omurtağ 25/10/918 5.50
297 5 İsmail Mus.tafa İsmail Ahriyansko Ardino 7/7/920 5.42
298 6 Kasım Ahmet Mehmet Ezerce Razgrat 19/10/920 4.67
299 7 Mehmet H.Mustafa Dolnoprohovo Ardino 10/3/923 4.42
300 8 Mehmet Ali Ali Hasan Rabıt Momçilgrat 15/10/922 5.75
301 9 Mustafa Halil Mustafa Toşovitsa Preslay 2/4/922 5.25
302 10 N uri Osman Halil İzgrev Şumen 2/1/922 3.92
303 11 Niyazi Salih İslam Kasarna Kobrat 15/12/922 3.58
304 12 Nuri Turgut Mehmet Ostroevts Momçilgrat 12/9/922 3.58
305 13 Rasim Mehmet İbrahim Rabıt Momçilgrat 30/1/9.24 5.92
306 14 Selim Bilal İsmail Sredolets İspeih 13/12/915 5.25
307 15 Mustafa Sani Hafız Halil Mileçini Ardino 7/5/922 4.
308 16 Turgut Ragıp Ömer Şirokopole Kırcaali- 11/10/915 5.75
309 17 Feyzullah Feyzullah H.AbduL. Glodjovo Kobrat 10/2/921 4.33
310 18 Hakkı Medt Süleyman Todorovo İsperih 20/3/921 3.48
311 19 Halil Halil İbrahim Gıryoyak Momçilgrat 24/3/914 4.33
312 20 Şükrü H.Yusuf Sevar Kobrat 26/4/920 4.42
313 21 Yusuf Fehim Rahim Slivak Şumen 29/10/921 4.17
314 22 Yahya Recep Recep Dolina Novipazar 2/6/919 3.92
315 23 Ömer Hasan Ömer Starevo Momçilgrat 9/2/920 5.75
316 24 ,Abdullah Halit Umurköy İsperih 20/10/918 3.50
1942/1943 YILI ON SEKİZİNCİ DEVRE Mezunları:

DipL. Sınıf Doğum Yeri
No. No. ADI VE BABA ADI Köyü. Kazası Doğumu Derecesi
317 1 Ali Ömer Halil İbrahim Starovo Momçigrat 5/6/923 4.66
318 2 Ahmet İsa Hacı Veli Palastina Omurtağ 27/10/918 4.08
319 3 Ahmet Memet Hizarıfen Yankovo İsperih 9/8/920 3.96
320 4 Ahmet Hasan Hüseyin Ostrov Razgrat 1/4/924 3.49
321 5 Zakir Mehmet Emin Mehmet Mortiğinivo Razgrat 15/5/921 4.58
322 6 Zekeriya Ahmet Recep Glodjovo Kobrat 1/2/924 5.75
323 7 İsmail Ahmet İsmail Çernokapets Omurtağ 4/4/921 3.75
324 8 İsmail Halil Mehmet Dolnokozarevo Omurtağ 6/12/914 4.50
325 9 İsmail Hasan İsmail Ostrov Razgrat 24/4/924 3.83
326 10 Mehmet Mustafa İsmail Svt.Gorats Şumen 10/5/920 3.75
327 11 Mehmet Salih İsmail Pçenitsa İsperih 10/3/920 3.88
328 12 Mustafa Ali Musa Rogilyana Zlatoğrat 9/6/924 5.71
329 13 Mustafa Mahmut Seyit Drenovo Kobrat 24/7/919 4.21
330 14 Mustafa Numan H.Mahmut Lupçevo Omurtağ 8/7/921 3.50
331 15 Mustafa Rifat H.Veysel İzgrev Şumen 24/1/921 4.67
332 16 Osman Ahmet Yusuf Yankovo İsperih 30/8/924 4.71
333 *
17 Rasim Nazif F-erhat Ahribansko Ardino 2/3/922 5.79
334 18 Süleyman Mehmet Süleyman Rakovski Razgrat 22/5/922 5.33
336 19 Halil İbrahim Bekir Postnik Krumovgrat 1921 4.28
336 20 Hamit .İsmail Molla Mustafa Palastina Omurtağ 8/9/916 5.
337 21 Hasan Hasan Mehmet Sesi av Kobrat 28/12/921 5.75
338 22 Hasan Şakir İbiş Grakoselo Omurtağ 22/10/920 3.38
339 23 Mehmet Fehim İbrahim Pçelina İsperih 16/10/920 4.
340 24 H.Nurettin Ahmet ibrahim Svetoslav Harmanlı 12/4/914 3.19
341 25 Ahmet Lütfi İmamoğlu Hasköy Haskovo 3/2/921 3.35
1943/1944 YILI ON DOKUZUNCU DEVRE Mezunları:
DipI. Sınıf Doğum Yeri
NO. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
242 1 Ali Ahmet Hacı Eyup Pamukçu Novipazar 18/3/920 3.10
343 2 Ali Rıza Mehmet Hacı Ali Ostovo Aydos 28/3/921 3.52
344 3 Ahmet İsmail Ahmet Sredna Şume 14/4/923 4.25
345 4 Ahmet Süleyman Seyit Omurtağ Omurtağ 8/10/925 5.32
346 5 Ahmet Habil Yusuf Sokolsko Momçilgrat 8/11/918 4.50
347 6 Ahmet Hüseyin Ahmet Drumca Krumovgrat 14/3/920 3.95
348 7 Celil Beytullah Celil Tsangıtçev Novipazar 23/8/922 3.57
349 8 Ethem İbrahim Hacı Selim Gradişte Şumen 16/11/921 4.13
350 9 İsmail Ahmet H.Mustafa Mleçino Ardino 2/1/925 3.68
351 10 Mehmet Mustafa Süleyman Letovnik Momcilgrat 2/12/919 4.48
352 11 Mehmet Halil Ahmet Yasenkovo Şumen 21/3/921 4.22
353 12 Mustafa İbrahim Mustafa Şumen Şumen 13/4/923 4.41
354 13 Mü'min Rasim Naim Matovets İsperih 28/5/920 3.36
355 14 Ömer Akif Osman İzgrev Şumen 21/3/924 5.24
356 15 Ömer Salih H.Halil Pçelina İsperih .18/5/924 3.43
357 16 Rafi' Tahsin Ali Osman Pristoe Şumen 8/8/923 3.63
358 17 Recep Hüseyin İsmail Svt.Gorast Şumen 1/10/923 4.21
359 18 Salim Osman Yasin Vazovo İspirih 12/12/923 3.28
360 19 Salih H.Arif Salih Pristoe Şumen 18/9/922 5.26
361 20 Seyit H.Nezif Osman Pristoe Şumen 12/5/926 4.09
362 21- Halil Hamza Hamza Rajitsa Aydos 12/10/922 3.50
363 22 Harun Mustafa Ahmet Soma Razgrat 2/7/924 3.31
364 23 Hamit İsmail Ahmet Lavino İsperih 2/7/924 3.31
365 24 Hasan İsmail H.Kara Mustafa Menkişevo Omurtağ 2/1/915 3.49
366 25 Hasan Şaban Kadir Kalina Elena 30/7/920 4.43
367 26 H.Ali Hasan Şakir Bovkova Momçilgrat 14/7/920 4.87
368 27 Mehmet Hüseyin Salih Gı,dişte Şumen 2/5/921 5.15
369 28 H.Mü'min Mehmet M.Ali Gradişte Şumen 25/5/920 3.74
370 29 Hüseyin H.Ali Osman H.Hasan Momçilgrat Momçilgrat 19/12/923 3.33
371 30 Hüseyin H.Hafız Mustafa Momçilgrat Momçilgrat 1924 3.65
372 31 Hüseyin Hayrettin H.Mehmet Şumen Şumen 21/7/921 3.28
373 32 Şevket Ahmet Arif Çiftlik Kırcaali 30/1/925 4.10
374 33 Yusuf Ali Mustafa Zagoriçe Momçilgrat 16/7/921 4.08
375 34 Yusuf İsmail Kerim Mihalıç Pravadı 23/10/922 4.61
376 35 Yusuf Halil Yusuf Dole Aydos 20/4/924 4.76
377 36 Sabri Mehmet Ali Ahmet Lubiçevo Omurtağ 16/8/921 3.87
378 37 Yusuf Hasan Yusuf Lolyakovo Aydos 6/4/924 5.39

1944/1945 YILI YİRMİNCİ DEVRE Mezunları:

DipL. Sınıf Doğum Yeri
NO. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
379 1 Abdullah Emrullah FeyzuL. Şumen Şumen 31/3/924. 3.41
380 2 Abdullah Kerim Osman Samuel Razgrat 15/5/925 4..12
381 3 Akif Murat H.Murat Nova Bel Reka Preslav 3/5/921 4..92
382 4. Ali Sadık Ali Veselets İzlatoğrat 14./2/928 5.30
383 5 Ahmet Kadir Ömer Pristoe Şumen 10/10/924. 3.33
384. 6 Ahmet Mustafa Hilmi Mustafa Çerkovna Tırgovi,te 12/7/923 3.83
385 7 Ahmet Osman İbrahim Nedoklan Razgrat 22/4./920 4..29
386 8 Ahmet Halil Keski İbrahim Rupça Kamobat 4./4./922 4..50
387 9 Basri Bilal Ahmet Vladimir İsperih 29/4./925 4..37
388 10 Basri Hasan Ömer Serdna Şumen 11/4./923 4..66
389 11 Vahit Recep İshak Dolets Dolovo 1/3/923 3.91
390 12 Zekeriya Ali Mehmet Samuel Razgrat 27/10/920 3.83
391 13 İlyas Ferhat Ahmet Hacıotes Ardino 4./5/921 4..96
392 14. Mahmut Mustafa Ahmet Pristoe Şumen 16/12/921 3.75
393 15 Mehmet Ali Ömer Kus Krumovgrat 7/7/920 4..08
394. 16 Mehmet Basri Hasan Çervenaskala Şumen 30/8/923 3.4.1
395 17 Mehmet Mustafa Emrullah Ustrovintsa Momçilg. 22/7/924. 4..33
396 18 Mehmet Osman Mustafa Pçelina İsperih 20/1/924. 3.71
397 19 Mehmet İsmail Recep Osenovets Şumen 11/9/922 4..50
398 20 Mehmet Şerif Arif Svt.Kliment Şumen 27/3/925 4. .04.
399 21 Mustafa Yahya Mustafa Braniçevo Şumen 10/7/922 4..12
4.00 22 Necmettin Salih İbrahim Venets Şumen 10/10/925 3.91
401 23 Remzi Mehmet İzzet Sarık Kobrat 18/3/923 3.50
402 24 Tahsin Hakkı Şerif Garitsa Şumen 4/9/923 3.21
403 25 Fikri Mehmet H.Salim Vehtovo Şumen 21/ı/924 4.29,
404 26 Hilmi Ahmet Mehmet İzgrev Şumen 15/9/926 .3.50
405 27 Abdullah Süleyman Yanık Vetovo Ruse 23/7/924 4.62
406 28 Şevket Seyit Hüsmen Razvigorovo Şumen 15/7/920 3.79
407 29 Şükrü Mü'min Mustafa Barzereka Kırcaali 2/5/921 3.87
408 30 Yusuf Abdürrahim Arif Nojarevo İsperih 7/2/925 4.54
409 31 Aziz İdris Ahmet Kladenets Razgrat 8/3/922 3.33
410 32 Akif Ahmet H.Mustafa Menki,evo Omurtağ 31/1/923 4.
411 33 Ali Yahya Yusuf Kralevo Tırgovişte 2/9/923 3.96
412 34 Ahmet Ali Zekeriya Razgrat Razgrat 9/10/925 5.37
413 35 Ahmet Zekeriya Süleyman Ladino İsperih 1/1/921 3.83
414 36 Ahmet Mehmet Turpçu Padarino O murt ağ 26/5/924 3.16
415 37 Ahmet Osman Ferhat Paydo,ka Tırpovi,te 28/7/924 3.66
416 38 İbrahim Seyfullah Keski Rupça Karmobat 6/7/923 5.54
417 39 İbrahim Ferhat Mehmet Gradi,te Şumen 17/2/926 .5.75
418 40 İbrahim Halil İbrahim Petmogili Novipaur 26/7/921 4.
419 41 İsmail İbrahim Recep Yenkovo Şumen 5/7/923 4.50
420 42 Kadir Mehmet Murat Paydo,ka Tırgovişte 13/5/926 4.25
421 43 Mehmet Ali Sabri Ahmet Veselina Razgrat 8/4/9244 3.62
422 44 M.Emin Abdullah Osman Menkişevo Omurtağ 1/10/923 3.91
423 45 Mehmet Niyazi İsa 'Palastina Omurtağ 22/8/921 4.87
424 46 Mustafa Kasım Mehmet Ustrovitsa Momçilgrat "31/1/922 3.79
425 47 Mustafa Mehmet İbrahim Makariopolski Tırgovişte 25/3/922 4.75
426 48 Muharrem Halil Halil İbrahim Mleçino Ardino 1/9/925 4.62
427 49 Mü'min Şevket İıyas Dedovets Ardino 1/2/926 3.75
428 50 Sabri İbrahim Halil Goriçevo Kobrat 15/3/920 3.50
429 51 Salih Mehmet Hüsmeb Razoygurovo Şumen 3/12/924 3.37
430 52 Osman Salih Ahmet Nojarevo İsperih 22/8/924 4.75
431 53 Süleyman Sabri Ahmet Semercvo Ruse 19/10/923 4.25
432 54 Ferhat İsmail Ferhat Paydoşka Tırgovişte 5/2/918 3.87
433 55 Halil Rıfat H.Mürsel Sveştri İsperih 12/4/921 3.58
434 56 Hurşit Mustafa Ahmet Viranikon Omurtağ 3/3/921 4.54
435 57 Yusuf Mustafa Ahmet Tserovişte Omurtağ 22/2/918 4.37
436 58 Yakup İıyas Ali Padarino Omurtağ 3/5/923 3.83
437 59 Mehmet Ömer Osman Sredoran Elena 7/8/919 4.58
438 60 Osman Ahmet Satı' Knajevopolana Kobrat 29/7/920 3.50
1945/1946 YILI YİRMİ BİRİNCİ DEVRE Mezunları:

Dip!. Sınıf Doğum Yeri
No. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
439 1 Ahmet Ahmet Mustafa Drumca Krumovgrat 4/10/921 4.20
440 2 Ahmet Zekeriya Azi Çernoglavest Şumen 1/5/927 4.70
441 3 Ahmet Mehmet Recep Vladimirovets İsperih 23/10/926 4.51
442 4 Ahmet Recep Osman Voyvoda Novipazar 25/2/925 4.90
443 5 Ali Mehmet Ali Dolnokozarevo Omurtağ 27/2/926 4.60
444 6 Ali Osman Hüseyin Gradişte Şumen 2/2/926 4.07
445 7 Veli Ali Ahmet Kalovo Razgart 4/1/925 4.20
446 8 İbrahim Ali H.Ehliman Takaç Novipazar 21/4/924 4.30
447 9 İdris Ferhat Rifat Svt.Kliment Şumen 3/3/926 5.51
448 10 İslam Ahmet Seyit Soma Razgrat 17/6/923 4.12
449 11 İsmail Şükrü Mustafa Mleçino Ardino 5/2/924 4.04
450 12 Kadir Mustafa H.Veysel Sveştari İsperih 4/5/92.3 4.04
451 13 Kemalettin Salim Mehmet Tarkan Dolovo 11/12/923 5
452 14 Mahmut Murat Mehmet Vetovo Ruse 10/8/925 4.25
453 15 Mehmet Abdullah Salih Bojidar Novipazar 12/4/921 4.63
454 16 Mehmet Ali Zaim Vinİtsa Preslay 28/8/925 4.
455 17 Mehmet Ahmet H.Mustafa Mleçino Ardino 9/1/923 4.76
456 18 Mehmet İbrahim Amiş Razgrat Razgrat 10/5/925 4.54
457 19 Mehmet İbrahim Ahmet Pogradets Novipazar 12/1/920 4.04
458 20 Mehmet İdris Mustafa Palastina Omurtağ 12/10/920 4.25
459 21 Mehmet İsmail Hasan Sneje Aydos 29/3/923 4.50
460 22 Mehmet Mustafa Ahmet Malkacinga Krumovgrat 16/5/919 4.86
461 23 Mehmet Sabri Hasan Tırgovişte Tırgovişte 17/4/926 4.50
462 24 Mehmet Şükrü Mazlum Voyvoda Novipazar 1/4/924 4.83
463 25 Mehmet Hamdi Cemal Svt.Gorast Şumen 14/7/927 5.
464- 26 Murat Ahmet Murat Razoygorovo Şumen 4/12/926 4.04
465 27 Mustafa A.Osman H.Ali Treskavets Omurtağ 30/4/923 4.45
466 28 Mustafa Mehmet Mustafa Konevo Preslay 11/2/922 4.50
467 29 Mustafa Hasan Osman Sredorak Elena. 6/11/926 4.69
468 30 Mustafa Hüseyin Hüsmen Velikonçe Omurtağ 28/3/Mfs 4.86
469 31 Baki Nazif Ömer Latno Novipazar 13/9/924 4.64
470 32 Mehmet Hasan Ahmet Koçovo Razgrat 6/7/923 4.38
471 33 Mehmet Adem Hüseyin Dolnati Elena 1918 3.42
472 34 Adem Sabri Mehmet Emin Baykovo Şumen 11/1/922 4.58
473 35 İdris Hakkı Raşit Kladenets Razgrat 1/10/914 5.15
474 36 Mustafa Hüseyin Salim Bankovets Omurtağ 10/2/921 3.41
475 37 Osman Aliş İbrahim Matovets İsperih 10/3/926 3.75
476 38 Nasuh Mehmet Yusuf Sredna Şumen 25/5/922 .4.12
477 39 Necati Abdullah İbrahim Trestenik Ruse 31/7/925 3.19
478 40 Necip Mehmet İzzet Sayin Kobrat 12/4/926 4.50
479 41 Necmettin Mehmet Hüseyin Samovo Şumen 23/3/927 ..34
480 42 Ömer Halil Hacı Mehmet Yankovo İsperih 15/4/917 5.04
481 43 Ömer Hüseyin Hacı Ömer Boymir Novipazar 9/11/920 3.54
482 44 Osman İbrahim Osman Kalaycı Elena 29/10/920 3.46
483 45 Osman Rahim Hüseyin Biliznats Şumen 25/3/925 4.83
484 46 Rasim İbrahim Emin Zvanarets Kobrat 15/12/924 4.67
485 47 Rahmi Ahmet Süleyman Yabalkovets Ardino 8/1/923 4.51
486 48 RızaAhmet Mehmet Barets Şumen 19/9/924 5.22
487 .49 Ruşen Hüsnü Ali La,tno Novipazar 14/10/925 4.50
488 50 Salih Rıza Recep Boynovitsa Şumen 19/9/924 4.33
489 51 Süleyman İbrahim İsmail Lojinitsa Tırgovişte 18/11/926 4.76
490 52 Süleyman Mustafa Mehmet Novi Çatak Ardino 10/8/920 4.77
491 53 Sıtkı Adil Yakup Stoyah Mihailski Novipazar 18/1/928 5.34
492 .54 Tahir Ali Osman Tahir Dobromirets Zlatograt 29/1/926 4.75
493 55 Tahsin Mustafa Yusuf Stareselka P resI av 9/11/922 5.20
494 56 Hüseyin Salih Sait Dolno Krumovo Omurtağ 5/5/925 3.37
495 57 Hakkı Kasım H.Arif Bisterets Kobrat 7/5/926 5.42
496 58 Hafız Bekir İsmail Veli Koşama Kobrat 24/11/919 4.83
497 59 Hüseyin Mahmut Ahmet Yankovo İsperih 20/6/927 4.95
498 60 Hüseyin Hasan Mehmet Gomo Krumovo Omurtağ 12/5/926 4.87
499 61 Hüsnü Eşref Emin Baymir Novipazar 1/9/923 4.50
500 62 Hüseyin Hüseyin Ali Stovenitsa Şumen 20/5/920 5.32
501 63 Şaban Latif H.Ali Belogradets Novipazar 6/6/925 4.85
502 64 Şerif Süleyman Mustafa Veliçka Omurtağ 1/1/922 4.00
503 65 Şükrü Kadir Yasin Vazovo İsperih 9/11/920 3.26
504 66 Yusuf Bekir Molla Ali Dolnokozrovo O murt ağ 29/11/927 4.78
505 67 Yusuf H.Hüseyin Yusuf Konevo Preslav 4/2/922 3.87
506 68 Yusuf Yusuf Sülüş Kladenets Razgrat 25/5/923 4.66
507 69 Yakup Akif Zekeriya Dobromirets Zlatoğrat 5/6/922 5.23
508 70 Yakup Mehmet Hüseyin Dobromirets Zlatoğrat 6/6/922 5.23
509 71 İbrahim Abit Süleyman Rahovets İsperih 27/7/921 3.83
510 72 Mehmet Akif Rüstem Gabritsa Şumen 10/11/925 3.76
511 73 Kazım Ahmet Sait Sredolets İsperih 7/4/920 3.17
512 74 Yusuf Ahmet Hamit Gomokozarovo Omurtağ 6/11/924 3.78
513 75 Recep Halil Koca Hüseyin Vinitsa Preslay 7/4/926 4.69
514 76 Sabri Mehmet Emin Emin Soma Razgrat 3/12/926 4.18
515 77 Sabri Salim Kadir Braniçevo Şumen 9/8/923 4.33
516 78 Salih Abdullatif H.Üzeyir Mleçino Ardino 20/6/928 4.77
517 79 Salih İbrahim Hacı Abdullah Razoygorovo Şumen 2/2/928 4.75
518 80 Salim Hüseyin İsmail Veselina Razgrat 25/3/927 3.67
519 81 Süleyman Abdüllatif H.Üzeyir Mleçeno Ardino 1/9/925 3.33
520 82 Seyit Yusuf Halil Hoca Preseka Zlatograt 1926 5.04
521 83 Süleyman Hüseyin H.ibrahim Dolnokrumovo Omurtağ 27/12/925 4.25
522 84 Sıtkı İsmail Ahmet Krubaç Razgrat 27/12/926 4.90
523 85 Tevfik İsmail Ahmet Çerençe Şumen 9/9/926 4.75
524 86 Üzeyir Ahmet Şakir Latno Novipazar 18/6/926 4.
525 87 Halil Ahmet Mustafa Biserts Kobrat 11/6/926 4.88
526 88 Halil İbrahim Mehmet Nuh Presenik Aydos 31/12/923 4.83
527 89 Balit; Zt; aIim Prestoe Şumen 1/3/928 4.59
528. 90 Hasan Ali Basan Bilimats Şumen 11/9/926 4.85
529 91 Hasan Halil Halit Sinovber Novipa,zar 20/3/926 4.33
530 92 Hasan Seyit Ali Hasan Lulyakovo Aydos 20/6/927 5.07
531 93 H.Ahmet Haşim Osman Duran Razgrat 6/3/923 4.87
532 94 H.Hasan Ahmet Hasancık Rupça Kamobat 16/7/922 4.51
533 95 Hilmi Ahmet Rahim Edinakovts Şumen 20/Jl/925 3.96
534 96 Hilmi Kerim Salih Bortes Şumen 2/1/922 4.08
535 97 Hilmi Mehmet Hoca Ömer Razvina Aydos 5/3/924 4.16
536 98 Hüseyin Mehmet Hüseyin Ostrets Tırgovişte 26/9/924 4.91
537 99 Hüseyin Mehmet Tahir Edinakovets Şumen 3/8/922 4.
538 100 Hüseyin Mustafa Ahmet Tırnovitsa Tırgovişte 19/9/926 4.29
539 101 Hüseyin Mustafa Halil Bela Reka Preslay 21/3/927 5.48
540 102 Hüseyin Sabri İsmail So ma Razgrat 18/6/923 3.54
541 103 Şakir Hüseyin Ali Zvanarets Krumovgrat 7/5/925 4.94
542 104 Şaban Mustafa Şaban Osenovets Şumen 14/2/925 5.09
543 105 Şaban Mustafa İsmail Goro Krumovo Omurtağ 25/12/925 4.
544 106 Şerif Hasan Bekir Yanino Zlatoğrat 19/8/925 4.58
545 107 Yusuf Şaban H.Yusuf Palastina Omurtağ 5/4/925 4.13
546 108 Yakup Hüseyin Mehmet Polatsite Pravadı 4/3/925 5.06
547 109 Ali Ahmet Ali Kırcaali Kırcaali 11/11/923 4.52
548 110 Ali Ahmet Osman Loznitsa Tırgovişt.e 19/2/927 4.58
549 111 Ali Ahmet Yusuf Yankovo İsperih 29/10/928 4.79
550 112 Ali Hasan Mustafa Ayvaz Momçilgrat 5.14
551 113 Ahmet Ali Ahmet Boynovitsa Şumen 10/10/92b 4.04
552 114 Ahmet Mehmet H.Yusuf Belareka Preslay 30/12/924 3.78
553 115 Emin İbrahim Osman Tervel Şumen 22/5/925 4.30
554 116 Enbiya Hüseyin Hasan Denitsa Şumen 18/6/928 3.75
555 117 Eşref Bilal Memiş Golema Tsarkovişte Omurtağ 16/11/927 4.85
556 118 İbrahim Ahmet Mehmet Venets Şumen f1./2/924 3.79
557 119 İbrahim Osman Ahmet Çerençe Şumen 22/2/fJ23 3.66
558 120 İbrahim Mustafa Salim Yankovo İsperih 2/6/928 5.12
559 121 İsmail Ahmet Murat Svt.Kliment Şumen 2/5/926 5.06
560 122 İsmail Mustafa Salih Pravenets Şumen 14/3/928 4..54
561 123 İsmail Molla Ahmet Mus. Senitsa Tırgovişte 30/1/917 5.22
562 124 Kadir İsa Hacı Veli Palastina Omurtağ 15/9/925 4.
563 25 Mazlum Osman Ahmet Stoyan Mihaylovski Novipazar 16/3/927 5.65
564 126 Mehmet Adem Ahmet Çelebiev Ahyolu 15/4/924 4.
565 127 Mehmet Ali Hoca Hüseyin Rojden Ahyolu 15/4/924 4.25
566 128 Mehmet Ömer Arif Loznitsa Tırgovişte 2/3/925 4.
567 129 Mehmet Zekeriya Ahmet Mortoğanovo Razgrat 19/5/926 5.12
568 130 Mehmet Osman Osman Çemoklites Omartağ 13/11/924 3.08
569 131 Mehmet Salih İsmail Konstantin Elena 26/1/922 4.99
570 132 Mehmet Recep H.Hasan Zmeyno Omurtağ 29/5/925 4.65
571 133' Mehmet Recep Ahmet Denitsa Şumen 1/1/927 4.70
572 134 Mehmet Hasan Mehmet Kozitsa Popovo 3/9/926 4.41
573 135 Mustafa Abdullah Osman Menkişevo Omurtağ 28/1/925 4.75
574 136 Mustafa İbrahim Mestan Obaka Popovo /9/924 5.16
575 137 Mustafa İsmail Mehmet Gornokrumovo Omurtağ 28/1/925 4.66
576 138 Mustafa Mustafa Osman Obitel Omurtağ 16/9/923 3.25
577" 139 Mustafa Hafız Şerif Vamikon Omurtağ 16/8/924 4.75
578 140 Mustafa Hasan Mustafa Çerkovna Tırgovişte 21/11/921 5.40
579 141 Nazıf Mustafa Salim Denitsa Şumen 4/1/927 5.57
580 142 Nazif Salim Habil Podayva İsperih 15/7/928 2.75
581 143 Necmi .Salih İsmail Soma Razgrat 15/7/927 3.87
582 144 Niyazi Mustafa Hüseyin Tırnovitsa Tırgvişte 17/2/927 4.61
583 145 Ömer Ahmet H.Yusuf İzgrev Şumen 14/2/928 5.56
584 146 Osman Abdurrahman Osman Kalino Şumen 28/3/927 3.04
585 147 Osman Kadir Mahmut Lovsko Razgrat 28/2/928 3.95
586 148 Ömer Yakup Musa Şumen Şumen 3.51
587 149 Rahim Naim Mustafa Svt.Gorast Şumen 8/2/925 5.77
588 150 Recep Rasim Yunus Svt.Kliment Şumen 3/3/927 4,41
589 151 Recep Rafi i İsmail Venets Şumen 20/2/926 3.16
590 152 Recep İsmail Şaban Osenovets Şumen 2/2/929 4.75
591 153 Salim Süleyman Halim Slançoglet Momçilgrat 9/11/930 4.60
592 154 Recep Abdurrahman H.İbrahim Pravdolop Ardino 18/5/925 5.69
1946/1947 YILI YİRMİ İKİNCİ DEVRE Mezunları:.
Dip!. Sınıf Doğum Yeri
No. No. ADI VE BABA ADI Köyü Kazası Doğumu Derecesi
593 1 Ali Ali Hacı İsmail Bela Reka Preslay 25/3/925 4.90
594 2 Ali Mehmet İzzet Sayin Kobrat 29/9/928 3.83
595 3 Ahmet Mehmet Sait Kiçenitsa Razgrat 25/9/926 3.60
596 4 Ahmet Tahir İsmail Novak Razgrat 4/7/925 3.60
597 5 Bedrettin Osman Voyvoda Novipazar 30/3/925 3.67
598 6 Aydın Hasan Şerif Osenovets Şumen 9/11/926 3.33
599 7 İbrahim Halil Mustafa Rozac Elena 6/5/925 5.29
600 8 Kabil Ömer Aziz Çiftlikmahalle Aydos 12/4/925 4.29
601 9 Kamil Nazif Kamil Sredkovets Şumen 31/7/924 4.19
602 10 Lütfi H.Ahmet Klavenets Ratgrat 22/9/929 3.83
603 11 Mahmut Salim Sadık Vladimirovets İsperih 15/1/926 5.38
604 12 Mehmet Ahmet Ali Osman Kralevo Tırgovişte 15/1/927 6.
605 13 Mehmet İbrahim H. Yakup İskalak Aydos 10/3/926 4.41-
606 14 Mustafa Ali Yusuf Groskopisarevo Elana 14/3/922 4.54
607 15 Necip Zekeriya Solak Delçevo İsperih 30/2/927 4.25
608 16 Ahmet Hüseyin Veysel Raveno Kobrat 7/9/923 3.08
609 17 Nurettin Salih İbrahim Venets Şumen 3/7/928 3.67
610 18 Ömer Galip Mehmet Stoyan Mihaylovski Novipazar 15/8/926 4.79
611 19 Ömer Osman Ahmet Osenovets Şumen 7/3/926 3.83
612 20 Osman Mustafa Abdürrahim Menkisevo Omurtağ 8/10/928 4.16
613 21 Recep Mustafa Ahmet Çerna Mogila Aydos 14/8/923 4.62
614 22 Ruhi Arih Ahmet Takaç Novipazar 13/3/923 4.61
615 23 Salih İsmail Molla Mustafa Palastina Omurtağ 29/8/923 4.75
616 24 Feysillah H.Recep Obitel Omurtağ 7/3/929 5.83
617 25 Hakkı Ahmet Aziz Osenovets Şumen 16/6/925 3.08
618 26 Hasan Hasan Raşit Menkişevo Omurtağ 4/6/926 4.54
619 27 Hüdai Salih Hüseyin Osenovets Şumen 3/2/925 3.87
620 28 Şaban Mehmet Ahmet Borets Şumen 18/5/920 3.62
621 29 Şakir Sadık Mehmet Tsakrovets Novipazar 10/10/925 4.08
622 30 Şevki Hasan Necip Slivak Şumen 2/22/924 4.33
623 31 Musa Ceber İsmail Diskovo Kırcali 1/1/925 3.96
624 32 Kazım Süleyman Sadettin Gornoprahovo Ardino 1/2/927 4.
625 33 Hafız Süleyman İsmail Şakir Topçilarevo Kobrat 15/6/921 4.04
626 34 Hüsnü Hafız Hasan Polana Kobrat 3.67
627 35 İsmail Mehmet Ali Kralevo Tırgovişte 3.50
628 36 Mustafa Omer Veliçka Om urt ağ 3.52
629 37 Ali Bayram Ali- Bela Reka Preslay 20/10/925 4.67
630 38 Ali Ferhat Adil Prelez Kobrat 10/5/925 4.
631 39 Emin Yusuf Beytullah Pamukçu Novipazar 3/8/928 3.25
632 40 Enver İsmail Hüseyin, Şıımen Şu men 8/3/923 3.96
633 41 İbrahim Tahir Mustafa Pretovene Kobrat 24/2/928 4.
934 42 İsmail İsmail H.Mustafa Zmino Omurtağ 13/9/925 4.54
935 43 İsmail Recep Ali Obitel Omurtağ 7/2/925 4.08
636 4'4 Mehmet Ahmet Kazım Prestoe Şumen 7/5/928 4.08
637 45 Mehmet Hayrullah H.Mehmet Preze Pravadı 6/2/929 3.76
638 46 Mehmet Mehmet Mahmut Preskovene KQbrat 18/5/928 4.44
639 47 Muhsin Salim Hüseyin Silistre Silistre 9/10/927 4.83
640 48 Mustafa Hakkı Şemsettin Mağlen Aydos 10/5/929 5.62
641 49 Mestan Mıtış Osman D.obromirets Zlatoğrat 31/7/928 4.33
642 50 Osman Mustafa Hüseyin Venets Şumen 1/10/928 3.50
643 Sı Rasim Ahmet Ahmet Duran Razgrat 26/91926 5.12
644 52 Recep Ahmet Osman İzgrev Şumen 4/2/929 5.50
645 53 Sami Mehmet Şumen Şumen 3.50
646 54 Suat Mustafa Memiş Şumen Şumen 24/4/928 3.87
647 55 H.Selim Ömer Selim Slivopole Ruse 21/9/922 3.85
648 56 Ömer İsmail Mü'min Ribenor Krumovgrat 26/9/925 4.
649 57 Hakkı İsmail Osman Stoyan Mihaylovski N .Pazar 12/3/926 4.08
650 58 Halil Hakkı Şemsettin Mağlen Aydos 14/10/926 4.83
651 59 Hüseyin Mehmet Ahmet Mağlen Aydos 30/1/929 5.79
652 60 Hüsmen Ali Zaim Şumen Şumen 10/2/929 3.62
653 61 Şevki Veli Ali Osman Prestovene Kobrat 15/12/925 3.79
654 62 Yusuf Şükrü Yusuf Slivak Şumen 8/2/929 3.30
655 63 Yakup Halil Ahmet Mağlen Aydos 22/3/924 5.20
656 64 Ziya Arif Osman Çerniçevo Krumovgrat22/10/922 5.64
657 65 Selim Şuayp Aziz Zirnevo Tervel 22/8/922 3.12
658 66 Hamit Yusuf Resyina Omurtağ 3.21
659 67 Selim Salih Ahmet Ratlina Omurtağ 4.
660 68 Ali Niyazi H.Mehmet Omurtağ Omurtağ 24/2/927 3.40
661 69 Rafi' İsmail Rafi' Svt.Kliment Şumen 24/8/925 3.
662 70 Halit Ahmet Halit İzgren Şumen 5/6/922 3.25
663 71 Ahmet Mehmet Hacı Ömer Ciyogarets Şumen 13/12/928 3.45
664 72 İbrahim Aliş Mehmet Kroyaç Razgrat 18/2/926 3.
665 73 Hasan Recep H.Süleyman Miyeyno Omurtağ 30/6/926 5.
666 74 Recep Hüseyin Ahmet Çernokapets Omurtağ 10/5/924 3.62
667 75 Ferhat Rifat Adem Prelez Kobrat 26/5/926 3.83
')68 76 Hüseyin Hasan Yakup Presenik Aydos 5/11/926 3.62
669 77 Yusuf Şakir Yusuf Predçe Pravadı 20/2/926 3.79
670 78 Emin Seyfullah Emin Kiçenitsa Razgrat 6/5/925 3.83
671 79 Cevdet N asuh Mehmet Todoraykonoyo N .Pazar 16/6/924 3.25
672 80 Hasan Hüseyin Molla Mus. Palastina Omurtağ 29/3/027 3.66
673 81 Sami Hamit Hasan Sinivir N .Pazar 12/7/927 3.
674 82 Hasan Hüseyin Yakup Bela Reka Preslay 15/6/925 3.16
675 83 Şaban Mehmet Tahir Menkişevo Omurtağ 21/9/926 3.
676 84 Ruhi Rafi Mehmet Svt.Kliment Şumen 5/3/925 3.55
677 85 Emin -Seyit Ömer H.Mehmet Stroynovets Elena 12/1/922 3.08.


Yayınlandığı Yer: Vakıflar Dergisi S.20, s.415-442. ,1986
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •