TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
893 H / 1488 M. TARİHLİ AKKOYUNLU YAKUB HAN VAKFİYESİ
893 H / 1488 M. TARİHLİ AKKOYUNLU YAKUB HAN VAKFİYESİ


"13. kayseri Kültür ve San'at Haftası etkinliklerinden Erciyes Ünversitesi tarafından tertiplenen VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, 08-10 Nisan 2002 De bildiri olarak sunulmuş, VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu Kayseri 2002, s.187-191.'de yayımlanmıştır. "


Sadi BAYRAM

Değişik medeniyetlere beşiklik yapmış Anadolu, Hz. Nuh zamanından bugüne kadar çeşitli uygarlıklara sahne olmuş ve bunları sinesinde barındırmıştır.

Anadolu Sultan Alparslan tarafından daha zaptedilmeden önce, Türk akıncıları, Erzurum'un Pasinler mevkiinde gelip yerleşmişler, Şerif Halil Gucudivani de vakfını 1048 yılında kurmuştur.

Anadolu Selçukluları; Sivas, Divriği, Malatya, Diyarbakır, Kayseri ve Konya gibi şehirleri vakıf eski eserlerle imâr ve ihya etmişler, bu eserlerin kıyamete kadar yaşaması, personel masrafları için de vakıflar tesis etmişlerdir.

Hayri ve sosyal ve kültürel hizmetler veren vakıflar, insanın beden temizliği için hamamlar, sağlık-beyin temizliği için dar'üşşifalar-medreseler, ruh temizliği için camiler, ekonomik bağımsızlıkları için bedestenler-arastalar, ticaret için kervansaraylar-hanlar inşa ederek, ırk, renk, dil, din farkı gözetmeden insanlığın yararına bırakmışlardır. Bu eserler şimdi bizim atalarımızdan kalan kültür miraslarımız olup, bunları gelecek nesillere olduğu gibi aktarmak, her vatandaşın asli görevidir.

Ancak vakıflar hayri ve zürri olmak üzere öncelikle ikiye ayrılmaktadır. Aslında vakıf, hayır işleri, sosyal, kültürel ; yani kamu hizmeti yapar. Zürri vakıflar ise, geliri evlâda ait olan vakıflar olup, servetini evladına bırakan, Allah rızası, insanlık sevgisinden mahrum, kendi egosunu tatmin eden vakıf türüdür. Yüksek derecedeki idarecilerin görevden mecburi ayrılmaları sırasında sultan ve padişahların arazilerine el koymalarını, malların Hazineye iadesini, malın evlatlar arasındaki taksimini önlemek amacıyla yapılmış vakıflardır. Osmanlı İmparatorluğunda XVIII. ve XIX. yüzyıllarda artmıştır. Çöküşün bir göstergesidir.

İşte bu vakıflara numune olmak üzere Fatih Sultan Mehmed'in Uzun Hasan ile yaptığı savaş esnasında Fatih Sultan Mehmed saflarına geçen Akkoyunlular dışında kalan ve başkentleri Tebriz olan Akkoyunlu Sultanı Yakup Han zamanından kalma, Azerbaycan Kadısı tarafından tasdik edilen zürri bir vakfiyeyi misal olarak gösterebiliriz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi'nde bulunan 489 numaralı defterin 49. sayfa, 5. sırasında kayıtlı Akkoyunlu Sultanı. Yakup Han zamanında, zamanın Maliye Bakanından satın alınan iki köy ve iki mezraa, Kadı, Kıvamuddin ( âlim, dinin kuvetlisi ) Abdullatif ibn Hacı Abdusselam tarafından vakfedilmiştir. 01.02.893 H./16.01.1488 M. tarihli arapça vakfiyenin günümüz Türkçesine çevrisi şöyledir :

Bütün övgüler, her şeyin sahibi olan, varlıkları eksiksiz ve kusursuz bir biçimde yöneten, ortağı ve engel olacak biri olmaksızın yarattıklarının cevher ve sıfatlarında tasarrufta bulunarak bütün zamanlar boyunca evirip çeviren Yüce Zâta aittir.

Kıyamete kadar dua, selâm ve saygı, varlıkların en üstün ve kıymetlisi olan, bütün varlıklara elçi olarak gönderilen Hz. Muhammed'e ve anlaşmazlık ve kötülük damarlarını koparan ailesi ve arkadaşlarına olsun.

Bu vakfiye; geçerli-yasal (sahih ve şer'i) ve uygulanması gerekli açık (sarih ve mer'i) bir belge olup, belirtilecek hususları içermektedir;

Sayın, değerli, olgun, halkın anlaşmazlıklarını fetvasıyla çözen (Müftü), sorunların çözümü kendisine havale edilen (el-Müvella), helâl ve haramı, iyi ile kötüyü ayıran büyük bir yargıç olan Hacı Abdusselam oğlu Kadı Kıvamüddin Abdullatif, Azerbaycan'a bağlı bir İslâm beldesi olan Zatü'l-Cevaz'a tabi Raşhor ve Kadıviranı adında iki köy ve Mam ve Ahori namında iki mezraayı, adaletli bir önder/komutan ve yönetici, Tanrı düşmanlarını cezalandıran, dostlarını ödüllendirip onurlandıran Yakup Han tarafından Devlet Hazinesinde alıp satmaya ve her türlü tasarrufa yetkili kılınan Maliye Bakanı Seyyid Melik oğlu Aka (Bay) Seyyid Ahmet'ten geçerli ve cayılamaz bir alış-veriş sonucu satın aldı.

Bu iki köy ve iki mezraa müslümanların ihtiyaçlarına sarf olunan kamuya ait taşınmazlar olup, bunların satılması hazinenin maslahatı için gerektiğinden, yetkili vekil olan Seyyid Ahmet, bu iki köy ve iki mezraayı; otlakları, dağları, dereleri, tepeleri, suları, gelirleri, vergileri vs. bütün bağlantıları ve ekleri ile beraber, geçerli para birimlerinden Tebriz gümüşü ve nakit olarak dinar cinsinden olmak üzere gerçek değerleri olan toplam elli bin dinar karşılığında Kadı Kıvamüddin'e sattı.

Satılan bu yerlerin sınırları şöyledir;

Raşhor Köyü: Doğusu Ayğır Gölü ve kısmen Mastabat ( Mastafa ? ) Köyü. Batısı Mastabat Köyü ile Norşin Köyü arasında bulunan Güngörmez ( Güngörmen ?) adlı Büyük Dere (vadi) . Bu sınır dere (vadi) yatağı boyunca devam ederek mesilin ( dere yatağının) üst tarafı Dağa, alt tarafı Yahılgan denilen yere ulaşır. Güneyi Örşemiş sınırına dayanır. Kuzeyi Seyyipan (Süphan) Dağına kadar ulaşır.

Kadıviranı ( Virankadı) Köyü: Doğusu, Çukurkeşiş yakınındaki yol. Batısı Karavülbaba ( Allah rahmet eylesin) harabesi ve Sitti adındaki göl, güneyi Bejijak harabesi, kuzeyi Kızılviran harabesi ve Öd meşhedi (türbesi?) ile çevrilidir.

Mam Mezraası; Doğusu Norşancık harabesi yakınındaki Berdenos Deresi ( Vadisi) ve bu dere ( vadi) kanalı boyunca devam edip, üst taraftan Dağa, alt taraftan ise Karataş hizasına kadar uzanır. Batısı Kurucagöl ve araba caddesine kadar Virankadı Köyü yolu, güneyi Kağıdgir harabesi, kuzeyi Kağdadin harabesi ile çevrilidir.

Ahori ( Ahuri ? ) Mezraası; Doğusu Seyyipan Dağı, batısı Çukurkeşiş sonundaki yol, güneyi Kağdadin ( Kağdadeyn ? ) sınırı, kuzeyi Virankadı kanalı ( vadi yatağı) ile çevrilidir.

Anılan bu köy ve mezraaların alım-satım, tersine ve iptaline dair bir işlem yapılması mümkün olmayacak şekilde yasalara uygun olarak geçerlidir. Bu satış sonrası, anılan yerler teslim etme ve teslim alma işlemine uygun olarak teslim edilmiş ve alan tarafından da teslim alınmıştır.

Artık hiçbir kimse, hiçbir şekilde bu alış-veriş akdini fesh ve iptal edemez. Dolayısıyla bu anılan iki köy ve iki mezraa, hiçbir engel olmaksızın alan kişinin hakkı olarak mülküdür. Başkası bu konuda hiçbir talep ve iddiada bulunamaz. Bundan sonra kim bunu bir dava konusu yaparsa, haksız ve geçersizdir. Mahkemece dinlenmez ve kabul edilmez.

Bu işlemler sonrasında satın alan kişi, satın alınan bahsi geçen yerleri, yasal yönden açık, eksiksiz ve geçerli (sahih ve mer'i) olarak asır be asır, nesil be nesil batın tertibine uygun bir şekilde vakfetti. Artık bu vakfedilen yerler rehin ve hibe olarak verilemez, değiştirilemez ve alım-satıma konu olamaz. "Kim değiştirirse vebali ona aittir. Allah işitir, bilir."

Erkek çocuklardan kimse kalmazsa, kıyamete kadar kız çocuklar bu vakıf yerlerde tasarruf yetkisine sahiptirler.

Eğer kız çocuklardan da kimse kalmazsa, anılan köy ve mezraaların mahsulü müslüman, güvenilir bir görevli ile her yıl Haremeyn'e (Mekke ve Medine'ye) gönderilecektir. Vâkıf, bu güvenilir görevliyi bu iş için mütevelli olarak atamıştır.

Vakıf işlemlerinin gerçekleşmesi ve kayıtlara geçirilmesi Safer ayının ilk on günü içinde 893 H. ( 16.01.1488 M. ) yılında olmuştur.


Şahitler:

Mevlana Mustafa oğlu Mevlana Abdullah. (Kendisinin izni ile ismi yazılmıştır),
Piri oğlu Mevlana Muhip,
Hüseyin Aka oğlu Mevlana Hasan,
Hasan Aka oğlu Şah Veli,
Ahmet Hanefi oğlu Mevlana Pir Malik,
İbrahim Aka oğlu Mahmut Aka,
Bestam oğlu Ahmet,
Seyyit Ali oğlu Yusuf,
Ebubekir oğlu Osman,
Yakup oğlu Ali,
Sofu Hüseyin oğlu Mevlana Hasan,
Dindar oğlu Ebubekir,
Münir oğlu Ahi Said.

Bütün varlıkların sahibi, besleyen ve büyüten Allah'a hamd eder, yardım dilerim.

489 numaralı defterin 48. Sayfasında siyakât yazısı ile " Vakf-ı Küre-i Raşhor ve Virankadı ve Mezraâ-i Mam ve Ahuri an Vakf-ı el-Hac Abdüsselâm der Azerbaycan tabii Nahiye-i Adilcevaz " ibaresi geçmektedir ki, bu ibareden Adilcevaz Nahiyesi'nin bir bölge adı olan Azerbaycan'a bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

Vakfiyenin tetkikinden ;

¢ Vakfın, Akkoyunlu topraklarının büyük bir bölümünün Osmanlı topraklarına katılmasından sonra, Sultan III. Yakup Akkoyunlu zamanında yapıldığını,
¢ O tarihte Akkoyunlu Devleti Başkentinin Tebriz olduğunu,
¢ Yakup Han zamanındaki bir Maliye Bakanının isminin Seyyid Melik oğlu Aka (Bay) Seyyid Ahmet' olduğunu,
¢ Vâkıfın kadı ve müftü, babasının hacı olduğunu,
¢ Tebriz Gümüş parası ile 50.000 dinara arazinin hazineden satın alındığını ( Devlet Bakanı Sayın Kemal Derviş duyması , özelleştirme o zaman da var, yeni icat edilmemiş)
¢ Zürri bir vakıf olduğu, neslinin kesilmesinden sonra hayra dönüştüğünü,
¢ 01.02.893 H./ 16.01.1488 tarihinde vakfedilip, Osmanlılar zamanında, 15.04.1135 H./ 23.01.1723 M. tarihinde tescil edilerek Evkâf Hazinesine kaydedildiğini,
¢ Adilcevaz'a bağlı bazı yerleşim yerlerin 1488 tarihindeki isimlerini,
¢ Aygır Gölü ismi ve Gölün bugünde kullanıldığı,
¢ Mastabat Köyü'nün bugün Adilcevaz'a bağlı Yıldız Köyü olduğu,
¢ Norşin'in bugü
¢ n Adilcevaz'a bağlı Harmantepe Mahallesi olduğu,
¢ Virankadı'nın Çanakyayla Köyü olduğu,
¢ Yakupağa Dağları isminin Akkoyunlulardan intikal edebileceğinin akla geldiği,
¢ Şahitler arasında meşhur birinin bulunmadığını öğreniyoruz.


Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi'inde Dolap 10'da kayıtlı orijinal tetkikinden :

1. 18,5 x50 cm.lik aharlı kağıtlar yapıştırılarak birleştirilmiş, birleştirme yerleri ayrıca mühürlenmiştir. Rulo boyu 300 cm.dir. Rulo ucunda 25 cm. deri yapıştırılmıştır. Mühür, 23 mm. daire şeklinde olup, dört yanında :
a.Yetim ebul-Adil..? el-Abd
b.Hüseyin Muhammed Ali
c..Musa Caferi
d. Muhammed Hasan Ali, yazılıdır.

2. Vakfiye başında , 5 Adilcevaz Kadısının elips ve daire şeklinde mühürleri ve vakfiyenin geçerliliğine dair tasdik metinleri vardır. Bunlar şunlardır:
a.Sezaver Murad Ali (?)
b.Mehmed bin Mahmud
c.Veli bin Mehmed,
d.Mehmed bin İbrahim,
e.Seyyid Yusuf el-Haseni.

3.Baştan ilk iki parçadan sonra, vakfiye ters yapıştırılmıştır.
4.Kağıdın sağ kısımdan 4 cm. boştur, sol da ise kağıdın sonuna kadar kullanılmış, boşluk bırakılmamıştır.
5. filigran yoktur.
6.Yazı cinsi sülüsdür.


Vakfiyeye iliştirilen 22x16 cm.lik arzda: Adilcevaz'da bulunan ve vakfın soyundan gelen Hüseyin ve Mahmud Osmanlı Padişahına müracaat ederek; islâmiyetin kabulünden beri vakıf olan ve kendileri tarafından kullanılan arazilerin, eldeki vakfiyenin kaybolması ihtimaline karşılık, Defterhane-i Amire'ye kaydolunmasını bir dilekçe ile 4 Rebiülahir 1135 H./ 10.01.1723 M. tarihinde talep ederler. 15 Rebiülahir 1135 H. / 23.01.1723 M. tarihine sadır olan buyrultu mucibinde, Anadolu Muhasebesine kaydolunması, bir derkenar notla buyrulur.


Yayınlandığı Yer: Kayseri Erciyes Üniversitesi Ortaçağ Sempozyumu 8-10.04.2002 ,2002
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •