TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Sultan II. Abdulhamid'in 1888 Tarihli vakfiyesi Tezyinatı ve Osmanlı İmparatorluğunda İlk Toplu Konut Projesi
SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN 1888 TARİHLİ VAKFİYESİ,
TEZYİNATI
ve
OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA İLK TOPLU KONUT PROJESİ

Sadi BAYRAM


Hollanda “ Utrech'de 23-28 Ağustos 1999 yapılan Milletlerarası XI.Türk Sanatı Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.


Türk kültür hayatında önemli bir yeri bulunan vakıflar, sosyal dayanışmanın
dünyadaki en güzel numunelerini vermiş olup; geçmişten geleceğe uzanan en sağlam
köprülerimizin başında gelmektedir.

Sultan II. Abdülhamid'in Vakfiyesi, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Vakıf Kayıtlar Arşivi'nde K.183 ve sureti olan tezhipli K.181 numara ile kayıtlı iki vakfiyesi vardır. Birinin mütevelli nüshası olması gerekir. Birbirinin aynı olan bu vakfiyenin bir sureti 574 numaralı Arşiv Kütük Defterinin 105. Sayfanın, 48. Sırasında Osmanlıca olarak kayıtlıdır. Aynı kayıt, Latin harfleri ile tercümesi 2225 numaralı defterin 244. Sayfanın 105. Sırasında da ayrıca yazılmıştır. Vakfiye 18 Ekim 1888 tarihlidir.

Koyu nefti renkte olan K.183 numaralı vakfiyenin cildi, 193x295 mm., miklebi 90 mm. dir. Muhafaza kutusu vardır. Cildinin yan kağıdı pembe Avrupa ipek kağıt olup, sürme yaldızla bitkisel motif yapılmıştır. Sultan Abdülmecit'den itibaren Osmanlı Padişahlarının vakfiyelerinin cildinde yan kağıt olarak ipek kağıt kullanılmıştır.
İç sahifeleri 185x295 mm. ebadında olup 300 sayfadır. 38. Sayfada sona erer. 39. Sayfada Şuray-ı Evkaf'ın 28 Temmuz 335 ( 1919 M.) tarihli kararı üzerine 9 Zilkâde 337 tarihli "İrade-i Aliye mucebince kaydolunmuştur" şerhi bulunmaktadır. Diğer sahifeleri boştur.

1. Sayfanın sol yüzünde 180x109 mm. çerçeve içinde bitkisel motif vardır.
2. Sayfanın sağ yüzünde Evkaf Müfettişi Abdurrahman Nafiz Efendizâde es-Seyyid Muhammed Atıf Efendi'nin tasdiki vardır.

2. sayfanın sol yüzü altın hal zemin üzerine yeşil, kırmızı, vişne, sarı, kahverengi,
bitkisel rokoko uslûbu tezyinat vardır. Tezyinat altında 110x130 mm. ebadında çerçeve içinde nesih 8 satır bulunur. Tezhibin dış kenarı altın hal ile dekore edilmiştir. Sağ yandaki özel bölüme padişah tarafından el yazısı ile " usulünce amel oluna " yazılması gerekirken bu kısım her iki eserde de boştur. Durak noktalarının herbiri değişik süslenmiştir. Mühr-ü Süleyman, çarkıfelek, selçuk düğümü v.b. gibi. 40. Sayfadan itibaren boş olan eser, samani aharlı kağıda yazılmıştır. Her sayfasında 11 satır vardır.

K.181 Numaralı Vakfiye ve tezyinatı, K.183 numara ile tamamen aynı olup, suretidir. 294 sayfa olan K.181 numaralı vakfiye, 292x185 mm. ebadında olup, her sayfasında 11 satır bulunur. 40. Sayfada sona erer, 41. Sayfada Evkaf Nezareti kaydı vardır ve devamı boştur.

Yıldız Sarayı civarında inşa ettirdikleri Hamidiye, Orhaniye ve Ertuğrul Camileri ile Şazeli Dergâhı masrafları için, gelir getirici akar olarak Beşiktaş'ta, Dolmabahçe Sarayı Kuzey-batı köşesinde, bugünkü Vişnezâde Mahallesi, Spor Caddesi ile Şair Nedim Caddesi'nin keşistiği üçgen bölgede, 13 muhtelif vakfın arsası üzerine, 63 adet iki katlı ev ve girişlerinde dükkân yaptırarak II. Abdülhamit vakfetmiştir. Bu semt daha sonra akaretler adını almıştır.

Ancak, söz konusu bölgede sol baştan 7 evin Sultan Abdülaziz tarafından Saray görevlileri için yaptırmaya başladığı, memurların yemeklerini sarayda yedikleri için evlerin içinde ocak bulunmadığı, binalarda mermer kullanıldığı, Balyan Ailesi tarafından inşaasına başlandığı, daha sonra İtalyan mimar Nafilyan tarafından inşaata devam edildiği, mali kriz nedeni ile inşaatın yarım kaldığı, binaların beşte dördünün, Sultan II. Abdülhamit tarafından tamamlandığı söylenebilir.

1914 yılında Mimar Vedat Bey bir okul ile evlere ilaveler yapmıştır. Bugün 74 bina vardır. İnşaat üç ayrı zamanda tamamlanmış olabilir.

Dolayısıyla bu yıl 700. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız Osmanlı Devletinin III. Başkenti İstanbul'da ilk toplu konut projesi de, 101'inci yıldönümünü bu yıl kutladığımız ve restore ederek otel-ofis olarak kullanılan Akar Net projesidir. 1987 yılında Turizm bölgesi ilan edilerek Net Holding tarafından yap-işlet-devret modeli ile 49 yıllığına kiralanan alan, çeşitli bürokratik engeller, kiracıların tahliyesindeki zorluklar sebebiyle restorasyon inkıtaa uğramış, ancak 1997 yılında esaslı çalışmalara girilmiş, üç ev 100. Yıllda hizmete girmiş olup, halen çalışmalar sürdürülmektedir. Restorasyon 35 milyon dolara mal olacaktır.

Toplam 6 parselde, 30.644.743 m 2'lik saha üzerinde bulunan evler 16 tip olup, söz konusu mekanlar, 94 adet apart-ofis, 25 dükkan, 6 adet gıda ile ilgili iş yeri olmak üzere 127 üniteden oluşacak olup, tiplerine göre büyüklükleri şöyledir :

A1a tipi: 22 adet
Brüt Net
Bodrum kat¦¦¦.. 23.20 m2 15.80 m2
Zemin kat¦¦¦¦ 119.00 m2 69.00 m2
1.Kat¦¦¦¦¦¦¦ 119.00 m2 90.50 m2
2.Kat¦¦¦¦¦¦.. 119.00 m2 83.20 m2
Toplam¦¦¦¦.380.20 m2 258.20 m2


A1b tipi :

Zemin Kat¦¦¦¦ 119.00 m2 69.00 m2
1.Kat¦¦¦¦¦¦.. 119.00 m2 90.50 m2
2.kat¦¦¦¦¦¦.. 119.00 m2 83.20 m2
Çatı katı¦¦¦¦¦. 39.00 m2 22.80 m2
Toplam ¦¦¦¦¦. 396.00 m2 265.50 m2

A1c Tipi :
Zemin Kat¦¦¦¦ 120.06 m2 81.45 m2
1.Kat¦¦¦¦¦¦.. 118.71 m2 83.30 m2
2.kat¦¦¦¦¦¦.. 118.56 m2 87.67 m2
Çatı katı¦¦¦¦¦. 34.34 m2 23.85 m2
Toplam ¦¦¦¦ 391.67 m2 276.27 m2


A2 Tipi

Bodrum kat¦¦¦.. 25.00 m2 12.62 m2
Zemin kat¦¦¦¦ 238.00 m2 145.20m2
1.Kat¦¦¦¦¦¦¦ 238.00 m2 159.25 m2
2.Kat¦¦¦¦¦¦.. 238.00 m2 166.72 m2
Toplam¦¦ ¦..739.00m2 483.79 m2

A3 Tipi:

Bodrum Kat¦¦. 119.38 m2 70.69 m2
Zemin Kat¦¦¦¦ 214.16 m2 175.46 m2
1.Kat¦¦¦¦¦¦.. 214.16 m2 179.54 m2
2.kat¦¦¦¦¦¦.. 121.30 m2 94.98 m2
Çatı katı¦¦¦¦¦. 52.66 m2 43.05 m2
Toplam ¦¦¦ 721.96 m2 563.16 m2

B1 Tipi
Zemin Kat¦¦¦¦ 156.00 m2 77.30 m2
1.Kat¦¦¦¦¦¦.. 162.00 m2 114.00m2
2.kat¦¦¦¦¦¦.. 158.64 m2 111.27 m2
Toplam ¦¦¦¦. 476.64 m2 308.57 m2


B2 Tipi
Zemin Kat¦¦¦¦ 135.00 m2 74.50m2
1.Kat¦¦¦¦¦¦.. 159.36 m2 94.00
2.kat¦¦¦¦¦¦.. 156.10 m2 88.10 m2
Toplam ¦¦¦¦ 450.46 m2 256.60m2

D1Tipi
Zemin Kat¦¦¦¦ 163.90 m2 94.30 m2
1.Kat¦¦¦¦¦¦.. 167.36 m2 115.00
2.kat¦¦¦¦¦¦.. 164.00 m2 121.30 m2
Toplam ¦¦¦¦ 495.26 m2 330.60 m2

D2 Tipi
Zemin Kat¦¦¦¦ 157.00 m2 82.50 m2
1.Kat¦¦¦¦¦¦.. 150.50 m2 102.00 m2
2.kat¦¦¦¦¦¦.. 147.14 m2 99.30 m2
Toplam ¦¦¦¦¦. 464.64 m2 283.80 m2

E Tipi
Bodrum Kat¦¦¦ 21.00 m2 6.16 m2
Zemin Kat¦¦¦¦ 101.00 m2 49.45 m2
1.Kat¦¦¦¦¦¦.. 99.60 m2 52.95 m2
2.kat¦¦¦¦¦¦.. 99.50 m2 54.45 m2
Toplam¦¦¦¦¦321.10 m2 165.01 m2


F Tipi
Bodrum Kat¦¦¦ 24.50 m2 9.72 m2
Zemin Kat¦¦¦¦ 113.74 m2 74.56 m2
1.Kat¦¦¦¦¦¦.. 131.84 m2 68.06 m2
2.kat¦¦¦¦¦¦.. 98.34 m2 55.26 m2
Toplam¦¦¦¦¦368.42 m2 207.60 m2Sultan II. Abdülhamit bu toplu konut projesini yaparken, çeşitli vakıfların arazilerini almış, ancak haklarını da yemeyerek, akaretlerin yıllık gelirinden toplam 13 muhtelif vakfa senelik 2.885,5 kuruş kira ödenmesini hükme bağlamıştır.


Bunlar sırası ile şöyledir :

Sultan II. Mahmut vakıflarına yıllık ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦. 89 krş.
Abdülmecit Han Gazi vakıflarına yıllık ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦. 924 krş.
Mülhak Reisülküttap Ömer Avni Efendi vakıflarına yıllık ¦¦.. 141 krş.
Mazbut Çoban Çavuş (Ser Çavuşan-ı esbak Süleyman Ağa )¦ 27 krş
Mülhak Safiye Sultanzade Mehmet Daniş Bey Vakfına ¦¦¦¦ 167 krş
Mazbut Hacı Rami Kadın Vakfına ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 105 krş.
Mülhak Şeyhülislam Esbak Salih Efendizade Mehmet Emin Efendi Vakfına 72 krş.
Mazbut Merhum Hazinedar Cevri Usta Vakfına¦¦¦¦¦¦¦.. 36.krş.
Merhum Silahdar Mustafa Paşa vakfına ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦. 18 krş.
Mazbut Kaptan İbrahim Ağa Vakfına ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.. 172,50 krş
Mazbut Hacı Osman Ağa Vakfına ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.. 1.080 krş.
Mülhak Bosnavi Ahmet Ağa Vakfına ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.. 36 krş.
Toplam ¦¦¦. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 2.885,5 krş.

Söz konusu vakıflar incelendiğinde;

İsmail Bey oğlu Mehmed Daniş Bey Vakfının Maçka Mahallesinde 4.000 zir'a bahçesi bulunduğu,

Sultan II. Mahmud vakfının Süheyl Bey Vakfına mukataalı arsasının bulunduğu,

Abdullah Ağa oğlu Hazinedar-ı Şehriyar Vekili Osman Ağa'nın Dolmabahçe Sarayı civarında Küçük Levent Çifliği adıyla eskiden beri bir çiftliği bulunduğu,

Çoban Çavuş'un Maçka'da iki katli bir evi ve içinde bir hamamı bulunduğu,

Kaptan İbrahim'in de küçük bir bahçesinin bulunduğu anlaşılmış olup, diğer vakıflarında mukataa yolu ile veya gelirleriyle bu mekanda mülkleri olduğunu sanıyoruz.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan orijinal tezhipli Padişah vakfiyelerinin Fatih Sultan Mehmed'den başlayıp, II. Bayezıd, Yavuz Sultan Selim, Şehzade Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, I. Abdülhamid, I. Mahmud, III. Mustafa, III. Selim, II. Mahmud, Abdülmecid, ve Sultan Reşat'dan sonra bir öncesi olan Sultan II. Abdülhamid'e aittir ve bu vakfiyeler Fatih Sultan Mehmed Dönemi'nden II. Abdülhamit Dönemi'ne kadar tezhip san'atının karşılaştırılması için eldeki son numunelerdir.

Yayınlandığı Yer: Hollanda - Utrech. XI. Türk Sanatları Kongresi International XI. Turkish Art Congress ,23-28 .08.1999
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •