TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
BOSNA- HERSEK ve BALKANLARDA VAKIF KÜLTÜR İZLERİ
(SEMİNER Konu?mas? )
Sayın Bakan,
Say?n Büyükelçi,
Muhterem misafirler,
Bas?n ve televizyonlar?m?z?n de?erli temsilcileri,

Kan?yan bir yara... Yine Bosna-Hersek üzerinde konu?uyoruz... Bizler burada rahat ortamda konu?urken, her an S?rp zülmü ile her geçen gün eriyen, yok edilmeye çal???lan, açl?k, susuzlu?a kar?? iman kuvvetiyle kar?? koymaya çal??an Bosna üzerinde söz ederken, Bat?l?lar da bu konularda çifte standart uygularken, burada edebî cümlerle vakitlerinizi almak istemem...

Ancak ?unu hemen ifade etmeliyim ki; Bosnal? müslüman karde?lerimizin azmi kar??s?nda, gün gelecek ve Bosna-Hersek'de de ?afak do?acak...

Mehmet Akif'in dedi?i gibi:

Belki bugün, belki yar?n, belki yar?ndan da yak?n...

Biz burada bunu konu?mal?y?z...

Yar?n sulh sa?land?, ne yapabiliriz, ne yapaca??z, nas?l yapaca??z, hangi projeleri tatbikat safhas?na koyaca??z, en rant ve süratli ?ekilde nas?l hedeflere ula?aca??z.. Hedefe 12'den nas?l yakla?abiliriz..

Ba?bakanl?k Vak?flar Genel Müdürlü?ü olarak elbette bizim yapabilece?imiz ?ey, imar faaliyetleri, eski eser restorasyonu, rekonstrüksüyonu. Elbette öncelik ve ivedilikle Mostar, 9 Kas?m 1993'de H?rvatlar taraf?ndan y?k?lan Mostar Köprüsü...

Bunlar? yapabilmek için, öncelik ve ivedilikle sanat tarihçilerin ar?iv ve saha ara?t?rmalar?, mimar ve mühendislerin, sanat tarihcilerinden ald?klar? donelere göre yapacaklar? projeler, projelerin An?tlar kurulundan tasdiki, restoratörlerin devreye girmesi, fiilen i?lerin , ?antiyenin topyekün çal??mas?...

Bütün bunlar?n ba?lanabilmesi için Balkanlar'a ve Bosna'ya bir göz atmak, ?ehirlerin Osmanl?lar'da nas?l imar edildi?ini bilmek gerekmektedir. ??te kar??m?za ar?iv ve ara?t?rma konusu ç?k?yor.

Bu konuyu biraz açmak istiyorum :

Bir ?ehir feth edildi?i zaman, ?ehrin en merkezi yerinde Ulu Cami in?a edilir, yan?nda hamam? bulunur, zira cami in?as?nda çal??an i?cilerin temiz olmas? gerekir. Daha sonra cami yan?na orta okul- lise seviyesinde bir medrese in?a ediliriken içinde bir Dar'ül Kurra yap?l?r, daha sonra da bedesten, arasta, han, imaret, dar'ü??ifa gibi dinî, e?itsel, sosyal ve ticari i?levi yürütecek eserler halka vak?f yolu ile kazand?r?l?r. Elbetteki in?a edilen bu külliyelleri çal??t?racak personelin görevleri, masraflar?, maa?lar?, ?s?tma ve ayd?nlatma giderleri, tamirat? için de gelir getirici emlâkler ba???lan?r, Allah r?zas? için vakfedilir.

Eski Yugoslavya'da, ?slâm Birli?i Riyaseti istatistiklerine göre; sava?tan önce 6.941 adet eski eserin, 2.060 cami, 740 mescit, 1210 mektep-medresenin faaliyet gösterdi?ini tesbit etmi?tir. Bunlara imaret, dar'ü??ifa, han-kervansaray, bedesten, arasta, hamam, sebil, çe?me, köprü, gibi eserler dahil de?ildir. Bütün bunar dikkate al?nd???nda, eski eserlerin % 60'?n?n bügün yok oldu?u veya sava?ta büyük tahrip gördü?ü dü?ünüldü?ünde , i?in vehameti, büyüklü?ü, harcanacak ödenek ve en önemlisi harcanak zaman ortaya ç?kacakt?r. Zira restorasyon , pahal?, uzun zaman ve sab?r isteyen bir konudur.

Bu eserlerin elbette bir vakf? ve vakfiyesi olmas? gerekir, bunlar?n bulunmas?, tasnifi, zaman alacakt?r. Bir k?sm? sava?, yang?n sel, deprem gibi tabiî afeterle ortadan kalkt???, bir k?sm?n?n yabanc? müze, kütüphane, ar?iv ve kolleksiyonlarda bulunabilece?i dikkate al?narak , geni? bir ara?t?rma ekibinin kurulmas? gerekmektedir.

Ba?bakanl?k Vak?flar Genel Müdürlü?ü, bo? durmam??, konuyla ilgili kararname daha ç?kmadan , Teknik Genel Müdür Yard?mc?s? Say?n Enver Çolako?lu Ba?kanl???nda Bir komisyon kurarak faaliyete geçmi?tir. ?lk anda elde etti?i malzemenin bir kopyas? D??i?leri Bakanl?na, mikro-filmleri Milli Kütüphane Ba?kanl???na gönderilmi?tir. Ancak bu bilgiler bir ön ara?t?rmad?r. Bugün hangi ?ehir BosnaHersek'te, hangi ?ehir H?rvatistan'da, hangi ?ehirler S?rplar'da kald???n? bizler kesin olarak bilemiyoruz. Bunlar?n yan?nda, ?ehirlerin isimleri Osmanl? zaman?ndan kald???, S?rplar taraf?ndan de?i?tirldi?i için de yeni isimlerin kar??l??? Osmanl?ca isimlerde tereddütler has?l olmaktad?r. ( D????leri Bakanl???nda bu konuda yard?m istediysek de sonuç al?namam??t?r ).

Di?er taraftan Balkanlar konu oldu?unda yap?lacak çal??ma daha da geni?lemekte olup, kaba bir tasnifle Vak?flar Genel Müdürlü?ü Kültür ve Tescil Dairesi Ba?kanl??? Ar?ivi'nde Bulgaristan'da 407, Romanya'da 260, Yunanistan'da 854, Bosna'da 162 civar?nda vak?f kayd? bulunmaktad?r. Ayr?ca Anadolu'ya ait baz? vakfiyelerin içindeki gelir getirici vak?f emlâk ve eserler bu say?n?n d???ndad?r. Ba?bakanl?k Ar?ivi, Tapu ve Kadostra Ar?ivi, Millî Kütüphane ?er'iyye Sicilleri, ?stanbul Müftülü?ü ?er'iyye Sicilleri, Müze ve kütüphanelerde bulunan vakfiye ve belgeler biraz önce verdi?imiz rakkamlar?n d???nda bulunmaktad?r.

Bosna - hersek'te buluna baz? vak?f isimlerini verecek olursak : Mehmed Sait k?z? Fatma Kanite Han?m,

?erifzâde Mirliva Mehmed Pa?a,
Rüstem Bey'in torunu, Ali o?lu, el-Hac Mehmed Bey, 10 Nisan 1845.
Mustafa Bey o?lu Haracc? Mehmed Bey, 3 Temmuz 1778,
Ahmed A?a o?lu, Bosnavî el-Hac Mustafa A?a, 17 Temmuz 1734
Semizzâde Abdullah o?lu Mustafa A?a,

Hasan A?a o?lu Yusuf A?a, 9 Temmuz 1723
Zaim el-Hac Mehmed Bey, 27 Ocak 1570,
Mustafa A?a o?lu ?brahim A?a ve Mahmet A?alar,
Ferhat Bey o?lu Gazi ?ehabeddin Hüsrev Bey, Ocak 1532, 1 Ocak 1537, Kas?m 1537. ( üç vakfiye )

Süleyman k?z? Hatice Hatun, 7 Nian 1807,

Mir?ah o?lu Mehmed A?a, 17.Aral?k 1682
Süleyman o?lu Osman Efendi, 21 Ekim 1833.
Ruhi Süleyman Pa?a, 30 Nisan 1769,
Afife Han?m, 11 A?ustos 1808.
Hürrem Pa?a o?lu Ahmet Bey ve ?skender Bey,
Hürrem Pa?a'n?n annesi ?ehtedire Han?m,
Es-Seyyid Mehmed Faz?l Pa?a, 1872,
Bosna Valisi Ali Nam?k Pa?a, 29 Eylül 1829,
Gazi ?sa Bey o?lu Mehmed Bey, 28 A?ustos 1777. Travnik Valisi Mehmet Pa?a, 12 Ekim 1759.


Ayr?ca 162 kay?t daha bulunmaktad?r. Bunar?n isimlerini vererek zaman?n?z? almak istemiyorum.

Ba?bakanl?k Osmanl? Ar?ivi 164 numaral? 1528-1531 tarihleri aras?n? kapsayan Tapu Tahrir Defteri'nde 67 vak?f kayd? bulunmaktad?r. 462 numaral? defterde ise 38 senelik bir zaman dilimi içinde vak?f adedi 89'a ula?m??t?r. görülüyor ki, hemen hemen her sene Saraybosna'da mutlaka bir vak?f kurulmu?tur . Bu defterlerin says?s?n?n 37 adet oldu?u dü?ünüldü?ünde, nice yeni ismler ortaya ç?kacakt?r.


Tapu Tahrir Defterleri incelendi?inde; XVI. yüzy?lda Saraybosna'da 91 müslüman mahallesi olup, bunlardan 82'si cami ve mescit adlar? ile an?l?yordu. Bu mahallelerde 3.040 müslüman, 140 gayri müslüm, 4 yahudi vergi nüfusu bar?nmaktayd?. Dolay?s?yla XVI. as?r'da Bosna'da yakla??k 16.000 ki?i ya??yordu.

K?ymetli misafirler,

Zaman?n?z? fazla almak istemiyorum,

Bosna-Hersek'te sava? sona erdi?inde Ba?bakanl?k Vak?flar Genel Müdürlü?ü bir imar kampanyas?na girerek , öncelikle 9 Kas?m 1993'de y?k?lan Mostar Köprüsünü ihya edecektir. Zaten köprü y?k?l?ry?k?lmaz sesini yükselten Vak?uflar idaresi ile Devlet Bakan?m?z Say?n Necmeddin Cevheri'dir. Daha konu s?cakken, bir ay içinde körüyü onaraca??m?z? ilân etmi?tir.

Ayr?ca di?er eserlerden bir küliyenin onar?m? örnek olarak ele al?nacak ve eleman yeti?tirilmesi hususunda gerekli yard?m? da yapacakt?r. Hükümetimizin bizlere emanet etti?i, bu gün yaban ellerinde kalm?? Osmanl? eerlerini elden geldi?i, maddi imkânlar?n elverdi?i oranda kurtarmak, gelecek nesillere aktarmak, hem tarihî, hem de kutsal bir insanl?k görevi oldu?una inan?yorum.

Sözlerimi Cumhuriyetimizin Kurucusu, yüce Atatürk'ün 1 Mart 1922 tarihinde T.B.M.M.'nin Üçüncü toplanma y?l?n? açarken yapt??? konu?madan bir pragraf alarak son veriyorum :
" Harb-i Umumiden sonra Yugoslavya Devleti ?eklinde ink?lâp eden eski S?rbistan'da mühim bir islâm kitlesi mevcuttur. Bunlardan ba?ka bu devletin menafi-i hayatiyesiyle alâkadar hedefler vard?r ki, bu
hedefler bugün bize mütecaviz dü?man?n elindedir. ??te bu
noktalar ?ayan-? tetkik bir vaziyet te?kil etmektedir. Bu hükûmet dahilinde bulunan dinda?lar?m?z?n bugünkü vaziyetimize alâkas?z ve seyirci mevkiinde kalmakta devam edecekleri zannedilmez".

Görülüyor ki,1922'de biz Yunanistan ile daha Anadolu'da çarp???rken, büyük önder neler dü?ünüyor. Makedonya meselesi , Mekedonya Cumhuriyeti ?eklinde 70 sene sonra i?te aç??a ç?kt?...

Millî ?airlerimizden Mithat Cemal Kuntay'?n :

Bayraklar? Bayrak yapan üzerindeki kand?r,

Toprak e?er u?runda ölen varsa vatand?r,

m?sras? ile sözlerime son veriyor, Bosna'n?n yak?n tarihlerde büyük bir imar faaliyeti neticesi in?aat ?antiyesi olaca?? inanc?yla sayg?lar sunuyorum.
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •