TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
TÜRK'ÜN YOLU NEREYE GİDİYOR
TÜRK'ÜN YOLU NEREYE GİDİYOR ?


Sadi BAYRAM
Türk'ün yolu nereye gidiyor dendiğinde, akla gelen ilk isimler, Gaspıralı İsmail, Namık Kemal, bilindiği gibi Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ü yetiştiren ve O'nun ilk hars yani kültür Müdürü Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Prof.Zeki Velidi Togan, Nihâl Atsız, Alparslan Türkeş, Dr.Fethi Tevetoğlu, Nejdet Sançar, Dr.Reha Oğuz Türkkan, Adnan Ötüken, Prof.Dr.Fuat Köprülü, Prof.Dr.Osman Turan, Prof.Dr.Emin Bilgiç, Zeki Sofuoğlu, Prof.Dr. Bahaeddin Ögel, Prof.Dr.Reşit Rahmeti Arat, Prof.Dr.İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu, Prof.Dr.Mumtaz Turan, Prof.Dr. Mehmet Kaplan, Prof.Dr.İbrahim Kafesoğlu, Nihat Sami Banarlı, Hâmit Zübeyr Koşay ve ismini sayamadığımız nice isimler ile Türk tarihi uzmanları Türk'ün Yolu hakkında düşüncelerini hem yazmış, hem de söylemişlerdir.

Bugün biz nereye gidiyoruz derken, özetin özeti bir tarihçeyi sıralayarak, tarihten ders almak gereği duymayanlara, sivri sinek misali bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Zira, 1965-72'li yıllarda bu satırların yazarına Anadolu milliyetçiliği grubu lideri sıfatı yakıştırılmıştı.

Türk tarihine bakacak olursak; Türkler'in ilk ana vatanının Anadolu olduğunu görürüz. Zira; İnsanlığın ikinci atası sayılan Hz. Nuh, gemisini, kültür ve medeniyetin beşiği sayılan Mezopotamya'da inşa etmiş, gemisinin alt yüzeyi için gerekli asfaltit maddesini toprak yüzeyinde buralarda bulmuştur. Mukaddes kitaplara göre Hz. Nuh'un Gemisi Nusaybin'in Cudi Dağında karaya oturmuştur.

Kuzey Mezopotamya'da Suriye-Irak sınırında ve Fırat Nehri kenarında bulunan Mari şehri arşivinde ele geçen çivi yazılı tabletlerde, M.Ö.1800 yıllarında Zagaros Dağları batısında Turukkular'ın yaşadığı Fransızlar'ın 1939 yılında yaptığı kazılardan anlaşılmıştır. Turukkuların o tarihteki Türkler olduğu sanılmaktadır. Tarihte Türk-Türük-Turuk- Turukku isimli başka bir millet de yoktur.

Yine anonim tarihlere göre, Türk nesli, Hz.Nuh'un büyük oğlu Yafes'den üremiştir. Tevrat'a göre, Hz.Nuh, büyük oğlu Yafes'e yurt olarak Doğu'yu göstermiştir. Yafes, Anadolu'da bir müdddet yaşadıktan sonra, ailesinden bir kol, Doğu Bayazıt-Tebriz- Türkmenistan-Semerkant-Herat; diğer bir kol ise, Musul-Kerkük-Elbruz Dağları- Zagaros Dağları- Nişabur yolu ile Ulu Türkistan'a ulaşmıştır.

Orta Asya olarak adlandırılan Uluğ Türkistan'da çoğalan Türk ırkına mensup kavimler, Büyük Türkistan'da iklim değişikliği, kuraklık gibi tabii âfetler dolayısı ile buradan dünyanın çeşitli merkezlerine dağılmışlardır. İşte bunlardan biri de, Amerikalıların Indian dedikleri, Mogol asıllı Türklerdir. Boering Bogazı yolu ile Amerikaya göç etmiş Kızılderililerdir.

Orta Asta'da çoğalan Türk milleti, kuzeyde Sibirya'ya Batıda, Macaristan ve İtalya'ya, Finlandiya'ya, Doğu da Kore kıyılarına kadar ulaşmış, tarih sahnesinde çeşitli imparatorluklar kurmuştur.

Biz arkeoloji talebesi iken, rahmetle andığım Prof.Dr. İsmail Kılıç Kökten hocam, Antalya Karain Mağarası medeniyetini M.Ö. 50.000'lere indirir, İngiliz Arkeolog James Melleart'ın kazısı olan Konya Çatalhöyük'ü ilk yerleşik köy hayatı olarak gösterirler ve M.Ö. 6.500 yıllarını verirler; Diyarbakır Çayönü kazısında bulunan buğday fosillerini de karbon 14 tahlillerine göre M.Ö. 7.500 yıllarına indirirlerdi. Bugün ise bilim adamları 150 milyon yıldan bahsedebiliyorlar. İleriki yıllarda elde edilecek bulgularda bakalım hangi yılları göreceğiz.

Konuyu dağıtmayalım, Büyük Türkistan'da çeşitli devletler kuran atalarımız, Anadolu'ya da zaman zaman akınlar yapmışlar ve kazandıkları topraklara da yerleşmişlerdir. İşte bunlardan biri de Seyyid Halil Gucudivâni'dir ve 440 H./ 24 Aralık 1048 M. Tarihinde Erzurum ilimizin Pasinler mevkiinde kurduğu vakfın belgesi olan vakfiyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'inde muhafaza edilmektedir.

Büyük Selçuklu İmparatoru Alparslan 1071 yılında ikinci kez Anadoluya ebediyyen dönen milletimiz, Dandanakan Savaşı ile yerini sağlamlaştırmış ve 950 yıldan beri de bu topraklara mührünü vurarak , vatanını ebedileştirmiş, Türk-İslâm medeniyetinin kılıç ve kalkanı olmuş , onbinlerce vakıf abide ve eski eseri herhangi bir karşılık beklemeden, sadece Allah rızası için insanlık hizmetine sunmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde üç kıt'aya yayılarak Kırım'dan Basra Körfezine; Tebriz'den Adriyatik kıyıları ve Viyana önlerine gelen milletimiz, Amerika Birleşik Devletlerini bugün oynadığı rolü, daha insancıl olarak, Amerika keşfedilmeden önce İnsan Hakları Beyannamesinde belirten konuları o günlerde kamu oyuna sunmuştur.

Endülüs Emevi Devleti vasıtasıyla doğu dünyasında alınan bilgiler, lâtinceye çevrilmiş, bu bilgiler neticesinde Avrupa'da Rönesans ve Reform hareketleri doğmuş, üç kıt'aya yaılan Devletin masrafları artmış, Amerika'dan ucuz altın Avrupa'ya gelince enflasyon canavarı azmış, kapitülasyonlar sonucu, yerel sanayi körelmiş, gümrük gelirleri düşmüş, esnaf fakirleşmiş ve 1839 Tanzimat Fermanı ile Batıya geniş haklar verilmiş, azınlıklar ülkeye hakim olmaya başlamıştır. Bu arada Yunanistan, Mısır, Bulgaristan İmparatorluk topraklarından kopmuş, Hicaz, Bağdad Demiryolu inşaatları başlamıştır. O tarihlerdeki dış borç miktarı 161.5 milyon altın liradır. Cumhuriyet Döneminde 107 milyon altın lira dış borç ödemesi yapılmış, 54.5 milyon altun lira ödemesi ise, Hicaz- Bagdad Demiryolu, için Irak ve Suriye ile Balkan Devletlerine bırakılmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında bu borcun büyük miktarı yabancılara ödendiği gibi, sanayileşme ve eğitim hareketlerinde bir aksama olmamıştır.

Bugün ise, dış borcumuz 200 milyar dolar. İç borcumuz ise katrilyonlarca lira. Türkiye Cumhuriyeti hortumlama olmadığı takdirde ve iktisadi davranmak şartı ile bu parayı elbette öder. Eğer olmadı ise, yastık altında bulunan dövizler ve hanımların kollarındaki bilezikler bu borcu karşılar. Borcu borçla değil, üretim artışı ihracaatla ödememiz gerekir.

Biz, bu borç yüzünden, yabancı sermayenin yurda daveti için Avrupaya karşı boynumuzu neden eğiyoruz. Olmadık isteklerine taviz veriyoruz.

Amerikada idam cezası var. Tatbik de ediliyor. Avrupa, ölüm cezasının kaldırılmasını Amerika'dan isteyemiyor.

Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, İngiltere, Belçika, İsveç gibi dünyanın çeşitli yerlerinde krallıkla idare edilen ülkeler var ! Demokrasi isteyen Avrupa, demokrasi için, geleneklerinden vazgeçip, krallıkların kaldırılmasını girişiminde bulunmuyor ?

Gümrük Birliğine zannederim 1998 yılında katıldık. 4 yıldır gümrük birliğinden kârımız ne, zararımız kaç milyar dolar !

Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı Döbemindeki Irak-Amerika Savaşı neticesindeki zararımız kaç milyar dolar, kim ne verdi ?

AB yasaları meclisten geçti. Türkiye Odalar Birliği, TUSİYAD, Medya bu yasaların müdafii oldu. Hatta meclisteki vekillerimiz için oylarınızla tarihe geçeceksiniz denildi. Yani tüccar takımı, sanayiciler Avrupa Birliğine girildiği taktirde, daha rahat ticaret yapacakları için daha çok para kazanacaklar. Bunun için ille de AB. Bunu söyleyenlerin de çoğu ya tüccar veya 68 kuşağından sol tandanslı kimseler, ancak şimdi cephe değiştirerek, menfaatleri icabı kapitalist olmuşlar. Ancak verdiğimiz tavizleri Türk milleti ömür boyu çekecek. Lozan'da kazanamadıklarını 80 sene sonra AB yasaları ile kazanıyorlar.

Kıbrıs'tan Türk Ordusu çıkmaz ise, sizi AB.ye almayız derlerse, Kıbrıs, Hava Sahası, 12 Adalar, KADEK ile masaya oturun konuları gündeme geldiği takdirde, verceğimiz cevap ne olur, verilen tavizler nereye gider. Bunun hesabının sorulması gerekmez mi ?

Ana dil konusu da ayrı bir facia. Sekiz yıllık kesintisiz eğitimi daha henüz tam anlamı ile halledememişken, yeteri kadar dershane bulamamışken, bir sınıfta 80 öğrenciye ders verirken, diğerlerine nasıl ve nerede dershane bulacağız...

Artık bilmeli ki Avrupa, Türkiye Cumhuriyeti vereceği son tavizleri aşırı bir şekilde, istemeyerek vermek zorunda kaldı. Önümüze başka engel çıkarmasınlar. Gönül istemez ama aksi varit olursa, o zaman seyreyleyin siz cümbüşü... AB yasalarına evet oyu verenlerden ve medyadaki borozanlarından nasıl hesap sorulur...

Biz tarihten böyle mi ders alıyoruz. Okumuyor muyuz ? Veya ne çabuk unutuyoruz... Artık verdiğimiz oyların hesabını, ödediğimiz vergilerin nereye gittiğini, nereye harcandığını hepimiz Devletten isteyeceğiz, takipcisi olacağız. Devleti ve milleti soyan hortumculara da cezalarının 10 değil, 100 misli arttırılması, gelecek nesillere ders olması bakımından, ülkenin geleceği için şarttır. Bu taleplerimizde ısrarlı olacağız. Olmamız lâzım. Borcumuzu açık alınla zamanında ödeyebilmemiz için, Türk'ün Yolu için bu şart. Ancak tüccar yolu için bütün yollar para kazanmaya çıkar.

Diğer taraftan 3 Kasım 2002 tarihinde erken seçime giriyoruz. Bu ülke 1970'li yıllardan beri koalisyonlarla mücadele ediyor. Koalisyonun ülkeye istikrar getirmediği biliniyor. O ,halde iki turlu seçimi siyasiler niye gündeme getirmiyor. Çünki kendilerinden korkuyorlar. İki turlu seçim ülkeyi en az dört yıl istikrarlı olarak gelecek yıllara taşır. Aynı zamanda bizdeki liderler demokrasi diye tef çalmalarına rağmen kendileri demokrasi istemiyor. Lider sultası altında vatandaş ve milletvekillerinin ezilmesini istiyorlar.

Bir diğer konuda ön seçim konusudur. Biz, liderlerin seçtiği kişileri onaylıyoruz. Halbuki listeyi halk yapabilmeli, tercih sistemini kullanabilmeli, seçilecek milletvekili sayısının en az dört mislini listeye almalı, tercihi vatandaşa bırakabilmelidir. 1978'de İlk okul mezunu kimseleri bakan yaptığımızı unutmayalım. Aşiretlere bakanlık vermeyelim. Madem ki feodaliteye karşıyız, vergisini ödeyen vatandaş ancak oy kullanabilir. Ayrıca iki de bir seçmen kütüğü konusu da ortadan kalkmalı, vatandaşlık numarasını alan kimseler, vergi numarasını alııp, vergisini ödeyen mğkellefler oy vermelidir. Okuma yazması olmayanın da oy kullanması yasaklanmalıdır. Zira 75 yılda Türkçeyi öğrenememişse, okuma-yazmayı öğrenememişse o artık vatandaş sayılmamalıdır. Seçim kaybaden liderler çekilmesini de bilmeli, hacıyatmaz gibi tekrar geri gelmemeli. Avrupa Birliği bu konuların gündene gelmesini neden istemiyor acaba ? Demokrası hak da verir, hak da alır, gerekirse kelle de alır...

Anadolu'nun son kalemiz olduğunu aklımızdan çıkarmadan bu vatanın birlik ve bereberliğini daima birinci plânda tutarak, ahi ahlâkı ile çalışarak, Hoca Ahmet Yesevi'den aldığımız feyzi diğer kardeşlerimize saf ve temiz biçimde kirletmeden ulaştırabilirsek, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Mevlânâ, Ahi Evran Nasreddin Veli yolundan gidersek, yukarıda belirtilen işleri de yapabilirsek, Türk'ün Yolu düze çıkar, yoksa dikenli sarp yollarda daha çok yürütürler bizi...12.08.2002


Yayınlandığı Yer: Türk Yolu ,12.08.2002
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •