TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
TANRI VE YAZĞI
TANRI ve YAZGI

Naki Cevad AKKERMAN

Ulu Tanrım Kadir Mevlâm Hâk Çalabım büyüksün
Yoksullara yoksunlara umut olan ülküsün
Senden rahmet isteyenler boş döner mi kapından
Kerim olan esirger mi keremini kulundan
Kuşku yok ki saniisin bu görkemli evrenin
Senden gelen sana döner amacısın her şeyin ,

İlk buyruğun «Oku!» oldu rahman rahim adınla
Oku! dedin bilmediğin her ne varsa acunda
Oku! dedin Ulu Tanrım alemlerle nefsini
Onlar öyle süslü güzel ve görkemli kitap ki
Ne benzeri ne de eşi bir yapıt var başkaca,
Sayfaları dolu dolu neler varsa doğada
İnsansın sen kainatı bağışladım ben sana
Usla algı zihin bellek duygu istenç ve zekâ
Kudretinle dünyaları zaptedecek güçdesin
Yaratıcı yönetici tümel ussa simgesin!

Buyruklara lebbeyk dedim sayfaları çevirdim
İnsan denen yaratığın gizlerine eğildim.
Okudu ki, beğenilen tek yaratık benmişim !
Ve en güzel bir biçimde bu dünyaya gelmişim
Daha başka canlılara tanık oldum burada
.
Gök yüzünde yer yüzünde yer altında sularda
Duyuları benden yüce niceleri yaşıyor
Sezgileri güdüleri beni çokdan aşıyor
Ama bana öyle ruhsal güçler vermiş Tanrı ki
Meçhullerle dolu olan varlığımla evreni
İz'an irfan bilim teknik felsefeyle sanatla

Çağdan çağa daha olgun ve evrimsel bir hızla
Gözetlene çözümleme çabasına giriştim
Efsaneyi bırakarak gerçek yola eriştim.
Kemend attım dizgin vurdum tutsak ettim canlıyı
Ayak bastım dolunaya teshir için uzayı.
Ve gördüm ki en görkemli alemler var orada
Ve hepsi de bağışıdır Hak Çalabın insana
Gündüzleri ihtişamlı bir güneşin ışığı
Geceleri gök yüzünün milyarlarca yıldızı
Uzay denen önsüz sonsuz dipsiz uçsuz bucaksız,
Görünmeyen ışınlara alan olan dumansız,
Acun kaplam bu âlemde pırıl pırıl yanmada
Bir tarafdan kehkeşanlar oluşurken bir yanda
Yerimizden milyonlarca ışık yılı uzakta
Sonu gelmiş nice küre dağılarak batmada
Akıp giden milyarlarca yıllık zaman içinde
Doğuşlara mahşerlere konut olan evrende
Hareketsiz hiçbir şey yok bütün varlık dönmede
Akıl almaz ulu geniş bir boşluk da yüzmede
Öyle hesaplı ki hiç şaşmıyor uyumdan
Bilinmeyen gizler dolu şu bitimsiz uzaydan
Işık salan alemleri yaratıcı kudretin
Hayret veren bir düzenle yönetici etkenin
Varlığından nasıl kuşku nasıl işkil duyulur
Birazıcık düşünmeden nasıl inkar olunur?
Bu bir eşsiz tümel akıl evren üstü bilinç ki
Yaratmada yönetmede hakim olan istenci
Altındadır bütün varlık soyut kavram Çalabın
Var ettiği özdek yaşam ve evrenle insanın
Cevherinin oluşunda matematik kurallar
İşlemdeyse hem fiziksel hem kimyasal yasalar
Nedenlerin, sonuçların temelidir, bağıdır
Ve hepsinin ilk nedeni Ulu kudret Tanrıdır.

O ilk neden tümel akıl öyle uyum kurmuş ki
Evrendeki olaylarla olguların nedeni
Değişmeyen kurallarla sonuçlara bağlanmış
Bozulmayan, hiç şaşmayan bir yönetim sağlanmış
Ve böylece alemdeki büyüklerin büyüğü
Maddelerin cevherinde küçüklerin küçüğü
Bütün varlık belli kural belli yasa altında
Canlılarda ve Hilkatin şereflisi insanda
Otuz kadar basit madde temel olmuş yapıya
Onlarda da o evrensel kurallarla yasaya
Değişmeyen uygunluk var, farkı şu ki canlıda
Madde; Güdü duyu bilinç duygu algı ve zekâ
Gibi ruhsal olgulara kaynak olur us olur
Düşün olur,sevgi olur, can olur,
Bu düşünsel ve istensel güçlerim yanında
Duygusal bir dünyam var ki, başka âlem orada,
Sevgiler, güzellikler, iyilikler kaynaşır
İç güdüsel eğilimli başka evren yansıtır
Bir ilâhî düzen var ki buna iman etmişim
Ömür boyu akıp giden kendi gelip geçmişim
Öylesine kanıttır ki işlediğim her kusur
Ya bendensel ya da tinsel bir acıyla ne huzur
Ne de rahat bırakarak vakit vakit burgular
Muzdarip ruh pişmanlıkla sığınacak yer arar
Ve o zaman iç dünyamda kaynaşarak tutuşan
Yangınlaşan tutku doğar beni Rabba bağlayan
Bu bir yalaz, bir ışık ki varlığımı sarar da
Evren mabed dört yön mihrab nurlar yağar ruhuma
Anlarım ki iç alemim ne bir zindan azaptır
O bir okul öğretmense doğa ile Çalapdır,
Çünki yaşam Yaratanın en görkemli eseri
Ve o bomboş karanlıkdan fışkıran bir ışık ki
Zaman zaman bin bir mihnet ve özlemle sarsılan

Ve çaresiz bedbinliğe çıkmazlara saplanan
Benliğime hislerime idrakime güç olur
Umut dolu toz pembesi ufuklara yol olur.
Önümdeki süslü güzel ve görkemli kitabı
Sayfa sayfa çevirirken yazgı denen bir yargı
Dikkatimi çekiverdi birdenbire kendine
Buna göre canlı cansız neler varsa evrende
Kader denen doğa üstü yüce gücün kuludur
İyi kötü rastlantılar böyle tedvir olunur.
Ulu Tanrım! Hikmetinden sorgu sual olunmaz
Bütün buyruk senden gelir sana bir eş koşulmaz
Gerçek şu ki akıl dışı nice olay geçiyor
Niceleri yaşamının baharında göçüyor
Niceleri doksanında el açıyor yüz yaşa
Niceleri ızdırapdan yalvarıyor bak sana...
-Öldür artık takatim yok dayanacak acıya
Seni sevdim sana tapdım bu reva mı şanına!..
Bu dünyaya gelmek için ben mi sana yalvardım?
Bir çileli ömür için beni neden yarattın?
İşte böyle inleyen var sevinen var gülen var
Dâhiler var tımarhane yollarını tutan var
Bunalımlı sıkıntılar eksilmiyor başlarda
Bir savaşma bir didinme yaşam ile doğada
Zengini de yoksulu da memnun değil hayattan
Her insanda bir endişe bir korku var yarından
Ve derler ki, bütün bunlar Tanrı işi sakın ha!.
Kötüyse de iyiyse de yazgıdır bu karışma!.
Levh-i-mahfuz öyle kutsal bir ilahi kütük ki
Gelip geçen ve gelecek insanların kaderi
Ta ezelden yazılmıştır çizilmiştir orada
Başa gelen iyi kötü her olguyla olayda
Rabbin emri budur diye başınızı eğiniz
Beterini düşünerek avununuz gidiniz!..

İyi amma bütün bunlar yazılıysa ezelde
Bilinç algı düşün duygu ve istençden ne yarar ne ?
Özgürlüğü yargılanmış, yazgıların tutsağı .
İnsan soyu elde eder fetheder mi doğayı?
Bilginler de bu konuda birbirine ters düşmüş
Buyrukların yorumunda iki kısma bölünmüş
Cebriyece başa gelen her şey Tanrı işidir
Kaderiye der ki yapan hiç kuşkusuz kişidir
Bence yazgı, rastlantılar mucizeler dışında.
Başa gelen ve gelecek her olayla olguda
Yaşam boyu usla istenç yetileri içinde
Önce kendi bilincine ve sonra da çevreye
Yön verişle hükmedişi kapsayan bir ilkedir
Ve bu ilke hem mutluluk hem de elem içerir.

Bu konuda Ulu Tanrı gerçek yolu insana
Ayetlerle açıklamış kerim olan Kur'an'da
Sağ görüyle iyi niyet Rabbımızın keremi
Yargı için akıl ile donatarak sizleri
Emrinize tabi kıldı; Yerde gökde evrende
Neler varsa hepsi âyet, dersle simge her kavme
Başa gelen her musibet kendinizin eseri .
Ne işlersen sormak için akIın ile nefsini
Yeter bil de bilmediğin hiçbir şeye kapılma
Kulağınız, gözleriniz, kalpleriniz dünyada
İşlediği her kusurdan sorumludur biliniz .
Kör körüne her hareket, her haliniz şüphesiz
Ahrette de kör edecek ve en müthiş dalâlet
Yollarında huzursuzluk ve her türlü felaket
Nasibiniz kısmetiniz olacaktır sizlerin
Gerçekleri doğru yolu Hakkı görmez körlerin
Zerre kadar hayrişleyen hayra erer sonunda
Zerre kadar kötülükse aynı gelir başına
Kolaylık var her zorluğun çetin işin yanında
Mutluluk var felaketin ızdırabın ardında

Çalış didin her oluşun nedenini ara bul
Aşılmadık hiç engel yok her topluluk ve her kul
Sorumludur insanların ve nefsinin bahtından
İyi kötü bütün olgu olaylarla yazgıdan
Ve ey insan sana gelen her iyilik Tanrıdan !
Ve her türlü kötülükler nefsindendir gel inan
İyi işler doğru yollar meşveretle saptanır !
Böyleleri Hâk Çalapça ödüllendirilir,
Bilenler bilmiyenlerle bir olur mu dünyada?
Akıllar, düşünenler her olguda olayda
Ders olarak öğrenecek çok şey bulur inanın
Nefsinizi insanlığa kötülükden sakının
Yaşamını gerçek yolda erdemlerle donatan
0lgunlukla duygunlukla ululaşmış ey insan
Sen Rabbına hoşnut ruhla sevinerek dönersen
Kuşku yok ki Hak Çalap da hoşnut olur bak senden
Olgunluğun koşulları bilim irfan sanattır
Ululuğun koşulları vicdan ile ahlâkdır
İyilikler kötülükler bir değildir biliniz
Kötülüğe iyiliğe güzel yanıt veriniz
Böylelikle dost olurlar düşmanların bakarsın
Kötüleri iyi eder insanlığa katarsın
Öz canını temiz tutan ızdırapdan kurtulur
Gerçekleri görmeyenler alev alev tutuşur .

Her işinde kendine dön iyi kullan aklını
Hiç suçlama başkasını ne doğayı, Rabbini
Çünki seni kâinatın en güzeli yaratmış
Buyruklarla kaderini idrakine bırakmış
Çünki senin takdirindir o levhada ne varsa
Ve bin şükret sana akıl istenç veren Tanrıya

Acıları yenmek için yol gösteren insana
Daha nice ayetler var buyruklar var Kur'an'da
Bütün bunlar düşün vicdan özgürlüğü içinde
Doğru yanlış iyi kötü bütün dünya işinde
Her bireye her topluma sorumluluk yüklemiş
Dikkat et ki gerçek yolun yolcususun sen demiş
Bu telkinler bu esinler bu koşullar altında
Pis işlerde sitem kahır edilir mi Rabbiye
Ve ey insan kusurları itiraf et nefsine
Bu kuşkusuz evrim yolu yararı da kendine
Tekrarlarsan kötü işin sonucuna şaşarsın
Bahtım dersin, tâlih dersin, kader dersin yanarsın
Oku! dedin Hak Çalabım evren ile insanı ,
Gizlemleri çöze çöze yürü; Zaptet doğayı
Bunun için güçler verdin bizi teçhiz eyledin
Bir yandan da gizler dolu ölüm takdir eyledin
Her yaşayan kurtulmuyor bir gün göçüp gidiyor
Özdek beden dağılıyor ve aslına dönüyor
Bu bir doğal yazgıdır ki geçilmiyor önüne
Uzaydaki âlemlerde büyük yasa hükmüne
Tutsak olmuş, önce ışık ısı ile başlayan
Toz bulutu yığınlardan evre evre oluşan
Sanki canlı varlık gibi yeni dünya doğmada
Milyarlarca yıllar süren bir ömürle uzayda
Bir yörünge üzerinde döne döne yüzmede
Sonra bir gün kopuveren kıymetle göçmede
Canlılarda ölüm yaşam birleşiyor toprakta
Uzaydaysa âlemlere mezar olan boşlukta
Kalıntılar zaman zaman ağıverir bizlere
Yana yana akıp düşen her parçanın içinde
Bir dünyanın doğum yaşam öyküleri saklıdır
İçerdiği gizemlerse değişmeyen yazgıdır.
Ölümdür bu, gerçek bir gün yerimiz de kadere
Boyun eğip evren yasa bir kıyamet mahşerle
Param parça ve toz duman dağılacak uzaya
Kadir mevlâm buna şöyle buyuruyor Kur'an'da
Ne var ne yok .ağırlıklar dökülünce yüzeye
Ve insanlar bu dünyaya ne oluyor deyince
Yazgısını açık açık anlatacak sizlere:
- Bu yeryüzü sarsılınca çok şiddetli depremle
Kuşku yok ki yerin göğün değiştiği kıyamet
Gelecektir. İşte o gün gök yüzüne dikkat et
Öylesine duman saracak ki herkes bunu görecek,
Ve Tanrıya bu acıdan bizi kurtar diyecek
Gök yüzünün yarılarak bölük bölük döndüğü
Yıldızların sökülerek ışığının söndüğü
Ve güneşin yuvarlanıp devrildiği bir anda
Mezarların altüstüne karıştığı zamanda
Denizlerin kabararak dalga dalga coştuğu
Dağların da eriyerek yerlerinden koptuğu
İşte o gün gök erimiş bakır gibi amansız
Değişen yer, değişen gök güneşle ay ve yıldız
Bu kıymet başa çarpan öd patlatan bir belâ
Bu kıymet ne müthişdir felakettir insana
Bu kıymet çattığı gün tüm insanlar hep birden
Sığınacak bir yer için ateş yağan göklerden
Darmadağın kaçacak bir yer var mıdır? diyecek
Hayır yoktur yalnız Tanrı katı tek yer gidecek .
Böyle yazar Kutsal Kitap kâinatın sonunu
Alemlerin dağılarak yerlerinden kopuşu
Gösterir ki zaman mekan kavramının gizinde
Ve bir seyrin anlaşılmaz akışının izinde
Yeni yeni galaksiler oluşurken uzayda
Yerimizden kopup giden yaşam özü bir yanda
Bilinmedik bir dünyada kim bilir ki yeniden
O esrarlı irkilişIi bölünüşlü ilkelden
Başlayarak evrimleşe evrimleşe gelişen
Düşün duygu istenç bilinç yetisine erişen
İnsana dek belki yeni bir canlılar dünyası
En değişik güzellikler süsleyecek uzayı
Ve nitekim bir sav der ki yaşam özü uzaydan
Bilinmedik başka âlem ve bambaşka. dünyadan
Yerimize kopup düşen bir mayadır tohumdur
Ve bu cevher yaşam için temel neden olmuştur.
Düşünceler belki hayal ve belki de gerçekdir,
Ve bizlerse bilgisizlik içindeyiz demektir
Şu belli ki dirim ölüm yeni hilkat peş peşe
Ve evrende sürüp giden bir sürecin içinde
Biz insanlar şu masmavi gök kubbenin altında
Her köşesi başka güzel ve görkemli dünyada
Yaratığın beğenilmiş en güzeli olarak
Kabil Habil dramının etkisinden koparak
Mutlu yazgı ülküsünde sevgi dolu acısız
Şefkat, huzur, barış neş'e, ışık dolu tasasız
Güzellikle iyilikle doğrulukla süslenen
Irk, renk, din, dil, gelenekler ayrılığı gütmeyen
Kansız kinsiz ululaşmış, dalaletten arınmış
Felakette ızdırapda birbirine sarılmış
Cihanşumül bir insanlık dünyası ki orada
Akl-u-hikmet, iz'an, irfan, nur-u-ziya ve zekâ
Hüküm sürsün kardeşliği can birliği sağlasın
Ve evrensel bir uyumla birbirine bağlasın
Ve böylece sona ersin kargaşalar acılar
Sana muhtaç ey Çalabım! Ruh verdiğin insanlar
Oku! dedin Hâk Çalabım, birkaç sayfa çevirdim
Kudretinin huzurunda bir kez daha eğildim.
Yarattığın eşsiz yapıt okumakla bitmiyor
Hoş gör Rabbim gizlerini anlamağa insan ömrü yetmiyor!..


Naki Cevad AKKERMAN

17 Ağustos 1978
Ankara Tıp Fakültesi Hariciye Kliniği, Sokulu Servisi

DİPNOT :
Tanrı ve Yazgı konulu şiir; Naki Cevad Akkerman tarafından 1978 yılında yazılmış olup, yazar 1987'de ebediyete 96 yaşında intikal etmiş Erenlerdendir. Biz sadece elektronik ortama alarak, hem kendisini hayırla yad etmek, hem de okuyucularımızın erişemeyeceği bir kaynağı takdim etmek istedik. Kur'an'da geçen âyetlerin mealini de Sayın Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk, Yeni Boyut, İstanbul 1998'den alıntı yaparak metin sonuna , dipnotlara kolay bulunması için ilâve ettik. Sadi Bayram
(Kur'an) Kassas Suresi 28/ 88 âyet, Allah'ın yanında diğer bir tanrıya daha kulluk etme. İlah yok O'ndan başka. O'nun yüzü dışında her şey helâk olacaktır. Hüküm yalnız O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. ;Yasin 36/83 âyet Her şeyin kaynağı/ egemenliği elinde olan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O'na döndürüleceksiniz.
Alâk 96/ 1-5;1 Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır! ;İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden/husûmetten yarattı. ;3 Oku! Rabbin Ekrem'dir/en büyük cömertliğin sahibidir. ;4 O'dur kalemle öğreten! ;5 İnsana bilmediğini öğretti.
Nahıl 16/ 11-12.; O suyla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşitten meyvalar bitirir. Hiç kuşkusuz, bunda, derin derin düşünen bir toplum için gerçek bir mucize vardır. 12 Geceyi, gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı sizin emrinize vermiştir. Yıldızlar da O'nun emriyle bir hizmete boyun eğmiştir. Bütün bunlarda, aklını çalıştıran bir topluluk için elbette ibretler vardır. 13 Ve sizin için yeryüzünde, çeşit çeşit renklerde başka şeylere de vücut vermiştir. Bütün bunlarda, düşünüp ibret alacak bir toplum için elbette bir mucize vardır.
En'am 6/165, Sizi yeryüzünde öncekilere halefler yapan O'dur. Verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminiz üzerine derecelerle yükseltmiştir. Rabbin ceza verdiğinde çok süratli verir. Ama O, gerçekten çok affedici, çok merhametlidir. ; Nahıl 16/67, Hurmalıkların meyvalarından, üzümlerden de sarhoş edici bir içecek ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda, aklını işleten bir topluluk için kesin bir mucize vardır.
İnfitar 82/ 8, Dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu. ;Tin 95/4.Biz insanı, gerçekten en güzel bir biçimde yarattık.
Enam 6/104, Gerçek şu ki, size Rabbinizden gönül gözleri gelmiştir. Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına... Ben sizin üzerinize bekçi değilim. ; Nahıl 16/67, Hayvanlarda da sizin için kesin bir ibret vardır. Size onların karınlarından, fışkı ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazlarından kayar gider.; Enam 6/ 165, ;Yusuf 12/ 105. Göklerde ve yerde nice mucizeler var ki, yanlarından geçerler de dönüp bakmazlar bile.
Şura 42/29. Gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması da O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zamanda onları bir araya getirmeye kadirdir.

İsrâ 17/ 35, Ölçtüğünüz zaman tam ve dürüst ölçün. Hilesiz teraziyle tartın. Bu, hem hayırlı hem de sonuç bakımından güzeldir.

İsra17/ 72 Bu dünyada kör olan, âhirette de kördür. Yolca da daha sapıktır o.
Zilzal 99/7-8, Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür. 8 Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür. ; Fusilet 41/46. Kim hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara asla zulmetmez.
İnşirah 94/ 5-6 Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var! 6. Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var!
Nisa 4/31 Eğer yasaklandığınız günahların büyüklerinden uzak kalırsanız, diğer kötülüklerinizi örteriz ve sizi nimet ve bereket dolu bir varış yerine ulaştırırız. ; Necm 53/ 41-43 Sonra karşılığı kendisine hiç eksiksiz verilecektir. 42 Hiç kuşkusuz, son varış Rabbinedir. 43 Hiç kuşkusuz, güldüren de O'dur, ağlatan da...
İsra 17/ 36-38. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve gönlün hepsi bundan sorumlu tutulacaktır. 37 Yeryüzünde kasılıp kabararak yürüme! Çünkü sen, yeri asla yırtamazsın, uzunlukça da dağlara ulaşamazsın. 38 Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbin katında çirkin görülmüştür.
Nisa4/75, Size ne oluyor da Allah yolunda ve "Ey Rabbimiz bizi, halkı zulme sapmış şu kentten çıkar; katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder!" diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz!
Şura 42/32. Denizde o dağlar gibi akıp giden gemiler de O'nun ayetlerindendir.
Zümer 39/9 Böyle birisi; gece saatlerinde secde ederek, ayakta durarak ibadet eden, âhiretten korkan, Rabbinin rahmetini uman biri gibi midir? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu? Ancak gönül ve akıl sahipleri düşünüp ibret alır." ;, Fussilet 41/34 Güzellikle çirkinlik/iyilikle kötülük bir olmaz! Kötülüğü, en güzel tavarla sav! O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir. Nisa 4/77. Kendilerine, "Ellerinizi çekin, namazı/duayı yerine getirin,zekâtı verin!" denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca, içlerinden bir grup, insanlardan Allah'tan korkmuş gibi, hatta daha şiddetli bir korkuyla korkar oldu. Ve şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Ne diye yazdın üzerimize savaşı; yakın bir süreye kadar bizi erteleseydin ya!" De ki: "Dünya nimeti çok azdır. Kötülükten sakınan için âhiret daha hayırlıdır. Bir kıl kadar bile zulme uğratılmazsınız."
Fecr 89/26-27. O gün hiç kimse O'nun azabı gibi azap edemez. 26 Ve hiç kimse O'nun vurduğu bağ gibi bağ vuramaz.
Fusilet 41/ 34-35. Böyle bir tavra, sabredenlerden başkası ulaştırılmaz. Böyle bir tavra, büyük nasip sahibinden başkası ulaştırılmaz. 36 Eğer şeytandan gelen kötü bir dürtü seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın! Çünkü en iyi işiten O'dur, en iyi bilen O...
Şems 9,
Vakıa 59.
Zilzal 99/1-4. Yerküre, o sarsıntıyla sarsıldığı zaman, 2 Ve toprak, ağırlıklarını çıkardığı zaman, 3 Ve insan: "Ne oluyor buna?" dediği zaman, 4 İşte o gün yerküre, tüm haberlerini söyler/anlatır.

Hac 22/ 7 Ve saat mutlaka gelecektir. Kuşku yok onda. Ve Allah kabirlerdeki şuurlu varlıkları diriltecektir.
, Mürselat 77/ 6-12 Özür yahut uyarı için, 7 Ki size duyurulmuş olan mutlaka gerçekleşecektir. 8 Yıldızlar silinip süpürüldüğünde, 9 Gök yarıldığında, 10 Dağlar un-ufak edilip savrulduğunda, 11 Resuller vakte bağlandığında, 12 Hangi gün için vakte bağlandılar?

Duhan 44/10 Artık sen göğün açıkça izlenen bir duman getireceği günü gözle. , Furkan 25/ 25 Gün olur, gök, bulutlarla yarılır ve melekler ardarda indirilir.
Elhakka 69/ 13-16 Sûra bir üfleyişle üflendiğinde, 14 Yer ve dağlar yükletilip birbirine bir çarpılışla parça parça edildiğinde, 15 İşte o gün, olması gereken olmuştur. 16 Gök yarılmıştır. O gün o, lime lime sarkmıştır. , Mürselat 77/ 6-12.
Tekvir 81/1-14 Güneş büzülüp dürüldüğünde, 2 Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde, 3 Dağlar yürütüldüğünde, 4 O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında, 5 Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,
6 Denizler kaynatıldığında, 7 Benlikler çiftleştirildiğinde, 8 O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
9 Hangi günah yüzünden öldürüldü diye! 10 Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda, 11 Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde, 12 Cehennem kızıştırıldığında, 13 Cennet yaklaştırıldığında, 14 Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır, İnfitar 82/ 1-5 ök çatlayıp yarıldığı zaman, 2 Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman, 3 Denizler fışkırtıldığı zaman, 4 Kabirler deşildiği zaman, 5 Benlik, bilmiş olacaktır önden gönderdiğini de arkaya bıraktığını da.
İnfitar 82/ 1-5, Mürselat 77/ 6-12, Nebe 78/20 Dağlar yürütülmüş, bir serap oluvermiştir.
Meariç 70/ 8-10 O gün gök, erimiş bir maden gibi olur. 9 Dağlar, atılmış, renkli yün gibi olur. 10 En yakın dostlar birbirlerinin halini sormaz/bir dost bir dostundan bir şey isteyemez. , İbrahim 14/47 Sakın Allah'ı, resullerine verdiği söze ters düşer sanma. Allah Azîz'dir, intikam da alır.
Karia 101/ 1-5 O Kaaria, o şiddetli ses çıkararak çarpan. 2 Nedir Kaaria? 3 Kaaria'nın ne olduğunu sana bildiren nedir? 4 O gün insanlar, çırpınarak yayılmış pervaneler gibi olurlar. 5 Dağlar, didilmiş renkli yün gibi olur.
Kıyamet 75/ 5-10 Fakat insan kendi önünde rezillik sergilemeyi ister. 6 "Kıyamet günü nerede/ne zaman?" diye sorar. 7 Göz şimşek çaktığında, 8 Ay tutulduğunda, 9 Ve Güneş'le Ay biraraya getirildiğinde, 10 Der ki insan o gün: "Kaçılacak yer nerede?"
.
,17.08.1978
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •