TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
XII-XIII.YÜZYIL TÜRK HAMAMLARI
KİTAPLAR ARASINDA
Sadi BAYRAM

Prof.Dr.M.Yılmaz Önge; Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Önder Matbaası, Ankara, 1995, 312 s.
28 Mart 1992 tarihinde aramızdan cismen ayrılan, eserleriyle bütün sanat tarihcilerinin kalbinde olan, aziz dostumuz Prof.Dr.M. Yılmaz Önge'nin doçentlik tezi olan ve 1978 yılında kaleme alınan " Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları " adlı eseri, uzun yıllar hizmet verdiği Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1995 yılı Ekim ayında yayınlandı.
Türk kültür tarihimizde önemli bir boşluğu dolduran eser; XII-XIII. yüzyıl hamamları hakkında genel bilgiler, mimari ve kompozisyon özellikleri, su tesisatı, dam örtü şekilleri ve malzemeleri, aydınlatma, tezyinat, ısıtma sistemleri ve bunlardan çıkartılan sonuçları belirtir 108 sayfalık bir bölümden sonra; Menuçehir , Sitti Radiye ( Savur Kapı ), Küllük, Birlik (Kümbet), Sultan, İçkale, Alara Kalesi, Bekirçavuş, Tuzhisar Sultan Hanı, Hunad Mahperi Hatun, Karatay, Ağzıkara Han, Sahip Ata, Cemallettin Frenkşah, Pervane, Yenikapı, Vakıf, Eşrefoğlu Süleyman Bey Hamamları hakkında geniş bilgi, plân ve resimlerle birlikte ; Yoncalı, Ilgın kaplıcasına katalog olarak yer vermekte ve sonunda Sadi Bayram tarafından kaleme alınan Yılmaz Önge bibliyografyası yer almaktadır.

312 sayfa olan ve birinci hamur kağıda basılan eser, 500.000 Tl. sına satışa sunulmuş bulunmaktadır.
Yazarın doktora tezi olan " Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Camilerinde Sebil ve Şadırvanlar " adlı eseri ise Türk Tarih Kurumu tarafından " Türk Su Mimarisi " adıyla 1996 yılı başlarında yayınlanması beklenmektedir ( Yayınlandı ).
* *
*
XII. Vakıf Haftası Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Kale Ofset Matbaası, Ankara 1995, 151 s.
Geleneksel olarak her yıl kutlanan XII. Vakıf Haftasında yapılan " Ailenin Eğitimi ve Korunmasında Vakıfların Rolü" konulu seminerde yer alan tebliğler XII. Vakıf Haftası Kitabı adıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 1995 tarihinde yayınlanmış olup, 250.000 Tl'sına satışa sunulmuştur.
Eserde; Prof.Dr. Orhan Cezmi Tuncer'in " Ailenin Eğitimi ve Korunmasında Vakıfların Rolü ", Dr. İbrahim Ateş'in " Bursa'da İnmegöllü Saffet Bey'in Yaptırdığı Dular Evi", Prof.Dr. Abdülkadir Şener'in" Eski Hukukumuza Göre Evlâdiye Vakıflarında Gelirin Taksimi ", Doç.Dr.Nesimi Yazıcı " Tanzimat Döneminde Yetim Mallarının Korunmasına
Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Bazı Uygulamalar", Kamil Şahin " XVIII. Yüzyılın Birinci Yarısında Belgelerle Osmanlılarda Çocuk Düşürme Problemleri Üzerine Bazı Gözlemler, Vakıf Doğumevi ve Eczahane Açılması ", Doç.Dr.Beşir Gözübenli " Sosyal Güvenlik Müessesesi Olarak Vakıflar ", Suat Balar " Ailenin Eğitimi ve Korunması Amaçlı Aile Vakıfları Üzerine Düşünceler ", Şaban Erkilet " Vakıfların Değişen Aile Yapısına Eğitim ve Korunma Açısından Katkıları ", Zahit Gönencan " Ailenin Korunmasında Sosyal Güvenlik Vakıflarının Rolü ", Saime Toptan " Ailenin Korunmasında Kadının Eğitiminin Önemi ve Vakıf Yurtlarında Yetişenler Vakfı ", Prof.Dr. Ayşegül Ataman " Özel Eğitim Gerektiren Çocukların Ailelerini Yönlendirmede Vakıfların Rolü ", Prof.Dr. Suna Baykan-Şadan Tokyürek-Nedime Şanlı " Ailenin Eğitim ve Korunmasında Vakıfların Rolü: Bir Model Önerisi ", Yrd.Doç.Dr. Halime Yüceer- Yrd.
Doç.Dr. Fatma Eray-Gülşen Erenler Çakar " Aile Eğitiminde Kadının Yeri ve Girişimci Kadınları Özendirmede Vakıfların Rolü ", Yrd.Doç.Dr. Ömer Sezai Şenel " Basın-Yayın Yoluyla Ailenin Yıpranmasında Vakıfların Üstleneceği Görevler " konulu bildiriler yer almaktadır.
* *
*
Ercüment Kuran; Türkiye'nin Batılılaşması ve Millî Meseleler, ( Derleyen :Mümtaz'er Türköne ), Türkiye Diyanet Yayınları, Ankara 1994, 300 s.
Hocaların hocası, Hacettepe üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü eski başkanlarından Prof.Dr. Ercüment Kuran'in Türk kültür tarihi ile ilgili değişik tarihlerde yayınladığı çeşitli makakeleri Mümtaz'er Türköne tarafından derlenerek güzel bir cep kitabı şeklinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlandı.
Beş bölümden meydana gelen eserde: 1. bölüm Türk Tefekkürü ve Batılılaşma Macerası; 2. bölüm Düşünce Akımları;3. bölüm Batılılaşma Dönemi Türk Aydınları ve Yeni Düşünceler; 4. bölüm, Modern Tarihcilik, ; 5. Bölüm Millî Meseleler, başlığı altında yakın çağımızı bir mercek altında inceleyen, okunması gerekli, aşağıda adları listelenen 33 orijinal makale yer almaktadır.
* Müsbet Bilimlerin Türkiye'ye Girişi ( 1797-1839),
* Türkiye'nin Batılılaşmasında Osmanlı Daimi Elçiliklerinin Rolü,
* IX. Yüzyılda Türkiye'de Kültür Değişmesi,
* Tanzimat Hareketinin Türk Batılılaşma Tarihindeki Yeri,
* Batı Emperyalizmi Karşısında Türk ve İslâm Düşünürleri,
* III. Selim Zamanında Türkiye'nin Çağdaşlaşması ve Fransa,
* Türk Adı ve Türklük Kavramı,
* XIX. Yüzyılda Milliyetçiliğin Türk Aydınları Üzerindeki Tesirleri,
* Türklerde Millî Hâkimiyet Ülküüsü,
* Panislâmizimin Doğuşu-Gelişmesi,
* Türkiye'de Çağdaşlaşma ve Milliyetçiliğin Gelişmesi,
* Osmanlı İmparatorluğu'nda İslâm Düşüncesinin Gelişmesi,

* Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet, Cemiyet ve Fert Telâkkisi,
* Osmanlı Daimi Elçisi Ali Aziz Efendi'nin AlmannŞarkiyatcısı Friedrich Von Diez ile Berlin'de İlmî ve Felsefî Muhaberatı,
* Osmanlı İmparatorluğu'nda İnsan hakları ve Sadık Rifat Paşa (1807-1857)
* Türk Tefekkür Tarihinde Ahmed Cevdet Paşa'nın Yeri,
* Ali Suavi'nin Hive Fi Muharrem 1290 Başlıklı Kitabı ve Osmanlı Devleti'nde Türkçülüğün Doğuşu,
* Tunuslu Hayreddin Paşa ve Türkiye'nin Çağdaşlaşması,
* Bir Türk Islahatcısı Olarak Küçük Said Paşa (1840-1914),
* Türk Düşünce Tarihinde Arap Kültürlü Aydın : Said Halim Paşa, * Bir Osmanlı Aydını:Satı El-Hüsri ( 1880-1968),
* Karlofça'dan Tanzimat'a Osmanlı Tarihciliği,
* Yusuf Akçura'nın Tarihciliği,
* 1830-1917 Arasında Türk-Yunan İlişkileri,
* Ermeni Meselesinin Millletlerarası Boyutu ( 1877-1897),
* Tarihte Osmanlı İmparatorluğu ve Cezayir,
* Türk Yunan İlişkileri Çerçevesinde Kıbrıs Sorunu ( 1923-1939),
* Misak-ı Millî ve Ötesi,

* Türkiye'de Kürt Meselesi,
* Türk Milleti Nereye Gidiyor.
* *
*
Ekram Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabi, İstanbul Fetih Cemiyeti
Yayınlari, Özal Matbaası, İstanbul 1995, 436 s.
Türk kültür miraslarımıza ömrünü vakfeden Mimar Ekrem Hakkı Ayverdi, Balkanlardaki Türk eserlerini elden geldiği kadar başında bulunduğu değerli ekibi ile araştırmış, kitap haline getirerek bu araştırmaları ilim âlemine sunmuş , büyük bir araştırmacı mimarımızdır. Ekrem Hakkı Ayverdi'yı bu satırlarda rahmet ve minnetle anmayı değerli bir görev telâki ediyorum.
Beş cilt halindeki Osmanlı İmparatoluğu'nun İlk Devir Mimarisini bizlere kazandırması, başlıbaşına bir enstitü işidir. Ömrünü ve kazancını gelecek nesillere vakfeden, 15 restorasyonu, 81 makale, 16 dev eser bırakan bu mümtaz araştırı için hazırlanan anma kitabı, değerli makalelerden meydana gelmektedir.
Dr.M.Uğur Derman " Ekrem Hakkı Ayverdi İçin Rıhlet Tarihi "; Doç. Dr. İ.Aydın Yüksel " Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyası "; Muhittin Serin " Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Ekrem Hakkı Ayverdi Hat Kolleksiyonu Envanteri " ; Prof.Dr. İbrahim Numan " Ekrem Hakkı Ayverdi ve Türk Mimarlık Tarihi Araştırmalarında İnsan "; Prof.Dr.Ali Yardım " Temel kültür Müesseselerimizden Darülhadisler " ; Sadettin Ökten " Yapı Mühendisliği ve Sanayi Devrimi " ; Prof.Dr. Oktay Aslanapa " Eski Türk Resim ve Minyatür Sanatında Kadın Tasvirleri " ; Hüsrev Tayla " Lâle Devri Öncesi Bir Osmanlı eseri : Balat Ahrida Sinagogu Restorasyonu "; Prof.Dr. Mübahat Kütükoğlu " I. Dünya Davaşı Arefesinde İngiliz Hükümetinin El Koyduğu Gemiler ve Türk Kamu Oyu " ; Doç.Dr. İ.Aydın Yüksel " Sadarzam Rüstem Paşa Vakıfları "; Dr. Feridun Emecen " Saruhanoğulları ve Mevlevilik "; Prof.Dr. İsmail E. Erünsal " Yeni Bir Kaynağın Işığında Somuncu Baba "; M. Kâmil Dürüst " İstanköy Adasında Osmanlı Dönemi Yapıları "; Dr. Ş. Bârihüdâ Tanrıkorur " Manisa Mevlevihanesinin Restorasyonu , Tenkid ve Teklif "; Abdülkadir Özcan " Türklerde Gâzâ Geleneği "; Prof.Dr. Faruk Sümer " Fatih'in Son Seferi Hangi Devlete Karşı İdi "; Dr. Çinuçen Tanrıkorur " Türk Musikisinde Usûl-Vezin Münasebeti "; Prof.Dr. Hakkı Önkal " Türk Türbe Mimarisindeki Değişim Üzerine "; Prof.Dr. Ethem Ruhi Fığlalı " Bilgi Çağında Eğitimi Bekleyen Meseleler " konulu makaleler yer almaktadır.
,1995
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •