TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
EYÜP SULTAN TÜRBESİ'NDE 1919-1920 TARİHLERİNDE YAPILAN
EYÜP SULTAN TÜRBESİ'NDE 1919-1920 TARİHLERİNDE YAPILAN
ÇİNİ HIRSIZLIĞI ve BELGELERİ

Bu makale 08.-10 .05.1998 tarihinde Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen II.Eyüpsultan Sempoyumu'nda bildiri olarak sunulmuş, Tebliğler kitatabının 166-175.sayfaları arsında orijinal belgeleriyle aynı yıl yayımlanmıştır.

Sadi BAYRAM

Türk -İslâm kültüründe İstanbul-Eyüp Sultan Türbesi'nin önemli bir yeri bulunmaktadır.
Zira Hz. Muhammed " Letuftahannel Konstantiniyyetufeleni melemir-u emiruhâ ve leni'mel ceyş-u zâlikel ceyş - İstanbul elbet feth olunacak. Onu feth eden emir ne güzel emir ve o'nu fetheden asker ne güzel askerdir " Hadisi üzerine Hz. Muhammed'in Sancaktarı Eba Eyyüb-i Ensari, Medine'den İstanbul'a kadar gelmiş ve savaşarak Eyüp'de şehit olmuş, Fatih Sultan Mehmed Han'a Fetih müesser olduktan sonra, Akşemseddin tarafından Eba Eyyüb-i Ensari'nin mezarı bulunmuştur.
Fatih Sultan Mehmed zamanında yaptırılan ve çeşitli dönemlerde onarılan ve bazı eşyaları da yenilenen Türbe, din kültürümüz açısından da büyük önem arzetmektedir.
Osmanlı Döneminde Eyüp için önemli tarihler şunlardır :
863 H./ 1458/59 yıllarında Eyüp Camii inşa edilmiştir.
1020 H./1611 Sultan I. Ahmed zamanında meşhur duvar onarılmıştır. 1203 H./1788 M. Eyüp Sultan Camii tamirine başlandı.
1207 H./ 1792 M. Eyüp Sultan Türbesi'de sanduka yenilemesi
yapıldı.
1215 H./ 1800 M. Camiin Sultan Selim tarafından yeniden yapımı,
1235 H./ 1819 M. Sultan Mahmud tarafından Türbe'nin tamir
ettirilmesi,
1334 R./ 1919 Türbe duvarının yıkılarak, dökülen ve kırılan
çinilerin avluda toplanması,
1336 R./ 1921 Türbe duvarının avludaki çinilerle yeniden onarımı. Türbe'deki en büğyük onarım 1611 ile 1800 yıllarında yapılmıştır.
8 Rebiulahir 1338 - 1 Kânun Sani 1336 tarihli, İstanbul Matbaa-i Amire'de basılan, 121 Numaralı Polis Mecmuasında ; Eba Eyyub Ensari Türbesi'nde çalınan çinilerle ilğili 5 sayfa verilen haber, hırsızlığı bütün teferruatı ile anlatmaktadır. Özetle şöyleki :
335 senesi Kânun-u evvelin 4.Perşembe günü ( 11 Ocak 1920 ) Eyüp Sultan Hâcet Penceresi önünden , eskiden beri duran, antik değerde, kıymetli 117 çini çalındığı, Eyüp Polis Merkez Müdürlüğünden 30 Kanun-u sani 335 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiştir.
Yapılan tahkikat neticesinde; en az 20 yıldan beri İstanbul'da oturan, Fransız uyruklu, antikacılık yapan Dişci Jean (?) BARİ'nin organizatörlüğünde, Topal Hasan, Cideli Kürt Ahmet, Cideli Kürt İbrahim, Bahriye'de Müstahdem Raif, Bahriye'den emekli Musa Kâzım, Bahriye Saathanesi'nde Memur-Mülâzım Yakup Efendiler olduğu tesbit edilmiştir.
Dişci Bari'nin Beşiktaş'da bulunan evi gözaltına alınmış, bir gün sonra, Topal Hasan, Cideli İbrahim, Cideli Ahmet sabah erkenden çaldıkları çinileri sandal ile Jean Bari'nin evine götürmek üzere dört çuval içinde iskeleye çıkardıklarında, Gümrük Muhafaza Memurları, kaçak eşya zannıyla çevirmişlerdir.
Dişci Bar, Gümrük Muhafaza Memurları ile anlaşmak üzere, rüşvet olarak 50 (altun?) lira (bugünkü değeri- 16.000.000 Tl. x 50 :800 milyon lira) vermiş, bunun üzerine tetikde bulunan sivil Polis memurları, gerekli işlemleri yaparak, Gümrükcüler, 50 lira, ve Ahmet, İbrahim, Polis Müdürüyeti'ne getirilmiştir. Bu arada Topal Hasan, çinilerin geldiğini haber vermek üzere Bari'nin evine gittiğinden, Topal Hasan da Bari'nin evinden yakalanarak Polis Müdürüyetine getirilmiştir. Yapılan sorgulamada, sanıkların ifadelerine göre konu şöyleanlatılmıştır :

Bahriye'den Musa Kâzım Efendi, kendisini 20 seneden beri tanıdığı Fransız uyruklu, Antikacı-Dişci Jean Bari ile ahbab olduğunu, antikacının " çini taşlarına " meraklı olduğunu, Eyüp'de Hz.Halid'in Türbesi'nde gördüğü çini taşları çaldırmak istediği, " kaç kuruş lâzımsa vereceğini ", bunları çalacak adam aradığını söylemiştir. MusaKâzımEfendi de; öteden beri hırsız olarak tanıdığı Topal Hasan isiminde bir ahbabı olduğunu söylemeyerek, Hasan ile Musa Kâzım Efendi'nin konuyu görüştüğü, Topal Hasan'ın kabul etmesi üzerine, Eyüp Sultan'a gelerek Bari çinileri göstermiş ve Musa Kâzım Efendi Topal Hasan'a 63 lira (bugünkü rayiçle 63x16.000.000:1.080.000.000 lira ) vermiştir. Aradan birkaç gün geçmiş, çiniler gelmemiş, Bari, Musa Kâzım Efendi'yi tekrar Topal Hasan'a göndermiştir. Topal Hasan 17-18 çini çalıp, Beşiktaş'daki Bari'ye evinde teslim ettiğini, geri kalanları da teslim edeceğini bildirmiştir. Ama yinede çinileri teslim etmemiştir. Bari, Hasköyde bir kahvehanede Topal Hasan ve Musa Kâzım Efendi ile buluşmuş, Hasan ve Musa Kâzım Efendi'yi sıkıştırmış, çinileri Fransızlar'a teslim edeceğini söylemiştir. Bu arada Topal Hasan, Musa Kâzım Efendi ile aralarında anlaşmazlık çıktığını söylemiştir.

Musa Kâzım Efendi'nin Biga'ya gitmesi üzerine, Dişci Bari, Topal Hasan'ı tekrar sıkıştırmış, netice alamayacağını, atlatıldığını fark ederek, Topal Hasan'ı Fransızlara teslim ile Kuruçeşme Fransız Karakolu'na sevk ettirerek, bir gece tevkif ettirmiş, dövülüp, tazyik edilmesinden sonra, Topal Hasan çinileri getireceğini beyan edince, serbest bırakılmıştır.
Daha sonra Topal Hasan, bir kısım çini daha Bari'ye teslim etmiştir. Bari, Bahriye Saathanesinde Yakup Efendi'ye gelmiş, yerinde bulamadığından haber bırakmış, Yakup işe başladıktan sonra, Yakup Efendi ile Vapura binerek, Eyüb'e gelerek çini çalmişlardır. Birkaç gün sonra, Topal Hasan yanında üç kişi ile birlikte gelerek 250 adet çini tedarik ettiğini (çaldığını ?) Musa Kâzım Efendi'ye haber vermemesini Bari'ye söylemiştir. Kâzım Bey zaten Biga'dan gelmediği için Bari ona haber vermemiştir (Musa Kâzım'ın Biga'ya gittiğini söylemesi bir şaşırtmaca olabilir ve Bursa-İznik civarına gitmesi de pek alâ akla geliyor. Bursa'da bol miktarda XVII. yuzyıl İznik çinilerinin bulunduğu düşünülürse, belki de o civara çini temini için gitmiş olabilir ?). Bari, İfadesinde de Topal Hasan'ın yanında getirdiği kimseleri tanımadığını beyan etmiştir.
Antikacı-Dişci Bari, Topal Hasan'a askeri filika bulmasını istemiş, Hasan da bulamayınca, Kasım Paşa'da Kayıkcı Muz Süleyman Ağa'yı bularak Bar ile görüştürmüş, Kuruçeşme-Arnavutköy'den (Damad-ı Şehriyari Halit Paşa'nın Yalısı'ndan ) bir takım eşya ( çalıntı ) getirmek üzere 100 liraya ( bugünkü rayiçle 900 milyon lira ) pazarlık yapılmış, 15 lirasını peşin ödemiş, Raif'de 7,5 lira vermiştir.
Raif, Süleyman'a, " Bir Faransız'ın işi var, o işi yaparsan sana hayli para verecektir " demesi üzerine, Süleyman sandalıyla Beşiktaş'a gitmiş, akşam üzeri üç Kürt gelerek, sandalla Ortaköy'e gittiklerini, Kürtlerden ikisinin dışarı çıkarak işlerini yapıp geleceklerini söylemişler, Kürt İsa sandalda kalmıştır.

Birkaç gün sonra sandalda kalan Kürt İsa, " Efendi seni çağırıyor " demesi üzerine, sandalla Beşiktaş'a gelmişler, İsa ile birlikte eve (Bari'nin ?) gelerek , oarada bir Fransız'ın kendisini yanına çeğırarak, " Bu iş ne oluyor ? " demesi üzerine, " Ben ne bileyim, kendi adamlarına sor " dediğini, " Bu akşam tekrar geleceksin " demesi üzerine, ret cevabı verdiğini, depozito olarak vereceği parayı kabul etmemiştir. Ayrıca, ne götürüp - ne getireceklerini de söylememişlerdir.

Bahriye Nezareti Hademelerinden Raif Ağa, dört ay önce bir gün; Musa Kâzım Efendi ile Antikacı-Dişci Jean Bari, Hasköy'deki dükkânıma gelerek, Bar'nin çini taşına meraklı olduğunu, nerede var ise, tanesini bir liraya alabileceklerini söyleyerek, kendisini Beşiktaş'daki Bar'nin evine götürdüklerini, Eyüp Sultan'da Hz. Halid Türbesi'nde çini olduğunu, oradan çalabileceklerini söylemişlerdir.

Ertesi gün Bari ile Kâzım Dükkâna gelerek, Türbedâr'a para verdiğini, arzularını yerine getireceklerini, yani göz yumulacağını söyleyip gitmişler, Raif Bari'den 60 lira aldığını, kendisine 10 kâime kağıt para ile bir Osmani altun verdiğini, birkaç gün sonra, daha ileri giderek 30 lira daha verdiğini, iki gün sonra tekrar gelerek ne oldu demesi üzerine, acele etme, dediklerini, bir gün sonra ise, Fransız askeri ile gelip, dövüp, gece tevkif edip, çinileri çalıp, teslim şartı ile serbest bırakmışlardır. Hasköy'de Kalafatcı Cideli İbrahim'i bularak, Eyüp Sultan Hz. Halid Türbesi'nde çini çalıp-çalamayacağını sorduğunu, çalarım demesi üzerine, antikacı Bari'ye götürüp. konuştuklarını, Bari'nin de kendilerine birer lira verdiğini, ertesi günü, İbrahim'i Eyüp'e götürerek, Hz. Halid ile Sokollu Mehmed Paşa'nın merkâdini gösterdiğini, İbrahim'in de ertesi günü 20 adet çini çalarak Bari'ye götürdüğünü, 3.defa İbrahim, Ahmet isminde bir arkadaş bularak 150 çini taşı daha çalarak , dört çuval içinde bu taşları Bari'ye götürmek üzere iken, Beşiktaş İskelesi'nde yakalandıklarını, Ahmet de aynı itiraflarda bulunduğu anlaşılmıştır.

Antikacı-Dişci Bari de ifadesine; Raif'i, Topal Hasan, İbrahim, v.s. Musa Kâzım Bey vasutasıyla tanıdığını, Gümrükteki 50 lirayı rüşvet olarak değil de Gümrük Resmi olarak verdiğini, Kâzım Beyle öteden beri antika ticareti yaptıklarını, hatta Galata tarafında müsaadeli kazı yaptıklarını, Kaariye Camisi'nde Müezzin Hafız Mehmed Efendi'ye 60 liralik senet vererek, Teodosyus Mezarı'nde birşey çıksın veya çıkmasın, hafriyattan sonra parayı vereceklerini ifade ederek, mezarda taç ve kılıç bulunduğuna ikna ettiğini, Camiin bir kısmında asker olduğu için, camiin diğer tarafındaki odanın tabanının delinmesi için gerekli malzemenin, Hafız Mehmed Efendi'nin evinde sakladıklarını beyan etmiştir.
Diğer taraftan Kuruçeşme'deki Damad-ı Şehriyâri Halid Paşa'nın Yalısı'ndan Napolyon'un resmi bulunan, etrafı zümrütlü, saat aynası, hançer, çini sürâhi ve halı çalmak üzre Kürt Timur ve ortaklarına 50 lira vermiş, iki defa teşebbüs edilmesine rağmen hırsızlık gerçekleştirilememiştir.

Eyüp Sultan Türbesi çini hırsızlığı ile, yine Eyüp Sultan civarında bulunan Sokollu Mehmed Paşa Türbesi'ndeki hırsızlık hadisesi üzerine şüphelilerden ifadesine başvurulan Türbedar Cemal Efendi'nin Nezaret-i Evkaf-ı Hümâyun Eyüb Sultan Merkez Memurluğu'ndan 30 Kanun-i evvel 325 tarihli yazıya, İstanbul Polis Müdüriyeti Eyüp Karakolu'nun 31 Kanun-i evvel 325 tarihli cevabi yazıda, 2.Şube Müdüriyeti'nden gelecek cevabın gönderileceği kayıtlıdır.

24 Kanun-u evvel 1336 tarihinde Nezaret-i Evkaf-ı Hümâyûn Mebanii Hayriye Kaleminden 5388 numara ile ŞÃ»ra-i Evkaf'a yazılan yazı 4134 numara ile ŞÃ»ra Evrakına girmiştir.Yazıda ; olayın geçen Teşrinevvel'in 26. gecesi " Hz. Halid radiyellâhü anh mülükül vahid Efendimiz hazretleri Türbe-i münifleri tarafındaki çinilerden üç adedin sirkat edilmesi üzerine, hakkında Heyet-i Teftişiyece icra edilen tahkikata havi merbut raporda... " diye Türbedâr Pertev ve Refik Efendilerin görevlerini ihmalden dolayı mes'ul tutulmalarıyla ilgilidir. ( Belge.5)

Olay 26 Teşrin-i evvel 1336'da olmuş, Tüğrbedârların ifadesi ise 8 Teşrin-i sani 1336'da alınmıştır. Polis Müdürlüğü'nden Evkâf-ı Hümâyûn Nezaret-i Celilesi Canib-i Aliyesine, 26 Temmuz 337 tarih ve 133307-42 numaralı tezkereye verilen 27 Temmuz 337 tarihli cevapta, Eyüp Sultan Hacet Penceresinden çalınan üç adet çini hırsızlığı faili olarak Toros ( Veledi Karabit ) adlı şahsın yakalanmasıyla ilgilidir. Evkâf-ı HümâyûnNezâret-i Mebani-i Hayriye Kalemi'nden Adliye Nezareti'ne yazılan bir başka yazıda; yakalanan Toros ( veled-i Karabit ) ' un yakalanarak tahkikat evrakının 14 Teşrin-i sani 336 tarih ve 5810 numarayla Dersaadet Bidayet Mahkemesi Savcılığı'na gönderilmesiyle ilgilidir. ( Belge.8)

29 Teşrin-i sani 336 tarihinde Eyüp Türbesi'nden çalınan 3 adet çini ile ilgili olarak tahkikatın neticesi Polis Müdirüyetinden sorulur ve 12 Teşrin-i sani 336 tarih ve 396 numaralı evrakla 2.Tahkikat Şubesi'ne takdim kılındığı, Hırsızın Ermeni milletinden Toros veled-i Karabit Osmancıyan olduğu, cami avlusuna devamlı geldiği, olaydan 2 saat önce avluda görüldğüğ, saç-sakal ve bıyığını traş edip, tebdil-i kıyâfet ettiği, zanlı tarafından hırsızlığın yapıldığı kanaati hasıl olduğu belirtilmektedir.( Belge 8-A)
Polis Müdürüyeti Umumisi'nden 16 Kanun-u evvel 336 tarihinde Evkâf Nezareti'ne 11 Kanun-u evvel 336 tarih ve 131079/115 sayılı yazının cevabı olarak; Toros Veled-i Karabit'in Bidayet Mahkemesi'ne verilmesiyle ilgilidir.

Polis Müdürüyet-i Umumisi'nden 1 Mart 36 tarihinde, 10 Kanun-u evvel 35 tarih ve 110/124735 numaralı evrakın cevabı olarak gönderilen yazıda, Eyüp Sultan Türbesi çini hırsızlığının yakalanması münasebetiyle talep edilen nakdi mükâfatla ilgilidir.(Belge 11 )
Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti Mebani-i Hayriye Kalemi'nden 21 Nisan 1336'da Polis Müdürüyeti'ne gönderilen yazıda; Eyüp Sultan Türbesi'nden çalınan çinilerin faaillerinin yakalanması münasebetiyle polislere ikramiye verilmesinin bütçe imkansızlığı sebebiyle mümkün olmadığı bildirilmektedir.

Evkâf Nezareti'ne gönderilen Cemadiyel-u'la sene 339 ve 11 Kanun-u sani 337 tarih ve 5670 sayı ile Mebani-i Hayriye Kalemi'ne kaydedilen dilekçede: Eyüp Sultan Hacet Penceresi önündeki Polis noktasının evvelce kaldırıldığı, Türbe'nin etrafının ve gerekli yerlerin tamir edilmesi, sağlam kapılar ve demir parmaklıklarla, yüksek duvarlarla muhafazası, Fen Heyetince incelemelerde bulunulması, duvarların yeni tamir görmüş olması dolayısıyla sekiz-on bin lira harcama ile onarımların yapılabileceği, 600 kıyye kömürün Levezım Müdürüyetince alındığı ve Türbe'nin arka tarafında ihdas olunan Polis noktasına konduğu, çalınan çini ile ilgili olarak mütevellinin sorumluluğu ile dilekçenin bir ay evrâk müdürüyetinde hıfzedildiği, belirtilmektedir.
( Belge.12)
1 Kanun-u evvel 336 tarihinde Fen Heyeti elemanlarınca Eyüp Sultan Türbesi ve civarı için verilen teknik raporda; binanın pencere ve
kapılarının sağlam olduğu, tamire ihtiyacı olmadığı, sekiz-on bin lira masraf ile kale duvarı gibi yapılsa bile hırsızların buraya yine de girebileceği, küçük-büyük taşınabilir antik eserler olduğu, gece-gündüz lâyıkı gibi bekçi ile korumanın daha yararlı olduğu vurgulanmaktadır
( Belge.13 ).

11 Ekim 1996 tarihinde Sotheby's tarafından " The Turkish Sale " Müzayedesi'nde 29 Katalog numarası ile yayınlanan çinilerin, yukarıda hikâyesini sunduğumuz çinilerden üçü olması büyük bir ihtimal olmasına karşın, durumun Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü kanalı ile Dışişleri Bakanlığına belgeleri ve tercümesiyle birlikte bildirilmesine rağmen, müzayede gerçekleşmiş ve çiniler maalesef satılmıştır. İşte Uluslararası Kuruluşlar ve Kanunlar !...

Eyüp Belediyesi ise, konu telefonla kendilerine tarafımdan telefonla iletilmesine rağmen, müzayedeye sessiz kalmaları, sanatsever ve bu konulara ehemmiyet verdiğini duyduğumuz Başkanın, konuyu sadece Kültür Bakanına ileteceğini bildirmesi ise, Eyüp Sultan Hazretlerine verilen değer ve önemi bize yansıtmakta... Kültür an'anemize göre, Türbelerden hiç bir şey satılmamıştır, antik değere haiz eserler de hiç satılamaz, o halde Sotheby's de satılan çiniler; bir hırsızlık neticesi ülkemizden kaçırılmıştır. Soranlara meraklılarına ve konuyla ilgili medyaya duyrulur !... Milli kültürümüzle çok yakından ilgilenen, müzayedeleri yakından takip ederek, bunları zamanında Başkent Ankara'ya rapor eden Dışişlerimize, Kültür ateşelikleri ile müşavirlerimize derin saygılarımızla sunulur ! ... Genelde bu tip müzayedeler, birkaç sanat dostu gazeteci veya antika meraklısına gelen kataloglardan öğrenildi. Dışişleri ve kültür müşavirlikleri ise kokteylden kokteyle gezdiler... Konuları ile maasesef ilgilenmediler. Sebeb ise, kültür konularından habersiz olmaları... Tayin edilen bu zevat'ı muhteremlerin kültür konularıyla ilgili kaç ciddi makalesi var !...

Eyüp Sultan Türbesi'nden muhtelif tarihlerde çalınan çinilerin yurdumuza geri iadesi de Kültür Bakanlığımızla Dışişleri Bakanlığının koordineli çalışarak çalınan eserlerin iadesi kanuni görevleri arasında !...

Görelim bakalım görevler nasıl yapılıyor, aradan bir sene geçti ses seda yok. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın dediği gibi :
Görelim Mevlâm neyler,

Neylerse gözel eyler !
Saygılarımla,DİPNOT :
Belgelerin İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi'nde bulunmasına büyük ölçüde yardımcı olan Sayın Necdet İşli'ye burada tekrar teşekkürlerimizi sunmanın vicdani bir görev olarak addediyoruz.

-----------------------------------
Yayınlandığı Yer: II..Eyüpsultan Sempozyumu Kitabı ,08.05.1998
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •