TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
BALKANLAR VE KOSOVA FACİASI
BALKANLAR VE KOSOVA FACİASISadi BAYRAM
Tarih sahnesine Köktürklerle çıkan Büyük Türk milleti, yüzyıllarca üç kıtada at koşturmuş ve nihayet 1071 yılında son durak olarak Anadolu'ya girerek bu toprakları yurt tutmuştur. Bin yıldan beri ırk, din, dil farkı gözetmeksizin insanların hizmetinde bulunan ecdadımız, şehirleşmeyi, yani bayındırlık, sosyo-kültür ve eğitim, sağlık ve ekonomik gelişmeyi vakıflar yolu ile vücüda getirmişler, Adriyatık kıyısından Çin Seddine kadar uzanan geniş coğrafi alanda binlerce vakıf abide ve eski eserleri bizlere emanet etmişlerdir.

İşte bunların büyük bir kısmı da Balkanlar'da bulunmaktadır. Bulgaristan, Yunanistan, Mekedonya, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Macaristan, Romanya, Kırım gibi bölgelerde bulunan vakıf abide ve eski eserler, bu toprakların sembolik bir mührü, 2.000'li yıllara girerken 700. yılını kutladığımız Osmanlı İmparatorluğunun tapu senetleridir.

Yugoslavya'yı yıllarca Tito tek bir ülke olarak yıllarca ayakta tutmuş, onun ölümünden sonra da 90'lı yılların başında Birinci Dünya Savaşı'na sebep olan Sırplar; millenium ayak seslerini duyduğumuz 21. asır başlarında kıvılcım sıçramış ve Bosna-Hersek'de büyük bir vahşet ve soykırım başlamış, dünya milletleri ne oluyor diye bu vahşete bir müddet seyirci kalmış, nihayet, Büyük Türk Milletinin haykırışı ile NATO, gerekli kararları ağır-aksakta olsa almış ve soykırım birkaç sene sonra durdurulmuştur.
Ancak, Sırpların zülmü 6 yıl sonra bu defa Sultan I. Murad'ın feth ettiği Kosova'da Arnavut ve müslüman kardeşlerimiz hedef alınarak Balkanlarda etnik temizleme harekatı 1999 yılı başlarında tekrar başlamış, Saray-Bosna da hedefine ulaşamayan Sırp askerleri bu defa da Kosovalıları yurdundan ederek, Makedonya ve diğer ülkelere göçe zorlamış ve bir nebze de muvaffak olmuştur.
Her zaman olduğu gibi necip Türk milleti kardeşlerine kucak açmış, NATO harekete geçirilmiş, stratejil mevkiler Nato hava gücü ile vurulmaya başlanmış, ancak hamile kadınların tecavüzlerine maalesef engel olunamamıştır.
Avrupalı dostlarımız, her fırsatta insan hakları çığlığı atarken, Kıbrıs, Bosna-Hersek ve Kosova'da dillerini yutmuşlar, Haçlı zihniyeti ile el altından azgın Sırp güçleri desteklenmiş, Ortodoks alemi sessiz kalmayı tercih etmiş, Rusya ve Yunanistan Sırplara ekonomik yardım paketleri hazırlamaya başlamışlar, 500 yıldanberi Balkanlarda yaşayan müslüman halk, vatanlarından, yurtlarından, evlerinden göçe zorlanarak batılı etik kuralları hiçe sayılarak, genç, yaşlı, ihtiyar, çocuk, hasta, yaralı demeden aileler parçalanmış, aileler yok edilmiş, işkence ve toplu mezarlar ortaya çıkarılmıştır.
600 yıl geriye gider bu toprakların tarihçesine bakacak olursak :
1364 yılında Sultan I. Murad'ın komutanlarından Hacı İl Bey önderliğinde Sırp Sındığı Zaferini kazanan Osmanlılar, 1373'de İskeçe, Drama, Kavala, Serez; 1375'de Niş, 1382'de Arnavutluk'da İştip, Manastır, 1385'de Ohri, 1389'da Kosova feth olunarak Osmanlı topraklarına katılması ve Sultan I. Murad'ın harp meydanında Miloş Kabiloviç tarafından Kosova'da şehit edilmesi, aynı yıl tahta geçen Yıldırım Bayezıd'a Sırp Kralı Etiyen'in kızkardeşini zevce olarak takdimi ile 1390'da evlenmesi ; 1391'de Selanik'in fethi, Gazi Evrenos
Bey'in Mora akını, 1393'de Türk uyruğuna geçen Bulgar Krallığının ortadan kalkmasıyla birlikte Bulgaristan'ın Osmanlı ülkesine ilhakı, 1396 Niğbolu Zaferi, 1408 Dobrovnik'in haraca bağlandığını görürüz.
Belgrad kalesi Zemun Ovası,

Atlısı geçmez değil yayası,
Burçlarında vardır kartal yuvası,
dizeleriyle 1521'de Belgrad fethini düşünürken 21. yüzyıla gireceğimiz bu yılda, Sırp vahşetinin bugünkü akisleri acaba hangi şairler tarafından terennüm edileceği, duygu ve düşünce selini nasıl mısralara dökeceği merak konusu olabilir mi !
Fatih Sultan Mehmet; 28 Mayıs 1463 yılında bir ferman yayınlayarak :
Ben ki Sultan Mehmet Han'ım, cümle avam ve havasa malum ola ki, işbu darendegân-ı Ferman-ı Hümayunum Bosna rahiplerine mezid-i inayetim zuhura gelüp buyurdum ki :
Mezburelere ve kiliselerine kimse mani ve muzahim olmayub, mütemekkin olalar ve yüce hazretimden ve vezirlerimden ve kullarımdan ve reâyalarımdan ve cümle memleketim halkından kimesne mezburelere dahl ve taarruz idüp incitmeye, kendilerine ve canlarına ve mallarına ve kiliselerine. Ve dahi yabandan memleketime hassaten adam getürürler ise caiz ola..
Ol ecilden mezburelere Hükm-ü Hümayun himmet ve inayet olunup yemini mugalleza iderum ki, yeri ve göğü yaradan Perverdiğâr hakkıçün ve yedi musaf hakkıçün ve Ulu Peygamber hakkıüçün, yüzyirmidörtbin Peygamber hakkıçün ve kuşandığım kılıç hakkıçün bu yazılanlara hiç bir ferd muhalefet etmeye.
Madem ki bunlar benim hüdmetima ve emirlerime muti olalar.
Zamanımızdan 536 yıl önceki insanlık felsefesiyle, 2000'li yıllara gireceğimiz bu günlerin materyalistik felsefesi arasındaki farki, siz değerle okuyucularımızın takdirlerine sunuyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesinden 485 yıl önce belirlenen ve uygulanan humanist görüşün Türk kültür ve medeniyetinde buna benzer nice misallerle dolu olduğunu hepimiz biliyoruz.
Kosova-Niş yolu üzerinde bulunan vahşet abidesi ile Sultan I. Murad Türbesi arasındaki tenakuzun Sırplara ders vermediği anlaşılmaktadır.

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi'ni araştıracak olursak; Prizen'de bulunan vakıfları çöyle sıralayabiliriz:
Mehmed Paşa Camii ve Medresesi vakfı,
Mehmed Paşa Camii bitişiğindeki Kütüphane ve dükkan Vakfı,
Terzi Mehmed Efendi Camii Vakfı,
Katip Sinan Camii Vakfı,
Katip Sinan Mescidine minber yaptıran Ömer Çavuş Vakfı,
Seyyidi Bey Camii Vakfı,

Hoca Ali Camii Vakfı,
Derviş Çelebi Camii Vakfı,
Sofu Sinan Paşa Camii Vakfı,
Yakup Bey Camii Vakfı,
Sultan Mehmed Han Camii Vakfı,
Hacı Ramazan Camii Vakfı, Çukacı Mehmed Bey Camii Vakfı
İlyas Koğa Camii Vakfı,

Emin Paşa Medresesi Vakfı, Boçe Köyü Camii Vakfı,

Borye Köyü Bektaş Ağa Camii Vakfı,
Drağaş Köyü Mehmed Şakir Nukut Vakfı, Eştedihan Köyü Camii Vakfı,
Esteruze Köyü Reşid oğlu Sinan Vakfı,
Gancar Köyü CamiiVakfı,

Gegin Köyü Ahali tarafından yaptırılan Cami Vakfı,
Gora-Bostan Köyü Süleyman Bey Camii Vakfı,
Gora-Dikançe Köyü Camii Vakfı,
Gora Nahiyesi Zabluzan Köyü Ahali Camii Vakfı,
Gora-Havas-Tokyan Köyü Camii Vakfı,

Gora-Berven Köyü Camii Vakfı,
Gora-Karaşeyh Köyü Camii Vakfı,
Gora-Karaşeyh Köyü Veliyüddin Efendi Nukut Vakfı,
Gora-Galyoçiçe Köyü Camii Vakfı,

Gora-Vepraşe Köyü Camii Vakfı,
Gora-Ravşe Köyü Camii Vakfı,
Gora-Restelice Köyü Camii Vakfı,
Lonya Köyü Yusuf Ağa Camii Vakfı,
Lonya-Zir Mahallesi Mescid Vakfı,
Lüme-Morin Köyü Camii Vakfı,
Lüme-Kalasyon Köyü Cami Vakfı,
Muşonkova Köyü Camii Vakfı,
Nokiçe Köyü Camii için Malik Ağa Nukut Vakfı,
Palanya Köyü Muhtar Ağa Nukut Vakfı,
Piran Köyü Camii Vakfı,

Recan Köyü Camii Vakfı,
Şetane Köyü Camii Nukut Vakfı, Veblanşe Köyü Ömer Camii Vakfı,
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •