TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
FATİH SULTAN MEHMED'İN EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ VAKFİYESİ
FATİH SULTAN MEHMED'İN EYÜP SULTAN KÜLLİYESİ VAKFİYESİ


Bu makale İstanbul Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen I. Eyüp Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuş ( 05.05.1997) ve seminer kitabında 1997 tarihinde yayımlanmıştır.
Sadi BAYRAMKültür tarihimize baktığımız zaman İstanbul'un önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Öncelikle Hz. Muhammed, hepinizin bildiği hadisinde şöyle diyor :
" Letuftahannel Konstantiniyyetufeleni melemir-u emiruhâ ve leni'mel ceyşu zâlikel ceyş - İstanbul elbet feth olunacak. O'nu feth eden emir ne güzel emir ve o'nu fetheden asker ne güzel askerdir "
Bu övgüye mazhar olabilmek için, İstanbul'a doğru yola çıkan bir çok müslüman, ya o yolda ebediyete intikal etti veya şehitlik mertebesine ulaştı. İşte bunlardan en önemlisi ve en şöhretlisi Hz. Muhammed'in Sancaktarı Hz. Halid Eba Eyyüb-i Ensari !...

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u feth ettikten sonra, Akşemseddin tarafından bulunan Hz. Halid Eba Eyyüb-i Ensari mezarı, Fatih Sultan Mehmed'in emri ile Türbe'ye dönüştürülmüş, bu kutsal mekânın yanına, bir de külliye yaptırmıştır.
İnsan sevgisi, eşitlik ve insan haklarının öncüsü olan Fatih Sultan Mehmed Han'ın; Allah rızası,hayır-hasenat duygusu ile birlikte, bu ulvi din büyüğü vesilesiyle inşa ettirdiği bu külliyenin mutlaka bir vakfiyesi mevcuttu. Fatih Sultan Mehmed'in Ayasofya Vakfiyesi'nde Eyüp Sultan Külliyesi Vakfı'ndan söz etmediğine göre, vakıf ruhunu ve amacını tam anlamıyla kalbinde meczeden Fatih Sultan Mehmed'in, Eyüp Sultan Külliyesi için mustakil bir vakfiyesi elbette vardı.
1591 senesinde , bu vakfiyenin zayi olduğu zannedilmektedir. Her halde bu yönden, vakfiyenin yeniden yazımı icabetmiş ve aşağıda incelediğimiz 1591 tarihli Vakfiye ortaya çıkmış olup, vâkıf olarak da Sultan Murad-ı Sani oğlu İstanbul Fatihi, Sultan Mehmed'den vâkıf olarak bahsedilmekte, o tarihdeki Padişah olan Sultan III. Murad'dan söz edilmemektedir. Vakfiyenin tarihi ise, 999 Zilkâdesi Evâhiri'nde ./ Eylül (9) başları 1591 M.
Ayrıca, Sultan I. Ahmed zamanında, Evâil-i Rebiulâhir 1020 H. / (2)Mayıs başları 1611 tarihinde ise, Eyüp'de bir kasap dükkanı ile İstanbul-Hacı Ferhad Mahallesi'nde ev-mahzen değiştirilmesiyle ilgili bir hüccet vardır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığı Arşivi`nde bulunan, K.18 numara ile muhafaza edilen, Fatih Sultan Mahmed`in Eyüp Sultan vakfiyesi arapcadır.
290x168 mm. ebadında, bordo renkli ciltli, sürme altun yaldızlı gofre şemseli, olan eserin her sayfasında 196x100 mm.ebadında, mavi, yaldız kırmızı, mavi renkli çizgilerden yapılmış cetvel içinde her sayfada 11 satır bulunmaktadır. İlk sayfada Sultan Ahmed`in enine tam sayfa renkli tuğrası bulunmaktadır.
Zahriye sayfasında, tezhipli alan 101x100 mm`lik bir alan kaplar. Lacivertimsi mavi renkli ana şema; 35x100 mmm`lik dikdörtgen üzerinde akroter diyebileceğpimiz alaınlık yüksekliği 29 mm.dir. Üzerinde 5 tığ bulunmaktadır. Metinde önemli yerler kırmızı, mavi veya yaldızla yazılmıştır. 25 varak olan eser, 45. sayfada sona erer. 46-47. sayfalarda tasdik vardır. 48 ve 49. sayfalarda ise hüccet bulunmaktadır.
Vakfiyede külliyede bir cami, bir medrese. bir imaret yer almakta, bunların sonsuza kadar idâmesi için de, muhtelif gelir getirici akarlar yeralmaktadır.
Bunlar :
A- Rumeli
a.Eyüp kazası :
1. Eyüp'te Rahmetli Zal Mahmut Paşa Camii yanında dört tarafı yol olan birbirine bitişik debbağ dükkânları önünde, iki katlı 5 hücre ( oda ).
2.Eyüp'te; Şem'acı dükkânı ve Ferruh Kethüdâ vakfi ile deniz ile çevrili 10 adet Debbağ dükkânı,
3.Rahmetli Mehmed Paşa Vakfı Önünde Harem Mer'ası, kabristan, meydanlık. umumi yol, ile çevrili 20 dükkânın tamamı,
4.Sevkiyat Mahzeni , Hz. Şeyh Kabristanı ve Salhane denilen dükkânlar
ile adıgeçen vakıf ile birbirine bitişik 5 ev,
5.Deniz tarafında ve etrafı deniz, meydan ve Kasap Balaban Mahallesi
ile mahdud Salhane denilen dükkânların tamamı,
6.Sevkiyat Mahzenleri yanında, bir tarafı deniz, bir tarafı Muallim i
Hakâni Mahzeni, vakıf bostanlar ile mahdud, birbirine bitişik 4 ev,
7.Mutfak önünde ekmekçi fırını, Hibe Hoca Vakfı, mezkur vakıf ile yolla belirlenen birbirine bitişik 6 ev,
8.İmâret yanında bulunan Muallim-i Sultani'nin Dar'üttalimi, imâret ve iki tarafı yolla mahdut, birbirine bitişik 8 dükkanın tamamı,
9.Cami hariminde, harim, Defterdar Murad Çelebi Vakfı, yol ile çevrili, birbirine bitişik 9 adet attar ve bakkal dükkânın tamamı,
10.İmâret yanında, Ekmekci fırını, diğer tarafları vakıf ile çevrili,
birbirine bitişik 4 dükkânın tamamı,
11.Ekmekçi fırını,
12.Eski Hamam,
13.Atik Çifte hamam ( Kadın ve erkekleri mahsus),
14.Yeni Hamam,
15.Kelleci dükkânı,
16.Çarşıda 2 dükkân,
17.Cami yanında başcı dükkânı,
18.Molla Çelebi, Molla Kudbiddin ve Ali Çelebi Vakıfları ve yol
ile çevrili bitişik dükkânlar,
19.Piyade Mahmud, Taşcı Ahmed, Taşcı Keşkek mülkleri ve yol ile çevrili dükkânlar,
20.Fatih Camii yanında, Süleyman Çelebi bostanı, deniz, kabristan ve yol ile çevrili bostanın tamamı,
21.Muallim-i Sultani'ye ait şem'acı dükkânı yanında Zal Paşa mezarı,
Ahmet Bey mülkü, kabristan ve yol ile belirlenen bostanın tamamı,
22.Yavedûd yanında Seyfi Efendi bostanı, yol, kabristan ile çevrili
bostanın tamamı,
23. Eyüp kasabası arazisinin hepsi; yani, İstanbul Kale Kapılarından Eğri Kapı'dan başlayıp, batıya doğru giden yol yanındaki Moralı Kafir Nasrani kuyusudan Otakcıbaşı Mescidi yanındaki Ali Paşa Çeşmesine, oradan devamla Ahmet Paşa Mer'ası yanında Subaşı Süleyman Mescidi önündeki çeşmeye, oradan Suterazisi denilen mahalle, oradan Ahmed Paşa Sarayı'na, oradan Topcubaşı ahırı önünden geçerek mezkur Topcubaşı Mescidi'ne, oradan mezkur cihete doğrularak, Kanlıkavak denilen mahalle, oradan güneye meylederek
Hayreddin Paşa Çiftliğine giden yol yanındaki su terazisine, Kadı Bahaüddin'in oğlunun Hz. Eba Eyyüb-i Ensari Camii vakfı için hükmeylediği mezralar yanındaki Okçuzâde Defterdar Efendi mer'asına, oradan MüderrisKöyü'ne giden yola, Hayreddin Paşa Çiftliği namıyla maaruf mezra önündeki havuz yanından bağlar tarafındaki Kemer Köprüsü'nün başına , oradan batı istikametinden kuzeye meylederek Yerlikaya'ya, oradan Ordu yoluna, Çukurçeşme denilen mevziye, Pir Çelebi mezrasından Kemer Köprü'ye, oradan Sekban Kara Ali Değirmeni'ne, oradan Alibey Köyü'nün üstünden geçen Taşlıburun denilen yola, oradan meşhur Despite Köprüsü'ne oradan deniz kenarını takiben merhum Ali Paşa Kethüdâsı Ferruh'un kiremithanesi yanından geçerek hududun evveli olan Eğri Kapı'ya birleşir.
b.Edirne Kazası :

1.İshak Fakih karyesi'nin tamamı,

2.Aynı yerde Nasırlı Köyü,
3.Ergene Kazası muzafatından Tilmiş arazisi, 4.Bakladı karyesi,
5.Pavli Köprüsü yanında Yeniköy'ün tamamı, 6.Kızılağaç keryesi, Yeniköy'ün tamamı,
c.Vize Kazası:
1.Tatarlı karyesi,

d.Keşan Kazası :
1.Hacı İlyas Karyesi,
2.Seydiköy,
3.Dedeköy,
4.Asiköy,
e.Havvas-ı Mahmud Paşa Kazası:

1.Halil Fakih mezrası. f.Filibe Kazası :
1.Müderrisli Köyü ( vâkıfın evlâdlarına tahsis ettiği muayyen hisse
hariç ),
2.Hızırşeyhli mevkii,
3.Menteşeli karyesi,
g.Silistre :
1.Karınabad kazası Şeyhler Köyünün tamamı,
2.Basılıkova Köyü.
B- .Anadolu Vilâyeti:
a.Mihaliç Kazası :
1.Çatallar Karyesi,
2.Koçaş,
3.Eksehor,
4.Kazasker Mevlânâ Mahmud ibni Seydi Ahmed imzalı ve Sultan
tarafından işaretli vakfiyede hududu tesbit edilmiş olan Mihaliç kazası Ahatca, Arasiti, Esengazi adı 3 karye,
5.Namazlık,
6.Kirmasti,
7.Küçük, Büyük Kadı Köylerin tamamı,
8. Gedis'e bağlı Kızılca, Bayındır (?) Halıcı ve Dereköy'ün tamamı.
b.Bursa Kazası :
1.Mashara Köyü,
c.İznik Kazası:
1.Pazarköy,


d.Ulubat Kazası:
1.Balcı Köyü,
2.İmnos Köyü,
e.Kirmasti Kazası:
1.Ahituzcu karyesi,
2.Uzgur karyesi,
3.Müminli Köyü,
f.Gebze Kazası :
1.Hereke Köyü'nün tamamı,
Eyüp Sultan Camii, imareti, medresesi'nin idamesi için Fatih Sultan Mehmed tarafından vakfedilmiştir.
Külliye'deki Görevliler :91

----------------------
Medrese İçin : 5 ------------
1 Muhasebeye kâdir 1 kâtip, 1 Müderris,
1 Bevvap,
1 Ferraş,
1 Hafız-ı kütüp,
Cami için : 49
----------
1 Hâtip,
2 İmam,
2 Müezzin
5 devir okuyan hâfız,
1 Sermahfil,
29 Huffaz,

1 Her gün bir cüz okuyan Sermahfil, 2 Muarrif
4 Kayyum,
2 Kandilci,
İmaret İçin : 18
------------
1 İmaret Şeyhi,
1 Kâtip,
1 Vekilharç,
1 Kilerdar,
1 Kontrol Memuru,
2 Ferraş,
3 Aşcı,
2 Ekmekci,
1 Buğday döven- odun yaran,
1 Pirinç temizleyen,

1 Et getiren hammal,
1 Bevvab,
2 Odun ve buğday anbarcısı.
Tahsilât için :13 -------------
1 Tahsidar,
1 Kâtip,

2 Filibe Kazası için bir tahsildar ve bir kâtip, 2.Karınâbâd Kazası için tahsilar ve kâtip
2 Kişi (Tamir ve termimi yazmak için )
2 Mihaliç Kazası için bir tahsildar ve bir kâtip,
2 Aydın ilindeki vakıf için bir tahsildar ve bir kâtip,
1 kişi ( Aydın'da bulunan Han ve dükkanların tamir ve termimi için )
Türbe için : 6
----------
4 Türbedâr,
2 Ferraş
Ücretler : Günlük 510 dirhem.
--------
Müderris, günlük 50 dirhem,

11 öğrenciye 16,5 dirhem,
Müid, günlük 5 dirhem, Süpürgeciye günlük 1 dirhem, Mütevelliye, mahsülün onda biri. Evkâf kâtibine 10 dirhem,

Hatip, günlük 15 dirhem,
2 İmam, günlük 10'ar dirhem, 2 Müezzin günlük 4'er dirhem,
5 Hafız, her birine günlük 2'şer dirhem,
Eczai Şerif okuyan 29 kişinin her birine günlük 2'şer dirhem, Harem-i Cedid kapısısına günlük 2 dirhem,
Muvakkit, günlük 3 dirhem,
Ferraşların her birine, günlük 2 dirhem,

4 Kayyum, her birine günlük 2'şer dirhem, Muarrif, günlük 2 dirhem,
Türbedarların her birine,günlük 2'şer dirhem, Türbe ferraşına, günlük 1 dirhem,

Hafız-ı Kütüp, günlük 1 dirhem,
Eczâ-i Şerife muarrifine, günlük 1 dirhem, İmaret Şeyhine, günlük 10 dirhem,

Matbah Kâtibine, günlük 5 dirhem, Vekilharca, günlük 2 dirhem, Kilardara, günlük 2 dirhem,
Et ve Ekmek temin edene, günlük 2 dirhem, 3 Aşcının her birine, günlük 7'şer dirhem, Ekmekcilerin her birine, günlük 5 dirhem, Matbah Bevvabına, günlük 1 dirhem,

Buğday döven-et getiren hammala, günlük 1 dirhem, Pirinç ayıklayana, günlük 1 dirhem,
Buğday Mahzenindeki Ambarcıya, günlük 2 dirhem, Odun De,posundaki Hademeye, günlük 0,5 dirhem,
Eyüp'deki 2 tamircinin her birine, günlük 2,5 dirhem,
Aydın'daki tamirciye,( hizmetine devam ettikce), günlük 3 dirhem, Aydın ili Mukataa Tahsildarına, günlük 4 dirhem,
Mukataa Tahsilar Kâtibine, günlük 4 dirhem,

Filibe'deki Vakıf Tahsidarına, günlük 5 dirhem, Filibe'deki Vakıf Kâtibine, günlük 4 dirhem, Karınâbat'daki Vakıf Tahsilarına, günlük 4 dirhem, Karınâbat'daki Vakıf Kâtibine, günlük 2 dirhem, Vize'deki Vakıf Tahsilarına, günlük 4 dirhem, Vize'deki Vakıf Kâtibine, günlük 4 dirhem, Mıhalıccık'daki Vakıf Tahsilarına, günlük 4 dirhem, Mıhalıccık'daki Vakıf Kâtibine, günlük 5 dirhem, Suvari Tahsildarına, günlük 6 dirhem,
Aylıkcı Tahsildarına, günlük 2 dirhem,
2 Vakıf Mutemedlerinden her birine, günlük 4 dirhem,
Noktacı (puantör ), günlük 2 dirhem,
Buhurcu, günlük 1 dirhem,
Mahzen ve Kilerlerin kilitlerini mühürleyen mühürdâra, günlük 1 dirhem,
Diğer masraflar : Günlük 10 dirhem.
---------------

Kandil yağlarına günlük 9 dirhem,
Cami ve Türbe hasırına, günlük 1 dirhem,
İmarete Pişecek Yemekler : -------------------------

Sabahları iki defa pirinçten, akşamları buğdaydan yemek pişirilecek
( müstesna günler hariç ). İmarette hazır bulunanlara iki öğün sunulacak. Cuma ve diğer dini günlerin sabahlarında buğday yemeği, akşamları lâtif ve nefis yemekler pişirilerek hazır bulunanlara ikram edilecek.
Günlük 30 okka koyun eti satın alınarak; yarısı sabah, yarısı akşamları pişirilecek. Ramazan gecelerinde tamamı pişirilecek.
Her günlük çorba için İstanbul'un tam ayar buğday kilesi ile, 2,5 kile iyi pirinç ve 2,5 kile halis buğday kullanılacak.
Günlük ekmek için 5,5 kile un
Her Perşembe günü 13,5 okka Sade Yağ, 12,5 okka Bal,
Yıllık 450 dirhem Safran,
2 okka Karabiber,
Günlük mutfak iç mutfak için 8 okka tuz,
1/4 kile temiz nohut,
3 Okka Soğan,
3 Okka Kuru Üzüm,
Yıllık 40 Okka (kuru) Erik, 85 Okka Kuru Kayısı, 35 Okka Badem, 120 Okka nişasta, 60 Okka Pestil.
Her öğün için 48 Okka odun alınması vâkıfın şartlarındandır.
Cuma, Ber'at, Ramazan gecelerinde; Aşure, Bayram ve Mevlid-i Nebevi günlerinde daima Zerde, Zerbaç, beyaz tane Pirinçten pilâv pişirilmesi ve yoksullara yedirilmesi, yine vâkıfın şartları arasında bulunmaktadır.
Şahitler :
--------
Vezir Siyavuş Paşa,
Vezir Abdülkâdir oğlu Mesih

Vezir Abdülmelik oğlu Mehmed, Vezir Abdülvehab oğlu İbrahim, Hasan oğlu Sadeddin,
Rumeli Kazaskeri Bali oğlu Muhiddin, Anadolu Kazaskeri Mehmed oğlu Abdülhalim, Şeyh Mehmed oğlu Mehmed,

Haremeyn-i Şerifeyn Evkafı Müfettişi Kethüdazâde Mehmed,
(17 Recep 24 H./ 30.Ağustos 1615 de yazıldı)
Haremeyn Evkafı Umurunu vekâletle rüeyete memur, Mehmed,
Üsküp Kadısı İsa oğlu Ali,
Diğer bir belge de, Eyüp Sultan Vakfı'ndan, Eyüpte bir kasap dükkânı ile Hacı Ferhad Mahallesi'nde bir ev- mahzen değiştirlmesiyle ilgili hüccettir.
Belge şöyledir :
Eba Eyyüb-i Ensari Evkafına Mütevelli Hacı Ferruh tevliyeti zamanında tanzim olundu.
Hüccet :
------
İstanbul Kadısı Rumeli Kazaskeri

Hüseyin oğlu Mustafa Mustafa oğlu Hasan
Bilfiil Mütevelli Mustafa Oğlu Hasan Çavuş ile Abdülmennan oğlu Ferruh Kethüda; Vâkıf Mimarının ve ehli vukufun 20.000 dirhem kıymet takdirinde bulundukları Eyüp Sultan merkadi yanında, 1000 Arşın 14 Zir'a, deniz

tarafında 8 Zir'a 9 parmak, Cami tarafında 8 Zir'a olan kasap dükkanının tamamını; Hacı Ferhat Mahallesinde tuli 22 Arşin 5 Zir'a. arzı 9 Zir'a miktarındaki arsa üzerinde 5 ev ve mahzeni, 55.000 dirheme bedel üzerinden değiştirmiş, yani trampa etmiş, bu konuda şer'i hüküm de alarak vakfın kârlı olduğunu vurgulamıştır.
Bu kitap, Evâil-i Şehri Rebiulâhir 1020 / (2) Mayıs başları 1611
Şahitler :
--------
Pervane oğlu Ali Çavuş,

Abdullah oğlu Mehmed Çavuş, Murad oğlu Hasan Çelebi Kâtip oğlu Abdi Çelebi, Süleyman Çavuş,
Kapıcı Hasan Bey,
Çuhadar Bali Zâde Veli Bey, Ve hazurundan diğerleri.
-------------

Vakfiye, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından " Fatih Mehmed II Vafiyesi " , Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938. s.313-340`de yayımlanmıştır.
-------------------------------------5.5.1997------------------------------

DİPNOT :
Vakfiye, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından " Fatih Mehmed II Vafiyesi " , Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938. s.313-340`de yayımlanmıştır.
Yayınlandığı Yer: I.Eyüp Sempozyumu ,05.051997
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •