GENEL KONULAR - GENERAL ISSUES
VAKIFLAR DERG?S??NDE YAYINLANAN MAKALELER

VAKIFLAR DERG?S? I. SAYI
Cumhuriyet Matbaas?
?stanbul 1938

KÖPRÜLÜ, Fuad: Vak?f Müessesesi ve Vak?f Vesikalar?n?n Tarihi Ehemmiyeti, S. I, s. 1-6 (Derginin sonunda 7 s. Frans?zca özeti vard?r), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
GABR?EL, Albert: Tarihî Türk Âbidelerinin Tâmiri ve ?hyas?, S. I, s. 7-15 (Metin + 14 foto?raf ve Derginin sonunda da 9 s. Frans?zca özeti vard?r), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Büyük Selçuklu ?mparatorlu?u Zaman?nda Vak?f Hastanelerin Bir K?sm?na Dair, S. I, s. 17-23 (Metin + 10 foto?raf ve plan), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
ÖZ, Tahsin: Sultan Ahmed Camii, S. I, s. 25-28 (Metin + 14 foto?raf ve belge), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
ERDO?AN, Abdülkadir: Silivrikap??da Had?m ?brahim Pa?a Camii, S. I, s. 29-33 (Metin + foto?raf ve belge), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
MUALL?M, Cevdet: Sivas Darü??ifas? Vakfiyesi ve Tercümesi, S. I, s. 35-38, Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Fatih Külliyesine Aid Di?er Mühim Bir Vakfiye, S. I, s. 39-45 (Metin + 5 sayfa vakfiye sureti), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
ERDO?AN, Abdülkadir: Kur?an Tercemelerinin Dil Bak?m?ndan De?erleri, S. I, s. 47-51 (Metin + 13 foto?raf), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
ÜLGEN, Ali Saim: ?znik?te Türk Eserleri, S. I, s. 53-69 (Metin + 104 plan, foto?raf ve Derginin sonunda da 7 s. Frans?zca özeti vard?r),, Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: ?stanbulun Zabt?ndan Sonra Türklerde T?bbî Tekâmüle Bir Bak??, S. I, s. 71-81 (Metin + 13 belge, foto?raf ve çizim), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
DAYIG?L, Feyzullah: ?stanbul Çinilerinde Lâle, S. I, s. 83-90 (Metin + 10 tablo), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
KUNTER, Halim Baki ? ÜLGEN, Ali Saim: Fatih Camii, S. I, s. 91-101 (Metin + 70 foto?raf, çizim ve plan), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
KUNTER, Halim Baki: Türk Vak?flar? ve Vakfiyeleri Üzerine Mücmel Bir Etüd, S. I, s. 103-129 (Metin + 79 belge, foto?raf ve çizim), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul-1938.
KÖPRÜLÜ, Fuad: Vakfa Ait Tarihî Ist?lahlar Meselesi, S. I, s. 131-138, Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
GUBAYDUL?N, K. S.: Azerbaycan Vak?flar?, (Terc. Y. Kalantay), S. I, s. 139-145, Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
F?TRAT, Prof.: Orta Asya?da Arazi Meselesine Dair Üç Vesika, (Terc. Y. Kalantay), S. I, s. 147-157, Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul 1938.
KÖPRÜLÜ, Fuad: Bibliyografya, S. I, s. 159-161 (Derginin sonunda 4 s. Frans?zca özeti vard?r), Cumhuriyet Matbaas?, ?stanbul-1938.

VAKIFLAR DERG?S? II. SAYI
?stanbul 1942

KÖPRÜLÜ, Fuad: Vak?f Müessesesinin Hukukî Mahiyeti ve Tarihî Tekâmülü, S II, s. 1-35, (Derginin sonunda 42 s. Frans?zcas? vard?r) ?stanbul 1942.
GABR?EL, Albert: Bursa?da Murad I. Camii ve Osmanl? Mimarisinin Men?ei Meselesi, S II, s. 37-43 (Metin + 13 plan ve foto?raf), (Derginin sonunda 7 s. Frans?zcas? vard?r) ?stanbul 1942.
UZUNÇAR?ILI, ?smail Hakk?: Ni?de?de Karamano?lu Ali Bey Vakfiyesi, S II, s. 45-69 (Metin + 10 sayfa belge), ?stanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: Ni?de?de Akmedrese, S II, s. 81-82 (Metin + 6 foto?raf ve plan), ?stanbul 1942.
YALTKAYA, ?erafeddin: Kara Ahmet Pa?a Vakfiyesi, S II, s. 83-97(Metin + 69 sayfa belge), ?stanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: Topkap??da Ahmet Pa?a Heyeti, S II, s. 169-171 (metin +10 foto?raf ve 1 plan), ?stanbul 1942.
RUBEN, Walter: Buddhist Vak?flar? Hakk?nda, (Terc. Meliha TORKAK), Zwei Pfahlinschriften aus den Turfanfunden (Uygurca?dan Cev: Saadet ÇA?ATAY), S II, s. 173-182 (Metin + 2 foto?raf), (Derginin sonunda 10 s. Almancas? vard?r) ?stanbul 1942.
CAFERO?LU, Ahmet: Türk Taamül Hukukuna Göre ??çtimaî Muavenet? Müessesesi, S II, s. 185-193, ?stanbul 1942.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Süleymaniye Külliyesinde Darü??ifa, T?p Medresesi ve Darül?akakire Dair (1557-1555) 965-963, S II, s. 195-207 (metin + 19 plan, belge ve foto?raf), ?stanbul 1942.
ÖZ, Tahsin: Sultanahmet Camii?nin Tezyinî Hususiyetleri II, S II, s. 209-212 (metin + 12 foto?raf), ?stanbul 1942.
DA?LIO?LU, Hikmet Turhan: Ankara?da Cenabî Ahmed Pa?a Camii ve Cenabî Ahmed Pa?a, S II, s. 213-219, ?stanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: Ankara?da Cenabî Ahmed Pa?a Camii ve Türbesi, S II, s. 221-222 (metin + 10 plan ve foto?raf), ?stanbul 1942.
DAYIG?L, Feyzullah: ?stanbul Çinilerinde Lâle II, S II, s. 223-232 (metin + 24 foto?raf ve motif), ?stanbul 1942.
ERDO?AN, Abdülkadir: Kanunî Süleyman Devri Vezirlerinden Pertev Pa?a?n?n Hayat? ve Eserleri, S II, s. 233-240, ?stanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: Pertev Mehmet Pa?a?n?n Eserleri Hakk?nda Mimarî ?zahat, S II, s. 241-243 (metin + 22 foto?raf), ?stanbul 1942.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: ?stanbul Yedinci Tepe Hamamlar??na Dair Baz? Notlar, S II, s. 245-251 (metin + 50 plan, gravür ve foto?raf), ?stanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: K?r?ehir?de Türk Eserleri, S II, s. 253-261 (metin + 26 plan ve foto?raf), ?stanbul 1942.
GÖKAY, Fahrettin Kerim: Ruh Hekimli?i Sahas?nda Türklerin ve Vak?f Müessesesinin Hizmetleri, S II, s. 263-265, ?stanbul 1942.
KÖPRÜLÜ, Fuad: Vakfa Ait Tarihî Ist?lâhlar Ribât, S II, s. 267-278, ?stanbul 1942.
BARKAN, Ömer Lütfi: Osmanl? ?mparatorlu?unda Bir ?skân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vak?flar ve Temlikler I: ?stilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervi?leri ve Zâviyeler, II: Vak?flar?n Bir ?skân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Kullan?lmas?nda Di?er ?ekiller, S II, s. 279-386, (Derginin sonunda 7 s. Frans?zca özeti vard?r) ?stanbul 1942.
ÜLGEN, Ali Saim: Yenicami, S II, s. 387-397 (metin + 36 plan ve foto?raf), ?stanbul 1942.
AYANO?LU, Faz?l ?smail: Vak?flar ?daresince Tanzim Ettirilen Tarihî Makbereler, S II, s. 399-403 (metin + 75 foto?raf), ?stanbul 1942.
KEPEC?O?LU, Kâmil: Bursa?da ?er?î Mahkeme Sicillerinden ve Muhtelif Ar?iv Kay?tlar?ndan Toplanan Tarihî Bilgiler ve Vesikalar, S II, s. 405-421, ?stanbul 1942.
ERZ?, H. Adnan: Bursa?da Ishakî Dervi?lerine Mahsus Zâviyenin Vakfiyesi, S II, s. 423-429, ?stanbul 1942.
KUNTER, Halim Baki: Kitâbelerimiz, S II, s. 431-455 (metin + 127 foto?raf), ?stanbul 1942.
KÖPRÜLÜ, Fuad: Bibliyografya, S II, s. 457-472, (Derginin sonunda 4 s. Frans?zca özeti vard?r), ?stanbul 1942.


VAKIFLAR DERG?S? III. SAYI
Türk Tarih Kurumu Bas?mevi
Ankara 1956

KUNTER, Halim Baki: Türk Vak?flar?n?n Milliyetçilik Cephesi, S. III, s. 1-11, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
AYVERD?, Ekrem Hakk?: Dimetoka?da Çelebi Sultan Mehmed Camii, S. III, s. 13-16 (metin + 11 foto?raf), Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
ELKER, Sâlahaddin: Kitâbelerde (Ebced) Hesab?n?n Rolü, S. III, s. 17-25, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Edirne?de ?ah Melek Pa?a Camii Nak??lar? Hakk?nda 832 (1429), S. III, s. 27-30 (metin + 4 foto?raf ile motif), Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
ORAL, M. Zeki: Turgut O?ullar?, Eserleri-Vakfiyeleri, S. III, s. 31-64 (metin + 28 plan, foto?raf ve belge), Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
AYVERD?, Ekrem Hakk?: I. Murad Devrinde As?lhan Bey Mimarî Manzumesi, S. III, s. 65-68 (metin + 16 plan ve foto?raf), Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
AKOK, Mahmut: U?ak Ulu Camii, S. III, s. 69-72 (metin + 7 plan ve foto?raf), Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
OGAN, Aziz: Ayd?n O?ullar?ndan ?sa Bey Camii, S. III, s. 73-80 (metin + 19 foto?raf), Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
AKOK, Mahmut: Kütahya Büyük Bedesteni, S. III, s. 81-84 (metin + 8 plan ve foto?raf), Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
OTTO-DORN, K.: Bir Selçuk Gümü? Kâsesi, (Terc. ?ükrü AKKAYA), S. III, s. 85-91 (metin + 17 foto?raf), Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
TAESCHNER, F.: K?r?ehir?de Ahi Evran Zaviyesinin Mütevellisine Ait 1238/1822-23 Tarihli Bir Berat, (Terc. ?ükrü AKKAYA), S. III, s. 93-96, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
LEW?S, Bernard: 1641-1642?de Bir Karayit?in Türkiye Seyahatnâmesi, (Çev. F.SELÇUK), S. III, s. 97-106, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
YURDAYDIN, Hüseyin G.: Kemal Pa?âzade?nin Tevârih-i Âl-i Osman??n?n Onuncu Cildi Hakk?nda, S. III, s. 107-115, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
SERAV, Münif (Tercüme): ?talya?da Eski Eserlerin ve Güzel Sanatlar?n Korunmas?, S. III, s. 117-149, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
AYVERD?, Ekrem Hakk?: Yugoslavya?da Türk Âbideleri ve Vak?flar?, S. III, s. 151-223 (metin + 130 plan ve foto?raf), Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
KÖKER, Hüseyin S?dk?: Tefsirî Mevlâna Mustafa ve Vak?flar? (Ebu-Hafs Haddâdî-Çilingir Baba), S. III, s. 225-263 (metin + 21 s. belge ve foto?raf), Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
ÜLGEN, Ali Saim: Bibliyografya (Türk Sanat?-Ba?lang?çtan Günümüze Kadar, Prof. Dr. Erns Diez, Çeviren:Oktay ASLANAPA), S. III, s. 265-281, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
KESK?O?LU, Osman: Bibliyografya (?slâm Sanat? Tarihi, Prof. Suut Kemal YETK?N), S. III, s. 281-283, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
YURDAYDIN, H. G.: Bibliyografya (Hât?ra Kitab?, El-Biruni), S. III, s. 283-285, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
CUNBUR, Müjgân, Bibliyografya (?ark ve Türk Vak?flar?yla ?lgili Bir Kaç Garp Eseri), S. III, s. 285-287, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
CUNBUR, Müjgân, Bibliyografya (?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Vak?f ve Sanatla ?lgili Tezler), S. III, s. 287-289, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
CUNBUR, Müjgân, Bibliyografya (?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Yap?lm?? Tarih Tezlerinden Baz?lar? 1937-1953 Aras?), S. III, s. 289-290, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
KUNTER, Halim Baki: L?aspect National Des Fondations Pieuses Turques (Vakoufs) (Traducteur:Nusret H?z?r), S II, s. 293-298, Çetin Ofset, Ankara 1942.
OTTO-DORN, K.: Eine Seldschukische Silberschale, S III, s. 301-308, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
TAESCHER, Von Franz: Eine Urkunde Für Den St?ftungs?nhaber Der Zâviye Des Ahi Evran in K?r?ehir Von 1238/1822-23, S III, s. 309-312, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.
LEWIS, Bernard: A Karaite Itinerary Through Turkey in 1641-2, S III, s. 315-325, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara 1956.

VAKIFLAR DERG?S? IV. SAYI
Do?u? Matbaas?
Ankara 1958

UZUNÇAR?ILI, ?smail Hakk?: Sultan ?kinci Murad??n Vasiyetnamesi, S. IV, s. 1-17 (metin + 6 sayfa belge), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
BERK?, Ali Himmet: ?slâm?da Vak?f: Za?anus Pa?a ve Zevcesi Nefise Hatun Vakfiyeleri, S. IV, s. 19-37, (metin + 2 sayfa vakfiye ve 4 foto?raf), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
KUNTER, Halim Baki: Emir Sultan Vak?flar? ve Fatih?in Emir Sultan Vakfiyesi, S. IV, s. 39-63 (metin + 17 sayfa vakfiye ve 7 foto?raf), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Mahmud Pa?a Vak?flar? ve Ekleri, S. IV, s. 65-76 (metin + 6 sayfa belge ve 2 foto?raf), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
BAYKAL, ?smail: Fatih Sultan Mehmed?in Hususi Kütüphanesi ve Kitaplar?, S. IV, s. 77-79 (metin + 5 foto?raf), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
ORAL, M. Zeki: Fatih Sultan Mehmed?in Gevale Kalesi ile Karaman ?llerini Fethi ve Hâmidî?nin Terci-i Bendi, S. IV, s. 81-89 (metin + 1 foto?raf ve 4 çizim), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
KESK?O?LU, Osman: Fatih Devrine Ait ?ki Kur?an-? Kerim Tercümesi, S. IV, s. 91-103, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: ?kinci Sultan Bâyezid?in Edirne?deki Vak?f Kitaplar?na Dair, S. IV, s. 105-106, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
TAMER, Vehbi: Fatih Devri Ricalinden ?shak Pa?a?n?n Vakfiyeleri ve Vak?flar?, S. IV, s. 107-124 (metin + 11 sayfa vakfiye ve 9 foto?raf), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
GAZ?M?HAL, Mahmut R.: ?stanbul Muhasaralar?nda Mihâlo?ullar? ve Fatih Devrine Ait Bir Vak?f Defterine Göre Harmankaya Mâlikânesi, S. IV, s. 125-137 (metin + 2 belge ve 2 foto?raf), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
TURAN, ?erafettin: Fatih?in ?talya Seferi, S. IV, s. 139-147, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
ERDO?AN, Muzaffer: Osmanl? Devrinde ?stanbul Bahçeleri, S. IV, s. 149-182, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
HATTATO?LU, Muhiddin: ?stanbul Silivrikap??da Topçuba?? Balâ Süleyman A?a Mimarî Manzumesi, S. IV, s. 183-191 (metin + 1 plan ve 18 foto?raf), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
ÜLGEN, Ali Saim: ?negöl?de ?shak Pa?a Mimarî Manzumesi, S. IV, s. 192-192 d (metin + 11 plan), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
AYANO?LU, F. ?smail: Fatih Devri Ricali Mezar Ta?lar? ve Kitâbeleri, S. IV, s. 193-208 (metin + 79 foto?raf), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
ÖGEL, Bahaeddin: Fatih Albümünde ??eyhî? ?mzal? Minyatürler Hakk?nda, S. IV, s. 209-239 (metin + 16 foto?raf ve 12 çizim), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
ÖNDER, Mehmet: Kaybolmu? Eserlerimiz: Konya?da Alevî Sultan Mescidi ve Mihrab?, S. IV, s. 241-244 (metin + 2 çizim ve 1 belge), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
KUNTER, Halim Baki: Fatih Devri Sonlar?nda ?stanbul Mahalleleri, ?ehrin ?skân? ve Nüfusu, S. IV, s. 245-261, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
UZLUK, Feridun Nafiz: Fatih Devrinde Karaman Eyaletine Ait Vak?flar?n Fihristi (1), S. IV, s. 263-264, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
CUNBUR, Müjgân: ?stanbul?un 500?üncü Fetih Y?ldönümü Dolay?siyle Tertiplenen Sergilere, Yap?lan Kültür, San?at ve Ne?riyat Hareketlerine Dair, S. IV, s. 265-281 (metin + 2 foto?raf), Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
ÜLGEN, Ali Saim: Bibliyografya (Fatih Devri Mimarisi-Ekrem Hakk? Ayvedi), S. IV, s. 283-285, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
KESK?O?LU, Osman: Bibliyografya (Fatih Sultan Mehmed: Siyaseti, Harpleri ve Fütuhat?-Salim Ahmed El-Ra?idî), S. IV, s. 285-293, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
KESK?O?LU, Osman: Bibliyografya (El-Ahilü?l Osmanî Ebül-Feth Es-Sultan Muhammedü?s-Sâni Fâtihu?l-Konstaniyye ve Hayatuhu?l-Adliyye-Ali Himmet Berki), S. IV, s. 293-295, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
CUNBUR, Müjdat: Bibliyografya (Vak?flar ve Eski Eserler Konusiyle ?lgili Yay?nlar), S. IV, s. 295-328, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
KUNTER, Halim Baki: Fâtih ve Fâtih Devri Eserleri Haak?n Muhtasar ?zahat, S. IV, s. 331-333, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.
KUNTER, Halim Baki, Concise Explanations About The Fatih (Conqueror) And Works Pertaining To Fatih Era, S. IV, s. 334-335, Do?u? Matbaas?, Ankara 1958.

VAKIFLAR DERG?S? V. SAYI
Resimli Posta Matbaas?
Ankara 1962

KÖPRÜLÜ, Fuad: Sultan Baybars?a ?snad Edilen Bir Vakfiye, S. V, s. 1-8 (metin + 1 belge), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
BERK?, Ali Himmet: Hukukî ve ?çtimaî Bak?mdan Vak?f, S. V, s. 9-13, Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Edirne?de Mimarî Eserlerimizdeki Tabii Çiçek Süslemeleri Hakk?nda, S. V, s. 15-17 (metin + 16 foto?raf ve motif), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
BERK?, ?akir: Vakf?n Lüzumu, Faydalar? ve Vak?flar? Te?vik, S. V, s. 19-21, Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
ORAL, M.Zeki: Anadolu?da San?at De?eri Olan Ah?ap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri, S. V, s. 23-77 (metin + 1 kroki ve 45 foto?raf), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
AYVERD?, Ekrem Hakk?: Mudurnu?da Y?ld?r?m Bâyezid Manzûmesi ve Ta? Vakfiyesi, S. V, s. 79-86 (metin + 24 plan ve foto?raf), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
ÜLGEN, Ali Saim: Trablusgarp?ta Turgut Reis Mimarî Manzumesi, S. V, s. 87-92 (metin + 11 plan ve 12 foto?raf), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
ÜLGEN, Ali Saim: Divri?i Ulu Camii ve Dar?ü?-?ifas?, S. V, s. 93-98 (metin + 7 plan ve 20 foto?raf), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
AREL, Hilmi: Divri?i Ulu Camii Kuzey Portalinin Mimarî Kurulu?u, S. V, s. 99-111 (metin + 22 plan, foto?raf ve motif), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
AREL, Hilmi: Divri?i Ulu Camii Tekstil Kap?s? ve Di?erleri, S. V, s. 113-125 (metin + 23 plan, foto?raf ve motif), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
BERK?, Ali Himmet: Vak?f Kuran ?lk Osmanl? Padi?ah?, S. V, s. 127-129, Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
EY?CE, Semavi: Bursa?da Osman ve Orhan Gazi Türbeleri, S. V, s. 131-147 (metin + 14 foto?raf ve plan), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
KUBAN, Do?an: Restorasyon Kriterleri ve ?Carta Del Restauro?, S. V, s. 149-152, Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
ÜLGEN, Ali Saim: Siirt Ulu Camii, S. V, s. 153-155 (metin + 14 plan ve çizim), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
KESK?O?LU, Osman: Vak?flar Genel Müdürlü?ü ?htisas Kitapl???ndaki Eski Kur?an Tercümeleri, S. V, s. 157-160, Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
ERDO?AN, Muzaffer: Son ?ncelemelere Göre Fatih Camiinin Yeniden ?n?as? Meselesi, S. V, s. 161-192, Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
CORBETT, Spencer: Sinan: Kanunî Süleyman??n Ba? Mimar?, (Çev. Nermin Sinemo?lu), S. V, s. 193-198 (metin + 4 plan ve 6 foto?raf), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
?EHSUVARO?LU, Bedi N.: Edirne Fatih Devri Eserlerine K?sa Bir Bak?? ve Sitti Hatun Camii, S. V, s. 199-204 (metin + 1 çizim ve 7 foto?raf), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
ÜLGEN, Ali Saim: ?erefli Koçhisar?da Alâüd-din Camii, S. V, s. 205 (metin + 4 plan), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
CUNBUR, Müjgân: Ümmügülsüm Hatun Vakfiyesi, S. V, s. 207-212 (metin + 6 sayfa vakfiye), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
ONGAN, Halit: Ankara ?er?iye Mahkemesi Sicillerinde Kay?tl? Vakfiyeler, S. V, s. 213-222, Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
ORAL, M. Zeki: Aksaray??n Tarihî Önemi ve Vak?flar?, S. V, s. 223-240 (metin + 7 foto?raf ve 1 kroki), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
AREL, Mehlika: Mut?taki Karamano?ullar? Devri Eserleri, S. V, s. 241-250 (metin + 42 plan, foto?raf, motif ve kroki), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
ÖNGE, Y?lmaz: Çank?r? Darü??ifas?, S. V, s. 251-255 (metin + 21 plan, motif ve foto?raf), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
KÖKER, Hüseyin S?dk?: Vak?flar Tarihinde Tosya, S. V, s. 257-273 (metin + 12 foto?raf), Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.
ES?N, Emel: ?The Seljuks In Asia Minor? Adl? Eserin Tenkidi, S. V, s. 275-281, Resimli Posta Matbaas?, Ankara 1962.

VAKIFLAR DERG?S? VI. SAYI
Baha Matbaas?
?stanbul 1965

BERK?, Ali Himmet: Vak?flar?n Hukuk ve Tarih Bak?m?ndan K?ymeti, S. VI, s. 5-7, Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
BERK?, Ali Himmet: Vak?flar?n Tarihi, Mahiyeti, ?nki?af? ve Tekâmülü, Cemiyet ve Fertlere Sa?lad??? Faideler, S. VI, s. 9-13, Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Türk Sanat Tarihinde Edirnekâri Lâke ??leri ve Sanatkârlar?, S. VI, s. 15-20 (metin + 4 sayfa motif ve foto?raf), Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
SELÇUK, Furuzan: Vak?flar (Ba?lang?çtan 18. Yüzy?la Kadar)-?Islamic Society and the West?, S. VI, s. 21-29, Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
KUNTER, Halim Baki: Tarsus?taki Türkistan Zaviyelerinin Vakfiyeleri, S. VI, s. 31-50 (metin + 12 sayfa belge), Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
GÖKB?LG?N, Tayyib: 15 ve 16. As?rlarda Eyâlet-? Rûm, S. VI, s. 51-61, Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
AYVERD?, Ekrem Hakk?: ?lk Fatih Camii Hakk?nda Yeni Bir Vesika, S. VI, s. 63-68, Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
AYVERD?, Ekrem Hakk?: Bursa Orhangazi Camii ve Osmanl? Mimarisinin Men?ei Meselesi, S. VI, s. 69-83 (metin + 4 plan ve 23 foto?raf), Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
BERK?, ?akir: Vak?flar?n Gördü?ü Çe?itli Hizmetler, S. VI, s. 85-91, Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
TANSU?, Sezer: 18. Yüzy?lda ?stanbul Çe?meleri ve Ayasofya ?ad?rvan?, S. VI, s. 93-101, Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
TANSU?, Sezer: The Fountains of ?stanbul in the 18th Century and the Shadirvan of Saint Sophia, S. VI, s. 102-110, Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
ERDO?AN, Muzaffer: Osmanl? Mimarisi Tarihinin Otantik Yazma Kaynaklar?, S. VI, s. 111-136, Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
EY?CE, Semavi: Ohri?nin Türk Devrine Ait Eserleri, S. VI, s. 137-145 (metin + 28 kroki, foto?raf ve plan), Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.
AKÇAY, ?lhan: Yakutiye Medresesi, S. VI, s. 146-152 (metin + 2 gravür ve 23 foto?raf), Baha Matbaas?, ?stanbul 1965.

VAKIFLAR DERG?S? VII. SAYI
Baha Matbaas?
?stanbul 1968

TANSEL, F. A.: Memleketimizin Ac? Kayb?: Prof. Dr. Fuad KÖPRÜLÜ, S. VII, s. 1-11 (metin + 1 foto?raf), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
BERK?, Ali Himmet: Vak?flarda ?artlara Riayet Meselesi, S. VII, s. 13-16, Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
BERK?, Ali Himmet: Müsta?n-en? anh Vak?flar, S. VII, s. 17-18, Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
AYVERD?, Ekrem Hakk?: Gaazî Süleyman Pa?a Vakfiyesi ve Tahrir Defterleri, S. VII, s. 19-28 (metin + 16 sayfa belge), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
GÖKB?LG?N, M. Tayyib: XVI. As?rda Karaman Eyaleti ve Lârende (Karaman) Vak?f ve Müesseseleri, S. VII, s. 29-38, Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
KURAN, Aptullah: Tokat ve Niksar?da Ya??-Basan Medreseleri, S. VII, s. 39-43 (metin + 3 plan, 13 foto?raf), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
BERK?, ?akir: Vak?flar?n Devlete ve Devletin Vak?flara Hizmeti, S. VII, s. 45-52, Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
KUBAN, Do?an: Anadolu-Türk ?ehri Tarihî Geli?mesi, Sosyal ve Fizikî Özellikleri Üzerinde Baz? Geli?meler, S. VII, s. 53-73 (metin + 3 foto?raf), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
ÖZERG?N, M. Kemal-KALE??, Hasan-EREN, ?smail: Prizren Kitabeleri, S. VII, s. 75-96 (metin + 25 foto?raf), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
KONYALI, ?brahim Hakk?: Bir Hücet ?ki Vakfiye, S. VII, s. 97-110 (metin + 4 sayfa belge), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
ERDER, Cevat: ?Venedik Tüzü?ü? Uluslararas? Tarihî An?tlar? Onar?m Kurallar?, S. VII, s. 111-115, Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
ÖNEY, Gönül: Artuklu Devrinden Bir Hayat A?ac? Kabartmas? Hakk?nda, S. VII, s. 117-120 (metin + 7 foto?raf), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
ÖNEY, Gönül: Über Eine Ortukidische Lebensbaum Darstellung, S. VII, s. 121-125 (metin + 7 foto?raf), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
ÖNDER, Mehmet: Konya?da Bilinmiyen Bir Selçuklu Devri Eseri, S. VII, s. 127-128 (metin + 2 sayfa plan ve foto?raf), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
KESK?O?LU, Osman: Bulgaristan?daki Baz? Türk Vak?flar? ve Âbideleri, S. VII, s. 129-137 (metin + 9 foto?raf), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
ÖNGE, Y?lmaz: Konya-Bey?ehir?de E?refo?lu Süleyman Bey Hamam?, S. VII, s. 139-144 (metin + 11 foto?raf, 2 plan ve 5 ?ekil), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
AYANO?LU, Faz?l: Ferhat Pa?a ve Gizli Kalan Vak?flar?, S. VII, s. 145-148 (metin + 2 plan, 4 foto?raf ve 5 sayfa belge), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
ERDO?AN, Muzaffer: Osmanl? Devrinde Anadolu Camilerinde Restorasyon Faaliyetleri, S. VII, s. 149-205, Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
YÜCEL, Erdem: Manisa Muradiye Camii ve Külliyesi, S. VII, s. 207-214 (metin + 20 foto?raf, 5 plan), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.
HASANDED?Ç, H?vziya: Mostar??n Türk Devri Kültürel ve Tarihî An?tlar?,(Çev. ?smail Eren), S. VII, s. 215-234 (metin + 51 foto?raf, plan, kitabe metni, kroki ve belge), Baha Matbaas?, ?stanbul 1968.

VAKIFLAR DERG?S? VIII. SAYI
Ongun Karde?ler Matbaas?
Ankara 1969

BERK?, ?akir: Vakf?n Mahiyeti, S. VIII, s. 1-7, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
KUNTER, Halim Baki: Türk-?slâm Sanat Eserlerine Vücut Veren Manevi Âmiller, S. VIII, s. 9-13, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
AKTEPE, M. Münir: XVIIII. Yüzy?l Vezirlerden Kapdân-? Derya Kaymak Mustafa Pa?a?ya Ait Vakfiyeler, S. VIII, s. 15-35 (metin + 4 sayfa belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
AYVERD?, Ekrem Hakk?: Y?ld?r?m Bâyezid?in Bursa Vakfiyesi ve Bir ?stibdalnâmesi, S. VIII, s. 37-46 (metin + 26 sayfa belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
KONYALI, ?brahim Hakk?: Kanunî Sultan Süleyman??n Annesi Hafsa Sultan??n Vakfiyyesi ve Manisa?daki Hay?r Eserleri, S. VIII, s. 47-56 (metin + 9 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
SAH?LL?O?LU, Halil: ?kinci Kaykâvus?un Bir Mülknâmesi, S. VIII, s. 57-65 (metin + 9 sayfa belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
SERTO?LU, Mithat: ?kinci Murad??n Vasiyetnamesi, S. VIII, s. 67-69 (metin + 10 sayfa belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
UZLUK, Feridun Nafiz: Germiyano?lu Yakup II. Beyin Vakfiyesi, S. VIII, s. 71-111 (metin + 1 berat, 27 foto?raf ve belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
AKOK, Mahmut: Diyarbak?r Ulucami Mimarî Manzumesi, S. VIII, s. 113-139 (metin + 30 plan ve 52 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
ARIK, M. Olu?: Malatya Ulu Camiinin Aslî Plân? ve Tarihi Hakk?nda- Neu Datierung Grossen Moschee in Malatya und Restitution Ihres Uhrsprünglichen Plans, S. VIII, s. 141-148 (metin + 2 plan ve 17 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
ARIK, Rüçhan: Erzurum?da ?ki Cami-Two Mosques in Erzurum, S. VIII, s. 149-159 (metin + 5 plan, 36 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
ASLANO?LU, ?nci: Tire?de Üç Cami-Three Mosques in Tire, S. VIII, s. 161-170 (metin + 15 foto?raf, 5 plan), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
BAKIRER, Ömür: Hac? Ferruh Mescidi-The Mescid Of Hac? Ferruh, S. VIII, s. 171-184 (metin + 6 plan ve 14 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
CUNBUR, Müjgân: Kayseri?de Ra?it Efendi Kütüphanesi ve Vakfiyesi, S. VIII, s. 185-195 (metin + plan, 1 çizim ve 2 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
?LTER, Fügen: Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde 12. ve 13. Yüzy?l Artuko?ullar? Medreselerinin Yeri, S. VIII, s. 197-208 (metin + 25 foto?raf, 2 plan), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
KURAN, Aptullah: Karamanl? Medreseleri, S. VIII, s. 209-223 (metin + 11 plan, 35 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
KUNTER, Halim Baki: Bilinmeyen Bir Kervansaray Tipi (Dü?er Kervansaray?)-A New Type of Caravanserai (The Caravanserai at Dü?er), S. VIII, s. 225-228 (metin + 4 plan ve 3 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
TÜKEL (YAVUZ), Ay??l: Sa?man?daki Çok Fonksiyonlu Salih Bey Camisi-English Summary, S. VIII, s. 229-242 (metin + 44 foto?raf, 3 plan, 3 motif), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
YURDAKUL, Erol: Tokat Vilayetinin Gümü?top (Dazya) Köyündeki XIV ncü Yüzy?la Ait Eski Eserler, S. VIII, s. 243-247 (metin + 7 plan, 26 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
YÜCEL, Erdem: Amcazade Hüseyin Pa?a Külliyesi, S. VIII, s. 249-266 (metin + 33 foto?raf, 5 plan), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
AKAR, Azâde: Tezyini San?atlar?m?zda Vazo Motifleri, S. VIII, s. 267-271 (metin + 21 minyatür, foto?raf ve motif), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
??LEK, Sevim: Ankara Etno?rafya Müzesi?ndeki Nomad Karakterli Hal?lar, S. VIII, s. 273-281 (metin + 6 foto?raf, 8 desen), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
ÖNEY, Gönül: Anadolu?da Selçuk Gelene?inde Ku?lu, Çift Ba?l?, Kartall?, ?ahinli ve Arslanl? Mezar Ta?lar?-Tombstones in the Seljuk Tradition With Bird, Double-Headed Eagle, Falcon And Lion Figures in Anatolia , S. VIII, s. 283-301 (metin + 34 foto?raf ve motif), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
AKOZAN, Feridun: Türk Külliyeleri, S. VIII, s. 303-308 (metin + 41 plan ve foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
KESK?O?LU, Osman: Bulgaristan?da Baz? Türk Âbideleri ve Vak?f Eserleri, S. VIII, s. 309-322 (metin + 14 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Anadolu?da Selçuklu Devleti, Beylikleri Resmî Daireleri ve Toplant? Yerlerine Dair, S. VIII, s. 323-327 (metin + 1 plan, 19 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
AYANO?LU, Faz?l: ?stanbul?da Yola Kalbedilen Cami Vesaire, S. VIII, s. 329-334 (metin + 32 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
BERK?, Ali Himmet: Vak?flar ve Vak?flar?n Maruz Kald??? Tecavüz ve ?hmaller, S. VIII, s. 335-340, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
KUBAN, Do?an: Modern Restorasyon ?lkeleri Üzerine Yorumlar: S. VIII, s. 341-356, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.
B?NARK, ?smet: Türk Vak?flar?, Türk Sanat? ve ?çtimaî Hayat? Konusu ile ?lgili Eserlerin Bibliyo?rafyas?, S. VIII, s. 357-366, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1969.

VAKIFLAR DERG?S? IX. SAYI
Mars Matbaas?
Ankara 1971

BERK?, ?akir: Türkiye?de ?mparatorluk ve Cumhuriyet Devrinde Vak?f Çe?itleri, S. IX, s. 1-12, Mars Matbaas?, Ankara 1971.
ÜLKEN, Hilmi Ziya: Vak?f Sistemi ve Türk ?ehircili?i, S. IX, s. 13-37, Mars Matbaas?, Ankara 1971.
ÇA?ATAY, Ne?et: Osmanl? ?mparatorlu?unda Riba-Faiz Konusu Para Vak?flar? ve Bankac?l?k - Riba and Interest Concept and Bank?ng in the Ottoman Empire, S. IX, s. 39-66, Mars Matbaas?, Ankara 1971.
GÜNER?, Hasan: Vak?f Sular ve Su Vak?flar?, S. IX, s. 67-79 Mars Matbaas?, Ankara 1971.
KESK?O?LU, Osman: Bulgaristan?da Türk Vak?flar? ve Bâlî Efendi?nin Vak?f Paralar Hakk?nda Bir Mektubu, S. IX, s. 81-94 (metin + 23 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
YÜCEL, Erdem: Büyükçekmece?de Türk Eserleri, S. IX, s. 95-108 (metin + 6 plan ve 25 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
BARKAN, Ömer: Süleymaniye Cami ve ?mareti Tesislerine Âit Y?ll?k Bir Muhasebe Bilançosu 993/994 (1585-1586), S. IX, s. 109-161, Mars Matbaas?, Ankara 1971.
KONYALI, ?. Hakk?: Çe?me, Çe?me?de Kanuni?nin E?siz Bir Kitabesi, Çe?me Kervansaray?, S. IX, s. 163-171 (metin + 4 foto?raf ve 24 sayfa belge), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
UZLUK, ?ahabeddin: ?stanbul?daki Eski Fatih Camii?nin Bir Benzeri Konya?da Selimiye Camii, S. IX, s. 173-181+2 s.(metin + 20 foto?raf, minyatür ve plan), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
MADRAN, Emre: Ayd?n Nasuh Pa?a Külliyesi-The Complex of Nasuh Pa?a at Ayd?n (Summary), S. IX, s. 183-189 (metin + 21 plan, 26 foto?raf ve 1 vakfiye), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
ALTUN, Ara: Mardin Ulu Camii ve Çifte Minareler Üzerine Birkaç Not, S. IX, s. 191-200 (metin + 2 plan ve 25 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
AYDIN, Filiz: Seyitgazi Aslanbey Köyünde ??eyh Sücaeddin? Külliyesi-??eyh Sücaeddin? Complex in Aslanbey Village of Seyitgazi, S. IX, s. 201-225 (metin + 12 plan ve 20 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
ÖZDURAL, Alpay: Bir Mimarî Fotogrametri Uygulamas? - Karacabey Türbesi, S. IX, s. 227-238 (metin + 12 foto?raf ve 12 plan), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
KURAN, Aptullah: Orta Anadolu?da Klasik Osmanl? Mimarisi Ça??n?n Sonlar?nda Yap?lan ?ki Külliye-Two Building Complexes in Central Anatolia Built Towards The end of the Ottoman Classical Architectural Era (Summary), S. IX, s. 239-249 (metin + 28 foto?raf ve 5 plan), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
UZLUK, Feridun Nafiz: Hekimba?? Yal?s?, S. IX, s. 251-259 (metin + 7 belge ve 9 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
AYANO?LU, Faz?l: Tahrip Edilen Eski Eserler Serisi:Lutfû Efendi?nin Mezar?, S. IX, s. 261-264 (metin + 9 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Türkiye?de Lâle Tarihi-The History of Tulips in Turkey, S. IX, s. 265-276 (metin + 12 foto?raf, motif ve minyatür), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
AKAR, Azâde: Ayasofya?da Bulunan Türk Eserleri ve Süslemelerine Dair Bir Ara?t?rma, S. IX, s. 277-290 (metin + 48 foto?raf ve motif), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
ÖNGE, Y?lmaz: Anadolu?da XIII.-XIV. Yüzy?l?n Nak??l? Ah?ap Camilerinden Bir Örnek: Bey?ehir Kö?k Köyü Mescidi, S. IX, s. 291-296 (metin + 11 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
ERKEN, Sabih: Türk Çinicili?inde Kâbe Tasvirleri, S. IX, s. 297-320 (metin + 37 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
ÜNVER, Gülbün: Osmanl? San?at?nda Vazolu ve Vazosuz Çiçek Demetleri-Flower Bouquets With and Without Vases in the Ottoman Art, S. IX, s. 321-326 (metin + 19 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
YETK?N, ?erare: ?stanbul?da Hekimo?lu Ali Pa?a Camii?nden Hayvan Figürlü Bir Türk Kilimi, S. IX, s. 327-329 (metin + 4 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
KARAMA?ARALI, Beyhan: Edirne Eski Camiin Kitabeleri ve Mimarimizdeki Yeri, S. IX, s. 331-336 (metin + 1 plan ve 10 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
BAKIRER, Ömür: Anadolu?da XIII. Yüzy?l Tu?la Minarelerinin Konum, ?ekil, Malzeme ve Tezyinat Özellikleri-A Study on Thirteenth Century Brick Minarets in Anatolia, S. IX, s. 337-365 (metin + 4 tablo, 61 foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
AKTEPE, M. Münir: Manisa Âyânlar?ndan Kara Osman O?lu Mustafa A?a ve Üç Vakfiyesi Hakk?nda Bir Ara?t?rma, S. IX, s. 367-382 (metin + 4 sayfa vakfiye), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
UZLUK, Feridun Nafiz: Mevlevi Hilafetnameleri, S. IX, s. 383-399 (metin + 12 sayfa belge), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
ÜSTÜNKÖK, Okan: Eski Eserlerin Onar?m?nda Çevresel Anlay??, S. IX, s. 401-408, Mars Matbaas?, Ankara 1971.
ERDER, Cevat: Yorumlar Üzerine: Uluslararas? Tarihi An?tlar ve Yerle?meler Kurulu ve ?Fotogrametrinin Tarihi An?tlara Uygulanmas?? Konulu Toplant?s?, S. IX, s. 409-417, Mars Matbaas?, Ankara 1971.
TARZ?O?LU, Arslan: ?skenderiye Kütüphanesi Müslümanlar Taraf?ndan Yak?lmam??t?r-Über die Sage von der Verbrennung der Alexandrinischen Bibliothek Durch die Araber, S. IX, s. 419-446 (metin + 10 plan ve foto?raf), Mars Matbaas?, Ankara 1971.
B?NARK, ?smet - B?NARK, Naile: Türk Mimarî Sanat? Bibliyografyas? Kitaplar:1928-1968/ Makaleler 1952-1968, S. IX, s. 447-470, Mars Matbaas?, Ankara 1971.

VAKIFLAR DERG?S? X. SAYI
Ongun Karde?ler Matbaas?
Ankara 1973

ÜLKEN, Hilmi Ziya: Türkiye Tarihinde Sosyal Kurulu? ve Toprak Rejiminin Geli?mesi (Osmanl?lara Kadar), S. X, s. 1-65, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
BERK?, Ali Himmet: Vak?f Nas?l Yap?l?r, S. X, s. 66-70, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
BERK?, ?akir: ?mparatorluk ve Cumhuriyet Vak?f Hukukunda Vak?f ?artlar?, S. X, s. 71-78, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
GÜNER?, Hasan: Az?nl?k Vak?flar?n?n ?ncelenmesi, S. X, s. 79-108, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
KESK?O?LU, Osman: Baz? Yönleriyle Vak?flar, S. X, s. 109-112, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
BAKIRER, Ömür: Vakfiyelerde Binalar?n Tamirat? ile ?lgili ?artlar ve Bunlara Uyulmas?, S. X, s. 113-126, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
TURAN, Osman: Selçuklu Devrine Aid Köy Sat??? Hakk?nda Bir Vesika, S. X, s. 127-128 (metin + 3 sayfa belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
SERTO?LU, Mithat: Ashab-? Kehf (Ma?ra Yâraan?) Vak?flar?na Dair Orijinal Bir Belge, S. X, s. 129-132 (metin + 1 belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
ÖZ, Tahsin: Yurdumuzda Tesis (Vak?f), S. X, s. 133-135, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
SAH?LL?O?LU, Halil: Ramazano?ullar?ndan Davud Bey O?lu Mahmud Bey Vakfiyesiyle Fa?fur Pa?a O?lu Ali Bey Pa?a Vakfiyesi, S. X, s. 136-160 (metin + 2 sayfa belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
AKTEPE, M. Münir: Kara Osman O?lu Hac? Osman A?a?ya Âit ?ki Vakfiyesi, S. X, s. 161-174 (metin + 4 sayfa belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
MADRAN, Emre: Âriflerin Menk?beleri?nde Geçen Yap? ?simleri Üzerine Bir Deneme, S. X, s. 175-198, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
ORHONLU, Cengiz: Bayram Pa?a Kervansaray?, S. X, s. 199-218 (metin + 16 belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
YÜCEL, Erdem: Ayasofya Onar?mlar? ve Vak?f Ar?ivinde Bulunan Baz? Belgeler, S. X, s. 219-228 (metin + 1 foto?raf, 2 plan ve 11 belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
ALTUN, Ara: Anadolu?da Artuklu Devri Medreselerinin Plân ?emalar? Üzerine Notlar, S. X, s. 229-233 (metin + 11 plan), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
BAYBURTLUO?LU, M. Zafer: Kahraman Mara??ta Bir Grup Dulkadiro?lu Yap?s?, S. X, s. 234-250 (metin + 9 plan, 33 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
AYDIN, Filiz: Sinop, Alâiye (Süleyman Pervane) Medresesi, S. X, s. 251-272 (metin + 11 plan, 20 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
KONYALI, ?brahim Hakk?: Aksaray Ulu Camii, S. X, s. 273-288 (metin + 13 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
BURAT, Osman: Pertek ?Baysungur? Camiinin Ta??nmas?, S. X, s. 289-298 (metin + 19 foto?raf, 14 plan), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
ÖLEZ, Tülây: Edirne Saraylar? Çinileri Üzerine, S. X, s. 299-301 (metin + 20 motif, 2 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
EY?CE, Semavi: Sincanl??da Sinan Pa?a ?mareti, S. X, s. 303-336 (metin + 19 plan, 57 foto?raf ve 4 sayfa belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
?E?EN, Ramazan: Sinan Pa?a?n?n Arapça Vakfiyesinin Tercümesi, S. X, s. 337-343, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
BERKOL, Feramuz: Türk Vak?f Kervansaraylar? ve Bugün Turizm Hizmetinde Kullan?lmalar?, S. X, s. 345-365 (metin + 22 foto?raf, 2 plan, 1 harita), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
ÖNGE, Y?lmaz: Konya?n?n Meram Mesiresindeki Mimari Bir Manzume, S. X, s. 367-383 (metin + 7 plan ve 48 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
OK?Ç, M. Tayyib: Belgrad?daki Bayrakl? Camii, S. X, s. 385-401 (metin + 2 foto?raf ve 2 belge), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
ERKEN, Sabih: Edirne Hamamlar?, S. X, s. 403-419 (metin + 52 foto?raf, 11 plan), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
I?IKÖZLÜ, Fâz?l: ?stanbul?un Eski Vak?f Hanlar?, S. X, s. 421-424, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
TUNCER, Orhan Cezmi: Mardin-Cizre K?rm?z? Medrese, S. X, s. 425-434 (metin + 5 plan ve 31 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Her Devirde Ka??thane, S. X, s. 435-461 (metin + 44 foto?raf), Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.
B?NARK, ?smet: Türk Dekoratif, Resim, Seramik, Örme ve ??leme, Heykeltra?l?k, Oymac?l?k, Meskükât ve Maden Sanatlar? Bibliyografyas? (Kitaplar 1928-1971/Makaleler 1952-1971), S. X, s. 463-478, Ongun Karde?ler Matbaas?, Ankara 1973.

VAKIFLAR DERG?S? XI. SAYI
Gaye Matbaas?
Ankara 1976

ÇA?ATAY, Ne?et: ?slâm?da Vak?f Kurumunun Miras Hukukuna Etkisi, S. XI, s. 1-6, Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
?ENER, Abdülkadir: Edirne?de Süleyman Pa?a Camii Vakfiyesi, S. XI, s. 7-17 (metin + 13 sayfa belge), Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
GÜNER?, Hasan: Vak?flarda Metrukiyet ve Mahlûliyet Müesseselerinin Hukukî Mahiyeti ve Bunlarla ?lgili Mevzuat Hükümleri, S. XI, s. 19-24, Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
GÜNER?, Hasan: Vak?f ??letmeleri, S. XI, s. 25-47, Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
KAYAO?LU, ?smet: Vakf?n Men?ei Hakk?ndaki Görü?ler, S. XI, s. 49-55, Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
AKTEPE, M. Münir: Kara Osman O?lu Mehmed A?a bn. Hac? Ömer A?a, S. XI, s. 57-66, Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
BAYBURTLUO?LU, M. Zafer: Anadolu Selçuklu Devri Büyük Programl? Yap?lar?nda Önyüz Düzeni, S. XI, s. 67-106 (metin + 32 foto?raf ve 3 çizim), Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
O?UZ ? AYDIN, Filiz: ?zmir-Çe?me Kanuni Kervansaray?, S. XI, s. 107-120 (metin + 30 foto?raf, 10 plan), Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
ÜNAL, Rahmi Hüseyin: Az Tan?nan ve Bilinmeyen Do?u Anadolu Künbetleri Hakk?nda Notlar, S. XI, s. 121-163 (metin + 51 foto?raf ve 59 plan, çizim ve motif), Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
GÜNDÜZ, Mahmut: ?slâm?da Kitap Sevgisi ve ?lk Kütüphaneler, S. XI, s. 165-193, Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
YETK?N, ?erare: Sillyon (Yanköy Hisar?)?daki Türk Eserleri, S. XI, s. 195-203 (metin + 28 foto?raf, 1 kroki, 3 plan), Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
HAFIZ, Nimetullah - AS?M, Mücahit: Pri?tine Kitâbeleri, S. XI, s. 205-215 (metin + 19 foto?raf), Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
YÜRÜKO?LU, Ömer: Sahip Ata Ara?t?rmas? Buluntular?, S. XI, s. 217-220 (metin + 13 foto?raf, 1 plan), Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Türkiye?de Nevruz ve Nevruziye, S. XI, s. 221-237 (metin + 13 foto?raf), Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
TUNCER, Orhan Cezmi: Anadolu Türk Sanat? ve Yerli Kaynaklarla ?li?kiler Üzerine Bir Deneme, S. XI, s. 239-270 (metin + 140 foto?raf, 14 plan ve 1 kroki), Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
MADRAN, Emre: Kültürel Varl?klar?n Korunmas? ve Onar?lmas?, S. XI, s. 271-291, Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
ÖZBEK, Ömer: E?ridir Mübarizüddin Ertoku? Kervansaray?, S. XI, s. 293-311 (metin + 9 plan, 16 foto?raf), Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
SARGUTAN, Erdal: Selçuklularda T?b ve T?b Kurulu?lar?, S. XI, s. 313-322, Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
CERRAHO?LU, ?smail: Bat??da Kur?an Tetkikleri, S. XI, s. 323-342 (metin + 10 sayfa belge), Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
TANYU, Hikmet: Türk Bilgini Profesör Abdülkadir ?nan??n Hayat?, S. XI, s. 343-362, Gaye Matbaas?, Ankara 1976.
KAYAO?LU, ?smet: Vak?flar Bibliyografyas?, S. XI, s. 365-376, Gaye Matbaas?, Ankara 1976.

VAKIFLAR DERG?S? XII. SAYI
Mars Matbaas?
Ankara 1978

ÇA?ATAY, Ne?et: Sultan Murad Hüdavendigâr Ad?na Düzenlenmi? Bir Vakfiye, S. XII, s. 7-14, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: XIV. üncü As?rda Anadolu?da Selçuklular?n An?anesine Ba?l? Mezar Ta?lar? Üzerine, S. XII, s. 15-26, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
ATE?, ?brahim: ?am Ümeyye Camii ve Vakfiyesi, S. XII, s. 27-90, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
KAYAO?LU, ?smet: Turumtay Vakfiyesi, S. XII, s. 91-112, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
?ENER, Abdülkadir: Edirne?de Süleyman Pa?a Vakf?na Ait ?ki Berat, S. XII, s. 113-119, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
ÖNGE, Y?lmaz: Eski Türk Hamamlar?nda Ayd?nlatma, S. XII, s. 121-135, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
TUNCER, Orhan Cezmi: Anadolu?nun ?lk Dört Selçuklu Kumandan? ve Yapt?rd??? Yap?lar?n Özellikleri, S. XII, s. 137-162, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
YURDAKUL, M. Erol - ÇAYIRDA?, Mehmet: Kayseri Erciyes Da?? Eteklerinde Bulunan ?ki Türbe, S. XII, s. 163-177, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
O?UZ ? AYDIN, Filiz: Selçuk, Karakolyan? Mescidi, S. XII, s. 179-212, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
ÖTÜKEN, Y?ld?z: ?stanbul Son Devir Bizans Mimarisinde Cephe Süslemeleri, S. XII, s. 213-233, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
YÖRÜKO?LU, Ömer: Çifte Minareli Medrese (Hatuniye) Hafriyat?, S. XII, s. 235-245, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
OCAK, Ahmet Ya?ar: Zâviyeler, S. XII, s. 247-269, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
B?NARK, ?smet: Türklerde Resim ve Minyatür Sanat?, S. XII, s. 271-290, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
AKER, Sabiha, Ankara Etnografya Müzesi?nde Bulunan XIV. Yüzy?lda Meraga?da Yap?lm?? Vak?f Kur?an Cüzleri, S. XII, s. 291-327, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
SELMAN, ?sa: Hattat ve Tezhibci Ni?aburlu ?ah Mahmud, (Terc. Ahmet Hamdi Karabacak), S. XII, s. 329-334, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
GÜNDÜZ, Mahmut: Matbaan?n Tarihçesi ve ?lk Kur?an-? Kerim Basmalar?, S. XII, s. 335-350, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
ÇET?N, Atillâ: Ar?iv Terimleri ve Deyimleri, S. XII, s. 351-394, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
AYDIN, Ali Arslan: Be?eri Münasebetler, S. XII, s. 395-411, Mars Matbaas?, Ankara 1978.
ATAY, Hüseyin: Dinî Meseleler, S. XII, s. 413-424, Mars Matbaas?, Ankara 1978.

VAKIFLAR DERG?S? XIII. SAYI
Ba?bakanl?k Bas?mevi
Ankara 1981

KAYAO?LU, ?smet: Râhato?lu ve Vakfiyesi, S. XIII, s. 1-29, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
BAYRAM, Sadi - KARABACAK, Ahmet Hamdi: Sâhib Ata Fahrü?d-dîn Ali?nin Konya ?maret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri, S. XIII, s. 31-69, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
DURU, Mehmet: Yozgat Çapano?lu Camii ve Vakfiyeleri, S. XIII, s. 71-89, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
TA?AN, Berin: Merzifonlu ?eyh Abdürrahim Rûmi ve Vakfiyesi, S. XIII, s. 91-100, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
CO?AN, M. Esad: XV. As?r Türk Yazarlar?ndan Muslihu?d-din, Hamid-O?ullar? ve H?z?r Bey, S. XIII, s. 101-112, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
ATE?, ?brahim: Osmanl?lar Zaman?nda Mekke ve Medine?ye Gönderilen Para ve Hediyeler, S. XIII, s. 113-170, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
ATAY, Hüseyin: Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Pro?ramlar? ve ?cazet-Nâmeler, S. XIII, s. 171-235, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
ÜNVER, Ahmet Süheyl: Geçen As?rda Türk Süsleme San?at?m?z?n Mümtaz Simalar?ndan Mücellitba?? Salih Efendi, S. XIII, s. 237-252, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
BAYRAM, Sadi: Musavvir Hüseyin Taraf?ndan Minyatürleri Yap?lan ve Halen Vak?flar Genel Müdürlü?ü Ar?ivi?nde Muhafaza Edilen Silsile-Nâme, S. XIII, s. 253-338, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
ÜNVER, Ahmet Süheyl - ÖNGE, Y?lmaz: Selsebillerimiz, S. XIII, s. 339-374, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
YETK?N, ?erare: Osmanl? Saray Sanat? Üslûbundaki Kilimlerden Yeni ?ki Örnek, S. XIII, s. 375-386, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
DEM?R?Z, Y?ld?z: ?stanbul?da Piyale Pa?a Türbesi ve Lahitleri Üzerine Bir Ara?t?rma, S. XIII, s. 387-423, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
ÖNGE, Y?lmaz: Bursa?da Irgand? Köprüsünün Orijinal Mimarisi, S. XIII, s. 425-448, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
TUNCER, Orhan Cezmi: Orant? ve Modül Üzerine Selçuklu Yap?lar?ndan Baz? Örnekler, S. XIII, s. 449-488, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
YÖRÜKO?LU, Nihat: Manisa?da Hafsa Sultan Hânkah?, S. XIII, s. 489-492, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
O?UZ ? AYDIN, Filiz: Ka?-Kasaba Köyü Camii, S. XIII, s. 493-524, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
DENG?Z, Orhan: U?ak?da Bir Köprü Kitabesi Çanl? Köprü (H. 653/M. 1255), S. XIII, s. 525-529, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
ÇAYIRDA?, Mehmet: Kayseri?de Kitabelerinden XV ve XVI. Yüzy?llarda Yap?ld??? Anla??lan ?lk Osmanl? Yap?lar?, S. XIII, s. 531-581, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
ÇET?N, Atillâ: ?stanbul?daki Tekke, Zâviye ve Hânkahlar Hakk?nda 1199 (1784) Tarihli Önemli Bir Vesika, S. XIII, s. 583-590, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
NUMAN, ?brahim: Çank?r??da Yârân Sohbetleri ve Sohbet Odalar?, S. XIII, s. 591-633, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
ACUN, Hakk?: Yozgat ve Yöresi Türk Devri Yap?lar?, S. XIII, s. 635-715, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.
B?NARK, ?smet: Topkap? Saray? Müzesi Kütüphanesi ve Kütüphane Koleksiyonlar? ile ?stanbul Kütüphaneleri Hakk?nda Yerli-Yabanc? Kaynaklar Bibliyografyas?, S. XIII, s. 717-743, Ba?bakanl?k Bas?mevi, Ankara 1981.

VAKIFLAR DERG?S? XIV. SAYI
Önder Matbaas?
Ankara 1982

YED?YILDIZ, Bahaeddin: Vak?f Müessesesinin XVIII. As?r Türk Toplumundaki Rolü, S. XIV, s. 1-27, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
ATE?, ?brahim: Vak?flarda E?itim Hizmetleri ve Vak?f Ö?renci Yurtlar?, S. XIV, s. 29-100, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
BAYRAM, Sadi: Sa?l?k Hizmetlerimiz ve Vak?f Guraba Hastahanesi, S. XIV, s. 101-118, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
YETK?N, ?erare: Türk Hal? Sanat?nda Bir Teknik Özellik, S. XIV, s. 119-123, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
NUMAN, ?brahim: Antalya Mevlevî Hânesinin Aslî Hâli Hakk?nda Bâz? Dü?ünceler, S. XIV, s. 125-137, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
ÇAYIRDA?, Mehmet: Develi Ulu Câmii Minberi, S. XIV, s. 139-146, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
B?LECEN, Güler: Vak?flar Genel Müdürlü?ü?nün Turizme Katk?s?, S. XIV, s. 147-158, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
ÜSTÜNER, Rezzan: Zeytinden Zeytin ??letmecili?ine, S. XIV, s. 159-162, Önder Matbaas?, Ankara 1982.VAKIFLAR DERG?S? XV. SAYI
Önder Matbaas?
Ankara 1982

Y?NANÇ, Refet: Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifet Gazi Medresesi ve Vak?flar?, S. XV, s. 5-22, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
YED?YILDIZ, Bahaeddin: Müessese-Toplum Münâsebetleri Çerçevesinde XVIII. As?r Türk Toplumu ve Vak?f Müessesesi, S. XV, s. 23-53, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
ATE?, ?brahim: Hayrî ve Sosyal Hizmetler Aç?s?ndan Vak?flar, S. XV, s. 55-88, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
ÖZTÜRK, Nazif: Evkaf-? Hümayun Nezaretinin Kurulu? Tarihi ve Naz?rlar?n?n Hal Tercümeleri I, S. XV, s. 89-99, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
YÜNGÜL, Naci: Giresun?un Espiye ?lçesinde Yavuz Sultan Selim?in Tesis Etti?i Gülbahar Hatun Tekkesi Vakf?na Ait Vesikalar?n De?erlendirilmesi, S. XV, s. 101-116, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
KARPUZ, Ha?im: Giresun?un Espiye ?lçesine Ba?l? Tekke Köyündeki Gülbahar Hatun ?Hac? Abdullah? Zaviyesine Ba?l? Yap?lar, S. XV, s. 117-125, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
ÖNDER, Mehmet: Federal Almanya Müzelerinde Türk Eserleri, S. XV, s. 127-138, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
BAYRAM, Sadi: Vak?flar Genel Müdürlü?ü Ar?ivi?nde Bulunan Kendinden Desenli, Üzeri Yaz?l? ?ki Kuma?, S. XV, s. 139-156, Önder Matbaas?, Ankara 1982.

VAKIFLAR DERG?S? XVI. SAYI
Önder Matbaas?
Ankara 1982

ATE?, ?brahim: Hasan Pa?a?n?n Hatay Karamurt?daki Vak?f ve Vakfiyesi, S. XVI, s. 5-26, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
ÖZORAN, Beria Remzi: K?br?s Adas?nda Bekir Pa?a Vakf?, S. XVI, s. 27-29, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
ÖZTÜRK, Nazif: Evkaf-? Hümayun Nezareti?nin Kurulu? Tarihi ve Naz?rlar?n Hal Tercümeleri II, S. XVI, s. 31-42, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
BAYRAM, Sadi: Yar?m As?rdan Beri Vak?flar Genel Müdürlü?üne Hizmet Veren Mehmet Duru, S. XVI, s. 43-44, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
BAYRAKTAR, Nimet: Üsküdar Kütüphaneleri, S. XVI, s. 45-59, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
TUNCER, Orhan Cezmi: Birkaç Selçuklu Taçkap?s?nda Geometrik Ara?t?rmalar, S. XVI, s. 61-76, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
ÜNSAL, Behçet: ?stanbul Türbeleri Üzerinde Stil Ara?t?rmas?, S. XVI, s. 77-120, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
CANTAY, Gönül: Enez?de Bir Sahil Kervansaray?, S. XVI, s. 121-129, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
?LTER, ?smet: Türk-?ran Mimarl?k Yap?lar? Üzerine Bir Deneme, S. XVI, s. 131-134, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
GÜNDO?DU, Hamza: Sivrihisar Alem?ah Kümbetinin Mimarisi, Geometrik ve Figürlü Plastik Süslemeleri Üzerine, S. XVI, s. 135-142, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
BAYRAM, Sadi: XIV. As?rda Tezhiblenmi?, Beylik Dönemine Ait Üç Kur?an Cüzü, S. XVI, s. 143-154, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
ÜSTÜNER, Rezzan: Zeytinden Zeytin ??letmecili?ine, S. XVI, s. 155-159, Önder Matbaas?, Ankara 1982.
BOYDA?, Nihat: Hat Sanat?m?z ve Bat??ya Tesiri, S. XVI, s. 161-164, Önder Matbaas?, Ankara 1982.

VAKIFLAR DERG?S? XVII. SAYI
Önder Matbaas?
Ankara 1983

ATE?, ?brahim: Vakfiyelerde Duâ ve Bedduâlar, S. XVII, s. 5-54, Önder Matbaas?, Ankara 1983.
YED?YILDIZ, Bahaeddin: Vak?f Ist?lahlar? Lügatçesi, S. XVII, s. 55-60, Önder Matbaas?, Ankara 1983.
ÖZTÜRK, Nazif: Evkaf-? Hümâyun Nezareti?nin Kurulu? Tarihi ve Naz?rlar?n Hal Tercümeleri III, S. XVII, s. 61-78, Önder Matbaas?, Ankara 1983.
ÖNDER, Mehmet: Bir Selçuklu ?aheseri: Mevlâna?n?n Ah?ap Sandukas?, S. XVII, s. 79-92, Önder Matbaas?, Ankara 1983.
ULUÇAM, Abdüsselâm: Oltu?da Arslanpa?a Külliyesi, S. XVII, s. 93-107, Önder Matbaas?, Ankara 1983.
KESK?O?LU, Osman - ÖZAYDIN, A. Taha: Bulgaristan?da Türk-?slâm Eserleri, S. XVII, s. 109-140, Önder Matbaas?, Ankara 1983.
GÜNDO?DU, Hasan: Karap?nar ve Kayal? Köyü Yak?nlar?ndaki Ya?map?nar Mescidi Hakk?nda, S. XVII, s. 141-146, Önder Matbaas?, Ankara 1983.
BAYRAM, Sadi: Sultan II. Mahmud?un Vakfiyelerindeki Tezyinat, S. XVII, s. 147-188, Önder Matbaas?, Ankara 1983.

VAKIFLAR DERG?S? XVIII. SAYI
Önder Matbaas?
Ankara 1984

YED?YILDIZ, Bahaeddin: XVIII. As?r Türk Vak?flar?n?n ?ktisadî Boyutu, S. XVIII, s. 5-41, Önder Matbaas?, Ankara 1984.
ÖZTÜRK, Nazif: Evkaf-? Hümayun Nezaretinin Kurulu? Tarihi ve Naz?rlar?n Hal Tercümeleri IV, S. XVIII, s. 43-59, Önder Matbaas?, Ankara 1984.
ATE?, ?brahim: Ravze-î Mutahhere?deki Vak?f Kur?an-? Kerim?lerden Y?pranm?? Olanlar?n Onar?m? ?çin Yap?lan Giri?imler, S. XVIII, s. 61-93, Önder Matbaas?, Ankara 1984.
ÜNSAL, Behçet: Türk-Vakf? ?stanbul Kütüphanelerinin Mimârî Yöntemi, S. XVIII, s. 95-124, Önder Matbaas?, Ankara 1984.
TUNCER, Orhan Cezmi: Rönesans ve Klasik Osmanl? Dönemi Dînî Yap?larda Kubbenin Amac ve Uygulan?? Aç?s?ndan Kar??la?t?r?lmas?, S. XVIII, s. 125-140, Önder Matbaas?, Ankara 1984.
TURNALI, Bilgin - YÜCEL, Esin: ?stanbul?daki Baz? Tekkelerin Yerlerine Dair Bir Ara?t?rma, S. XVIII, s. 141-163, Önder Matbaas?, Ankara 1984.
ÇAM, Nusret: Gaziantep?te ?Kastel? Ad? Verilen Su Tesisleri, S. XVIII, s. 165-174, Önder Matbaas?, Ankara 1984.
AKMAYDALI, Hüdavendigar: Kayseri Sar?o?lan Palas Köyü Camii, S. XVIII, s. 175-189, Önder Matbaas?, Ankara 1984.
BOYDA?, Nihat: Nakka? Lütfi Abdullah, S. XVIII, s. 191-193, Önder Matbaas?, Ankara 1984.
TUNALI, Ya?mur: Vak?flar Dergisi Makaleler Fihristi, S. XVIII, s. 195-205, Önder Matbaas?, Ankara 1984.

VAKIFLAR DERG?S? XIX. SAYI
Sistem Ofset
Ankara 1985

ÖZDAMAR, Mustafa: Vakfetmek, S. XIX, s. 5-10, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ATE?, ?brahim: Ölüm Ya Da Ölümsüzlü?e Göç, S. XIX, s. 11-24, Sistem Ofset, Ankara 1985.
KESK?O?LU, Osman: ?umnulu ?erif Halil Pa?a Vakfiyesi, S. XIX, s. 25-30, Sistem Ofset, Ankara 1985.
NUMAN, ?brahim: ?lk Devir Türk Sufî Merkezlerinin Mahiyetleri ve Mimarilerinin Men?eî Hakk?nda, S. XIX, s. 31-48, Sistem Ofset, Ankara 1985.
BAYKARA, Tuncer: Türkiye Selçuklular?nda ?darî Birim ve Bununla ?lgili Meseleler, S. XIX, s. 49-60, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ÖZTÜRK, Nazif: Evkaf-? Hümayun Nezaretinin Kurulu? Tarihi ve Naz?rlar?n Hal Tercümeleri V, S. XIX, s. 61-89, Sistem Ofset, Ankara 1985.
MUTLU, As?m: Eski Eserlerin Korunmas?, S. XIX, s. 91-93, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ÖNGE, Y?lmaz: Konya ve Çevresindeki Mukarnasl? ?ad?rvanlar I, S. XIX, s. 95-108, Sistem Ofset, Ankara 1985.
TUNCER, Orhan Cezmi: Mimar Kölük ve Kalûyân, S. XIX, s. 109-118, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ÇAM, Nusret: Erzurum Kale Camii, S. XIX, s. 119-125, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ACUN, Hakk?: Manisa ?shak Çelebi Külliyesi, S. XIX, s. 127-146, Sistem Ofset, Ankara 1985.
AKMAYDALI, Hüdavendigar: Ni?de Sungurbey Camii, S. XIX, s. 147-178, Sistem Ofset, Ankara 1985.
KILCI, Ali: Demir?eyh Türbesi, S. XIX, s. 179-184, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ALEVSAÇAR, Kadriye - ALPSAR, Serpil: Seyidgazi?de Bilinmeyen Üç Yap?, S. XIX, s. 185-192, Sistem Ofset, Ankara 1985.
ERDEM?R, Ya?ar: Konya-Bey?ehir Bay?nd?r Köyü Camii, S. XIX, s. 193-206, Sistem Ofset, Ankara 1985.
TOPKARAO?LU, Nadir: Gaziantep Fethullah Camii ve Zaviyesi, S. XIX, s. 207-222, Sistem Ofset, Ankara 1985.
?NC? (FIRAT), Nurcan: 18. Yüzy?lda ?stanbul Camilerine Bat? Etkisiyle Gelen Yenilikler, S. XIX, s. 223-236, Sistem Ofset, Ankara 1985.
BAYRAKTARO?LU, Suzan: Çanakkale Hal?lar?, S. XIX, s. 237-260, Sistem Ofset, Ankara 1985.
YÜNGÜL, Naci: Trabzon?daki Haznedarzade Abdullah Pa?a Çe?mesi, S. XIX, s. 261-266, Sistem Ofset, Ankara 1985.
B?LG?N, ?lhami: Selçuklular ve Beylikler Devrine Ait Yay?nlanmam?? Üç Kitabe, S. XIX, s. 267-270, Sistem Ofset, Ankara 1985.
B?L?C?, Kenan: Karamano?lu Alâeddin Bey Türbesi, S. XIX, s. 271-276, Sistem Ofset, Ankara 1985.
UYSAL, Ali Osman: Adana Ulu Camii, S. XIX, s. 277-284, Sistem Ofset, Ankara 1985.
BARI?TA, Hatice Örcün: ?stanbul Son ?mparatorluk Dönemi Yap?lar?nda Süs Kubbesi ile Taçland?r?lm?? ?skele Binalar?, S. XIX, s. 285-294, Sistem Ofset, Ankara 1985.

VAKIFLAR DERG?S? XX. SAYI
Mas Matbaac?l?k
Ankara 1988

KARPUZ, Ha?im: Erzurum Kümbet Köyü?nde Yer Alan ?ki Yap?, S. XX, s. 5-12, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ÖNDER, Mehmet: Seydi?ehir?de Seyyid Harun Külliyesi, Vak?flar? ve Bânisi, S. XX, s. 13-28, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
DEN?KE, Boris: Bat? Türkistan?da Ah?ap Oymal? Birkaç Abide, (Terc. Ali Osman Uysal), S. XX, s. 29-38, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ÇET?N, Atilla: II. Me?rutiyet Döneminde Osmanl? Devleti?nde Ar?iv Çal??malar?, S. XX, s. 39-46, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
DURAN, Remzi: Konya - Sarayönü?nde Üç Ah?ap Camii, S. XX, s. 47-62, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ULUÇAM, Abdüsselâm: Ba?dad?da Abdülkadir Geylanî (K.S.) Külliyesi, S. XX, s. 63-84, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
B?L?C?, Z. Kenan: Kastamonu ve Kasabaköy?deki ?ki Eseriyle Nakka? Abdullah Bin Mahmud ve Sanat Tarihimizdeki Yeri, S. XX, s. 85-94, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ERSOY, Bozkurt: Bergama?da Kur?unlu ve ?ad?rvanl? Camileri, S. XX, s. 95-104, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
BODUR, A. Fulya: Hal?c?l?k Tarihine K?sa Bir Bak?? ve Konya Hal?lar?, S. XX, s. 105-114, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ALTUN, Ara: Türk Sanat Eserlerinin Merkezî Dökümantasyonu Hakk?nda Notlar, S. XX, s. 115-117, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ULUÇAM, Abdüsselâm: Arapgir Gümrükçü Osman Pa?a Camii Hakk?nda, S. XX, s. 119-130, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
DURUKAN, Aynur: Hani, Hatuniye (Zeynep Hatun Ya da Zeynebiye) Medresesi, S. XX, s. 131-168, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ATE?, ?brahim: Vak?f ve Vatan Savunmas?, S. XX, s. 169-182, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ACUN, Hakk?: Sivas ve Çevresi Tarihî Eserlerinin Listesi ve Turistik De?erleri, S. XX, s. 183-220, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ÖZDAMAR, Mustafa: Namazgâhlar, S. XX, s. 221-248, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
AYTAÇ, ?smail: Kömürhan, S. XX, s. 249-264, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ÇAYIRDA?, Mehmet: Kayseri?de Vak?f Kütüphaneleri ve Matbah Emini Hac? Halil Efendi Kütüphanesi, S. XX, s. 265-288, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ÇAM, Nusret: Erzurum?daki Yakutiye Medresesi ?le ?lgili Baz? Mülahazalar, S. XX, s. 289-310, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
Y?NANÇ, Refet: Eshab-? Kehf Vak?flar?, S. XX, s. 311-319, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
CANSEL, Erol: Vak?f, Kurulu?u, ??leyi?i ve Amac?, S. XX, s. 321-327, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ÖZTÜRK, Nazif: Ankara?n?n kurulu?unda Vak?flar?n Rolü, S. XX, s. 329-346, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
B?NARK, ?smet: Ar?iv Malzemesini Tahrib Eden Unsurlar, Bunlara Kar?? Korunma Metodlar? ve Ar?iv Malzemesinin Restorasyonu, S. XX, s. 347-364, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
ACUN, Ramazan: Bilgisayar ve Vak?f Ara?t?rmalar?, S. XX, s. 365-376, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
DEM?REL, Ömer: 1788-1808 Tarihlerinde Sivas ?er?iye Sicillerinde Geçen Vakfiyeler, S. XX, s. 377-383, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
BALTA, Ru?en: Türk Medeni Kanununa Göre Kurulan Vak?flar, S. XX, s. 385-387, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
KESK?O?LU, Osman: ?umnu?da Türk ?slâm Eserleri, S. XX, s. 389-393, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
GÜZEL, Abdurrahman: Vak?flar?n Millî Birlikteki Rolleri ve Hususiyle Demir Baba Türbesi, S. XX, s. 395-401, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
YED?YILDIZ, Bahaeddin: Türk Kültür Sistemi ?çinde Vakf?n Yeri, S. XX, s. 403-408, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
BAYKARA, Tuncer: Vak?flar Genel Müdürlü?ü Ar?ivi?ndeki Bir Deftere Göre XVIII. Yüzy?l Ba?lar?nda Varna, S. XX, s. 409-414, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
BAYRAM, Sadi - ERSAL, Hayrettin: Bulgaristan?da Müftü Yard?mc?s? Yeti?tiren Bir Vak?f Kurulu?u: Nüvvap, S. XX, s. 415-442, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
DÜRÜST, M. Kamil: Varna?da Akyaz?l? Sultan Tekkesi, S. XX, s. 443-452, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
CEBEC?, Ahmet: Silistre Sanca?? Vak?flar? ve H.1006 (1597-1598) Tarihli Silistre Livas? Vak?f Defteri (No:561), S. XX, s. 453-466, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
YÜKSEL, ?. Ayd?n: Bulgaristan?da Türk Mimari Eserleri, S. XX, s. 467-474, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
BAYRAM, Sadi: Bulgaristan?daki Türk Vak?flar? ve Vak?f Abideleri, S. XX, s. 475-482, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.
YÜKSEL, ?. Ayd?n: Türk Mimarî Tarihi Ara?t?rmac?l??? ve Ekrem Hakk? Ayverdi, S. XX, s.
483-487, Mas Matbaac?l?k, Ankara 1988.

VAKIFLAR DERG?S? XXI. SAYI
Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?
?stanbul 1990

AKGÜNDÜZ, Ahmet: Osmanl? Hukukunda Tahsisat Kabilinden Vak?flar ve Konuyla ?lgili Kanunî?ye Takdim Edilen Bir Risâle, S. XXI, s. 5-21, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
ÖZTÜRK, Nazif : XIX. Yüzy?lda Osmanl? ?mparatorlu?u?nda Sanayile?me ve 1827?de Kurulan Vak?f ?plik Fabrikas?, S. XXI, s. 23-80, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
ERDO?RU, Mehmet Akif : Ertu?rul Gâzi?nin Bilecik?teki Vak?flar?, S. XXI, s. 81-113, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
DEM?REL Esin: Vak?flar ?daresinin Günümüze Ula?t?rd??? Bir Ah?ap Yap? Ke?fi Osman Efendi Tekkesi, S. XXI, s. 115-128, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
AKBATU, ?inasi: ?stanbul?un Kaybolan Câmilerinden: Sinan A?a Camii - Tahtaminâre Camii, S. XXI, s. 129-132, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
SAVA?, Saim: Sivas?ta Büyük ve Küçük Ali Baba Zaviyeleri, S. XXI, s. 133-150, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
ÖGEL, Semra: ?ehzade Mehmet Camii?nin D?? Yan Sofalar?, S. XXI, s. 151-164, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
DEM?R?Z, Y?ld?z: Bilecik?de Orhan Gazi ?mareti?nin Bugünkü Durumu ve Süslemesi Hakk?nda Notlar, S. XXI, s. 165-172, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
?RTE?, M. Semih: Kas?mpa?a Piyale Pa?a Camii?ndeki Ah?ap Üstü Kalem ??leri, S. XXI, s. 173-182, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
KÜÇÜKKAYA, Gülçin: Mimar Sinan Dönemi ?stanbul - Belgrad Aras? Menzil Yap?lar? Hakk?nda Bir Deneme, S. XXI, s. 183-254, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
ULUÇAM, Abdüsselâm: Irak?taki Mukarnas Kubbeli Selçuklu Türbeleri Hakk?nda, S. XXI, s. 255-280, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
KARPUZ, Ha?im: Trabzon?un Çaykara ?lçesi Köylerinde Bulunan Baz? Camiler, S. XXI, s. 281-298, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
BAYRAKTARO?LU, Suzan: Eski?ehir ve Çevresi Hal?-Kilim ve Düz Dokuma Yayg?lar?, S. XXI, s. 299-324, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
MÜLAY?M, Selçuk: Türk Sanat? Ara?t?rmac?l???nda ?Köprülü Metodu?nun Yeri ve Önemi, S. XXI, s. 325-334, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
U?UR, Mücteba: Sülüs Hatt?na Dair Mühim Bir Risâle ?Sülüs Yaz?s? Rehberi?, S. XXI, s. 335-360, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
AKTAN, Ali: Divânî Yaz?, S. XXI, s. 361-373, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
ÇAM, Nusret: ?slam?da Baz? F?khî Meselelerin ve Mezheplerin Türk Cami Mimarisine Tesiri, S. XXI, s. 375-394, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
ÖTÜKEN, S. Y?ld?z: Bizans Duvar Tekni?inde Tektonik ve Estetik Çözümler, S. XXI, s. 395-410, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.
TUNÇER, Mehmet: Ankara Tarihi Kent Dokusu Koruma Geli?tirme Planlama Çal??malar?, S. XXI, s. 411-431, Türk Dünyas? Ara?t?rmalar? Vakf?, ?stanbul 1990.

VAKIFLAR DERG?S? XXII. SAYI
Lale Ofset Matbaac?l?k
Ankara 1991

ATE?, ?brahim: Vak?f Hattat Okulu, S. XXII, s. 5-14, Lale Ofset, Ankara 1991.
Y?NANÇ, Refet: Sivas Abideleri ve Vak?flar?, S. XXII, s. 15-44, Lale Ofset, Ankara 1991.
ÖZTÜRK, Nazif: Vak?flar Ar?iv Kay?tlar?na Göre Niksar Vak?flar?, S. XXII, s. 45-68, Lale Ofset, Ankara 1991.
TIZLAK, Fahrettin: XIX. Yüzy?l?n ?lk Yar?s?nda Harput Vak?flar?, S. XXII, s. 69-75, Lale Ofset, Ankara 1991.
?AH?N, Kâmil: Ankara?da Melike Hatun Vak?flar?, S. XXII, s. 77-82, Lale Ofset, Ankara 1991.
KÜÇÜKDA?, Yusuf: Mahmud Dede Zâviyesi Vakfiyesi, S. XXII, s. 83-90, Lale Ofset, Ankara 1991.
TUNCER, Orhan Cezmi: Sivas Sütevliya Kümbeti, S. XXII, s. 91-98, Lale Ofset, Ankara 1991.
ÖNGE, Y?lmaz: F?sk?yeli Türk Çe?meleri, S. XXII, s. 99-116, Lale Ofset, Ankara 1991.
ÖZYURT, Osman: Teknik Yönleriyle Baz? Konya Camilerinin ?ad?rvanlar? ve Bunlar?n Türk ?ad?rvan Mimarisindeki Yeri, S. XXII, s. 117-132, Lale Ofset, Ankara 1991.
BAYAT, Ali Haydar: Birgi Ulu Câmii Minberi (712/1322), S. XXII, s. 133-150, Lale Ofset, Ankara 1991.
MÜDERR?SO?LU, Fatih: Edirne II. Bayezid Külliyesi, S. XXII, s. 151-198, Lale Ofset, Ankara 1991.
BAYRAM, Sadi ? TÜZEN, Adnan: ?stanbul-Üsküdar Ayazma Camii ve Ayazma Camii ?n?aat Defteri (Üsküdar, Sultan III. Mustafa Camii), S. XXII, s. 199-288, Lale Ofset, Ankara 1991.
GÜNDO?DU Hamza: A?kale Yak?nlar?nda Karasu (A?veyishan) Han?, S. XXII, s. 289-300, Lale Ofset, Ankara 1991.
?AMAN, Nermin - YAZAR, Turgay: Kayseri Kö?k Hânikâh?, S. XXII, s. 301-314, Lale Ofset, Ankara 1991.
ATÇEKEN, Zeki: ?plikçi (Altun-Aba) Medresesi?nin Bilinmeyen Bir Yönü ve Osmanl?lar Zaman?nda Bak?m? ve Kullan?lmas?, S. XXII, s. 315-321, Lale Ofset, Ankara 1991.
AKIN, Günkut: Tütekli Örtü Gelene?i: Anadolu Cami ve Tarikat Yap?lar?nda Tüteklikli Örtü, S. XXII, s. 323-354, Lale Ofset, Ankara 1991.
BAYRAM, Sadi: ?stanbul Vak?f Hat Sanatlar? Müzesi?nde Bulunan T?ls?ml? ?ki Gömlek ve Kültürümüzdeki Yeri, S. XXII, s. 355-364, Lale Ofset, Ankara 1991.
BA?, Ali: Eskihisar?daki Türk Devri Yap?lar?, S. XXII, s. 365-382, Lale Ofset, Ankara 1991.
AKKU?, Mehmet: Kahire?deki Osmanl? Dönemi Eserlerinde Türkçe Manzum Kitabeler, S. XXII, s. 383-419, Lale Ofset, Ankara 1991.
?EKER, Mehmet: Tunus?taki Câmi ve Türbelerde Bilinmeyen Türkçe Kitâbeler, S. XXII, s. 421-428, Lale Ofset, Ankara 1991.
ÖZ, Mehmet: Tahrir Defterlerinin Osmanl? Tarihi Ara?t?rmalar?nda Kullan?lmas? Hakk?nda Baz? Dü?ünceler, S. XXII, s. 429-439, Lale Ofset, Ankara 1991.
YED?YILDIZ, Mustafa As?m: ?brahim Müteferrika (1670-1674/1745), S. XXII, s. 441-447, Lale Ofset, Ankara 1991.

VAKIFLAR DERG?S? XXIII. SAYI
Tisamat Bas?m Sanayii
Ankara 1994

Y?NANÇ, Refet: Sivas Abideleri ve Vak?flar? (2), S. XXIII, s. 5-18, Tisamat, Ankara 1994.
SEV?M, Sezai: Candaro?ullar? Sülalesinden Kaya Bey?in Bal?kesir?deki Camisi ve Vak?flar?, S. XXIII, s. 19-24, Tisamat, Ankara 1994.
GÜRBÜZ, Adnan: Elvan Çelebi Zaviyesi?nin Vak?flar?, S. XXIII, s. 25-30, Tisamat, Ankara 1994.
BAYRAM, Sadi: Amasya-Ta?ova-Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufai?nin 655 H./1257 M. Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi ile 996 H./1588 M. Tarihli Seyyid Fettah Veli Silsile-Namesi, S. XXIII, s. 31-74, Tisamat, Ankara 1994.
KÜÇÜKDA?, Yusuf: Konya Mevlânâ Dergâh? ve Türbe Hamam??na Dair ?ki Mevlevi Vakfiyesi, S. XXIII, s. 75-102, Tisamat, Ankara 1994.
ATÇEKEN, Zeki: Sultan Alaeddin Saray? ve Konya Kö?kü Hakk?nda, S. XXIII, s. 103-112, Tisamat, Ankara 1994.
BARI?TA, Hatice Örcün: E?irdir Dündar Bey Medresesi ve Ajur Tekni?i ile Yap?lm?? Ta? ??çili?i Üzerine, S. XXIII, s. 113-122, Tisamat, Ankara 1994.
AKMAYDALI, Hüdavendigâr: Mihrabl? ve Minberli Namazgâhlar?m?z, S. XXIII, s. 123-143, Tisamat, Ankara 1994.
KARPUZ, Ha?im: Trabzon?da Yok Olan Baz? Türk Devri Yap?lar?, S. XXIII, s. 145-160, Tisamat, Ankara 1994.
ATE?, ?brahim: Vak?f Eserlerin Onar?m ve Restorasyonu ile ?lgili Vakfiye ?artlar?na Genel Bir Bak??, S. XXIII, s. 161-176, Tisamat, Ankara 1994.
YED?YILDIZ, Mustafa As?m: ?er?iye Sicillerine Göre Bursa?n?n Sosyo-Ekonomik Yap?s? (1656-1658), S. XXIII, s. 177-228, Tisamat, Ankara 1994.
ÖZ, Mehmet: Tahrir Defterlerine Göre Vezirköprü Yöresinde Mâlikâne-Divânî Sistemi, S. XXIII, s. 229-241, Tisamat, Ankara 1994.
?AH?N, Kâmil: Deniz Hamamlar?, S. XXIII, s. 243-254, Tisamat, Ankara 1994.
AKTAN, Ali: Ta?lik Yaz? ve ?brahim Edhem?in ?Ruhu?t-Ta?lîk??, S. XXIII, s. 255-281, Tisamat, Ankara 1994.
DEN?Z, Bekir: Bir Vak?f Eser Olarak Cami, Mescid, Zaviye, ?ifahane Gibi Dinî ve Sosyal Yap?larda Bulunan Hal?, Kilim ve düz Dokuma Yayg?lar ve Bunlar?n Günümüzdeki Durumu, S. XXIII, s. 283-296, Tisamat, Ankara 1994.
ÖZTÜRK, Nazif: Bat?l?la?ma Döneminde Vak?flar?n Çözülmesine Yol Açan Uygulamalar, S. XXIII, s. 297-309, Tisamat, Ankara 1994.
MEM??O?LU, Hüseyin: Bulgaristan?da Türk Kültür ve Sanat Eserleri, S. XXIII, s. 311-319, Tisamat, Ankara 1994.
BAYRAM, Sadi: Türk Hat, Yaz?-Resim, Cilt, Tezhip ve Minyatür Sanat? ile ?lgili Seçilmi? Bibliyografya, S. XXIII, s. 321-342, Tisamat, Ankara 1994.
ÇEB?, S?tk?: Ordu Yöresi Tarihli Bibliyo?rafyas?, S. XXIII, s. 343-352, Tisamat, Ankara 1994.
VAKIFLAR DERG?S? XXIV. SAYI
Tisamat Bas?m Sanayii
Ankara 1994

ATE?, ?brahim: Mescid-I Nebevî?nin Yap?ld??? Günden Bu Yana Geçirdi?i Geni?letme Giri?imleri, S. XXIV, s. 5-50, Tisamat, Ankara 1994.
BAYRAM, Sadi: Silsile-Nâmeler ve ?rlanda-Dublin, Chester Beatty Library?de Bulunan 1598 Tarihli Zübdetü?t-Tevarih, S. XXIV, s. 51-116, Tisamat, Ankara 1994.
YÜKSEL, Hasan:Kafkas Göçmen Vak?flar?, S. XXIV, s. 117-126, Tisamat, Ankara 1994.
ÖNGÜL, Ali: Tarih-i Câmi-i Nuruosmânî, S. XXIV, s. 127-146, Tisamat, Ankara 1994.
KUYULU, ?nci: Bademli K?lc?zade Mehmet A?a Camii (Ödemi?/?zmir) , S. XXIV, s. 147-158, Tisamat, Ankara 1994.
AYDA, Deniz: XIX.Yüzy?l Çanakkale Seramiklerinden, Ördek Ba?l? Testiler, S. XXIV, s. 159-164, Tisamat, Ankara 1994.
ÖZBEK, Y?ld?ray: Son Dönem Osmanl? Medreselerine Bir Örnek: ??hl? Hamidiye Medresesi, S. XXIV, s. 165-176, Tisamat, Ankara 1994.
YURDAKUL, Erol: Amasya-Yolp?nar (Hakala-Ka?la-Ka?ala) Köyünde Bulunan ?slamî Yap?lar, S. XXIV, s. 177-198, Tisamat, Ankara 1994.
SAVA?, Saim: Tokat?ta Hoca Sünbül Zaviyesi, S. XXIV, s. 199-208, Tisamat, Ankara 1994.
ÖZBEK, Y?ld?ray: ?eyh Hac? ?brahim Tekke Veya Manzumesi, S. XXIV, s. 209-220, Tisamat, Ankara 1994.
BA?, Ali: ?nay Köyü Manzumesi, S. XXIV, s. 221-236, Tisamat, Ankara 1994.
MÜDERR?SO?LU, Fatih: Bir Osmanl?-Türk ?ehri Olarak Belen, S. XXIV, s. 237-272, Tisamat, Ankara 1994.
ÇAM, Nusret: ?slâm??n Sanata ve Mimâriye Bak???, S. XXIV, s. 273-290, Tisamat, Ankara 1994.
?BRAH?M, Mehmet: Eski Yugoslavya S?n?rlar? Dahilinde Tarikat Hareketlerinin Tarih ?çindeki Geli?imi ve Önemi, S. XXIV, s. 291-306, Tisamat, Ankara 1994.
MEM??O?LU, Hüseyin: Bulgaristan Müslümanlar?n?n Dini Te?kilatlar?n? ve Kurumlar?n? Düzenleyen Nizamname, S. XXIV, s. 307-352, Tisamat, Ankara 1994.

VAKIFLAR DERG?S? XXV. SAYI
Sistem Ofset
Ankara 1995

BAYBURTLUO?LU, Zafer: Caca O?lu Nureddin?in Vakfiyesi?nde Ad? Geçen Yap?lar, S. XXV, s. 5-8, Sistem Ofset, Ankara 1995.
TUNCER, Orhan Cezmi: Diyarbak?r-Bitlis Kervan Yolu ve Üzerindeki Hanlar?m?z, S. XXV, s. 9-34, Sistem Ofset, Ankara 1995.
CANTAY, Tanju: Amasya Sultan Mesud Türbesi?nin ?n?a Y?l?, S. XXV, s. 35-38, Sistem Ofset, Ankara 1995.
ÖZKARCI, Mehmet: Gaziantep Lala Mustafa Pa?a Külliyesi, S. XXV, s. 39-66, Sistem Ofset, Ankara 1995.
MÜDERR?SO?LU, Fatih: Bânî Çoban Mustafa Pa?a ve Bir Osmanl? ?ehri Gebze, S. XXV, s. 67-124, Sistem Ofset, Ankara 1995.
DENKTA?, Mustafa: Karaman?daki Klasik Devir Osmanl? Camileri, S. XXV, s. 125-146, Sistem Ofset, Ankara 1995.
DEN?Z, Bekir: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangâh? (Darphane) Kaz?s?-1993 (Ön rapor), S. XXV, s. 147-164, Sistem Ofset, Ankara 1995.
B?NLER, Hayati - KILCI, Ali: Sinaneddin Medresesi, S. XXV, s. 165-196, Sistem Ofset, Ankara 1995.
ÖZBEK, Y?ld?ray: Silifke Alâeddin Camii ve Tarihlendirilmesi Üzerine Notlar, S. XXV, s. 197-210, Sistem Ofset, Ankara 1995.
BARI?TA, Hatice Örcün: Sarayönü ve Ladik?te Bulunan Türk Hal?lar?ndan Baz? Örnekler, S. XXV, s. 211-234, Sistem Ofset, Ankara 1995.
YÜKSEL, Hasan: Selçuklular Döneminden Kalma Bir Vefaî Zaviyesi (?eyh Marzubân Zaviyesi) , S. XXV, s. 235-250, Sistem Ofset, Ankara 1995.
DEM?REL, Ömer: Sivas Mevlevîhanesi ve Mevlevî ?eyhlerinin Sosyal Hayatlar?na Dair Baz? Tespitler, S. XXV, s. 251-255, Sistem Ofset, Ankara 1995.
EM?RO?LU, Celal Özer ? EM?RO?LU, Hülya: Karaözü?nün Tarihi Önemi ve Kültürel De?erleri, S. XXV, s. 257-265, Sistem Ofset, Ankara 1995.
ÖNDER, Mehmet: Konya?da Karatay Medresesi Portali, S. XXV, s. 267-270, Sistem Ofset, Ankara 1995.
ÇET?N, Atillâ: Divân-? Hümâyun Be?likçi Kalemi?nin Görevleri ve ??leyi?i Hakk?nda Önemli Bir Belge (1211/1797) , S. XXV, s. 271-283, Sistem Ofset, Ankara 1995.
HAZAR, Ahmet Turan: Ulema ve Camileriyle Kilis Medreseleri, S. XXV, s. 285-289, Sistem Ofset, Ankara 1995.
ÖZTÜRK, Nazif: Yeni Vak?flar?n Amaç Kavramlar? Üzerine Baz? Dü?ünceler, S. XXV, s. 291-296, Sistem Ofset, Ankara 1995.
MEM??O?LU, Hüseyin: Bulgaristan?da Cemaati ?slamiye ve Vak?f Kurumlar?, S. XXV, s. 297-308, Sistem Ofset, Ankara 1995.

VAKIFLAR DERG?S? XXVI. SAYI
Ajans-Türk Matbaac?l?k Sanayii A.?.
Ankara 1997

YED?YILDIZ, Bahaeddin - ACUN Fatma: ?nternet?te Vak?flar, S. XXVI, s. 5-24, Ajans-Türk, Ankara 1997.
DURUKAN, Aynur: Anadolu Selçuklu Sanat? Aç?s?ndan Vakfiyelerin Önemi, S. XXVI, s. 25-44, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ÖZTÜRK, Nazif: Bayaz?to?ullar? Vak?flar?, S. XXVI, s. 45-60, Ajans-Türk, Ankara 1997.
B?ZB?RL?K, Alpay: XVI. Yüzy?l?n ?lk Çeyre?inde Musul Vak?flar?, S. XXVI, s. 61-64, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ÖZ, Mehmet: XVI. Yüzy?lda Lâdik Kazâs?nda Mâlikâne-Divânî Sistemi, S. XXVI, s. 65-73, Ajans-Türk, Ankara 1997.
BAKKAL, Cevat: Tapu Tahrir Defterlerinde Menemen ile ?lgili Vak?f Kay?tlar?, S. XXVI, s. 75-86, Ajans-Türk, Ankara 1997.
GÜRBÜZ, Adnan: XV-XVI. Yüzy?llarda Sivas ?ehrinde ?dari ve Ekonomik Yap?, S. XXVI, s. 87-96, Ajans-Türk, Ankara 1997.
TA?, Kenan Ziya: XVI. Yüzy?lda Bir Vak?f ve ?lim Merkezi Mudurnu, S. XXVI, s. 97-103, Ajans-Türk, Ankara 1997.
TUNCER, Orhan Cezmi: Kayseri Yedi Selçuklu Taçkap?s?nda Geometrik Düzen, S. XXVI, s. 105-152, Ajans-Türk, Ankara 1997.
TÜRKMEN, Kerim: Talas?ta Türk Devri Yap?lar?, S. XXVI, s. 153-192, Ajans-Türk, Ankara 1997.
DENKTA?, Mustafa: ?ncesu Merzifonlu Kara Mustafa Pa?a Külliyesi, S. XXVI, s. 193-224, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ÇAYIRDA?, Mehmet: Kayseri?de Pervane Bey Medresesi, S. XXVI, s. 225-236, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ESER, Erdal: Kûre-i Hadid Köyü?nde Candaro?lu ?smail Bey Camii, S. XXVI, s. 237-248, Ajans-Türk, Ankara 1997.
?BRAH?MG?L, Mehmet: Kalkandelen (Tetovo) Alaca-Pa?a Camii, S. XXVI, s. 249-266, Ajans-Türk, Ankara 1997.
DO?AN (?AMAN), Nermin: ?çel ?li, Bozyaz? ?lçesi?ndeki Bilinmeyen Bir hamam, S. XXVI, s. 267-273, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ÖZKARCI, Mehmet: Gaziantep?de Dört Han, S. XXVI, s. 275-312, Ajans-Türk, Ankara 1997.
DANIK, Ertu?rul: Harput Kalesi, S. XXVI, s. 313-334, Ajans-Türk, Ankara 1997.
BARI?TA, Hatice Örcün: XVI. Yüzy?l Ta? ??çili?i Süsleme Temalar?na ?stanbul?dan Baz? Örnekler, S. XXVI, s. 335-345, Ajans-Türk, Ankara 1997.
DO?AN (?AMAN), Nermin: Isparta ve Çevresindeki Selçuklu-Beylikler Dönemi Yap?lar?nda Dev?irme Malzeme Kullan?m?, S. XXVI, s. 347-354, Ajans-Türk, Ankara 1997.
?ENER, Y. Selçuk: Kubad-Abad Kaz?s??nda Elegeçen Çini Buluntular Üzerinde Uygulanan Restorasyon-Konservasyon i?lemleri, S. XXVI, s. 355-362, Ajans-Türk, Ankara 1997.
BORAN, Ali: Ahlat Ta?? (Andezit Tüf), S. XXVI, s. 363-372, Ajans-Türk, Ankara 1997.
AYDA, Deniz: Çanakkale Seramikleri, S. XXVI, s. 373-389, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ÇAL, Halit: Osmanl? Devletinde Âsâr-? Atîka Nizamnâmeleri, S. XXVI, s. 391-400, Ajans-Türk, Ankara 1997.
ZENG?N, Zeki Salih: Osmanl? Medreselerindeki Gerilemenin Sebep ve Sonuçlar? Üzerine Bir De?erlendirme, S. XXVI, s. 401-409, Ajans-Türk, Ankara 1997.
AKYILDIZ, Ali: Vakf?n Kurulu?unda ?Amaç? ve ?Mal Varl???? Denetimi ile ?Vak?flarda Dernekle?me E?ilimi? Problemi, S. XXVI, s. 411-426, Ajans-Türk, Ankara 1997.
SARAN, Ulvi: Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??may? Te?vik Fonu ve Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vak?flar?, S. XXVI, s. 427-440, Ajans-Türk, Ankara 1997.

VAKIFLAR DERG?S? XXVII. SAYI
Sistem Ofset
Ankara 1998

ÇAM, Nusret: Türk Sanat?nda Sultanlar?n ??veren Olarak Estetik Rolleri, S. XXVII, s. 5-14, Sistem Ofset, Ankara 1998.
DURUKAN, Aynur: Anadolu Selçuklu Sanat?nda Kad?n Baniler, S. XXVII, s. 15-36, Sistem Ofset, Ankara 1998.
BALABAN, Mustafa: Türkiye Selçuklu Devleti?nde Fiyatlar ve Ücretlerin Kar??l?kl? Mukayesesi, S. XXVII, s. 37-40, Sistem Ofset, Ankara 1998.
DEM?R, Mustafa: Türkiye Selçuklu ?ehirlerinde ?maret Kurumlar? ve Vak?flar?, S. XXVII, s. 41-45, Sistem Ofset, Ankara 1998.
TA?ÇI, Ayd?n: Selçuklu Mimarî Süslemesindeki Alç? ve Ta? Kabartma ?nsan Figürlerinin Köken ve Geli?imi, S. XXVII, s. 47-64, Sistem Ofset, Ankara 1998.
YASA (AKTA?), Azize: Selçuklu Dönemi Konya?s?nda ?ehrin Ye?il Dokusu, S. XXVII, s. 65-74, Sistem Ofset, Ankara 1998.
TÜRKMEN, Kerim: Yap? Tarihlemelerinde Vakfiyelerin Önemine Dair Bir Örnek, S. XXVII, s. 75-78, Sistem Ofset, Ankara 1998.
KÜÇÜKDA?, Yusuf: Hadimî Medresesi?ne Dair Bir Vakfiye, S. XXVII, s. 79-94, Sistem Ofset, Ankara 1998.
MÜDERR?SO?LU, Fatih - ARSLAN, Çetin: Osmanl? Sanat?n?n Malî Kaynaklar?, S. XXVII, s. 95-101, Sistem Ofset, Ankara 1998.
KUNDURACI, Osman: Konya?dan ?ki Türbe Örne?i: Güls?n?r-Aktürbe Tekkesi ve Alt?nekin- ?simsiz Türbe, S. XXVII, s. 103-114, Sistem Ofset, Ankara 1998.
ÇAL, Halit: Ni?de Güllüce Köyü ?eyh ?brahim Tekkesi?nin Kümbeti ve Türbesi, S. XXVII, s. 115-133, Sistem Ofset, Ankara 1998.
ÇAYIRDA?, Mehmet: Kayseri?de XIV. ve XV. Yüzy?llarda ?ki Emir Ailesi Emir Zahireddin Mahmud ve Emir ?eyh Çelebi, S. XXVII, s. 133-160, Sistem Ofset, Ankara 1998.
DENKTA?, Mustafa: Kayseri-Büyük Bürüngüz Köyü?ndeki Türk An?tlar?, S. XXVII, s. 161-190, Sistem Ofset, Ankara 1998.
S?L?, Timur: I?d?r-Karakoyunlu ?lçe Mezarl???ndaki Deve-Heykel Mezarta??n?n Mahiyeti, S. XXVII, s. 191-194, Sistem Ofset, Ankara 1998.
EKEN, Galip: Osmanl?lar Döneminde Sosyal ve Ekonomik Aç?dan Mucur, S. XXVII, s. 195-212, Sistem Ofset, Ankara 1998.
MEM??O?LU, Hüseyin: Bulgaristan?da Müftülükler ve ?er?iyye Mahkemeleri, S. XXVII, s. 213-229, Sistem Ofset, Ankara 1998.
YÜCEL, Erdem: Vak?flarda Onar?m Çal??malar?n? Yürüten Mimarlar, S. XXVII, s. 231-240, Sistem Ofset, Ankara 1998.

Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • Neden Referandumda Hayır Oyu Vereceğim !...
 • Ermeni Soykırım Ve Kızılderililer Kanun Teklifi Telin Mektubu
 • Taşınır Kültür Varlıklarınınyasa Dışı Trafiğinin önlenmesi , Korunması Ve Mevzuat Hazretleri
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürü Ve Biz ( Kültür Envanteri )
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için Yapılan Faaliyetler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor ?
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Osmanlı Imparatorluğu Ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk Kazı Tarihi ı-v. Cilt
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Tarihte Merzifon
 • Anatolıan .the Cradle Of Cıvılızatıons And Aphrodısısas ın Cılıccıa
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Amer?kalılar’ın Osmanlı Devlet?’ndek? E??t?m Faal?yetler? Merz?fon Anatol?an Kolej? Tar?hçes? Ve Merzifon’da
 • Türk-tatar Kültür ?l??k?ler? Sem?ner?
 • Tar?h?n Der?nl?kler?nde Merz?fon
 •