GENEL KONULAR - GENERAL ISSUES
TAR?H?N DER?NL?KLER?NDE MERZ?FON
Amasya ilinin ?irin ilçesi Merzifon?un tarihi çok eskilere dayan?r. Jeolojik ara?t?rmalardan buran?n eskiden bir iç deniz-göl oldu?u san?lmaktad?r. Eski Tunç Ça?? yerle?mesi de mevcuttur.

Hititler zaman?nda Merzifon?da kesin bir yerle?im merkezi literatürde bilinmemekle beraber, yüzey ara?t?rmalar?nda Hititler döneminden baz? materyallerin bulundu?u bilinmektedir. Ayr?ca höyükler de bize yol göstermektedir.

Merzifon ilçesinin ?imdi ad? Bu?dayl? Mahallesi olan Samadolu Köyü?nün ad? irdelendi?i takdirde Sam?a-Dolu-Tanr? dolu anlam?na geldi?i ve köyün güney s?n?r?nda 20 sene öncesine kadar bir höyük bulundu?u zannedersem defineciler taraf?ndan höyü?ün toprak almak bahanesiyle ortadan kald?r?ld???n? söyleyebiliriz.

?ehrin iç suru ve Akrapolü, 40 y?l önce ?rfan ?lkokulunun bulundu?u Pa?a Hamam? güneyinde, Saat kulesi kar??s?nda, 1957?lerdeki eski Orta Okulun bat?s?ndaki bölge idi. D?? sur ise, Cumhuriyet Caddesi yan?ndan, Yoku?ba?? istikametine gidiyordu.

Pontuslar döneminde önemini kaybetmeyen Merzifon, Dani?mentliler Döneminde Türk topraklar?na kat?lm?? ve say?s?z abidelerle bu topraklara Türk?ün mührü vurulmu?tur.

Anadolu Selçuklular? zaman?nda, Yoku?ba?? mevkiinde, Eski Hamam?n Kuzeyindeki yüksek düzlükte, bugün yok olan, ancak kaz? ile temellerine rastlayaca??m?z, Mogollar?n ünlü veziri Muiniddin Pervane Süleyman??n Ulu Cami ve külliyesi yer al?yordu . Hac?bekta??-? Veli soyundan Piri Baba, ?ehrin do?u k?y?s?nda, Fatih Sultan Mehmed döneminden ?eyh Abdurrahman?- Rûmi bat? k?y?s?nda bulunan ?ehrin bir nev?i muhaf?zlar?yd?. II. Murad??n annesi Devlet Hatun?un Saat Kulesi kuzeyinde, eski Hükümet Kona?? yerinde bir Zaviye yapt?rmas? ile imar hareketlenmi?, bu mekan?n güneyinde Merzifonlu Çelebi Sultan Mehmed?in Medrese Önü Camisi, Sultan II. Murad??n babas?n?n eseri olan Medreseyi tamamlamas?, Küçük Hamam? yapt?rmas?, Kara Mustafa Pa?a ise , ?ehrin ortas?na konmu? külliyesi ile halka hizmet veriyodu. Künbet Hatun ise, ?ehrin güneyinde, ?ehitlerin yan?nda bulunuyordu.

Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk; 20.02.1931?de Konya?dan zaman?n Ba?bakan? ?smet ?nönü?ye çekti?i telgrafla vak?f eski eserlerimize verilen önemi belirtmesi üzerine, zaman?n Konya Müzesi Müdürü rahmetli Yusuf Akyurt, Türkiye?deki eski eserlerin envanterlenmesine giri?mi? ve güzel bir el yaz?s? ile 1935?li y?llarda 17-18 cilt bir eser haz?rlam??t?r. Bu eserlerin bir kopyas? Türk Tarih Kurumunda bulunmaktad?r. Di?er as?l kopyas? ise, zaman?n Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü?ünde 1977 tarihinde taraf?mdan görülmü? idi. 2000 y?l?nda ?imdiki An?tlar ve Müzeler Genel Müdürlü?üne sordu?umda, söz konusu eseri bilmediklerini ve Kütüphane kay?tlar?nda olmad???n? ö?renmi? bulunuyorum.

Eskl Konya Müzesi Müdürü Rahmetli Yusuf Akyurt taraf?ndan haz?rlanan , rahmetle and???m?z Aziz Ta?an ve amcam Re?at Bayram?dan da istifade edilen eserin, konunun önemine binaen, Türk Tarih Kurumu Ba?kan? Prof.Dr. Yusuf Halaço?lu?nun müsaadesiyle, Merzifon tarihi ile ilgilenen bilim adamlar?n?n istifadesine sunmak için, Merzifonla ilgili k?sm?n fotokopilerini aynen a?a??ya al?yorum.
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • Neden Referandumda Hayır Oyu Vereceğim !...
 • Ermeni Soykırım Ve Kızılderililer Kanun Teklifi Telin Mektubu
 • Taşınır Kültür Varlıklarınınyasa Dışı Trafiğinin önlenmesi , Korunması Ve Mevzuat Hazretleri
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürü Ve Biz ( Kültür Envanteri )
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için Yapılan Faaliyetler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor ?
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Osmanlı Imparatorluğu Ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk Kazı Tarihi ı-v. Cilt
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Tarihte Merzifon
 • Anatolıan .the Cradle Of Cıvılızatıons And Aphrodısısas ın Cılıccıa
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Vakıflar Derg?s??nde Yayınlanan Makaleler
 • Amer?kalılar’ın Osmanlı Devlet?’ndek? E??t?m Faal?yetler? Merz?fon Anatol?an Kolej? Tar?hçes? Ve Merzifon’da
 • Türk-tatar Kültür ?l??k?ler? Sem?ner?
 •